Dnes je 28.11.2020, meniny má Henrieta
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Stojany na prášenie kobercov

Dušan, 16. 12. 2011:

Po dokončení výstavby parkovacej plochy pri bytových domoch Slovenská/Moravská boli pri chodníku umiestené stojany na prášenie kobercov. Boli natreté bielou farbou, ktorá schádza a stojany začínajú hrdzavieť. Zaujímalo by ma, či sa dá uplatniť reklamácia alebo sa počíta s ich natretím.

Odpoveď:

Stojany na prášenie kobercov sme neosadzovali ani nenatierali.  Pravdepodobne to bola aktivita spoločenstva bytov v danej lokalite.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Problém s odpadom

Vladimír, 16. 12. 2011:

Niektorým obyvateľom akoby vôbec nezáležalo na prostredí, kde žijú. Pracovníci firmy, odvážajúcej odpad, okolo kontajnerov upratajú (medzi Ul. Zimná a F. Kráľa) a o chvíľu už zase leží pri nádobách odpad (často aj taký, ktorý sa pohodlne zmestí do nádob). Navrhoval by som umiestniť na ľavej strane tabuľu s upozornením, že odpad patrí do kontajnerov a veľkoobsahový na zberný dvor. Je to možno absurdný návrh, ale niektorí si možno uvedomia svoje nesprávne konanie.

Odpoveď:

Pri každej príležitosti dávame informáciu čo patrí a čo nepatrí do smetných nádob. Je pravdou, že mnohí obyvatelia ako keby to nechceli vedieť a jednoducho vyložia rôzne nepotrebné predmety z prerábaných (uprataných) bytov ku kontajnerom. Odviesť to na zberný dvor kde tento odpad je odoberaný bez poplatku je trocha náročnejšie. V minulosti prebehla akcia keď sme na smetné nádoby vylepovali nálepky čo do kontajnerov patrí a čo nie. Podľa nášho vyhodnotenia vynaložené finančné prostriedky nie veľmi splnili svoje poslanie. Netvrdíme ale, že podobné aktivity neplánujeme v podstate už od materských a základných škôl. Najviac by ale pomohlo vymazanie falošnej solidarity so susedom ktorý prerába (upratuje) byt.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

TV Reduta

Jozef, 16. 12. 2011:

Nechce vedenie mesta zmeniť poskytovateľa televíznej služby? TV Reduta je nudná, prináša nezaujímavé príspevky a práca ľudí v TV Reduta je neprofesionálna. Mimochodom, mesto Spišská Nová Ves financuje TV Reduta, prečo potom vysielajú príspevky z iných miest - Levoča? Mesto Levoča má vlastnú televíziu, prečo nerobia témy len z mesta, ktoré ich platí?

Odpoveď:

Ďakujeme divákovi, že sleduje pravidelne vysielanie TV Reduta. Čo sa týka poskytovania služby, je zabezpečená prostredníctvom vlastnej mestskej spoločnosti. Okrem vysielania poskytuje TV Reduta služby live stream, web stránky a pod. Na základe posudzovania divákmi má TV Reduta úplne inú divácku odozvu, ako je tá Vaša.

Za kvalitu vysielania hovorí to, že TV Reduta patrí medzi celoslovenské lokálne televízie, ktoré získali v rámci súťaží najviac ocenení. Jej tvorbu v priebehu 17-ročnej existencie hodnotili profesionálny odborníci. Jej  pracovníci sú profesionálne vedení a pravidelne odborne školení. Za kvalitnú prácu v personálnej oblasti nasvedčuje,  že máme 100 %-nú úspešnosť umiestňovania študentov, ktorí pracovali v redakcii TV Reduta na žurnalistiku a masmediálnu vysokú školu. Taktiež za túto kvalitnú prácu hovorí skutočnosť, že regionálni reportéri všetkých televízií, a to či STV, JOJ alebo Markíza pracovali a odštartovali svoju kariéru v TV Reduta. Sme si vedomí, že nemôžeme vyhovieť všetkým divákom, ale či už vylepšeniami v dramaturgii alebo technickými vylepšeniami sa bude snažiť oslovovať čo najväčšiu divácku skupinu. Reportáže z iných miest sú len na spestrenie a poukazujú na nekalé skutočnosti v spoločnosti, ktoré sa dotýkajú mnohokrát i obyvateľov Spišskej Novej Vsi.
Marcel Blahut, vedúci televízie Reduta

Večerné spoje linky č. 3

Študentka, 16. 12. 2011:

Chcela som sa opýtať, či by sa mohli posunúť aj večerné spoje linky 3 na prípoj rýchlika o 17:00 a 21:00 hodine.

Odpoveď:

V súčasnosti sú cestovné poriadky s platnosťou od 11.12.2011 už vytlačené a v predaji. Objednávateľom výkonov v MHD je mesto Spišská Nová Ves, preto sa s návrhmi na úpravy cestovných poriadkov obracajte prosím na odbor výstavby a dopravy mestského úradu. Vašu pripomienku vedieme v evidencii, predložíme ju MsÚ a po schválení budeme realizovať od termínu, ktorý určí MsÚ.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Poplatok za komunálny odpad

Jana, 16. 12. 2011:

Som občianka mesta SNV, vlastním nehnuteľnosť v meste SNV, ale na adrese sa nezdržiavam. Som povinná platiť poplatok za smeti v roku 2012, ak dám byt do prenájmu a poplatok by platili nájomníci? Druhá otázka: Zruším si trvalý pobyt, ale ostanem vlastníkom nehnuteľnosti a tú dám do prenájmu. Kto bude platiť poplatok za smeti? Vlastník alebo nájomníci?

Odpoveď:

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a všeobecne záväzného nariadenia pre príslušný kalendárny rok. Poplatníkom poplatku je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt ale aj osoba, ktorá nemá  v meste trvalý pobyt a  na území mesta užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu a pod. Pre vyrubovanie poplatku nie je rozhodujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľností. V prípade, že Váš byt dáte do prenájmu občanovi ktorý nemá v našom meste trvalý pobyt, tento občan je povinný do jedného mesiaca ohlásiť túto skutočnosť Mestskému úradu v Spišskej Novej Vsi a na základe takto vykonaného ohlásenia mu vyrubíme miestny poplatok. Ak nebudete mať v Spišskej Novej Vsi trvalý pobyt a nebudete užívať žiadnu nehnuteľnosť, poplatok Vám nebudeme vyrubovať aj napriek skutočnosti, že ste vlastníčkou bytu. Podmienky vyrubovania, platenia, zníženia alebo odpustenia poplatku sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 8/2009. Toto nariadenie nájdete na webovej stránke www.spisskanovaves.eu.

Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí, MsÚ

MHD linka č. 4

Anonym, 16. 12. 2011:

Nebolo by možné presunúť na linke č. 4 spoj č. 29 s odchodom o 12:50 zo Sídl. Východ o aspoň 5 minút neskôr, pretože je takmer nemožné stihnúť tento prípoj od vlakov, ktoré majú príchod o 12:56 od Žiliny a 13:02 z Košíc. Ďalší spoj MHD smerujúci do Smižian z aut. stanice je až o 14:25.

Odpoveď:

Objednávateľom výkonov na linke MHD č. 4 je obec Smižany a mesto Spišská Nová Ves. Doposiaľ neboli ani z jednej strany vznesené požiadavky pre tento spoj na prípoj od vlaku, preto nie je v našej kompetencii meniť cestovný poriadok. S požiadavku je potrebné postúpiť obci Smižany a mestu Sp. N. Ves, odboru výstavby a dopravy, a až po jej schválení môžeme zmeniť cestovný poriadok. Okrem toho uvedený spoj má prípoje na iné linky MHD a jeho posunom na neskorší čas by sa rozviazali a cestujúci by ich nestihli.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

MHD spoj č. 6

Iveta, 16. 12. 2011:

Chcela by som sa opýtať na autobusový spoj č. 6, ktorý odchádza z Autobusovej stanice 6:50 a prechádza sídliskom Mier. Tento spoj prechádza okolo SPTŠ a následne ide okolo polície naspäť na Autobusovú stanicu. Nedal by sa tento spoj pozmeniť tak, aby prechádzal cez sídlisko Východ, nakoľko sú tam 4 stredné školy a žiaden iný spoj študentom nevyhovuje? A ak nie, neplánujete nejaký iný spoj pre týchto študentov?

Odpoveď:

Objednávateľom výkonov pre MHD Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves a rozhoduje aj o vedení jednotlivých spojov. Pri zmene trasy tak, ako ju navrhuje pani Iveta, by došlo ku nemalému nárastu ubehnutých km, preto jej odporúčam s touto požiadavkou obrátiť sa priamo na MsÚ Sp. N. Ves, odbor výstavby a dopravy.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Zimná údržba

Eleonóra, 16. 12. 2011:

Vraciam sa s dotazom k zimnej údržbe mesta, či chodník, vedúci zo Starosaskej ulice smerom ku zdravotnému stredisku Hornád, je pojatý do zimnej údržby mesta. Vzhľadom na to, že na Medzi bývame všetko starší ľudia, nie je možné tento chodník udržiavať od snehu. Stalo sa aj to minulej zimy, že pluh nahrnul sneh z Vajanského ulice na tento chodník, čo nebolo v našich silách tento sneh odstrániť, ani nebolo kde. Pacienti aj mamičky s kočíkmi boli nútení prechádzať po zúženej vozovke, kde sa dalo len ťažko vyhnúť motorovým vozidlám. Veríme, že tejto zimy k takejto situácii nedôjde.

Odpoveď:

Chodník spájajúci Starosaskú ulicu s Chrapčiakovou ulicou je vedený po ulici Nad Medzou pozdĺž rodinných domov. Povinnosť udržiavať tento chodník majú majitelia rodinných domov, pozdĺž ktorých chodník vedie. Táto povinnosť vyplýva z VZN č. 6/2003 o čistote mesta.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Zber šatstva

Ingrid, 16. 12. 2011:

Chcela by som dať pozitívnu spätnú väzbu na zbierku šatstva, ktorú mesto zorganizovalo ešte v septembri. Veľmi ma potešilo, že sa takáto akcia zorganizovala a ľudia mohli aj týmto spôsobom pomôcť. Keďže sa blíži čas Vianoc, čas kedy si ľudia viac pomáhajú a obdarúvajú sa, chcem sa opýtať, či prípadne mesto neplánuje zorganizovať ešte raz takýto zber šatstva pred Vianocami?

Odpoveď:

Sme radi, že sa zber šatstva v meste v Vás stretol s kladným ohlasom. Tohto roku už neplánujeme  zber šatstva znova vykonať. Pokiaľ bude záujem, akcia by sa mala zopakovať v prvej polovici budúceho roku. Budeme o tom informovať  v Ičku a na našej internetovej stránke.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Zamykanie kontajnerov

Rastislav, 16. 12. 2011:

Viete mi povedať zmysel zamykania kontajnerov na separovaný odpad? Myslím si, že zmysel to malo v začiatkoch separovania pred 15-timi rokmi, keď ľudia možno nerozlišovali tieto nádoby od bežných nádob. Som presvedčený, že v tejto dobe s tým nie je problém. Viď kontajnery na Topoľovej ulici, ktoré nie sú uzamknuté a odpad je aj tak vzorne vytriedený. Tento kontajner sa aj rýchlejšie napĺňa, a to si myslím, že svedčí o záujme ľudí o neuzamknuté nádoby. Je to dosť stupídne od občanov vyžadovať, hlavne ak sa to týka väčšieho odpadu, ako sú kartóny, aby tento odpad rezali, trhali a venovali mu dlhší čas, len kvôli tomu, že chcú odpad separovať a niekto si ventiluje svoje ,úchylky‘ na zamykaní všetkého, čo je len možné. Aj keď to nemá zmysel a časť separovaného odpadu určite skončí v bežnom komunálnom odpade. Viď rýchlejšie napĺňanie nádob pri Požiarnej zbrojnici.

Odpoveď:

Kontajnery na separovaný zber boli uzamknuté na základe skúseností z nášho i z iných miest, kde nedisciplinovanosťou ľudí dochádzalo k znečisťovaniu už vyseparovaných zložiek zvyškovým komunálnym odpadom. Uzatvorenie kontajnerov jednoznačne prispelo k vyššej čistote druhotnej suroviny a menej zaťažuje separačnú linku.

Ing. Slavomír Krieger, referát verejnoprospešných prác, MsÚ

Cesta k Priemyselnej zóne Podskala

Igor, 16. 12. 2011:

Ako je doriešená cesta ku novostavbe Priemyselná zóna Spišská Nová Ves Podskala - mám na mysli pravú stranu cesty za železničným podjazdom, kde sa vylieva voda z pravej priekopy, ktorá bola nepremyslene zasypaná. Teraz v zime sa tam vytvára klzisko na ceste.

Odpoveď:

Nedostatky, ktoré vznikli na uvedenej komunikácii, sú nám známe. V súčasnosti ich riešime s dodávateľom Priemyselnej zóny Podskala.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Kontrola MHD

Peter, 1. 12. 2011:

Chcel by som poprosiť o väčšiu kontrolu MHD. Príde mi to, že vodiči si už robia, čo chcú. Moja osobná skúsenosť z nedele 6. 11. - autobus č. 8 mal odchádzať zo zastávky Madaras o 14:48. Na zastávke som bol cca 14:45. Na mieste, kde by mala stáť „osmička“ stal odstavený autobus, bez vodiča. Až neskôr som si všimol, že autobus č. 8 stojí o jeden pruh vedľa, takže bol akoby „schovaný“ za odstavený, autobusom. Napriek tomu som doň nenastúpil, pretože nebol nijako označený! Mal zrejme nefunkčný alebo nepripravený displej, navyše odchod bol 14:46! Narobilo mi to pekne problémy, a to som tam nebol sám! Bol by som rád, aby v budúcnosti autobusy stáli riadne na vyznačených miestach, boli riadne označené a odchádzali podľa cestovného poriadku.

Odpoveď:

Na autobusovej zastávke Madaras je miesto pre prestoj 3 autobusov. Šetrením sme zistili, že pri nástupnom ostrovčeku stál autobus linky MHD č. 5, ktorý odchádzal až po 15:00 hod. a vedľa neho autobus linky MHD č. 8. Nemal funkčnú svetelnú tabuľu, preto mal byť označený číselným označením. Skutočný odchod tohto autobusu bol o 14:47:47 hod., teda o 13 sekúnd skôr, ako odchod podľa cestovného poriadku. V autobuse bolo v čase odchodu 6 cestujúcich. Vodiči v tomto prípade pochybili tak, že nesprávne pristavili autobusy ku nástupnému ostrovčeku a vodič autobusu na linke MHD č. 8 odišiel o 13 sek. skôr. Za tieto pochybenia budeme voči nim postupovať v zmysle Pracovného poriadku našej spoločnosti a ZP. Za tieto pochybenia sa Vám, aj ostatným cestujúcim hlboko ospravedlňujeme.

Ing. Peter Koreň, vedúci odboru osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Krajnice

Lucia, 18. 1. 2012:

Chcela by som sa opýtať, či sa plánujú na ceste medzi SNV a Tepličkou maľovať čiary, resp. krajnice. V tomto úseku sa vyskytujú časté hmly a nakoľko je nová vozovka čierna, stáva sa úsek cesty nebezpečný. Čiary by určite v tomto prípade pomohli.

Odpoveď:

Cesta je v majetku KSK a v správe SC KSK. Keďže nemáme informácie o týchto prácach, nasmerujte prosím svoju otázku na majiteľa, resp. správcu komunikácie.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prístupová cesta na Duklianskej ul.

Tomáš, 1. 12. 2011:

Už niekoľko krát sme žiadali o úpravu prístupovej cesty k našim domom na Duklianskej ul. a doposiaľ sa nič nestalo. Teraz tam chodia aj nákladné autá, ktoré tú cestu ešte viac ničia. Nemáme dokonca ani pouličné osvetlenie, napriek tomu, že tam už niekoľko krát došlo k prepadu. To ku každej oprave treba napísať plagát ako pri OC Madaras? 

Odpoveď:

Vážime si Váš opakovaný záujem o úpravu verejnej účelovej komunikácie, ktorá sa nachádza v blízkosti Vášho bydliska. Naša snaha vychádzať v ústrety požiadavkám občanov sa riadi určitými pravidlami. Požiadavky občanov triedime a podľa množstva finančných prostriedkov ich postupne zaraďujeme do návrhu rozpočtu mesta. Pri požiadavkách občanov sa riadime i stanoviskom Mestského výboru, ktorý si stanoví priority pre príslušnú časť mesta. Keďže v súčasnosti Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK a Vaša požiadavka nie je medzi prioritami MsV nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Verejný poriadok

Marcela, 1. 12. 2011:

Chcela by som upozorniť na problém, ktorý je v zadnej časti Gorazdovej ul. za obchodom Fresh a rekl. agentúry. Pri odpad. košoch sa schádzajú denne bezdomovci, Rómovia a iní asociáli, ktorí tam celý deň presedia, popíjajú víno, robia si tam potreby rôzneho druhu (močenie, veľká potreba, atď.), okoloidúcich otravujú a žobrú peniaze. Z odpad. košoch vyberajú odpad, ktorý konzumujú a rozhadzujú. Proste je tam smrad, smrad a bordel. Môžu roznášať nečistoty, baktérie a choroby. Raz za čas príde MsP, skontrolujú ich a to je všetko. Niečo by sa malo s tým robiť! Je to hrozné.

Odpoveď:

Vieme o probléme, zakázať sa zdržiavať nie je možné, napriek tomu zintenzívnime hliadkovú činnosť v tejto lokalite. V prípade, že problém sa bude opakovať, prosíme zavolať na bezplatnú tel. linku 159, aby sme mohli promptne zasiahnuť. Ďakujeme za podanie informácie.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Uzamykanie kontajnerov

Rastislav, 1. 12. 2011:

Viete mi povedať zmysel zamykania kontajnerov na separovaný odpad? Myslím si, že zmysel to malo v začiatkoch separovania pred 15-timi rokmi, keď ľudia možno nerozlišovali tieto nádoby od bežných nádob. Som presvedčený, že v tejto dobe s tým nie je problém. Viď kontajnery na Topoľovej ulici, ktoré nie sú uzamknuté a odpad je aj tak vzorne vytriedený. Tieto kontajner sa aj rýchlejšie napĺňa, a to si myslím, že svedčí o záujme ľudí o neuzamknuté nádoby. Je to dosť stupídne od občanov vyžadovať, hlavne ak sa to týka väčšieho odpadu, ako sú kartóny, aby tento odpad rezali, trhali a venovali mu dlhší čas, len kvôli tomu, že chcú odpad separovať a niekto si ventiluje svoje „úchylky“ na zamykaní všetkého, čo je len možné. Aj keď to nemá zmysel a časť separovaného odpadu určite skončí v bežnom komunálnom odpade. Viď rýchlejšie napĺňanie nádob pri Požiarnej zbrojnici.

Odpoveď:

Kontajnery na separovaný zber boli uzamknuté na základe skúseností z nášho i z iných miest, kde nedisciplinovanosťou ľudí dochádzalo k znečisťovaniu už vyseparovaných zložiek zvyškovým komunálnym odpadom. Uzatvorenie kontajnerov jednoznačne prispelo  k vyššej čistote druhotnej suroviny a menej zaťažuje  separačnú linku.

Ing. Slavomír Krieger, referát verejnoprospešných prác, MsÚ

 

Porucha verejného osvetlenia

Ľubka, 1. 12. 2011:

Chcela by som sa opýtať a zároveň upozorniť na pouličné osvetlenie na Svätoplukovej ulici, kde osvetlenie v pravidelných intervaloch (30 sekúnd) vypína a zapína celú dobu. Je možné to nejako v blízkej budúcnosti opraviť?

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, okamžite urobíme nápravu. Rýchlejšie sa urobí oprava VO ak občania nahlásia poruchu priamo na tel. číslo 053/416 62 22, ktoré je uvedené na internetovej stránke mesta a v Ičku v sekcii dôležité kontakty – pohotovostné služby -poruchy VO, kde je potrebné nahlásiť ulicu a číslo stĺpa.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Cesta ku Priemyselnej zóne

Igor, 1. 12. 2011:

Ako je doriešená cesta ku novostavbe Priemyselná zóna Spišská Nová Ves Podskala - mám na mysli pravú stranu cesty za železn. podjazdom, kde sa vylieva voda z pravej priekopy, ktorá bola nepremyslene zasypaná. Teraz v zime sa tam vytvára klzisko na ceste.

Odpoveď:

Nedostatky, ktoré vznikli na uvedenej komunikácii sú nám známe. V súčasnosti ich riešime s dodávateľom PZ Podskala.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Úprava cesty, kontajner

Sisa, 1. 12. 2011:

Prečo sa nedokončili práce na úprave cesty smerom na Potočnú a Lesnú ulicu, ale sa ukončili pri zberných surovinách. Videl, prosím Vás, niekto cestu smerom ku rómskej osade? Tadiaľ sa už autom ani nedá prejsť. Je tam jama pri jame a nie sú malé! Druhá otázka: Prečo sa zobral kontajner na smeti, čo bol pri moste. Viete kde teraz Rómovia sypú smeti? Keď nie, tak sa prosím unúvajte prísť pozrieť na smetisko okolo cesty smerom na Červený jarok. Igelitové tašky plné smetí sú často porozhadzované aj po ceste, nielen okolo nej. Čo chce s tým urobiť mesto? Zase nič ako je to zvykom? Máme si na to zvyknúť?

Odpoveď:

Vysprávky MK sme ukončili v jarnom období. Ďalšie požiadavky na opravu komunikácií v tejto lokalite sme neobdŕžali. Väčšie opravy týchto komunikácii vzhľadom na prebiehajúcu investíciu do IBV Červený jarok realizovať nebudeme, keďže je predpoklad poškodenia komunikácii stavebnou činnosťou.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Kontajner na smeti sme nezobrali. Podľa našich zistení si ho obyvatelia svojvoľne premiestnili. Premiestnenie na pôvodné miesto sme zabezpečili.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Parkovanie na Z. Nejedlého

Júlia, 1. 12. 2011:

Nebolo by možné osadiť značku so zákazom státia na Ulici Z. Nejedlého na strane pozdĺž činžiakov. Viem, že mi to tamojší obyvatelia budú mať za zlé, ale pozdĺžne parkovanie na tejto ceste výrazne obmedzuje priechod áut v tom i opačnom smere a pri preberaní detí zo a do školy je tým pádom prejazd touto cestou úplne nemožný, nehovoriac o čase, keď tadiaľ prechádza MHD. Naviac, pri vjazde na tuto ulicu z Wolkerovej ulice hrozí zrážka s protiidúcim vozidlom, keďže kvôli parkujúcim autám a nutnosti vojsť do protismeru prichádzajúce auto nevidieť. Tamojší obyvatelia majú pri škole parkovisko, ďalšie je parkovisko pri škôlke, ktoré ale pravidelne využíva len cca 3 - 5 áut. Asi je tamojším obyvateľom dvoch bytoviek zaťažko urobiť o 50 krokov viac, ako stáť pozdĺž cesty. Bolo by to bezpečné riešenie a vyhovujúce pre plynulú cestnú premávku. Tiež chcem upozorniť, že na tejto ceste pravidelne parkujú cez víkendy aj nákladné autá!

Odpoveď:

V spolupráci s MsV na sídlisku Mier by sme radi v roku 2012 vytvorili na Ul. Z. Nejedlého pred ZŠ nové parkovacie miesta mimo komunikáciu. Na ceste navrhujeme DZ zákaz státia tak, aby sa uvoľnila komunikácie pre potreby nastúpenia a vystúpenia detí, ktoré dovážajú, resp. odvážajú rodičia. Realizácia bude závislá od množstva voľných finančných prostriedkov na MK.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ