Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

December 2017

 

Vonkajšia banská expozícia – Banícko-energetické centrum.

Vonkjšia expozícia je náväzná na stálu expozíciu histórie  baníctva na Spiši, ktorá je umiestnená na prízemí Multifunkčného energeticko baníckeho centra na Nábreží Hornádu v SNV.

Vonkajšia expozícia banských dopravných koľajových strojných zariadení, sa rozšíri o strojné zariadenia závesnej banskej dopravy.

Exponáty banskej techniky „banská koľajová lokomotíva s banským vozom a nakladačom bude rozšírená o závesnú banskú lokomotívu“.

1.      Závesná banská lokomotíva bola dodaná Banským výskumom, spol. s.r.o. , BEVEX Prievidza v cene 1000 € za lokomotívu a  228 € dopravné náklady ktoré uhradilo Slovenské technické múzeum Košice.

2.      Doplňujúce časti k lokomotíve dodali Hornonitrianské bane Prievidza, a.s. , v nasledovnom rozsahu:

-          závesná dráha, vytvorená rovnými 3m dlhými segmentami      v počte    5ks

-          úchyty pre zavesenie dráhy                                                        v počte 12ks

-          výhybka  ZD – 24                                                                                         1ks

-          spojovacie tyče                                                                                           3ks

-          brzdový  vozík  BV  1                                                                                   1ks

-          kabína mužstva  ZD – 24                                                                             1ks

-          paleta na dopravu materiálu                                                                     2ks

            Uvedené strojné časti boli dodané bezplatne – sponzorským spôsobom.

3.      Pre kompletáž expozície je  prisľúbená dodávka z RB, š.p., Banská Bystrica v nasledovnom rozsahu:

-          lichobežníkova TH výstuž pre dvojkoľajový profil chodby          v počte  16ks dverají   ( kompletov).

-          banské koľajnice                                                                         v dĺžke 32bm

-          banské podvaly so šrúbením                                                      v počte 16ks

Uvedená dodávka sa uskutoční bezplatne, sponzorským spôsobom v termíne do 31.marca 2018.

Doposiaľ boli urobené nasledovné úkony:

1.      V priebehu augusta 2017 bolo  Baníckym spolkom Spiš dopravené zariadenie z Prievidze do Spišskej Novej Vsi.

2.      V priebehu októbra a novembra 2017 bola prevedená povrchová úprava výstavných exponátov.

3.      Náklady spojené s materiálnym zabezpečením povrchovej úpravy boli vo výške 950 €,  uhradené z finančných prostriedkov BSS.

4.      Nákup drobného materiálu a náradia vo výške 350€ bol uhradený dotáciou mesta SNV

5.      Výroba sedačiek a rekonštrukcie kabíny mužstva uhradil BSS vo výške 120 €.

 

Prílohy : fotografie jednotlivých exponátov boli vyhotovené členmi BSS po prevedení povrchovej úpravy.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.12.2017.                                                Ing. Vladimír Klaučo

 

 

 

MÜNNICHOVCI.

12. december 2017 sa začal otvorením výstavy „Industriálny motív v kresbe“ Frantíška Stehlíka a Ľudovít Felda. Kurátorkou výstavy bola p. Dana Rosová. Nasledoval príhovor primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

Po tomto úvode nasledovala slávnostná časť večera. V podaní Speváckeho zboru zaznela Banícka hymna a po nej úvod a privítanie čestným predsedom spolku Ing. V. Klaučom.

„Banícky spolok Spiš si dal v roku 2011, ako jednu z dlhodobých úloh  zmapovať nielen históriu baníctva, ale aj osobnosti, ktoré sa o rozvoj baníctva na Spiši zaslúžili. V roku 2012 to bol Prof. Ing. Emil Nevyjel. V roku 2013  PhDr. Dezider Háber,  v roku 2014 Ing. Ján  Bartalský CSc. a v roku 2015 to bol Ing. Eduard Müncner.

V slávnostnom roku 2017, kedy náš spolok oslavuje 10. výročie Deklarácie Baníckeho spolku Spiš, ako i 550 výročie založenia prvého baníckeho spolku v Spišskej Novej Vsi, spolku sv. Barbory, sa spolok rozhodol, že na stenu Baníckej slávy patria i ľudia, ktorí sa v staršej histórií významne zaslúžili o baníctvo na Spiši, ale i o mesto Spišská Nová Ves. Z histórií baníctva vieme, že o baníctvo a mesto Spišská Nová Ves sa významne zaslúžil jeden z najvýznamnejších rodov Spiša, rod Münichovcov, a z nich najmä ADOLF a KOLOMAN. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli, umiestniť portréty ADOLFA a KOLOMANA  MÜNNICHA na stenu Baníckej slávy“. Slávnostnú atmosféru večera zvýraznila prítomnosť vnuka Kolomana  MÜNNICHA Doc. Ing. Františka Liptáka DrCs, ako i pravnučky Kolomana MÜNNICHA  Mgr. Kamili Birnsteinovej.

Po tomto úvode nasledovala prednáška Ing. J. Daniela, ktorý zdôraznil zásluhy Münichovcov pre rozvoj baníctva, ako i mesta Spišská Nová Ves. Počas prednášky bol vstup Lukáša Frankoviča ako Franc Jozefa I., ktorý odovzdal Doc. Liptákovi menovaciu listinu šľachtica spolu s erbom rodu Münichovcov.

Portréty ADOLFA a KOLOMANA MÜNNICHA spolu so životopismi odhalil primátor mesta SNV a Doc. Lipták. Nasledoval príhovor Doc. Liptáka so spomienkami na K. Münicha.

Záver slávnostného večera urobil Ing. Klaučo a hymnická banícka pieseň „Zdar Boh hore“.

 

 

Barborské slávnosti 2017

Dňa 5.12.2017 zorganizovali členovia výboru Baníckeho spolku Spiš ďalšiu, pravidelne každoročnú akciu „Barborské slávnosti“. Nakoľko táto bola jubilejná, v poradí už desiata a zároveň organizovaná v roku kedy sme si  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste na jej spoluorganizovaní sa podieľalo aj mesto a Obvodný banský úrad v SNV.

Priebeh akcie v uvedený deň pozostával z dvoch častí a to ekumenickej bohoslužby, ktorá sa konala o 15,30 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval kaplán rímskokatolíckej cirkvi Mgr. Marián Kudla, za účasti zborového farára ECAV Mgr. Jaroslava Matysa a gréckokatolického protopresbytera PaedDr. Jaroslava Štefanka.

Na bohoslužbe bol vysvätený obraz sv. Barbory a tento bol odovzdaný ako dar dekana rímskokatolíckej cirkvi zástupcom Baníckeho spolku Spiš.

V druhej časti osláv so začiatkom o 17,00 hod. sa uskutočnil v Koncertnej sieni Reduty „Slávnostný šachtág“ so skokom cez kožu.

     V úvodnom slove po prednese baníckej básne s vyzdvihnutím prínosu baníctva pre spoločnosť člen Spišského divadla pozdravil a privítal účastníkov a vzácnych hostí.

Na tomto programe akcie sa zúčastnilo 120 členov baníckeho spolku včítane pozvaných hostí pozostávajúcich z predsedov a členov ZBSC, baníckych spolkov, zástupcov mesta, obcí, štátnej správy, firiem a spoločenských organizácií.

Po prijatí funkcií a zaujatí miest členmi prezidiálnej tablice, menovaní funkcií fuchsmajora, kantora, pivného dispečer a kontrárií bol Slávnnym, vysokým a neomylným prezídiom zahájený skok cez kožu, ktorému však predchádzalo už tradičné „Vysvätenie dupláku“.

Skok cez kožu a prijatie za čestných členov spolku na návrh Slávneho nadlišiaka, pod dozorom „Čestného prezídia“ a prezidiálnej tablice absolvovali traja adepti, ktorý síce v súčasnosti pôsobia v iných povolaniach ale všetci sú bývalí absolventi baníckych škôl a aj v minulosti pôsobili v tomto odvetí. Títo boli predvedení ich kmotrami k skoku, už tradičným spôsobom v súlade s paragrafovým znením Pivného zákona, za ľavé ucho. Celý priebeh skoku bol vedený v humornom duchu s cieľom pozdvihnúť náladu nielen novo prijímaným členom ale aj všetkým prítomným účastníkom tohto podujatia.

Významným spôsobom k priebehu tejto spoločenskej akcie nesúcej sa v duchu udržiavania starodávnych baníckych zvykov a tradícií sa podieľal aj banícky spevokol, ktorý obohatil kultúrnu úroveň zaspievaním viacerých baníckych piesní ako aj nekompromisný boj účastníkov „Pivného súboja“.

V priebehu podujatia odovzdal predseda ZBSaC Ing. Sombathy do rúk predsedu BSS Ing. Čecha Čestný odznak sv. Barbory za zachovávanie baníckych zvykov a tradíciíí, záchrane baníckych technických pamiatok a za publikačnú a propagačnú činosť spolku v roku 2017.

V závere vedenie baníckeho spolku Spiš pri príležitosti životných jubileí členov spolku v uplynulom roku a na návrh výkonného výboru odovzdalo týmto „Ďakovné listy“.

Zaspievaním baníckej hymny všetkými prítomnými účastníkmi, bolo toto vydarené tradičné banícke podujatie slávnostne ukončené.

 

 

 

November 2017

KOLOKVIUM  2017.

Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi a Slovenské technické múzeum Košice zorganizovali dňa 23. 11. 2017 kolokvium - prednášky a koreferát so  zameraním diskutovať o vývoji banského zákona a súvisiacich predpisov a ich vplyvu na súčasný stav baníctva na Slovensku, ako i o probléme sprístupnenia banských diel na muzeálne a iné účely.

Miesto konania: Multifunkčné energetické a banícke centrum,  Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

Prednášky :

1.    Ing. Erich Veselényi : Vývoj a súčasný stav banskej legislatívy na Slovensku 

2.    Ing. Michal Kapusta : Problém sprístupnenia banských diel na muzeálne a iné účely,

Koreferát :

Ing. Marián Jančura : Skúseností zo sprístupnenia štôlní v Hnilčíku a v Gelnici.

Bohatá diskusia ukázala na potrebu legislatívnych zmien, resp. prípravy nového banského zákona. Na základe toho boli urobené z kolokvia závery:

 

Občianske združenie Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Závery

z kolokvia a diskusii o vývoji banského zákona a súvisiacich predpisov a ich vplyvu na súčasný stav v baníctve na Slovensku, konaného dňa 23.11.2017 v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi.

 Účastníci kolokvia majú za to, že proti súčasnému stavu je nevyhnutné zvýšiť úlohu štátu pri vyhľadávaní, prieskume a ťažbe domácich nerastných surovín, ako aj vykonať legislatívne úpravy, ktoré by jednoznačne tieto činnosti postavili na takú spoločenskú úroveň, ktorú si vzhľadom na dlhoročnú tradíciu, úzku špecializáciu a odbornosť zasluhujú. Pritom hlavný dôraz klásť na strategické suroviny.

2. Účastníci kolokvia vyjadrujú názor, že pre dosiahnutie cieľov uvedených v predchádzajúcom odseku je nevyhnuté zvýšiť status Štátnej banskej správy na úroveň ústredného orgánu (ako tomu bolo v minulosti) a sústrediť rozložené kompetencie týkajúce sa ochrany a využívania nerastných surovín medzi Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR do jedného kompetentného štátneho orgánu. Odporúčame, aby zastupovaním Štátnej banskej správy vo Vláde SR bol poverený minister hospodárstva. K vyššie uvedenému je nevyhnutné aktualizovať kompetenčný zákon.

3.     Banské právo od prijatia zákona č. 44/88 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sa neustále mení a dopĺňa (16 novelizácií) čo spôsobuje zmätok a právnu neistotu nielen v odbornej verejnosti, ale aj v povedomí spoločnosti. Účastníci kolokvia poukazujú na to, že banský zákon už v súčasnosti nespĺňa kritériá, ktoré by zohľadňovali vývoj v spoločnosti po roku 1989.

Banský zákon má, podľa názoru účastníkov kolokvia, predovšetkým riešiť racionálne a bezpečné využívanie nerastného bohatstva v štádiách od geologického prieskumu až po likvidáciu baní, v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Súčasný stav, najmä v oblasti ložiskového prieskumu a hlavne likvidácií baní a lomov (Nižná Slaná, Solivary Prešov a ďalšie) je neprípustný.

Pre vyššie uvedené dôvody navrhujeme prijať nový banský zákon (kódex), ktorý bude komplexne upravovať problematiku prieskumu, ťažby, likvidácie baní a riešenie následkov dobývania. V preambule tohto zákona musí byť zdôraznené, že nerastné bohatstvo štátu je nenahraditeľné, neobnoviteľné a nepremiestniteľné.

Tento zákon musí vykonávať jeden kvalifikovaný orgán a tým je štátna banská správa, ako ústredný orgán štátnej správy.

4.     Banícky spolok Spiš v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, pri súčinnosti vlastníka objektu, t. j. s Evanjelickou cirkvou, a. v. v Spišskej Novej Vsi vyvinie maximálnu snahu na zabezpečenie trvalého sprístupnenia štôlne „Michal“ pre občanov mesta a cestovný ruch v meste Spišská Nová Ves. Spoločnými silami, aj prostredníctvom Združenia baníckych spolkov a cechov, Slovenskej banskej komory a Slovenskej baníckej spoločnosti hľadať v štátnych orgánoch, medzinárodných fondoch a hospodárskych spoločnostiach finančnú podporu tohto zámeru.

5.   Účastníci kolokvia majú za to, že zachovávaniu baníckych tradícií, reštaurácii baníckych pamiatok, reštaurácii baníckych technických pamiatok a stavbám baníckych, hutníckych a geologických chodníkov pre rozvoj cestovného ruchu a zachovanie pamäti národa na banícku minulosť obcí a miest je zo strany štátnych orgánov venovaná nedostatočná pozornosť. Žiadame Ministerstvo kultúry, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny obrátiť na tieto námety náležitú pozornosť a  konkrétne návrhy predkladané prostredníctvom Združenia baníckych spolkov a cechov, Slovenskej banskej komory a Slovenskej baníckej spoločnosti zahrnúť do svojich rozpočtov na financovanie tak, ako je to v iných prípadoch obnovovania historických pamiatok na Slovensku.

6.    Prítomní účastníci kolokvia žiadajú urýchlene riešiť nejednoznačnú právnu situáciu, ktorá vznikla rozporným znením medzi novelou zákona č. 51/1988 Zb. „o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe“ prijatím § 47i, ktorým sa ustanovuje, že: „Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017“ a medzi znením § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. „o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý uvádza, že partnerom verejného sektoru „...nie je subjekt verejnej správy“ (teda obce, mestá ako samosprávne jednotky) a podľa § 2, ods. 4, písm. „Partnerom verejného sektoru nie je ani … osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore, to neplatí, ak dodáva tovary a služby podľa zmluvy, rámcovej dohody... atď.“. , čo zodpovedá občianskym združeniam. Obce a mestá ako držitelia banského oprávnenia, rovnako ako občianske združenia – banícke spolky a cechy nemôžu splniť povinnosť zaregistrovať sa ako partner verejného sektoru, pretože znenie § 2 zákona č. 315/2016 ich nepovažuje za partnerov verejného sektora.

Žiadame zastaviť akékoľvek správne konania smerujúce k zrušeniu banského oprávnenia v prípade obcí, miest a občianskych združení do prijatia jednoznačne znejúcich právnych úprav v oblasti registrácie partnerov verejného sektora.

Spišská Nová Ves 23. novembra 2017

Závery za účastníkov kolokvia zostavili:

Ing. Štefan Bačenko, člen Baníckeho cechu Rudňany

Ing. Jozef Badár, člen výboru Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves

Ing.  Marián Jančura, CSc., člen výboru Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves

Ing. Jaroslav Turzák, člen Košického baníckeho a hutníckeho cechu Košice

Závery kolokvia boli prerokované vo výbore Baníckeho spolku Spiš dňa 12.12.2017

Spišská Nová Ves 13.12.2017

Ing. Vladimír Čech, v. r.

   predseda BS Spiš

 

 

September 2017

DEŇ  BANÍKOV  2017 – BANÍCKY  SPOLOK  SPIŠ.

Deň baníkov Baníckeho spolku SPIŠ sa konal 16. septembra 2016 v areáli hotela Preveza.

Po baníckej hymne, v podaní Banického spevokolu pri BSS privítal a pozdravil členov spolku, ako i hostí  Ing. P. Regec. Deň baníkov, okrem stretnutia a oslavy ťažkej baníckej práce, má tiež za cieľ zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku  za uplynulý Banícky rok 2016 – 2017, čo urobil jeho predseda Ing. Vladimír Čech. V príhovore poukázal i na úlohy, ktoré spolok čakajú v ďalšom baníckom roku 2017-2018. Záverom sa poďakoval všetkým členom spolku, ako i speváckemu zboru, ktorí sa pričinili o dobré  meno spolku, ako i pri plnení stanovených  úloh s vierou, že i v ďalších rokoch činností spolku bude práca spolku na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni.

Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku k významným životným jubileám, a to : Ing. Susa Stanislav, Nemčikova Anna, Ing. Jančura Marián, Kučmova Františka,  Kosťova Helena, Balaži Milan.

V športových súťažiach zvíťazili :

Súťaž v pití piva:      Muži:     Lorko Jozef             Ženy:    Regecová Eva

Streľba: :                                  Holečko Miloš                      Klaučová Júlia

Šípky:                                       Ing. Regec Pavol                   Vozárová Terézia

Loptová hra-basket                Patera Dušan                         Ing. Tomková Ľuba

Deň baníkov pokračoval  spoločenskou zábavou.

 

 

Banícky deň 2017 Slovinky – krst novej publikácie.

Sobota  16. septembra 2017 bol pre baníkov  Sloviniek slávnostný, pretože okrem tradičného programu sa uskutočnil i slávnostný krst dávno očakávanej publikácie „DEJINY  BANÍCTVA OBCE SLOVINKY“.

Banícky deň sa konal v Dome kultúry v Slovinkách a to prvou časťou, ktorou bola valná hromada Baníckeho cechu Slovinky. V tejto častí predniesla správu o činností predsedníčka cechu p. Gabriela Kopnická. Nasledovala správa o hospodárení a správa revíznej komisie cechu, ako i návrh ďalšej činností cechu.

Dôležitou časťou baníckeho dňa, bola oslava 10. výročia Baníckeho cechu Slovinky. Z príležitostí výročia baníckeho cechu bola vydaná nová publikácia o baníctve v Slovinkách. Slávnostný krst  tejto publikácie  uskutočnil prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Ing. Pavol Bečarik. Autormi publikácie sú Ing. Marián Jančura CSc. a p. Lukáš Patera.  Autorom prevažnej častí fotografií je p. Miloš Greisel. Jedná sa o jedinečnú 311 stránkovú publikáciu, ktorá pojednáva o histórií obce Slovinky, geológií, jednotlivých fázach slovinského baníctva a hutníctva, použitej technológií, ale i o ťažkých chvíľach slovinského baníctva ako i o obetiach banských nešťastí a to od najstarších historických čias po súčasnosť.

Za BSS sa BD 2017 v Slovinkách zúčastnili Ing. J. Daniel, ktorý predniesol i pozdravný príspevok za BSS, p, M. Čornejová, p. A. Jenčušová, a Ing, M.Jančura.

 

70 rokov STM Košice – Slávnostný galavečer.

Dňa 20.9.017 sa delegácia Baníckeho spolku Spiš v zložení Ing. Klaučo, V. Stuhlák a Dana Rosová zúčastnili Slávnostného galavečera v Košiciach.

V programe prezentoval Ing. E. Labanič dosiahnuté ciele pri ochrane technických pamiatok našej histórie. V príhovoroch vystúpili zástupcovia Národného múze v Košiciach, Technického múzea v Prahe a Brne, predseda Košického samosprávneho kraja a  Minister kultúry SR.

Za BSS bol odovzdaný generálnemu  riaditeľovi STM ďakovný a gratulačný list.

 

Regionálna oslava Dňa baníkov v Handlovej.

Delegácia za BSS bola zostavená z členov Baníckeho spolku v nasledovnom zložení: Vladimír Klaučo čestný predseda, Ivan Tomko, Pavol Kubičár, Juliana Klaučová  a Zoltán Tihányi .

Delegácia sa 2.9.2017 zúčastnila v popoludňajších hodinách osláv Dňa baníkov. Následne sa delegácia zúčastnila spoločenského podujatia v kultúrnom dome mesta Handlová a pietneho aktu kladenia vencov, ako spomienku na banské obete pri Pamätníku banských nešťastí na Hornej Nitre.

Delegácia BSS  odovzdala vedeniu mesta Handlová   katalóg „História baníctva  na Spiši.

 

 

Deň baníkov v Gelnici.

Dňa 2.9.2017 sa zúčastnila delegácia BSS v zložení Ing. Klaučo, Ing. Daniel, A. Jenčušová a P. Kubičár Baníckeho dňa 2017 v Gelnici. Po vyhodnotení Baníckeho roku 2016-17 primátorom mesta Ing. D. Tomaškom a predsedníčkou spolku D. Demkovou, nasledovali pozdravné posolstva Baníckeho spolku Spiš (Ing. Klučo), Baníckeho spolku Mníšek n. Hnilcom a za banícky spolok Bratstvo a výkonný výbor združenia baníckych spolkov a cechov Mgr. M. Brutovská.

V programe vystúpili spevácke súbory Gelnice a okolia. Súčasťou programu bolo i sprístupnenie mučiarne a výstava Obec Kojšov vo fotografií.

 

 

 

 

 

 

August 2017

LÉGIO  VLAK  KOŠICE .

Dňa 22. augusta 2017 sa na pozvanie generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea Košice zúčastnili Ing. Čech, Ing. Klaučo, Ing. Kubičár a Ing. Daniel slávnostnej inštalácie LÉGIO VLAKU  na Hlavnej ulici v Košiciach. Ide o repliku jedného z vojenských vlakov, v ktorom sa prepravovali, žili i bojovali československí legionári v rokoch 1918-1920 v RuskuTáto aktivita je organizovaná pod záštitou ministra obrany. Aktívnou formou predstavuje sa občanom, najmä mladým ľuďom, história československých légií, ktoré pôsobili vo vtedajšom Rusku. Košice sú 26. zastávkou legionárskeho vlaku pri jeho tohtoročnom putovaní, a zároveň šiestou zastávkou tohtoročnej cesty po mestách Slovenskej republiky. Légiovlak sa skladá z 13 zrekonštruovaných vagónov, ktoré predstavujú vojenský vlak. Týmito vlakmi sa desaťtisíc čs. legionárov prepravilo v rokoch 1918–1920 naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádza návštevníkov vlaku s odborným výkladom. Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.

Po ukončení slávnostného aktu zúčastnili sa členovia BSS slávnostného posedenia s význačnými hosťami a predstaviteľmi Légiovlaku.

 

Made in Slovakia POPRAD.

V dňoch 3.-6. augusta 2017 konal sa v Poprade festival Made in Slovakia. Vzhľadom k tomu, že mesto Poprad sa hlási k baníckym tradíciám prispelo Združenie baníckych spolkov v spolupráci s Banícky cechom  Horný Spiš a Baníckym spolkom Spiš zo Spišskej Novej Vsi baníckou prezentáciou.

Prvou akciou bola spoločná výstava, ktorá bola realizovaná na dvoch miestach. Prvá  časť bola v dvojstane na námestí. Tu bola  prezentované čiernobiele fotografie a to zo Smolníka ((Ing. M. Kellner),  Rudnian (p. M. Baláži) a Novoveskej Huty (Ing. J. Badár).  Zo Smolníka to bola jednu z najstarších zachovaných máp Spiša, z lokality  Spitzenbergu v Smolníku z roku 1748. Na tejto mape, okrem perfektného zobrazenia banských diel, autor G. Reizner zobrazil jednotlivé aktivity od geologických, kutacích a meračských prác, ťažby, dopravy, odvodnenia až po úpravu rúd, ktoré boli prezentované na samostatných paneloch.  

V ďalšej častí výstavy  bol výber čiernobielych fotografií  z ložiska Rudňany a Novoveskej Huty. K úspešností výstavy prispel panelom „Rožňavská metercia“ a panelom starých banských diel Banícky spolok "Bratstvo", Rožňava.

Banícky cech Horný Spiš pripravil panely s baníckou tematikou z Popradu a blízkeho okolia, akými boli Poprad časť Kvetnica, Kišovce-Švábovce, Vikartovce, Spišské Bystré, Kravany a ďalšie.

Druhá časť výstavy bola umiestnená vo vestibule obchodného domu Fórum. Tu bol umiestnený výber z diela  Tibora Gurína baníka, sochára, rezbára, maliara a filozofa. Hlavným motívom jeho tvorby je baníctvo, príroda a staroslovanská mytológia. Výstava bola doplnená o 3 figuríny s rôznym baníckym oblečením, ako i dvoma panelami. Prvý panel predstavoval Geotermálnu energiu Slovenka, so zreteľom na Geotermálny vrt PP-1 Poprad (dnes základ Aquacity), druhý panel ukázal realizáciu prác rekonštrukcie najstaršej zachovanej hutníckej vysokej drevouhoľnej pec v Jakubanoch z roku 1760. Vernisáž výstavy bola 4. augusta o 17 hod. Výstavu, okrem iných  významných hostí,  ako i členov  výkonného výboru združenia aníckych spolkov a cechov navštívil i prezident Slovenska Andrej Kiska.

Dňa 5. augusta sa na tribúne na námestí konal „Slávnostný banícky Šachtág“, ktorý pripravil v spolupráci s domácim baníckym cechom Banícky spolok Spiš spolu so speváckym zborom spolku.

 

Uvedené výstavy na námestí,  i výstava v OD Fórum, ako i „Šachtág“ vzbudili u návštevníkov festivalu veľký záujem a  spomienky na roky baníctva v uvedených lokalitách, ktoré sú už dnes v regióne Spiša len históriou.

Ing. Jozef Daniel, Banícky spolok Spiš

 

 

 

Jún 2017

CHOMUTOVSKÉ  KRUŠENÍ  2017.

V dňoch 16. – 18. júna 2017 stretli sa na 21. stretnutí banských miest a obcí Českej republiky i zástupcovia Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakuska a ďalších štátov. Banícky spolok Spiš na tomto stretnutí bol zastúpený Ing. Jozefom Košťalom a Hankou Košťalovou.

 

 

Návšteva pracovníkov  Medzinárodnej agentúry pre  atómovú energiu.

 

        Dňa 1. Júna 2017 navštívili Banícke centrum Barborka inšpektori Medzinárodnej agentúry pre  atómovú energiu a to :

-  Luis Antonio Solis Rodas  - Viedeň

-  Meiliza  Yoshitalia – Viedeň

-  Peter Kral – Luxemburg

-  Adam Benc – Bratislava

        Uvedených pracovníkov privítali členovia BSS a to : Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Pavol Kubičár, Ing. Ladislav Lučivjanský a Ing. Jozef Daniel.

       Prednášku o ložiskách a ich sanáciách predniesol J. Daniel. Účastníci v sprievode L. Lučivjanského a J. Daniela  potom navštívili U a Cu ložisko a ložisko síranov v Novoveskej Hute.

      Záver Petra Krála : Ešte raz pekne ďakujeme za odborný výklad a pomoc pri  organizovaní  complementary    access v Novoveskej Hute.

 

 

Máj 2017

Banícky spolok Spiš v Novej Bani.

        V dňoch 19. a 20. mája sa členovia Baníckeho spolku Spiš zúčastnili na 10. stretnutí banských miest a obcí Slovenska. Cieľom podujatia bola oslava baníctva, prehliadka baníckych spolkov, baníckej profesie, znovuobjavenie histórie baníctva a posilnenie povedomia obyvateľov o jeho význame.

        Prvá písomná zmienka o Novej Bani pochádza z roku 1337, práva a postavenie slobodného kráľovského a baníckeho mesta mala od roku 1345. Okrem ťažby zlata a striebra bolo mesto známe aj výrobou mlynských kameňov, vyvážaných do celej Európy. Vďaka prvému použitiu pary ako hnacej sily na kontinente sa Nová Baňa zapísala do celoeurópskych dejín. Anglický konštruktér Isaac Potter tu v roku 1722 skonštruoval prvý atmosférický ohňový stroj slúžiaci na odčerpávanie spodných banských vôd. Zo stredoveku sa na území mesta zachovalo niekoľko unikátnych štôlní a šácht razených ručne. Celková dĺžka banských diel v Novej Bani je približne 35 km. Banské práce sa zastavili 17. mája 1887.

        Dňa 19. mája 2017 sa akcií poriadaných pri 10 stretnutí BMaO zúčastnila prvá časť výpravy  a to Ing. Čech s manželkou, Ing. Jančura, p. M. Čornejova, p. A. Jenčušová a Ing. Jozef Daniel. Na   Zasadnutí prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti prevzal cenu Slovenských technických spoločností Ing. Marián Jančura  za celoživotný  prínos baníctvu, pri príležitostí jeho 65 narodenín. V ďalšom sa uvedení členovia zúčastnili na Slávnostnom zasadnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ako i na Prijatí čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta Nová Baňa, ktorého sa zúčastnil i bývalý prezident SR Ivan Gašparovič. Večernou akciou bol Šachtág – slávnostné prijatie do baníckeho stavu, ktorý sa uskutočnil v  mestskej tržnici.

        20. mája sa k uvedeným účastníkom pridali členovia spolku, ktorí prišli autobusom. Spoločne sme sa zúčastnili na Baníckej ekumenickej bohoslužbe v Kostole narodenia Panny Márie, kde bolo  odovzdávanie vyznamenaní  sv. Barbory. Nasledoval Slávnostný banícky sprievod mestom, kde veľmi dobrým dojmom pôsobil náš banícky spevokol svojim spevom a skandovaním. Program pokračoval na hlavnom pódiu, príhovorom primátora mesta a hostí 10. stretnutia
– banícka hymna, privítanie účastníkov, odovzdanie putovnej zástavy, odovzdanie vyznamenaní a ocenení, pripnutie pamätnej stuhy na zástavy. Pokračovalo sa kultúrnym programom s úspešným vystúpením nášho spevokolu. Niektorí členovia nášho spolku navštívili i Pohronské múzeum v Novej Bani.

        Účasť nášho spolku, spolu so spevokolom je možné hodnotiť, ako veľmi úspešnú.

Apríl 2017

Field Exploration Geology Vol. VI – Mineral deposits of Slovakia

 

V dňoch 24. – 30.4.2017 uskutočnili študenti Masarikovej univerzity z Brna, v rámci VI. terenného cvičenia, návštevu ložísk a minerálnych výskytov v Slovenskom rudohorí. Postupne navštívili Jelšavu, Lubeník, N. Slanú, Rožňavu, Dobšinu, Novoveskú Hutu, Spišskú Novú Ves, Hnilčík a Poráč.

Dňa 28. apríla navštívili Novoveskú Hutu, kde si na Banskom chodníku prezreli informačné tabule BSS,  areál Uranpresu, mineralogickú lokalitu – Bartolomej štôlňa a baňu na sadrovec Mária.

V odpoludňajších hodinách navštívili Banícko-energetické centrum Barborka, kde si prezreli Vysunutú expozíciu STM Košice. Prednesené im boli 4 prednášky a to „Baníctvo 5 nerastov - Novoveská Huta“, „Baníctvo v Rudňanoch“, „Surovinové zdroje  SR pre jadrovú energetiku“ a „Spišské banské železničky a lanovky“.

Je potrebné poďakovať sa členom BSS a to Ing. V. Čechovi, Ing. V. Dugasovi, Ing. P. Kubičárovi,  L. Paterovi,  M. Puchomirskej a Ing. J. Danielovi za prijatie a úspešný priebeh návštevy 25 študentov MU Brno a 4 účastníkov z Nemecka.

Na záver návštevy viceprezident SEG Ľubomír Kyrc povedal :

Na záver by som sa chcel vášmu baníckemu spolku poďakovať a zaželať veľa úspechov, v jeho činnosti. Tak, aby sa baníctvo ako historické dedičstvo našich predkov zachovalo, nie len v pamäti a spomienkach, ale aby ho bolo možné prezentovať aj fyzicky, verejnosti a mladým ľudom, ktorí by mali mať povedomie o svojej histórií.“

 

PREDNÁŠAJÚCI  :  Dipl. Ing. PETER BAJTOŠ, PhD.

NÁZOV PREDNÁŠKY  : Vplyv baní na povrchové toky v     regióne Spiš  –  história a súčasnosť .

 

 Dňa 4. apríla sa uskutočnila v Multicentre Barborka prednáška Dipl. Ing. Petra Bajtoša PhD.

Ing. Bajtoš má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Vysoká škola technická, Banícka fakulta Košice) v odbore ložisková geológia v roku 1986.  Postgraduále štúdium v odbore hydrogeológia ukončil v roku 1991 v Ostrave. Vysoké štúdium 3. stupňa absolvoval na PF UK Bratislava v roku 2007 ako PhD. v odbore hydrogeológia. Od roku 1986 pracuje na Geologickom prieskume (dnes   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – RC ) v Spišskej Novej Vsi, s odborným zameraním na regionálny hydrogeologický výskum a hodnotenie zdrojov podzemných vôd (obyčajných, minerálnych, termálnych) a  hodnotenie vplyvov ťažby na životné prostredie. Je členom výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov a členom International Mine Water Association (za SR a ČR).

Autor vo svojej prednáške poukázal na kvalitu a množstva vytekajúcich banských vôd. Sú lokality, kde je možné využívať vody, vzhľadom na ich kvalitu (Slovinky, Novoveská Huta, Nálepkovo Ráztoky, Bindt), ale sú i banské vody, ktoré znečisťujú vodné toky (Smolník, Nová štôlňa v Spišskej Novej Vsi). Porovnal kvalitu významných banských výtokov pred a po ukončení ťažobných prác.  Grafy monitoringu ukázali na pohyb jednotlivých monitorovaných zložiek (Hg, As, Cu, Zn, Ph...) najmä v Rudnianskom, Slovinskom, Smolníckom potoku a v potoku Holubnica v Novoveskej Hute.

Prednáška a následná diskusia podala prehľad o skutočnom množstve a kvalite vypúšťaných banských vôd z najdôležitejších spišských banských lokalít.

 

 

 

Marec 2017

Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy

 

21. marec  2017  bol pre Banícky spolok Spiš slávnostným dňom. Uskutočnila sa tu prednáška Mgr. Miroslava Lacka  PhD. (1988)o spišských nerastoch, spojenej s prezentáciou  a uvedením do života   najstaršej mestskej kniha Smolníka, ktorej prvé záznamy zasahujú až do roku 1410.

Mgr. M. Lacko PhD. je absolventom štúdia archívnictva a pomocných historických vied na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas doktorandského štúdia začal pôsobiť v zahraničí, kde získal viaceré prestížne štipendiá v Rakúsku a Nemecku. V súčasností je členom Centra hospodárskych a sociálnych dejín Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave, kde sa zaoberá dejinami baníctva a hutníctva v strednej Európe od neskorého stredoveku až po polovicu 20. storočia, hospodárskymi dejinami habsburskej monarchie v rannom novoveku a dejinami obchodu s kovmi v neskorom stredoveku a rannom novoveku. Je autorom viac ako 80 štúdií a článkov, spoluautorom viacerých monografií, od roku 2008 editorom ročenky o dejinách baníctva a hutníctva Montánna história (7 kníh), členom redakčného kruhu časopisu Ostravskej univerzity Historica a od roku 2016 spolupracovníkom medzinárodnej bibliografie o dejinách baníctva a hutníctva (za Slovenskú a Českú republiku) nemeckého montánno-historického časopisu Der Anschnitt.

Vo svojej prednáške Mgr. Lacko sa sústredil na ložiska na Spiši, hlavne na ložiská  medí, a z nich hlavne na hospodársky vývoj smolníckeho banského revíru. Poukázal na cestu, ktorou sa dostávala slovenská meď do ďalších štátov. Bola to hlavne cesta Smolník – Levoča – Krakov – Torúň.

V ďalšej častí predstavil publikáciu „Das alteste Stadtbuch von Schmollnitz (1410 – 1735). Táto publikácia je rozdelená do troch samostatných kapitol. V prvej častí je štúdia transportu medi zo Smolníka, ako i samotnému rozvoju mesta Smolník, včítane zriadenia banskej a mincovnej komory V ďalšej častí Erika Mayerová spoluautorka publikácie (Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UK Bratislava) uvádza technické údaje k edícií smolníckej mestskej knihy. Tretia, podstatná časť publikácie predstavuje prepis samotnej mestskej knihy s vysvetľujúcimi poznámkami. Záver knihy tvorí zoznam baníckych richtárov Smolníka (1358 – 1728)  a banských majstrov (1439 – 1728), ako i zoznam použitej literatúry.

Po predstavení publikácie nasledovalo uvedenie publikácie do života („krst publikácie“). Uvedenie  publikácie bolo robené rudou zo Smolníka a to za  Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta  p. Henrieta Čečová a starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš.  Za Banícky spolok Spiš jeho čestný predseda Ing. Vladimír Klaučo.

Záver slávnostnej schôdze tvorila veľmi široká diskusia, ktorá pokračovala i po ukončení stretnutia.

 

JUBILANTI  BSS I. štvrťrok  2017.

 

Ing Albín Novotný                                                       80 rokov

Františka Kučmová                                                     70 rokov

Helena Kosťová                                                           70 rokov

Ing. Jozef Badár  80 ročný.

 Narodil sa 5. 3. 1937 v Ťapešove, okr. Námestovo. Po skončení základnej školy absolvoval banícke učilište v Rudňanoch. Študoval na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi, kde maturoval roku 1957. V štúdiu pokračoval na BF VŠT v Košiciach, a ďalej v  Geologicko-prieskumnom inštitúte v Moskve v  špecializácií Geológia ložísk rádioaktívnych surovín, kde v roku 1964  získal titul inžiniera.  

Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil do zamestnania v závode Uránový prieskum IX. v Spišskej Novej Vsi. V tomto závode  prešiel celým radom geologických a technických funkcií. Bol hlavným geológom (1970 – 1978), hlavným inžinierom (1979 – 1981) a riaditeľom závodu (1981 – 1987). V rokoch 1987 – 1988 pôsobil ako riaditeľ koncernového podniku Uránový prieskum v Liberci. V roku 1989 prešiel na generálne riaditeľstvo Československého uránového priemyslu do Příbrami (v súčasnosti DIAMO), kde vykonával funkciu vedúceho odboru uránu a výrobného námestníka.

Po celú dobu praxe sa venoval prieskumu a ťažbe uránovej rudy. Na Slovensku robil geologický prieskum v gemeriku, v Nízkych Tatrách, riadil geologické, prieskumné a ťažobné práce na celom území Slovenska a na uránovom a medenorudnom ložisku v Novoveskej Hute. Podieľal  sa na príprave publikácie Československé ložiska uránu (1984) a Rudné a uránové hornictví České republiky (2003). Je autorom mnohých publikácií uverejnených v banských a geologických periodikách, ako i prednášok.  Bol spoluautorom geologickej stavby Novoveskej Huty,  ako i stratigrafie, sedimentológie a zrudnenia mladšieho paleozoika chočskej jednotky SV svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov, kde boli nájdené ložiska uránového zrudnenia.

     Je autorom a spoluautorom celého radu projektov a geologických správ, ako aj projektov na otvárku a prípravu ložísk na ťažbu.

Je aktívnym členom výboru Baníckeho spolku Spiš, kde spolupracuje pri všetkých akciách spolku. Zvláštnu zásluhu má pri organizovaní dvoch baníckych konferencií organizovaných baníckym spolkom, ako i baníckych šachtágov. Za svoju záslužnú banícku činnosť bol odmenený mnohými štátnymi, rezortnými a spolkovými vyznamenaniami.

Členovia Baníckeho spolku Spiš želajú jubilantovi pevné zdravie, optimizmus a ešte mnoho dobrých nápadov v prospech nášho baníckeho spolku.

                                                                                            Banícky spolok Spiš

 

 

    Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku 2017.

Dňa 4. marca 2017 sa v divadle v Levoči uskutočnilo XXV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia navodil kultúrny program venovaný 85. narodeninám predsedu SDS PhDr. Ivana Chalupeckého. Medzi početnými gratulantmi nechýbali primátori miest Levoča a Spišská Nová Ves – PaedDr. Milan Majerský a PhDr. Ján Volný, PhD. Pred otvorením oficiálnej časti rokovania odzneli dve prednášky. Oficiálnu časť rokovania VZ SDS otvoril predseda SDS doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Správy o činnosti, hospodárení a revíznej komisie predniesli Miroslav Števík, Soňa Polláková a Eduard Pavlík. Členovia SDS schválili program činnosti na rok 2017. Prvá z konferencií bude venovaná 150. výročiu založenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov, druhá Majstrovi Pavlovi z Levoče.

Jesenná exkurzia sa uskutoční v spolupráci s BSS po technických pamiatkach spätých s baníctvom na dolnom Spiši. Súčasťou rokovania VZ boli voľby funkcionárov a členov výboru SDS na roky 2017 – 2019. Predsedom sa stal PhDr. František Žifčák, podpredsedom PhDr. Marián Soják, PhD. tajomníčkou Mgr. Slávka Sámelová a pokladníčkou PhDr. Soňa Polláková.

Za BSS sa, okrem členov SDS, zúčastnila p. Alžbeta Jenčušová. V diskusií vystúpil Ing. Jozef Daniel, ktorý predstavil účastníkom prácu BSS v roku 2016.

 

 

 

 

 

Február 2017

Valné  zhromaždenie  BSS  2017 .

Dňa 16. februára 2017 sa zišli členovia Baníckeho spolku Spiš a hostia na  valnom zhromaždení spolku, aby vyhodnotili rok 2016 a stanovili plán a úlohy pre rok 2017.

     Valné zhromaždenie bolo významné i tým, že sa nieslo v znamení jubilejného, desiateho valného zhromaždenia spolku, ako i  roku, kedy si náš spolok pripomína 550 výročie prvého baníckeho spolku v Spišskej Novej Vsi, Spolku sv. Barbory, z roku 1467.

Na začiatku  Valného  zhromaždenia  zaznela  Banícka hymna v podaní Baníckeho  spevokolu pod vedením p. Pačnára. Po privítaní hostí a účastníkov VZ 2017, ako i schválení mandátovej a návrhovej komisie, nasledovala správa o činností spolku v roku 2016, ktorú predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Čech. V roku 2016 spolok zorganizoval celý rad akcií a riešil úlohy v súlade s Kalendáriom na rok 2016. Vo svojom zhodnotení predseda BSS podrobne rozobral činnosť spolku v uplynulom roku. Správu o hospodárení za rok 2016 predniesla hospodárka spolku Mária Čornejová, správu revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti (kalendárium) na rok 2016 a rozpočet na rok 2016 predniesol tajomník Baníckeho spolku Spiš Ing. Jozef Slamený. Kalendárium obsahuje najdôležitejšie plánované činností spolku a to v častí „Pracovné aktivity“  – 14 bodov a „Spoločenské aktivity“ 8 bodov. V diskusií vystúpili mnohí členovia spolku, ako i hostia. Ďakovné listy si prevzali jubilanti spolku. Ing. Jozef Badár prevzal z rúk podpredsedu ZBSC Ing. Kováča ďakovný list združenia k jeho 80 ročnému jubileu.             

Po návrhu Uznesenia a jeho doplnení, bolo toto odsúhlasené, a tým i Kalendárium a rozpočet na rok 2017.

       Záver Valného zhromaždenia, po záverečnom slove predsedu BSS, bol v znamení baníckych a ľudových piesní v podaní baníckeho spevokolu.

ZDAR  BOH !                                                                        Banícky spolok Spiš 

 

 

Január 2017

Zástupcovia baníckeho spolku SPIŠ u prezidenta.

Prezident Andrej Kiska prijal 12. januára 2017 na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov baníckych a hutníckych spolkov a cechov spolu s ich partnermi z krajín V4, Rakúska a Slovinska. Za Banícky spolok Spiš a za mesto Spišská Nová Ves sa stretnutia zúčastnil Ing. Jozef Daniel a Viktor Daniel.

„V prvom rade mi dovoľte privítať vás a zaželať vám všetkým v novom roku to, čo pokladám sám za to najdôležitejšie - zdravie, šťastie, spokojnosť a radosť zo života . A prosím odovzdajte toto  moje posolstvo aj vašim blízkym, rodinným príbuzným, priateľom a kolegom – vo všetkých vašich spolkoch a združeniach na celom Slovensku. Myslím, že je nespochybniteľným historickým faktom, že to bolo práve baníctvo, s ktorého rozvojom sa spája aj rozvoj mnohých miest v minulosti. Ale nielen rozvoj, ale aj  technologický pokrok, na ktorého pamiatky môžeme byť dodnes hrdí. Na vzdelanosť, remeselné a podnikateľské zručnosti našich ľudí v týchto mestách a celých okolitých regiónoch.  Dlhoročné banícke tradície, tradície baníckeho  povolania, dodnes ovplyvňujú a určujú charakter a život v týchto mestách a regiónoch. Aj preto sa vám chcem poďakovať za to, že tieto tradície zachovávate, staráte sa o ne.  Aby aj naši mladí ľudia dnes i v budúcnosti vedeli oceniť schopnosti a zručnosti  vás, ale aj našich predkov. 

Preto by som vás chcel povzbudiť, aby ste medzi sebou, s  vašimi partnermi v Česku, Poľsku, Maďarsku, ale aj z Rakúska a Slovinska, s vládami našich krajín hľadali a nachádzali spôsob, ako vaše  vedomosti, skúsenosti ale aj tradície v tom najlepšom slova zmysle dokázali  „predať“. Dokázali ich predať v prospech ľudí, ktorí žijú nielen vo vašich mestách, mestečkách a v priľahlých lokalitách.

Aby sme nielen dnes, ale aj v budúcnosti, a nielen my tu doma, ale aj tí, čo k nám prichádzajú zo zahraničia, vedeli a poznali, aký zásadný a významný bol v minulosti pre Slovensko technologický a priemyselný rozvoj spojený práve s baníctvom a hutníctvom. Aby ste to vedeli predať v prospech bohatého a rozmanitého kultúrneho dedičstva  a vzdelanosti v našich krajinách.  Aby sme našu históriu vedeli pretaviť  aj do krásnej budúcnosti mies, mestečiek, dedín a celého Slovenska.  A v tomto úsilí pravdaže budete mať moju prirodzenú podporu.“

 

SVETOVÉ LOŽISKO ORTUTE ALMADEN

Prednášajúci: Ing. Vladimír Dugas

10.1.2017

        Banícky spolok Spiš a STM Košice pripravili pre svojich priaznivcov prvú prednášku v roku 2017 v Banícko – energetickom centre Prednášajúcim bol Ing. Vladimír Dugas, dlhoročný pracovní Železorudných baní. Po ukončení Baníckej fakulty v roku 1961 nastúpil do ŽB Švábovce, neskoršie ako ved. prevádzky v Kišovciach. Od  roku 1967 pracoval ako ved. úseku, BHP a prev. ing. v Rudňanoch. V rokoch 1973-75 na Cube, na Matahambre, ako prev. ing.  Po návrate na Slovensko pracoval ako poradca ministra hospodártvaa i ako ved. odboru na GR RBMZ. Od roku 1979 až do odchodu do dôchodku v roku 1995 pracoval na ŽB SNV  na  pozíciách ved. úseku, technický námestník riaditeľa ŽB. Pri svojej práci sa dostal i na niektoré svetové ložiska a jedným z týchto ložísk bolo i ložisko ALMADEN vo Španielsku.

        Ložiská nerastov sú v Španielsku sústredené hlavne do oblastí pohoria Siera Morena – Pb, Ag, Zn, Mn,  Siera Nevada – cín, fosfáty soľ, síra, Fe, Hg,  Kantabrijské vrchy - čierne uhlie.  

        Dobývanie a výroba ortuti v Almadene sa datuje od r. 330 p .n. l.,  tj. viac ako  2400 rokov, a to len časť Almadenska o dĺžke 500 m. Od r. 1499 sú záznamy o ťažbe a výrobe. Vrchol výroby bol v roku 1940, kedy bolo vyrobené v Almadene 2 800 t Hg (svetová výroba 3600 t.rok-1). Pokles nastal v 70 rokoch min. storočia na 1 000 t.rok-1. V roku 2010 bola výroba 300 t Hg.rok-1. Zrudnenie je viazané na kvarcity, impregnačné cinabarytické voľne, metalické Hg. Dĺžka zrudnenia  je 150 km .Preskúmané 1,5 km smerne, do hĺbky 700m.  Mocnosť kvarcitov  je 10 m, cinabarity 5 m, úklon ložiska je 850. Obsah Hg 0,5-30%, novoobjavené zrudnenia o obsahu 30-40% Hg.

        Po postupnom ukončení ťažby  Hg, boli postupne otvárané ložiska na iné nerasty, bola realizovaná náhradná poľnohospodárska a živočíšna výroba, bol vybudovaný banícky park a banícke múzeum Almaden.

       V závere prednášky Ing. Dugas poukázal na prínosy tejto zahraničnej cesty pre dobývanie, ale hlavne pri úprave rúd, predovšetkým ortute, ako i ekolóígie na ložisku Rudňany.

                                                                                     Ing. Jozef Daniel

 

 

December 2016

November 2016

BARBORSKÉ  SLÁVNOSTÍ  BSS  2016.

       Dňa 29. novembra 2016 v Koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi sa zišlo 140 členov Baníckeho spolku Spiš, priateľov, ako i pozvaných hostí, aby si v rámci  9. Barborských slávností pripomenuli 549  výročie založenia  prvého baníckeho spolu, Spolku sv. Barbory a aby v rámci „Slávnostného šachtágu“, v súlade s Pivným zákonom prijali do spolku nových členov. Dôležitosť tohto stretnutia podčiarkla prítomnosť zástupcov mesta Spišská Nová Ves, okresného úradu SNV, primátora mesta Poprad, ale i prítomnosť Spišského biskupa Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.       

Skoku cez kožu sa zúčastnili : RNDr. Karol Együt, dôchodca, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad a Ing. Jaroslav Varga, podnikateľ v stavebníctve. V ďalšej častí bolo odovzdanie ocenení, pozdravných a ďakovných listov jubilantom .  So svojim skečom vystúpila Anna Kačírová, členka nášho speváckeho baníckeho zboru.       

V pivnom súboji vyhral primátor Popradu. Celé stretnutie sprevádzali svojim spevom členovia baníckeho spevokolu.       

Záverečné slovo mal Ing. Vladimír Čech, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí pripravili Barborské slávností 2016, ale i všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, a pozval všetkých na Barborské slávností 2017, ktoré sa budú niesť v znamení 10. Barborských slávností  BSS a 550 výročia založenia Spolku sv. Barbory v Spišskej Novej Vsi.

                                                                               ZDAR  BOH !

                                                                                 Banícky spolok Spiš

FOTOGALÉRIA

 

Životné jubileá – 80 rokov -  členov Baníckeho spolku Spiš.

Ing. Jozef Hudáček

        Narodil sa 8.11.1936 v Harichovciach. Študoval na Priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Vysokoškolské štúdium, ako banský inžinier ukončil na BF VŠT v Košiciach v roku 1965.

        Do zamestnania nastúpil v Sobranciach v Uhoľnom prieskume Turčianske Teplice, od roku 1968 v Spišskej Novej Vsi, neskoršie pracoval v Geologickom prieskume n.p. Spišská Nová Ves, ako samostatný geológ, zodpovedný riešiteľ a vedúci špeciálnej geologickej skupiny severnej častí SGR, vedúci geologického oddelenia. Následne vykonával funkcie na podniku, ako vedúci odboru geologickej služby podniku a výrobno -  obchodný námestník.

        Výsledky jeho práce sú v početných záverečných správach. Z najvýznamnejších sú  Metalogenetické rajonovanie SGR, Geologicko – ložisková štúdia SGR, Geologická mapa SGR, Prehodnotenie ložísk uhlia a lignitu, ložísk síranov, spekularitu a barytových rúd. Geologický prieskum robil na ložiskách Mlynky Fe, Novoveská Huta Cu, Grétla-Roztoky Fe, Cu, Nálepkovo-Bindt-Závadka Fe,Cu, Krompachy-Záhura Fe, Slovinky Cu, Gelnica Cu, Hnilec Sn, ale i na ďalších ložiskách. V Geofonde je uložených 127 správ, ktorých bol autorom, resp. spoluautorom.

        Výsledky prác prezentoval v prednáškach, ako i v časopisoch Geologický prieskum, Mineralia Slovaca, v zborníkoch referátov z konferencií, ako i v publikácií Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria.. Za výsledky svojej práce dostal podnikové a rezortné vyznamenania. Od roku 2008 je aktívnym členom Baníckej spoločností Spiš.

Ing. Vladimír Klaučo

        Kto by nepoznal čestného predsedu Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimíra Klauča? Ale ťažko uveriť, že tento agílny a energetický muž, zapálený pre baníctvo, prekročil 80 ku.

        Narodil sa  5.11.1936 v Hrabušiciach. Po ukončení základnej školy v Smižanoch a 11-ročnej školy v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach. Už v poslednom ročníku praxoval vo firme, ktorej zostal verný až do dôchodku.  Boli to Železorudné bane Spišská Nová Ves, kde pracoval ako banský technik, vedúci banského úseku, vedúci výroby, hlavný inžinier a riaditeľ závodu. Ako banský expert sa zúčastnil expertíznej činnosti na Kube kde pracoval na banskej projekcii pri ministerstve baníctva a geológie v Havane, ale tiež na banskom podniku s ťažbou medi na bani El Cobre pri Santiagu de Cuba.

         Ing. V. Klaučo aktívne pracoval pri zakladaní baníckych spolkov. V roku 2000 bol spoluzakladateľ Baníckeho cechu v Rudňanoch, kde bol v rokoch 2003-7 predsedom. V roku 2007 zakladal Banícky spolok Spiš, kde bol i predsedom. Aktívne sa podieľal na zakladaní spolkov v Smolníku i Gelnici. Je spoluorganizátorom založenia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Bol pri všetkých aktivitách organizovaných BSS. Spomenúť je potrebné organizovanie 3.stretnutia banských miest a obcí Slovenska (r. 2010), publikácie z baníckej histórie Spiša, Banský chodník Novoveská Huta, množstvo výstav a prednášok.  Za svoju pracovnú a spolkovú činnosť bol vyznamenaný vyznamenaniami, ako Za pracovnú obetavosť, Za pracovnú vernosť, Čestný odznak ministra hutníctva a strojárenstva, Za zásluhy o rozvoj kraja, Medaila F. Jaroša (Stříbro), Za zásluhy okresu SNV, Za zachovanie baníckych tradícií, Medaila sv. Barbory. Má veľkú zásluhu na udelení „Ceny mesta Spišská Nová Ves“ pre BSS.

Ing. Klaučo  : „Chceme spropagovať históriu baníctva a hutníctva na Spiši. Upozorňovať na ekonomické negatívne dopady pre región Spiša, spôsobené vyhlásením útlmového programu rudného baníctva na Slovensku v rokoch 1990 až 1995. Poukázať na možnosti , aspoň čiastočného využitia prírodných zdrojov v prospech spoločnosti. Tým vytvoriť pracovné príležitosti pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a okolitých obcí.“

        Banícky spolok Spiš, ale i celá banícka pospolitosť želá obidvom jubilantom ešte mnoho zdravia a elánu v osobnom, ale i spolkovom živote.

 

Ing. Jozef Hudáček

Ing. Vladimír Klaučo

 

„SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“ v SMOLNÍKU.

Motto:  Jozef Cíger Hronský

Národu možno odcudziť mnoho vecí:
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....

        Smolnícka dolina je úzka, má nedostatok ornej pôdy, nevhodné podmienky pre poľnohospodárstvo. Preto zdrojom obživy jej obyvateľstva boli lesy, pasienky, ale hlavne baníctvo, ale aj hutníctvo,  ktoré prekročili svojím významom hranice mesta i Slovenska a majú čestné miesto v baníckej Európe.

         BSS v snahe zachovať históriu baníctva 3 významných baníckych centier minulostí pripravil výstavu „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“, doplnenú o výtvarné diela p. Tibora Gurína.

 Okruhy výstavy :

I .     Predstavenie autorov (p.Badár, Baláži a Kellner)

II.    Smolník – kráľovské banské mesto, závod ŽB, banery s fotografiami (obec, nádvorie   šachty Pech, kremeň Švedlár, baňa pod V. obzorom, vodná nádrž Uhorná s prívodnými kanálmi),  kresby (paregry) banskej  mapy J.G.Reiznera Smolníka z roku 1748).

III.    Výtvarné diela p. Tibora Gurína

IV.   Rudňany – závod ŽB, banery s fotografiami ( veže šachiet, fotografie z bane-strojné vybavenie a údržbárske práce).

V.      Novoveská Huta – banské závody (Nerudné bane, Uránový prieskum)

          Po prezentácií výstavy v Gelnici a Spišskej Novej Vsi sa 19.11.2016 v historickom baníckom meste Smolník uskutočnila vernisáž tejto výstavy.

          Začiatok a koniec vernisáže patril miestnemu folklórnemu súboru, v ktorého prednese zazneli banícke piesne. Nasledovali príhovory starostov Smolníckej Huty a Uhornej, ako i predsedu Baníckeho  spolku Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta Ing. Jozefa Valku. Výstavu predstavil Ing. Jozef Daniel, ako i tvorcovia jednotlivých okruhov výstavy. Históriu baníctva a banských máp  Smolníka doplnil Ing. Milan Janíček.  Záverečné slovo patrilo čestnému predsedovi Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimírovi Klaučovi.

         Výstava v Smolníku bude inštalovaná do 15. decembra 2016.

 

              Henrieta Čečová  - Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta

              Jozef Daniel – Banícky spolok Spiš

 

 

Najkrajšia železničná trať na Slovensku.

        Dňa 15. novembra 2016 uskutočnila sa v Banícko – energetickom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi  prednáška :  „Výstavba železničnej trate v úseku Margecany - Červená Skala“. Prednášajúcim bol Ing.  Pavol Hartl, člen Baníckeho spolku Spiš. Téma prednášky bola zvolená i z dôvodu , že v roku 2016 je 80 rokov od otvorenia prevádzky na tejto trati.

         Ing  P. Hartl študoval na Strednej škole geologicko-baníckej, neskoršie na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Po skončení štúdia pracoval v Rušňovom depe v Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1979 až 1985, ako vedúci, vo Vozebnej stanici v Margecanoch, kde spolu so 130 pracovníkmi zaisťoval železničnú dopravu na uvedenej trati. V roku 1986 pripravil oslavu 50. výročia prevádzky železnice.

        V snahe zadovážiť podrobné údaje o teréne zamýšľanej výstavby poverila štátna železničná správa už roku 1920 známeho profesora geológie pražského ČVUT Dr. R. Kettnera preskúmaním územia. Ten identifikoval v línii plánovanej železnice dva významné geologické útvary, oddelené od seba navzájom pomerne ostrým rozhraním pri obci Dedinky – na západe trias, na východ v celom povodí Hnilca palezoické horniny. Ukončenie výstavby železnice z Handlovej do Hornej Štubne umožnilo presunúť pracovné kapacity na výstavbu trate z Červenej Skaly do Margecian, najdlhšej, najkomplikovanejšej a najdrahšej plánovanej železničnej novostavby, významne uľahčujúcej spojenie medzi Bratislavou, stredným Slovenskom a Košicami. Výstavba železnice pozostávala z úpravy súkromnej normálnerozchodnej lokálky Margecany - Gelnica, rekonštrukcie takisto súkromnej úzkorozchodnej častí Gelnica - Smolnická Huta v úseku   Gelnica - Mníšek nad Hnilcom a novostavby železnice Mníšek nad Hnilcom - Červená Skala. Výstavba železnice sa začala na najťažšom úseku stavby, pri Telgárte, 31.5.1931. Náročná stavba si vyžiadala postaviť 281 mostných objektov (najväčším je viadukt pri Telgárte, ktorý je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu vybudovanou na ČSD s hlavným oblúkom o rozpätí 32 m, ďalším je viadukt cez Chmarošku s 9 kamennými oblúkmi so svetlosťou 10 m a výškou 18 m) a mimo železnice ďalších 60 mostov a mostíkov. 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3800 m.   Železnica si vyžiadala premiestniť 3 mil. m3  materiálu a zabudovať 178 000 m3 muriva.

        Najvýznamnejším tunelom stavby je Telgártsky tunel, ktorý v čase po výstavbe železnice niesol meno Kornela Stodolu. Je súčasťou originálneho a elegantného technického riešenia problému prekonania výškového rozdielu 31 m vedením trasy v tunelovej slučke, bez komplikovaného a zdĺhavého rozvíjania trasy. Tunel má dĺžku 1239,4 m a leží  v oblúku s polomerom 400 m a v stúpaní 12,5 promile. Bol razený novou rakúskou metódou a vymurovaný z osemmetrových pásov rôznych typov. Jeho cena bola cca 23 mil. Kč. Okrem neho je v tomto úseku trate postavený ešte pomerne krátky Hronský tunel (dĺžka 250 m) a vrcholový Besnícky tunel (dĺžka 848 m). Posledný menovaný tunel je najvyššie položeným miestom na normálnerozchodnej časti siete dnešných Železníc Slovenskej republiky a stanica Vernár bola  najvyššie položenou stanicou 931 m n.m. (Štrba 899 m n.m.)

        V dôsledku hospodárskej krízy mala stavba nielen hospodársky, ale aj významný sociálnopolitický rozmer. Celkom na stavbe pracovalo 7000, v obdobiach najväčšej koncentrácie až 9700 pracovníkov. Počas výstavby železnice Červená Skala - Margecany sa prihodilo 6 smrteľných úrazov.
       Záverom prednášky boli autorom premietnuté filmy z otvorenia trasy (26.7.1936), ako i z prechodu vlakom cez telgartské tunely a viadukty.       V diskusií vystúpili účastníci prednášky s príspevkami k železničnej trasy, ale i k vybudovaniu prvého cestného tunela, v tesnej blízkostí železnice (cestný tunel Stratená dlhý 325,7 metra, ktorý obchádza dopravne ťažko priechodný
Stratenský kaňon).

                                                                             Ing. Jozef Daniel

                                                                           Banícky spolok Spiš

 

 

 

 

 

Október 2016

 

 

 

September 2016

GEOLOGICKÝ  ŠTÁTNY  ÚSTAV  DIONÝZA  ŠTÚRA

V Spišskej Novej Vsi dňa 24. septembra 2016

Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV

Členovia baníckeho spolku Spiš sa na pozvanie vedenia ŠGÚDŠ RC Spišská Nová Ves, zúčastnili „Dňa otvorených dverí...“ Členovia spolku mali možnosť vidieť :

• Geologické mapy              • Geologicko-náučné mapy             • Geotermálna energia

• Inžinierska geológia          • Hydrogeológia                               • Hydrogeochémia

• Ložisková geológia           • Mapový server

Členovia BSS boli oboznámení s činnosťou ŠGÚDŠ, vyskúšali si ryžovanie zlata, zúčastnili sa prednášky „Zosuvy na Slovensku“. Najväčším zážitkom bola video beseda medzi ŠGÚDŠ Bratislava (GR Ing. Branislav Žec CSc., GR RNDr. Vlasta Janová Sekcia geol. a prír. zdrojov MŽP SR), RC Košice, a RC SNV za prítomností členov BSS.

Srdečná vďaka členov BSS patrí Ing. Stanislavovi Gondovi, Jožke Brezovajovej, manželom Mašlárovým, ako i ďalším pracovníkom Regionálneho centra Spišská Nová Ves.

                                                                      Banícky spolok Spiš.

 

Deň baníkov, energetikou a geológov 2016.

        Tohtoročný Deň baníkov Baníckeho spolku SPIŠ sa konal 18. septembra 2016 v areáli hotela Preveza. Program sa začal už v dopoludňajších hodinách, o 8:30, keď sa na turistickú prehliadku medenorudného baníctva (Nová štôlňa) a tažby sádrovca  vybrali členovia baníckeho spolku.

      Deň baníkov, okrem stretnutia a oslave ťažkej baníckej práce, má za cieľ zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku, za uplynulý Banícky rok 2015 - 2016. Toto po baníckej hymne, v podaní Banického spevokolu pri BSS, urobil jeho predseda baníckeho spolku Ing. Vladimír Čech. Záverom prejavu sa poďakoval členom baníckeho spolku za prácu v uplynulom baníckom roku, ako i za vzornú reprezentáciu spolku a mesta Spišská Nová Ves.

       Odovzdané boli gratulačné listy 19 členom spolku, k významným životným jubileám za 1–9 2016  . Na návrh BSS bolo Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie baníckych tradícií“ p. Alžbete Jenčušovej. Vyznamenanie jej odovzdal člen výkonného výboru  Združenia baníckych spolkov a cechov Ing. Ľuboš Kováč.   Slávnostnú časť dňa baníkov ukončil banícky spevokol baníckymi piesňami.

        Po výbornom občerstvení nasledoval ďalší program, a to súťaže v pití piva žien a mužov, ako i súťaže  žien a mužov v hádzaní šípok. Víťazmi súťaže sa stali : Súťaž šipek muži p. Schlosser, ženy p. Vozárová.  Súťaž v pití piva : muži p. Lorko, ženy p. Regecová.

        Program ku dňu baníkov sa končil veselicou, keď po celý deň výborne zabávala hudba „GRIF“,, ako i spevácky zbor pri BSS.

 

                                         Z D A R    B O H !

 

 

Nová výstava v Banícko – energetickom centre BARBORKA

v Spišskej Novej Vsi.

Relácia v rádiu Regína

Motto  : Jozef Cíger Hronský

Národu možno odcudziť mnoho vecí:               
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
                      
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....

        BSS v snahe zachovať históriu baníctva pripravil výstavu „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“.         Okruhy výstavy:

I.           Smolník – kráľovské banské mesto, závod ŽB. Banery s fotografiami (obec, nádvorie šachty Pech, kremeň Švedlár, baňa pod V. obzorom, vodná nádrž Uhorná), Paregry (z mapy z roku 1748).

II.       Rudňany – závod Železorudných  baní, banery s fotografiami ( veže šachiet, fotografie z bane, strojné vybavenie a údržbárske práce).

III.    Novoveská Huta – banské závody (Nerudné bane, Uránový prieskum)

IV.      Predstavenie autorov (Badár, Baláži a Kellner),

V.         Umelecké diela p. Tibora Gurína.

 

Najstaršie údaje o ložisku v Rudňanoch pochádzajú z roku 1255. Veľký rozmach ťažby bol po roku 1945.  Z tohto obdobia sme priniesli výber čb fotografií, ako ich zostavil p. Milan Baláži. Pozornosť si zaslúži panel „Tažné veže rudnianskych šachiet, kde sú fotografie všetkých historických 7 rudnianskych ťažných veží.

     Históriu Baníctva SNV - Novoveská Huta je možné charakterizovať ako baníctvo 5 nerastov (meď, železo, sírany (sádrovec a anhydrit),  urán a stavebný kameň. Túto časť výstavy prezentoval Ing. Jozef Badár

        Prvú zmienku o konkrétnom osídlení v blízkosti Smolníckeho potoka obsahuje výsadná listina Ladislava IV z roku 1287. V roku 1327 získal Smolník  mestské výsady
Nachádzala sa tu mincovňa, banícke školstvo, významné osobnosti. Z tejto veľmi známej baníckej  lokality sú prezentované materiály, ktoré nafotil a zostavil Ing. Marián Kellner.

        V predošlých rokoch vzbudila veľkú pozornosť „Rožňavská metercia“ z roku 2513. Obraz je zaujímavý práve kvôli baníctvu, veď pozornosť a interpretáciu si zaslúžia nielen tri hlavné postavy s gloriolou, ale hlavne pozadie, ktoré je veľmi podnetné a poskytuje mnohé cenné poznatky z hľadiska histórie baníctva a hutníctva.  Niečo podobné je možné najsť na mape banských diel zo Spitzenbergu v Smolníku z roku 1748. Na tejto mape autor G. Reizner zobrazil jednotlivé aktivity od geologickej, kutacích prác, meračskej, ťažby, dopravy, odvodnenia až po úpravu medených rúd. Autor tejto práce bol nielen výborný kreslič, ale i znalec všetkých banských a s tým súvisiacich aktivít. Túto časť výstavy prezentoval Ing. Marián Jančura.

        V ďalšej častí predstavuje svoje diela sošiek a obrazov Novovešťan Tibor Gurin.  Je sochár, maliar, rezbár. Je významným insitným umelcom na Slovensku. Hlavným motívom jeho tvorby je mytológia. Staroslovanské legendy a povesti vkladá do kameňa a na plátno. Každá jeho socha a obraz má myšlienku.

        Poďakovanie za realizáciu výstavy okrem členom BSS patrí mestu Spišská Nová Ves a firme PARMAS.

        Veríme, že výstava „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBÁCH“ vzbudí v účastníkoch výstavy spomienky na roky rozkvetu baníctva v lokalitách Rudňany, Smolník a Novoveská Huta.

                                                           ZDAR  BOH !