dnes je 26.05.2016, meniny má Dušan

Aktuality

Máj 2016

Dňa  10. mája 2016 v Multifunkčnom centre Barborka uskutočnila sa ďalšia z plánovaných prednášok, ktorá bola venovaná histórií  ťažby a spracovania ortute na Slovensku, a zvlášť na Spiši. Na Slovensku sa ortuť vyskytuje v čistej, kvapalnej forme, ale hlavne v mineráloch a to rumelke (86,2% Hg) a v tetraedrite – schwazite ( 17,0% Hg). Nachádza sa hlavne v dvoch formáciach a to v staršej, v Slovenskom rudohorí, a v mladšej neovulkanickej formácii. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v nasledujúcich lokalitách : Nižná SlanáRudňanyGelnicaPoproč, https://sk.wikipedia.org/wiki/MalachovČervenicaDubníkMerníkZlatá Baňa, Lovinobaňa a Pezinok. Ložisko ortuti „Pri jazere“, západne od Malachova pri Banskej Bystrici,  je na základe archívnych údajov z rokov 1390 – 1391,  považované za jedno z najstarších exploatovaných ložísk Hg rudy v Európe, ale  potom za také je rozhodne možné považovať aj ložiskový výskyt ortuťových rúd Nozger a ložisko Päťdesiatdolky na lokalite Červenica -  Dubník.

        Autor prednášky, Ing. Klaučo, vo svojej prednáške, po uvedení základných údajov, zhodnotil jednotlivé lokality výskytu ortute na Slovensku, jej ťažbu  so zameraním sa na technológiu výroby. Je potrebné spomenúť, že slovenské ložiska zaisťovali 90,8 % potrieb Uhorska. Po  II. sv. vojne ortuť z Rudnian (cca 200 t. za rok), kryla celú potrebu Československa.

         Prednášajúci sa zvlášť  zameral na zariadenia vyrábajúce ortuť a to v Starej Vode, na Poráči, v Kluknave – Štefanskej Hute a v Rudňanoch.

         Prednáška bola doplnená veľkým počtom historických obrázkov. Po ukončení prednášky nasledovala bohatá diskusia.

                                                                                  Ing. Jozef Daniel

 

 

 

Marec 2016

Návrat do histórie, súčasnosť a budúcnosť SOLIVARU

Pre obyvateľov Prešova a jeho okolia ale aj celého Prešovského a Košického kraja patril 19. marec 2016 k významným dňom, ktorý prekryl aj sviatok Jozefov. Po 30 rokoch bol v Solivare otvorený novo zrekonštruovaný Sklad soli.

Sklad Soli, ktorý je súčasťou historického areálu Národnej kultúrnej pamiatky Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta , varňa , sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jama Leopold bola centrálnym otvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571 a jej celková hĺbka je 155 m. Nad touto jamou, pôvodne nazývanou „Cisárska“ bola v roku 1674 postavená budova gápľa. Počas Dňa otvorených dverí si mohli tisícky návštevníkov pozrieť priestory, prebiehal tam bohatý kultúrny program, predstavili sa viacerí predajcovia i tí, ktorí viac priblížili históriu objektu. Na základe pozvánky STM v Košiciach – spoluorganizátora a garanta akcie, sa na Dňoch otvorených dverí zúčastnila 4 členná delegácia (p. Kačírova, Ing. Klaučo, Ing. Kubičár, Ing.  Tomko)  reprezentujúca Banícky spolok Spiš. K mimoriadne úspešnej a vydarenej akcii prispeli aj zástupcovia zo Spiša, ktorí okrem vzornej reprezentácie, bezo sporu mimoriadne oživili a zapadli do koloritu akcie s historickým podtónom, odetí v tradičných baníckych uniformách.

V Spišskej Novej Vsi 26. marca 2016
Ing. Ivan Tomko

Banícky spolok Spiš

Valné zhromaždenie Združenia, Banská Štiavnica, 17. 3. 2016

V kine Akademik v Banskej Štiavnici sa 17.3.2016 konalo Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Prítomní delegáti, ktorí zastupovali 33 členov Združenia jednomyseľne schválili nové stanovy Združenia a zvolili nové orgány Združenia na štvorročné obdobie.

Zvolení boli:

 • predseda združenia:
  Ing. Erik Sombathy
 • výkonný tajomník združenia:
  JUDr. Dušan Vilím
 • členovia výkonného výboru:
  Ing. Norbert Werner
  Ing. Ľuboš Kováč
  Ing. Rudolf Podoba
  PhDr. Margita Brutovská
  Ing. Jozef Bocan, PhD.
 • kontrolná komisia:
  Banícky spolok Spiš

Za BSS sa Valného zhromaždenia združenia zúčastnili:
Ing.Klaučo, Ing.Daniel, Ing.Koštial a Ing.Regec.

Prednáška:
65. VÝROČIE ZALOŽENIA STREDNEJ PRIEMYSELNEJ BANÍCKO-GEOLOGICKEJ ŠKOLY

8. marec bol nielen MDŽ, ale i prednáškou v multifunkčnom centre Barborka. Zaujímavosťou bolo, že prednášajúcim bol MUDr. Marián Kafka.

Marián Kafka po skončení gymnázia v Spišskej Novej Vsi, vyštudoval Lekársku fakultu v Košiciach. Ako stomatológ pracoval v Spišskej Novej Vsi, Lučenci a Košiciach. Jeho koníčkom je história, najmä však história olympijského hnutia, za čo mu bola udelená i cena mesta Košice v roku 2011, ale napr. i história baníckej školy v Sp. Novej Vsi. Jeho otec učil na tejto škole 11 rokov, jeho brat tam učí dodnes, takže mal dostatok podkladov k prednáške.

Vo svojej prednáške vysvetlil príčiny vzniku školy, predstavil prvých učiteľov školy, ich životopisy. Premietol obrázky zo stretnutia prvých maturantov školy v 29. mája  2015 v Barborke. Premietol tablá maturantov, ale i vysvedčenia a zápisy profesorov. Vo svojej prednáške ukázal dobové obrázky školy, internátu, ale i zaujímavosti Spišskej Novej Vsi.

Prednášku doplnili v bohatej diskusií študenti tejto školy.

Na záver stretnutia sme zablahoželali zúčastneným ženám k sviatku MDŽ a Ing. Klaučo im za BSS odovzdal kvety.

Február 2016

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 29. februára 2016 sa zišli členovia Baníckeho spolku Spiš a hostia na 9. Valnom zhromaždení, aby vyhodnotili rok 2015 a stanovili si ďalšie úlohy pre rok 2016.

Na začiatku  Valného  zhromaždenia 2016, ktoré moderoval Ing. Jozef Daniel  zaznela  Banícka hymna v podaní Baníckeho  spevokolu pod vedením p. Anny Kačírovej.

Po privítaní hostí a účastníkov Valného zhromaždenia 2016, ako i schválení mandátovej a návrhovej komisie, nasledovala správa o činností spolku v roku 2015, ktorú predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Čech. V roku 2015 spolok zorganizoval celý rad akcií a riešil úlohy v súlade s Kalendáriom na rok 2015. Vo svojom zhodnotení predseda BSS podrobne rozobral činnosť spolku, so všetkými pozitívami, ale i negatívami v činností. Správu o hospodárení za rok 2015 predniesla z poverenia výkonného výboru hospodárka spolku Mária Čornejová, správu revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti (kalendárium) na rok 2016 a rozpočet na rok 2016 predniesol tajomník Baníckeho spolku Spiš Ing. Jozef Slamený. Kalendárium obsahuje najdôležitejšie plánované činností spolku a to v častí „Pracovné aktivity“  – 16 bodov a „Spoločenské aktivity“ 11 bodov. V diskusií vystúpila  Mgr. Lea Grečková, poslankyňa SR, ako i  PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta, ale i ďalší členovia spolku, ktorých diskusné príspevky prispejú k rozvoju činností spolku.

Po návrhu Uznesenia a jeho doplnení, bolo toto odsúhlasené, a tým i Kalendárium a rozpočet na rok 2016.

Záver Valného zhromaždenia, po záverečnom slove predsedu BSS, bol v znamení baníckych a ľudových piesní v podaní spevokolu a pri občerstvení i pestrá diskusia k aktuálnym problémom BSS, Spiša a Slovenska.

 ZDAR  BOH !  Banícky spolok Spiš 

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku.

Dňa 27. 2. 2016 sa v Kežmarku uskutočnilo XXIV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, ktorému predsedal doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Pred jeho začiatkom odzneli dve prednášky. S prvou z nich vystúpila PhDr. Nora Baráthová, ktorá prítomným priblížila tému s názvom Thökölyovci a Kežmarok. Mgr. Erika Cintulová sa venovala stému výročiu úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra. Na úvod rokovania valného zhromaždenia odzneli správy rekapitulujúce činnosť spolku za rok 2015. V ďalšej časti stretnutia odzneli návrhy na činnosť v roku 2016. Najväčšiu podporu členov SDS získalo zorganizovanie konferencií, ktorých náplňou bude zhodnotenie 40 rokov práce pobočky Archeologického ústavu SAV na Spiši a 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade. Obsahom jesennej exkurzie sa stanú významné archeologické lokality na Spiši.

       Banícky spolok Spiš je kolektívnym členom  Spišského dejepisného spolku, ako i opačne. Na valnom zhromaždení, z poverenia vedenia BSS, s diskusným príspevkom o činností BSS a s pozvaním na akcie, ktoré BSS uskutoční v najbližšom období vystúpil Ing. Pavol Kubičár.

&nb

 

 

 

Prednáška

BANÍCTVO  NA  ČERVENOM  VRCHU – PORÁČ.

        V Banícko-energetickom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi uskutočnila sa 23. februára 2016 prednáška „Baníctvo na Červenom vrchu“, pojednávajúca o histórií, prítomností a perspektívach ťažby nerastov v lokalite Poráč.

        Prednášajúcimi boli najvyšší funkcionári spolku „Tovaríšstvo Poračského baníctva“ a to Ing. František Pramuka a Ing. Ján Ďurša (tovarišstvo založili 1.12.2012), absolventi Vysokej školy technickej, Baníckej fakulty v Košiciach, v obore Hlbinné dobývanie ložísk. V roku 2014 vydali publikáciu „Baníctvo na Červenom vrchu“. Dnes Ing. Pramuka pracuje ako vedúci strediska Rudných baní Banská Bystrica v Spišskej Novej Vsi, Ing Ďurša, ako vedúci bane na Poráči. Jeho veľkou zásluhou je, že baňa Poráč, ako jedna z dvoch hlbinných baní na Spiši, je ešte v prevádzke.

      Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. Vyššie uvedená kniha, i prednáška, má názov podľa názvu obce z roku 1374 „Veresheng“ t.j. „Červený vrch“. Názov je podľa červenej farby vrchu  Baniská, spôsobenej obsahom limonitu, medi, ako i práškovej ortute.

       Autori prednášky v úvode predniesli históriu obce Poráč v súvislostí s ťažbou vzácnych kovov, ale hlavne medi. Obec v 19 storočí patrila k najväčším, a teda i najvýznamnejším obciam na Spiši (až 1462 obyvateľov v roku 1864). V ďalšej časti prednášky sa hovorilo o banských poliach, ako i o mapách z tejto oblastí. Veľkú pozornosť venovali jame Jozef, z ktorej premietli i perfektnú obrázkovú dokumentáciu (autorov Greisel a Ing. Pramuka). Okrem banských prác venovali pozornosť i úprave medených a ortuťových rúd. Je paradoxom, že ťažba na Poráči sa začala, ale pravdepodobne i skončí na Baniskách.        

       V poslednej častí prednášky  venovali  pozornosť súčasností a perspektívam ťažby na Poráči. Od oku 1994 sa ťaží na ložisku iba nerudná surovina – baryt.

       Záver prednášky bol v znamení činností baníckeho spolku, Tovaríšstvo Poračského baníctva, ktorého snahou je zachovanie jamy Poráč, veže a ťažného stroja v nepoškodenom stave, ako i zachovanie ďalších existujúcich banských pamiatok v oblastí Poráča pre budúce generácie. Po skončení prednášky bola bohatá diskusia, s fundovanými odpoveďami prednášateľov.

 

JANUÁR 2016

Prednáška

        19. januára 2016 predniesol Ing. Jozef Badár prednášku zo svojej cesty do Juhoafrickej republiky.

        Ing. Jozef Badár po úspešnom absolvovaní Geologicko – prieskumného inštitútu, v špecializácií Geológia ložísk rádioaktívnych surovín v Moskve pracoval na Uránovom prieskume, závod IX Spišská Nová Ves, neskoršie v Liberci a  na riaditeľstve Československého uránového priemyslu v Příbrami vo funkcií vedúceho odboru uránu a od roku 1991 až do odchodu do dôchodku bol tam výrobným námestníkom. Je spoluautorom publikácie „Československé ložiská uránu“. Pri výkone svojho povolania sa dostal i do Juhoafrickej republiky, v rámci  24. zasadnutia Uránovej skupiny pri MAAE s exkurziami na uránové ložiská v Juhoafrickej republike a Namíbii a práve z tejto destinácie je i prednáška, ktorú Ing. Badár predniesol v banícko – energetickom centre Barborka.

Fáral na ložisku North Shaft, jamou, ktorá dosahuje hĺbku 1518 m. Jamou je otvorené ložisko zlatonosných konglomerátov s uránom v oblasti Witwatersrandu. Ložisko Western Areas Gold Mine je približne 40 km JZ od Johannesburgu. Zlatonosný konglomerát s uránom tvorí polohy o hrúbke 0,75 – 2,0 m,  so sklonom 25 - 35°. Nadložie a podložie rudnej polohy je tvorené kvarcitmi   a kvarcitickými pieskovcami. Obsah uránu sa pohybuje medzi 0,1 – 0,2 %, a obsah zlata 12 – 16 g/t. Uránovými minerálmi na ložisku sú: uraninit UO₂, brannerit (U,Ca,Th,Y)[(Ti,Fe)₂O₆], leukoxén a organokomplex uránu. Spoločnosť Western Areas Gold Mine zamestnáva 11 tisíc zamestnancov, z toho 9 tisíc v podzemí. Ročná produkcia je 20 ton zlata a 295 ton U₃O₈. Dobývacie práce sú robené v hĺbkach do 2650 m.                                                            Teplota vzduchu dosahuje 46 ° C. Okrem bane navštívil prednášajúci  i Gold Reef City – skanzen banského mesta pre turistov, s múzeami o banskej a hutníckej histórii a s množstvom atrakcií.

DECEMBER 2015

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku FAREBNÝ SVET MINERÁLOV SPIŠA. Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc. a Ing. Jozef Daniel. Súčasťou programu bude uvedenie nových zbierok minerálov v Multicentre a uvedenie Ing. Müncnera do Siene slávy baníctva. Akcia sa uskutoční 15. 12. 2015 (utorok) o 16.00 hod. v MULTICENRE, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

* * *

Barborská slávnosť

Banícky spolok Spiš zorganizoval pre členov a priaznivcov tradičnú Barborskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila 3. decembra 2015 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Program zahŕňal banícku oferu, svätenie piva, skok cez kožu a spoločenské posedenie.

 * * *

NOVEMBER

Výstavy

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na výstavy:

BANSKÉ LOKALITY NA SPIŠI VO FOTOGRAFII
Dokumentárna čiernobiela fotografia 20. storočia.

KAMEŇ AKO INŠPIRÁCIA
Baník a umelec TIBOR GURÍN
6. 11. – 30. 11. 2015

Vernisáž výstav sa uskutoční 5. novembra 2015 o 16:00 hod.

Stála expozícia doplnená o nové vzorky:
ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ, EDUARDA MÜNZNERA, JOZEFA BADÁRA A PETRA ČÍŽEKA reprezentujúca viac ako 1300 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

* * *

SEPTEMBER

Deň baníkov 2015

Tohtoročný Deň baníkov sa konal 12. septembra 2015. Banícky spolok Spiš si v posledných rokoch za miesto baníckych dní zvolil Novoveskú Hutu. Deň baníkov sa začal už v dopoludňajších hodinách, o 8:30, keď sa na turistickú obhliadku Banského chodníka v Novoveskej Hute vybrali členovia spolku. O hodinu neskôr ich nasledovali cyklisti. Deň baníkov mal za cieľ taktiež zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku za uplynulý banícky rok. Zhodnotenie činnosti po baníckej hymne v podaní Baníckeho zboru pri BSS predniesol jeho predseda Ing. Vladimír Čech. Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku k významným životným jubileám, ako i medaila za 1. miesto BSS vo futbale pri príležitostí Dňa baníkov 2015 v Smolníku. Nasledovali pozdravné vystúpenia hostí. Slávnostnú časť dňa baníkov ukončil Banícky zbor hutníckou hymnou. Po občerstvení nasledoval ďalší program (svätenie piva, súťaže v pití piva, súťaže v streľbe zo vzduchovky a v hádzaní šípok). Program sa končil veselicou, keď po celý deň vyhrávala ľudová hudba R. Barabáša. Zdar Boh!

fotogaléria

* * *

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš Vás pozývajú na prednášku Dejiny hutníctva a najstaršia zachovaná vysoká pec na Spiši.
Prednášajúci: Ing. Jozef Daniel a Jozef Michňa. Prednáška sa uskutoční 22. septembra 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

JÚN

Prednáška

Slovenské technické múzeum, Mesto Spišská Nová Ves a Banícky spolok Spiš
dovoľujú si Vás pozvať na prednášku Sibír – pomyselná cesta za šamanmi.
Prednášajúca: Mgr. Martina Tatarková. Prednáška sa uskutoční 16. júna 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

MÁJ

Hľadáme najstaršiu banskú mapu Spiša

Pri vernisáži výstavy „Banské mapy Spiša“ si Banícky spolok Spiš dal pre rok 2015 ako jednu z úloh nájsť najstaršiu zachovanú banskú mapu Spiša. Aktuálna situácia:
- Prehľadná mapa banských diel na vrchu Spienzerberg, autor Reizner, Steinberg, 1748
- Pôdorysná mapa štôlne Grünblat na vrchu Poráč, autor nečit., 1752
- Pôdorysná mapa kutacích banských diel na tzv. Lacenbergu pri Slovinkách, autor Ignác List, 1758

Uvedené mapy určite nie sú najstaršími zachovanými mapami Spiša, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a odbornú úroveň. Obraciame sa na na banských odborníkov ako i laickú verejnosť, ak majú vedomosti o starších banských mapách Spiša, prosíme aby to oznámili Baníckemu spolku Spiš.

E-mail: daniel.jozef(at)gmail.com

* * *

Stretnutie abiturientov

Stredná odborná škola Spišská Nová Ves zorganizovala pomaturitné stretnutie prvých maturantov - geológov v Československu. Stretnutie s mottom "Duchom a kladivom" sa uskutočnilo 29. mája 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka pod záštitou primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

tablo

* * *

APRÍL

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš uviedli prednášku Krátky pohľad Európana na filipínsky geologický prieskum. Prednáška sa uskutočnila 14. apríla 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka. Prednášal Mgr. Vincent Kultan.

fotogaléria

* * *

Výstava Bane Spiša

Vernisáž výstavy fotografií Miloša Greisela Bane Spiša sa uskutočnila 2. apríla 2015 v Baníckom múzeu v Gelnici. Výstava bola inštalovaná vo výstavnej sieni Baníckeho múzea do 20. mája 2015.

plagát

* * *

MAREC

Príhovor nového predsedu BSS

Na Valnom zhromaždení BSS dňa 20. februára 2015 bol do čela spolku zvolený Ing. Vladimír Čech. Príhovor nového predsedu BSS si môžete prečítať tu: príhovor.

 

* * *

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

Dňa 12. marca 2015 prevzal predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimír Čech z rúk primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. "Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2014“. Banícky spolok Spiš ako kolektív získal Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2013. Teší nás, že náš člen a predseda získal toto najvýznamnejšie ocenenie za svoj prínos mestu ako fyzická osoba.

informácia  fotogaléria

 

Február 2015

Valné zhromaždenie BSS

Dňa 20. februára 2015 sa v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora uskutočnilo Valné zhromaždenie BSS, na ktorom sa vyhodnotil rok 2014 a schválil plán činnosti (kalendárium) na rok 2015.

fotogaléria

Prednáška

Slovenské technické múzeum, pobočka v Spišskej novej Vsi v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš usporiadali 17. februára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora prednášku Miloša Greisela PODZEMIE SPIŠA

fotogaléria

Január 2015

Prednáška

Banícky spolok Spiš, Speleologický klub Slovenský raj a STM zorganizovali prednášku 50 ROKOV SPELEOLOGICKÉHO KLUBU SLOVENSKÝ RAJ, ktorá sa uskutočnila 20. januára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora. Prednášal Ing. Ján Tulis. 

Fotogaléria