Dnes je 28.11.2020, meniny má Henrieta
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Bezpečnosť detí pri ZŠ Lipová

Denisa, 20. 9. 2011:

Chcem sa opýtať, či vôbec sa bol niekto pozrieť na to, ako ,super‘ vyriešil problém s bezpečnosťou detí pri dochádzaní do školy na ZŠ Lipovú? Kto má na zodpovednosti riešenie tohto problému? To čo sa tam urobilo, nemá nič spoločné s daným problémom! Asi je lepšie sa postarať o vodičov pred školou, ako o to, aby deti došli bezpečne do školy aj domov?

Odpoveď:

Zmena dopravného značenia pre ŽS na Lipovej ulice vzišla z požiadavky občanov /rodičov/ a zo strany ZŠ. Návrh bol prejednaný s Dopravnou políciou a následne zrealizovaný. Jasne definuje plochy pre pohyb vozidiel, pre parkovanie a pohyb chodcov. Vieme, že oproti pôvodnému stavu ide o podstatnú zmenu, na ktorú si treba zvyknúť, ale je to v záujme bezpečnosti detí v tejto lokalite. 

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Živý plot na námestí

Ferko, 20. 9. 2011:

Prečo pri rekonštrukcii námestia sa neodstráni ten neskutočne starý a škaredý živý plot?

Odpoveď:

Živý plot je asi starý, ale určite nie škaredý. Keďže poznáme našich občanov ponechali sme živý plot v pôvodnom stave ako ochranu novovytvorených častí námestia. Na jar bude pekne zostrihaný na výšku cca 20 - 30 cm a takto zmladený už nebude pôsobiť ako starý.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prejazd nákladných áut cez sídlisko

Stano, 20. 9. 2011:

Ako zakázať prejazd nákladných áut cez sídl. Tarča? Za 10 minút som narátal 17 nákladiakov s návesom, ktoré pri prejazde retardérom robia neskutočný hluk a ktoré si len skracujú cestu cez sídlisko. Značka im zakazuje prejazd od 22.00 do 6.00 hod. Samozrejme, nikto ju nerešpektuje. Vidím to z okna, keďže tu bývam. Policajti asi v noci spia. Keby sa pri retardéri merala hlučnosť v čase od 5.30 do neurčito, verím, že prekročí stanovené hodnoty.

Odpoveď:

Tak, ako uvádzate, dopravnou značkou je zakázaný pohyb nákladných vozidiel po sídlisku Tarča v čase od 22.00 do 6.00 hod. Kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky je oprávnená vykonávať Dopravná polícia a Mestská polícia. Umiestnenie retardéra (spomaľovača) na Brezovej ulici bolo na základe požiadavky občanov a súhlase Mestského výboru (MsV). Ak existuje požiadavka na jeho likvidáciu je potrebné nájsť podporu širšej skupiny zainteresovaných obyvateľov a po súhlase MsV k zmene osadenia tohto dopravného zariadenia môže dôjsť. Podstatné informácie z Vášho príspevku v súvislosti s kontrolnou činnosťou odovzdáme Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Osadzovanie dopravných značiek je v kompetencii cestného správneho orgánu a dopravnej polície. Mestská polícia nemá možnosť a ani kompetencie na meranie hlučnosti, ale v rámci svojich možností zameria hliadkovú činnosť na kontrolu dodržiavania dopravného značenia. Zároveň budeme informovať o situácii aj dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

Parkovanie

Anna, 19. 9. 2011:

Prečo mestskí policajti nepokutujú bezohľadných vodičov, ktorí zaberú dve parkovacie miesta za panelákom na Tkáčskej ul. 11, 12, 13. Vo večerných hodinách sa tu nedá zaparkovať.

Odpoveď:

Na parkoviskách v obytných zónach, kde  je  bezplatné parkovanie a parkovanie nie je obmedzované dopravnými značkami a zariadeniami nie je možné ukladať pokuty.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka, MsP v SNV

Zľavy ZŤP

Marián, 19. 9. 2011:

Chcel by som vedieť všetky zľavy, ktoré dáva mesto Spišská Nová Ves držiteľom preukazov ZŤP.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle schválených Všeobecne záväzných nariadení platných v roku 2011 zníži ročnú daň o 50 % daňovníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S v týchto prípadoch:

Na dani z nehnuteľností:

- zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutí, alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia dane predložia občania spolu s daňovým priznaním k dani z nehnuteľností.

Na dani za psa:

- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s  ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosti je potrebné doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia správy daní a poplatkov, MsÚ

Odpad v časti Šulerloh

Marek, 19. 9. 2011:

Rád by som poukázal na situáciu ohľadom odpadu v časti nazývanej Schulerloch, na čistine pri malom kostolíku. Často tam zájdeme, a táto časť vyzerá byť dosť vyhľadávaná nielen na vychádzky do prírody, ale aj na víkendové opekačky (BBQ).  V praktickej rovine to však  prináša aj množstvo odpadu a smeti, ktoré tam ľudia po sebe zanechávajú. Kartóny od nápojov, PVC fľaše, rôzne obaly atď.  Vietor a zver sa následne postarajú o ich ‘distribúciu’ po celej čistine. Nejde mi o plošnú, dekonštruktívnu kritiku ľudského správania a nerešpektu voči prírode a ostatným ako také, to konanie jednotlivcov  zo dňa na deň nezmení.  Chcem sa iba opýtať  aké sú možnosti na riešenie tejto situácie. T.j. či je možné napr. osadenie tabúľ s výzvami na udržiavanie poriadku a istoty, alebo zavedenie plastových odpadkových vriec atď. Nechávam na zváženie.

Odpoveď:

Na uvedenom území vykonáme obhliadku a podľa zistenia navrhneme systém starostlivosti o vzniknutý odpad.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ 

Výrub stromov

Alena, 19. 9. 2011:

Chcela by som sa opýtať zodpovedných ľudí v meste, kto im dal mandát vyrúbať stromy na Ul. Hutníckej č. 3 a 5. Keď sme si chceli vyrúbať v minulosti jediný strom, ktorý výrazne tienil v oknách paneláku, urobili sme si podpisovú akciu, aby sme si boli istí komplet zákonnosťou. Teraz sa nás nikto nepýtal, či sa tie stromy môžu vyrúbať, veľmi pochybujem, že by ich boli tí, čo ich rúbali aj sadili. Pýtal sa niekto mamičiek s kočiarmi či im to nebude vadiť? Boli ste sa niekto na tom chodníku pozrieť ako vynikajúco stromy v lete tienili? Okrem iného vytvárali prirodzenú bariéru medzi chodníkom a cestou. Je mi veľmi ľúto a iste nielen mne, že pre pár parkovacích miest sa takto nerozumne hospodári so zeleňou.

Odpoveď:

K polemike o potrebnosti vytvárania nových parkovacích miest na úkor zelene na sídlisku Západ. Nedostatok parkovacích miest je všeobecný problém, ktorý sa bezprostredne sa dotýka i nášho mesta. V existujúcej zástavbe vytvárať  nové plochy na parkovanie je možné iba na úkor existujúcich plôch, ktoré sú väčšinou osadené málo udržiavanou zeleňou. Nájsť optimálny kompromis medzi požiadavkami občanov na parkovanie a požiadavkami ochrancov zelene je ťažká úloha. Treba však povedať, že všetky stavebné aktivity v území sa uskutočňujú na základe požiadavky občanov a hlavne pre občanov, ktorí tam bývajú. Zosúladiť názorové spektrum je problematické, ale väčšinou sa nám to darí riešiť za pomoci príslušného mestského výboru.  Aj táto aktivita je na základe požiadavky Mestského výboru a občanov zo sídliska Západ. Výrub stromov v tejto lokalite bol povolený príslušným orgánom a na realizáciu prác bola uzatvorená zmluva o dielo. Je možné, že výsadba stromov a kríkov bola v minulosti realizovaná z iniciatívy občanov, ale predpokladáme, že starostlivosť a údržbu zabezpečoval MsÚ.  Po ukončení stavebných prác bude v lokalite zrealizovaná náhradná výsadba zelene. Stáva sa, že individuálne požiadavky Mestských výborov a samotných občanov sa nezhodujú s názorom pracovníkov MsÚ, ale záujem väčšiny je pri dodržaní predpisov pre úrad záväzný. Možno, že je to recept i pre Vás ako s touto činnosťou nesúhlasiť, ale v plnom rozsahu ju rešpektovať.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Cestovné v MHD

Katarína, 19. 9. 2011:

Prosím, aby ste mne, aj ostatným cestujúcim MHD Spišská Nová Ves, vysvetlili, prečo žiaci základných a študenti stredných škôl bez preukážky musia platiť cestovné ako dospelý človek (0,50 €)? To sa nestačí preukázať napr. občianskym preukazom? Veď predsa polovičný lístok bez čipovej karty stojí 0,25 €. Stretla som sa už s prípadom, kedy naozaj malému dieťaťu dali celý lístok, a to mi už správne nepríde. Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý, a tí, čo ju majú, používajú predsa čipovú kartu... Predsa len, je to až dvojnásobný rozdiel v cene.

Odpoveď:

1. Podľa Prepravných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (PP MHD), čl. 10, ods. 1) platí:

Cestujúci je povinný za jednotlivú jazdu zaplatiť cestovné stanovené tarifou. Ak cestujúci uplatňu­je právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať. Tarifa stanoví, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť dovozné.

2. Podľa Tarifných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (TP MHD), čl. 2, ods. 1) dopravca poskytuje zľavu:

a) deťom

b) žiakom a študentom od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku

c) držiteľom preukazov ŤZP, ŤZP-S,

d) osobám alebo psom, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu  ŤZP-S,

e) starobným dôchodcom a osobám v predčasnom starobnom dôchodku,

f) občanom po dovŕšení 70. roku veku.

3. Podľa TP MHD v Spišskej Novej Vsi, čl. 4, ods. 1 - 3) platí:

1) Splnenie podmienky veku preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje.

2) Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavu zo základného cestovného alebo osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu alebo osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom, na ktorom je fotografia dieťaťa a dátum jeho narodenia alebo rodné číslo.

3) Žiaci a študenti preukazujú nárok na zľavnené cestovné bezkontaktnou čipovou kartou so zeleným logom vydanou dopravcom, žiackym – študentským preukazom na zľavnené lístky pre prímestskú alebo diaľkovú dopravu na čipovej karte, platným kmeňovým listom pre MHD, platným medzinárodným študentským preukazom ISIC alebo iným vierohodným dokladom.

4. Deti do 15 rokov nemajú OP, nemôžu sa teda ním preukázať. Ak nemajú žiacky preukaz, podľa citovaného čl. 4, ods. 2) TP MHD mali by mať preukaz o veku. Deti nad 15 rokov síce majú OP, avšak nemusia už byť žiakmi, preto nárok na zľavu preukazujú žiackym – študentským alebo iným preukazom podľa citovaného čl. 4, ods. 3) TP MHD.

Pani Katarína nemá pravdu v tom, že „Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý,“ naopak, podľa citovaného čl. 10, ods. 1) PP MHD v Spišskej Novej Vsi každý nárok na zľavu sa musí preukázať príslušným dokladom; v prípade detí do 15 rokov, ak nemajú žiacky preukaz napríklad preukazom o veku, ktorý sa dá vybaviť v pokladni na AS v Sp. N. Vsi.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Dopravné značenie

Maroš, 19. 9. 2011:

Je úplne nemysliteľné, akí sú vodiči v dnešnej dobe neohľaduplní a necharakterní. Nemôžem povedať, že som úplne super, ale toto, čo ukazujú na časti mesta Kozí Vrch, je katastrofa! Jedna vec, že z hora z Ul. Palárikovej je hlavná cesta, hore nie je najlepšie riešenie, ale musíme sa s tým zmieriť, keď ináč to nejde. Druhá vec, ktorá ma dosť štve a je aj dôvodom, pre ktorý Vám píšem, je križovatka Ul. I. Stodolu a F. Urbánka. Je to dosť rozlohou veľká križovatka, ale vodiči smerujúci od škôlky nevidia dop. značku Daj prednosť a nejeden krát sa mi stalo, že som musel dať prednosť ja, čo som šiel po hlavnej! Jedenkrát, na moju smolu, som nedokázal predísť dop. nehode a bol som mesiac bez auta! Mal som to uhradené, ale cena auta pri predaji mi klesla a tým pádom strácam. Chcem týmto požiadať kompetentných, aby nastriekali dop. značenie na cestu a minimálne by som tam dal „Stopku“. Je to lepšie riešenie. Býva neďaleko jeden z poslancov. Mal by tú križovatku poznať a hlavne ráno o 7.00 je s tým problém.

Odpoveď:

Celú problematiku, tak ako ju popisujete poznáme z jednania s dopravnou políciou. Máme návrh dopravného riešenia pozostávajúceho z vodorovného a zvislého dopravného značenia.  Je nám ľúto, že nedisciplinovanosťou niektorých spoluobčanov nášho mesta prichádzame o prostriedky, ktoré by sme mohli využiť na výstavbu nových chodníkov, spevnených plôch a ciest. Medzi tieto prípady sa zaraďuje i Vaša požiadavka. Keďže poznáme technické riešenie, budeme sa snažiť Vašej požiadavke vyhovieť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozbité zrkadlo

Adulienka, 19. 9. 2011:

Viac ako 10 mesiacov v roku chodím každý deň do práce smerom k Nemocnici s poliklinikou, samozrejme, popod podjazd a musím konštatovať, že už viac ako rok je rozbité zrkadlo, ktoré umožňuje chodcom bezpečne prechádzať cez cestu v neprehľadnom úseku. Denne tam prejdú (dovolím si tvrdiť) stovky chodcov - keďže tadiaľ chodievajú aj študenti do školy. Preto sa pýtam, či bude toto zrkadlo vymenené, aby spĺňalo to, čo spĺňať má, aby nedošlo k tragédii.

Odpoveď:

Cesta je v majetku KSK. Podľa našich informácií zrkadlo v tejto lokalite bolo v minulosti vymenené už viac krát. Ako vidíte vandali, tiež občania nášho Mesta, nám tieto pomôcky ničia a správca komunikácie to nestačí opravovať. O stave zrkadla sme informovali Správu ciest KSK.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozostavaná stavba

Žilavý, 19. 9. 2011:

Chcem sa opýtať, či sa niečo plánuje s rozostavanou stavbou (myslím, že to mal byť mäsokombinát) pri ceste do Markušoviec a zároveň chcem upozorniť, že v barákoch pri tejto stavbe sa začínajú udomácňovať Rómovia. Dúfam, že nechceme, aby pri našom meste vyrástla ďalšia osada. Bolo by vhodné tieto stavby odstrániť.

Odpoveď:

Objekt je v majetku súkromnej spoločnosti, ktorá si zabezpečuje i stráženie objektu. Mesto sa viackrát usilovalo o využitie nedostavaného objektu, ale zatiaľ neúspešne.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Otváracie hodiny

Katarína, 19. 9. 2011:

Chcem sa informovať, ako je to s prevádzkovaním terás, resp. s ich otváracími hodinami? Kto kontroluje dodržiavanie týchto hodín? Podľa všetkého asi nikto, keďže bývam na sídlisku Mier oproti Reštaurácii Rudolf 2, ktorý má dve terasy a pravidelne ich zatvárajú okolo polnoci. Zamyslel sa niekto nad tým, keď vydával povolenie pre tieto terasy, že sú cca 20 m od bytov? Bývajú v nich ľudia, ktorí si chcú v noci oddýchnuť a nie počúvať vulgarizmy a ,rehot‘ návštevníkov terás, ktorí ,nevedia, kedy majú dosť‘. PS: A, prosím, neodpovedzte mi, že mám zavolať MsP a ona to vyrieši, pretože to by som volala každý druhý deň.

Odpoveď:

Prevádzkovanie terás je podľa zákona  č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miesta a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  ambulantným predajom (sezónne poskytovanie služieb pred prevádzkarňou). Povoľovanie terás na území mesta Spišská Nová Ves je v súlade s týmto zákonom. Pri reštauračnom zariadením na sídlisku Mier  sú umiestnené dve terasy, na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa, pričom na jednu z týchto terás bolo vydané stavebné povolenie a tvorí súčasť zariadenia (medzi zariadením a DK). Jedna terasa je umiestnená pred prevádzkarňou Piváreň a druhá pred Reštauráciou. Obidve prevádzkarne majú prevádzkový čas do 22.00 hod. a takýto prevádzkový čas majú aj letné terasy (letná terasa bez prevádzkarne je nefunkčná). S prevádzkovateľom bolo dodržiavanie prevádzkového času prerokované, zároveň bol upozornený, že v prípade nedodržania zatváracej hodinu mu bude uložené sankcia. Na sídlisku Mier sa stáva, že po zatváracej hodine, t. j. v nočných ale i skorých ranných hodinách na terasách (aj pred inými prevádzkarňami) sedia skupiny ľudí, ktorí konzumujú vlastné donesené nápoje, robia hluk a znečisťujú životné prostredie. Mestská polícia na poriadok dohliada v celom meste vrátane sídlisk, za priestupky sú ukladané sankcie.

Brigita Sopková, referát vnútornej správy, MsÚ 

Vysadenie stromčeka

Martin, 19. 9. 2011:

Mesto SNV v minulom roku pred náš vchod na Ul. Hutnícka 8 vysadilo 2 ks stromov, čo sme všetci uvítali, keďže v minulosti tam pôvodne boli, ale kvôli ich výške alebo čo ja viem kvôli čomu sa jedného dňa zrezali. Problém nastal vyschnutím jedného z nich, a tak mesto vysadilo strom znova, ktorý opäť vyschol. Len nedávno sme mali havarijný stav s kanalizáciou, ktorá bola priamo pod vyschnutým stromom poškodená už dlhší čas, čo malo pravdepodobne za následok vysychanie týchto drevín. Preto sa chcem opýtať: Mohlo by mesto SNV naplánovať výsadbu tohto chýbajúceho stromu, keďže je dosť možné, že tento nám už nevyschne?

Odpoveď:

Cez správcu zelene zabezpečíme vysadenia stromčeka.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ 

Jama na chodníku na Zimnej ul.

anonym, 19. 9. 2011:

Pred štyrmi mesiacmi som stretla Ing. Gondu. Povedala som mu, že pri Združenej na chodníku na Zimnej ulici je jama. Môže sa stať, že tam niekomu vojde noha a zlomí si ju. Denne chodím okolo a nič sa neudialo. Vtedy mi povedal, že som už desiata čo mu to hovorí. Neviem či sa čaká, kým sa niečo nestane. Prosím, aby ste tento príspevok uviedli v informátore. Ďakujem.

Odpoveď:

Zistenie poruchy na základe informácie občana bola jednoduchá vec, ale potrebovali sme zabezpečiť odstránenie poruchy cestou správcu objektu, ku ktorému chodník patrí. V minulosti totiž bol chodník vybudovaný v súvislosti s výstavbou DDS (Družstevný dom služieb – Združena) na Zimnej ulici. Keďže správca odmietol poruchu na pešej komunikácii odstrániť, následne sme pristúpili k odstráneniu poruchy zo zdrojov mesta. Pre úplnosť uvádzam, že išlo o lokálny pokles chodníka a otvor v asfalte o rozmeroch menších ako veľkosť chodidla dospelého človeka. Takýchto porúch vo verejnom priestranstve sa v priebehu roka vyskytne niekoľko desiatok. Nedá sa kapacitne zariadiť, aby sme pri zistení, resp. nahlásení poruchy okamžite poruchy odstraňovali. Z úsporných dôvodov zhromažďujeme informácie o poruchách, ktoré etapovite i odstraňujeme. Naša snaha je nájsť skutočného vinníka, resp. zdroj poruchy tak, aby náklady na opravy znášal v plnom rozsahu sám. Ak sa nám to nepodarí potom to riešime z vlastných zdrojov mesta.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Poškodené časti brehu Hornádu

občania sídl. Za Hornádom, 19. 9. 2011:

Chceli by sme upozorniť na značne poškodený oporný múr pri moste Za Hornádom. Po minuloročných povodniach ostali na viacerých miestach poškodené oporné časti brehu Hornádu a do dnešného dňa vôbec nebolo nič opravené ani vyčistené koryto rieky. Na moste to bol v júni 2010 len jeden kameň. V júni 2011 prišla ďalšia povodňová vlna a z mosta voda odtrhla ďalšie kamene (cca 10), je tam veľká diera, a hlavne je veľmi narušená statika brehu, a keďže tu stoja obytné paneláky, obávame sa narušenia statiky našich bytov. To čakáme až na väčšiu pohromu? Prosím MsÚ, aby sa zapodieval týmto problémom, kým z toho nevznikne obrovský problém a apeloval a tlačil na spoločnosť Povodie Bodrogu a Hornádu, aby urýchlene opravovali poškodené brehy a oporné múry.

Odpoveď:

O všetkých spomínaných problémoch bolo povodie Bodrogu a Hornádu oboznámené na spoločnom jednaní na MsÚ. Bol daný prísľub, že v tomto roku sa problém okolo Hornádu odstráni.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

DVB-T signál vo Ferčekovciach

Peter, 19. 9. 2011:

Bývam v mestskej časti Ferčekovce a chcel by som vedieť ako je táto časť pripravená na pokrytie DVB-T signálom a či vôbec bude signál v tejto časti.

Odpoveď:

Vysielanie DVB- T je pre Sp. Novú Ves zabezpečené z vysielača Kráľova Hoľa a Hranovnica. Pokrytie sa dá určiť až po 100 % výkonoch vysielačov. Čo sa týka vysielania TV Reduta  bude na 32 kanáli a pripravuje sa na prelome rokov 2011/2012.

Marcel Blahut, vedúci televízie Reduta

Chodci na cyklistickom chodníku

Štefan, 20. 7. 2011:

Prečo mestskí policajti nepokutujú chodcov, ktorí chodia po chodníku pre cyklistov na Letnej ul.? Pešia zóna je široká, miesta majú mnoho, ale aj napriek tomu každý deň ich mnoho chodí po cyklistickom chodníku. Ako inak sa naučia používať časť vyhradenú chodcom? Cyklistický chodník je vybudovaný, ale ďalej sa o bezpečný prejazd cyklistov ním už nikto nestará. Je to smutné.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, problém riešime v rámci možnosti, ale je oveľa širší. K obmedzovaniu dochádza vzájomne, aj cyklisti obmedzujú chodcov. Je to vec disciplíny. Pozornosť a kontrolu napriek tomu zameriame nielen cez hliadky, ale i cez kamerový systém.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV

Vodorovné dopravné značenie

Igor, 20. 7. 2011:

Vidím že sa v meste nanovo strieka vodorovné dopravné značenie. Chcel by som požiadať kompetentných aby sa obnovil aj náter súvislej žltej čiary na ulici Ing. Straku pri hlavnej pošte. Čiary sú už značne vyblednuté a keďže mnohým značka zákaz vjazdu nevraví nič, o chvíľu budú parkovať aj na ,zmiznutej‘ žltej čiare a my obyvatelia ulice sa zase budeme mať problém dostať domov.

Odpoveď:

Preveríme technický stav existujúceho vodorovného dopravného značenia a zareagujeme podľa aktuálnej potreby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Optický kábel

Pavol, 20. 7. 2011:

Prosím Vás, pre akú firmu sa zakopáva optický kábel, ktorý smeruje od Duklianskej ul. po Štúrovo nábrežie/P. Jilemnického?

Odpoveď:

Opticky  kábel  sa  zakopáva   pre   firmu  RUPKKI, s. r. o., na základe územného rozhodnutia č. 20-2280-6/2010 –AC z  29. 9. 2010 a vykonáva to pre nich firma: 3 NET Slovakia, s. r. o., Osloboditeľov 50, Spišský Štvrtok.

Ing. Eva Mačáková, referát výstavby, MsÚ

Rekonštrukcia námestia - nákres

Peter, 20. 7. 2011:

Rád by som vedel, ako bude vyzerať časť námestia Zimná po rekonštrukcii. Kde by som mohol vidieť štúdiu alebo nejaký architektonický nákres?

Odpoveď:

Doporučujem navštíviť oddelenie výstavby a dopravy, kde sa nachádza projektová dokumentácia stavby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ