Dnes je 22.01.2020, meniny má Zora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

28. 4. 2008:

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je stále aktuálna téma výstavby garáží na sídlisku Mier. Ak áno, kedy sa plánuje začiatok výstavby a kde presne? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Mesto sa dlhodobo zaujíma o výstavbu garážových boxov v lokalite na Wolkerovej ulici v SNV smerom k záhradkovej osade a letisku. Uvažovaná forma výstavby a potreba riešenia náročných základových pomerov neumožňuje individuálnu výstavbu garážových boxov. Naším cieľom bolo nájsť investora, ktorý celú výstavbu zrealizuje a garáže postupne odpredá pre záujemcov. V súčasnosti sme poskytli projektové podklady pre stavebnú spoločnosť, ktorá prehodnocuje svoj záujem o uvedenú aktivitu. V prípade jej záujmu, budete o ďalšom postupe informovaní cestou Informátora, resp., TV Reduta.

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ Spišská Nová Ves

28. 4. 2008:

Cesty v našom meste sú v katastrofálnom stave. Bude sa s tým niečo robiť? Myslím si, že takéto cesty môžu značne prispieť k dopravnej nehodovosti.

Odpoveď:

...možno s Vami súhlasiť, že stav niektorých komunikácií v meste je žalostný. Mesto každoročne investuje množstvo finančných prostriedkov na opravu a rekonštrukcie MK. Pre Vašu informáciu v r. 2006 to bolo 28,2 mil.Sk, v roku 2007 cca 23,7 mil. Sk a v roku 2008 je naplánovaných viac ako 29,1 mil. Sk. Nedostatok finančných prostriedkov do dopravnej infraštruktúry sa prejavil v súčasnom stave verejných priestranstiev. Keďže nás tento stav neuspokojuje, máme pripravené projekty a budeme sa uchádzať o eurofondy z Regionálneho operačného plánu – revitalizácia sídlisk. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je jún, resp., júl 2008.

A teraz možno bližšie k tomu, čo by Vás mohlo zaujímať viac. Ak to počasie dovolí sme pripravení začať s opravami miestnych komunikácií okamžite. Ako som už spomínal, máme pre tento rok k dispozícii viac ako 29 mil. Sk. Uvažujeme s rekonštrukciou komunikácií v Novoveskej Hute, na sídlisku Mier, Západ, ale i v starej časti mesta. Konkrétne požiadavky sme prejednali s príslušnými mestskými výbormi.

Požiadavky na opravu konkrétnych častí sme ochotní prekonzultovať osobne na OVaD.

Ing. Jozef Gonda, oddelenie výstavby a dopravy MsÚ SNV

6. 5. 2008:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na čo sa použijú peniaze, ktoré sa vyberajú ročne za psa (70 €). Zdá sa mi to dosť vysoká suma (vraj je vyššia ako v Bratislave). Koše pre psie exkrementy sa v podstate ani nemenia, na sídlisku kde bývam, už dlho jeden chýba... tak kde idú tie peniaze?A ešte by som chcela vedieť, kto rozhoduje o výške tohto poplatku. Ďakujem.

Odpoveď:

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestne dane v roku 2008 v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej VZN) č. 7/2007, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2007. Jednou z miestnych daní je aj daň za psa. O sadzbe dane za psa rozhoduje MsZ. VZN určuje ročné sadzby dane za psa, podmienky vyrubovania a zníženia dane. Predmetné VZN bolo v zmysle zákona o obecnom zriadení dňa 28. 11. 2007 zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Počas desaťdňovej lehoty určenej na pripomienkovanie, nebola zo strany občanov a právnických osôb vznesená žiadna pripomienka k návrhu VZN.

Hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves sa riadi rozpočtom mesta, ktorý má príjmovú a výdavkovú časť. Daň za psa je súčasťou vlastných príjmov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok ako po stránke finančnej, tak aj vecnej. Vo výdavkoch mesta je vyčlenená suma na údržbu verejnej zelene a ostatných verejných priestranstiev, ktoré sú znečistené od psích exkrementov.

Pracovníci strediska ručného čistenia mesta pravidelne prechádzajú všetkými lokalitami a robia údržbu košov pre psie exkrementy – upravujú a dopĺňajú ich. Škoda, že v emaily neuvádzate adresu, na ktorom sídlisku bývate, uviedli by sme počty košov ako aj priestory na výbeh psov.

Je potrebné si uvedomiť, že mesto financuje i Stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Od minulého roka odchytené zvieratá, ktoré si nik neprevzal, už nie sú utrácané, ale sú prevážané do útulku v Kežmarku.

Finančné oddelenie, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

28. 4. 2008:

Nie je možné zvrátiť rozhodnutie o bioodpade a zániku jeho zberu a vývozu z mestskej časti Ferčekovce? Myslím, ze to nebolo správne rozhodnutie. Ľudia budú nesprávnym spôsobom nakladať s odpadom biologického charakteru a to je škoda.

Odpoveď:

Vedenie mesta rozhodlo, že bude vývoz bioodpadu z týchto lokalít zachovaný.

Slavomír Krieger, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    601 - 620   621 - 640   641 - 660   661 - 664    Ďalšie ›   Posledné »