Dnes je 05.12.2020, meniny má Oto
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

ladislav, 3. 12. 2016:

Ing Peter Susa, pekne podrobne ste opísali jednotlive položky rozpočtu cyklotrasa. Ďakujem.
Otázka smeruje k budúcnosti,t j, aká dlhá bude v budúcnosti cyklotrasa?
Plánujete prepojenie od Madaras parku až do Smižian, pripadne na Košiarny briezok?
Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto plánuje pokračovať vo výstavbe cyklotrasy pozdĺž Hornádu zo sídliska Mier do Smižian, ktorá má ďalej pokračovať na Podlesok. Tým by sa  zlepšil cykloprístup na Košiarny briežok, Smižanskú mašu,  do Smižian a ďalej do Národného parku Slovenský raj. Zámer je zakomponovaný do cyklokoncepcií kraja ako Spišská cyklomagistrála č. 014 .
Väčšina obcí priľahlých k Slovenskému raju je projekčne pripravené na realizáciu výstavby cyklotrasy vedúcej až na Podlesok. V súčasnosti pracujú na získanie pozemkov od štátu, pod ktorými by mala viesť táto cyklotrasa. V pláne majú uchádzať sa o externé zdroje na jej výstavbu. Žiaľ, výnimkou sú podľa nám dostupných informácií Smižany, ktoré v tejto aktivite nie sú aktívne.

Mesto Spišská Nová Ves

Anonym, 25. 11. 2016:

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom billboardov nachádzajúcich sa pri Coop Tempo supermarkete na Starej ceste. Na mestskom pozemku sa nachádza 7 veľkých obojstranných billboardov. Na základe nájomnej zmluvy č. 207/2005 nájomca Arton, s. r. o,. platí mestu ročný nájom celkovo vo výške 1 194,98 eur! Čiže na jednotlivý billboard to vychádza približne 170 eur ročne. Neskôr som sa dozvedel, že táto spoločnosť prenajíma na tomto mieste reklamné plochy za 120 eur mesačne. Čiže pri plnej prevádzke má spoločnosť ročný príjem za prenájom týchto 7 obojstranných billboardov 20160 eur. Prečo si mesto za pár eur dobrovoľne znehodnocuje atraktivitu verejných priestorov škaredými reklamnými zariadeniami? Mne sa zdá že nájom 170 eur ročne za jeden billboard je veľmi zanedbaná čiastka. V rozvojovom pláne mesta je stanovený cieľ Zlepšiť životné prostredie mesta. S takýmto prístupom k zlepšeniu nedôjde. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Domnievam sa, že každému z nás je známe, že "pred zákonom sme si všetci rovní". Spomínam to preto, že mesto Spišská Nová Ves cenu nájomného má určenú príslušnými "Zásadami". Tie majú charakter všeobecne záväzného nariadenia, čiže "obecného zákona". Táto mestská norma je vypracovaná a schválená v podobe, ktorá cenu nájmu (užívania) nestanovuje podľa bonity záujemcu o užívanie mestského pozemku, teda všetci nájomcovia sú si v tomto smere rovní (nemáme záujem trestať úspešných a finančne podporovať tých druhých). Keďže spomenuté zásady majú ceny nájmu schválené bez dodatočných podmienok, každému záujemcovi o užívanie pozemkov sú cenové podmienky vopred známe. Ak by sa mali výšky nájmov dojednávať na základe prípadných ďalších (dodatočných) podmienok, stratila by sa spomínaná rovnosť pre každého záujemcu a - predovšetkým - každý subjekt by hľadal dôvody, prečo by mal mať nižší nájom ako iní nájomcovia, resp. ako sú stanovené základné sadzby. To by zase mohlo vytvárať korupčné prostredie, čomu sa nám darí úspešne vyhnúť.

Okrem uvedených skutočností, obce, a teda ani naše mesto nemá prostriedky ani podmienky na to, aby akéhokoľvek nájomcu dokázal "lustrovať" v oblasti jeho príjmov, resp. hospodárskeho výsledku. Takéto údaje nie sú nám prístupné, takže Vami naznačená cesta spoplatňovania "tadeto nevedie".

 Vaše vyjadrenia o atraktivite verejných priestranstiev chápeme ako Váš osobný názor a v tejto podobe ho berieme na vedomie (názory vo svojej podstate nie sú merateľnými veličinami, a preto môžu byť predmetom nekonečných debát bez objektívne podloženého záveru). Pre zástupcov mesta by sa stal relevantným vtedy, ak by sa k danej konkrétne špecifikovanej problematike napr. vykonalo platné miestne referendum.  

Ing. Marián Kellner, ved. odd. správy majetku mesta

občan sídliska, 24. 11. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať na váš názor na zriadenie Podzemných smetných kontajnerov v našom meste. O tomto novom technickom zariadení som sa dozvedel už dávnejšie a viem aj to, že niektoré mestá napr.Liptovský Mikuláš, Nitra si tieto podzemné kontajnery už osadili. Prináša to rôzne výhody ako napr. estetický vzhľad, vyššia kapacita zabraňuje prepĺňaniu a v neposlednom rade vyberanie kontajnerov neprispôsobivými občanmi. Na sídlisku Mier, ale aj v iných častiach mesta, by takéto kontajnery, zvýšili úroveň životného prostredia.

Odpoveď:

O systéme polopodzemných kontajnerov vieme. Mesto už oslovilo spoločnosti poskytujúce tento systém zberu komunálnych odpadov. Po vyriešení priestorových požiadaviek, technických požiadaviek na vývoz a predložení cenových ponúk zvážime umiestnenie prvotného hniezda. V prípade, že sa tento systém zberu osvedčí, nie je vylúčené jeho zavedenie na celom území mesta.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Julia, 21. 11. 2016:

Moji drahí krajania - Novovešťania,
dúfam, že je to správny výraz Vás takto osloviť. Veľké blahoželanie, že naše mesto je najkrajším mestom na Slovensku. To ma veľmi potešilo a ako bývalá Novovešťanka, hoci v mojom srdiečku som vždy, som na to hrdá a pravdu povediac, vždy som verila a cítila, že Spišská Nová Ves je najkrajším mestom! Rada prichádzam navštíviť moje mesto, veď som tu vyrástla v 50 - 60-tych rokoch. Nezabudnuteľné a najlepšie spomienky v mojom živote. Srdečný pozdrav pre Vás všetkých a do skorého stretnutia
JCL, Orlando, Florida

Odpoveď:

Martin, 13. 11. 2016:

Dobrý deň,
chcel by som reagovať na návrh p. Juraja z dňa 4. 11. 2016 a na odpoveď na tento návrh. Pán Juraj vo svojom návrhu uvádza samozrejme so zachovaním stávajúcich zastávok linky č. 15. To znamená, že by šlo len o predĺženie linky č. 15 na Tarču a tým pádom by určite nedošlo k k nárastu km a predĺženiu jazdnej doby medzi súčasnými zastávkami linky č. 15. Jediné, čo by sa mohlo zmeniť je skvalitnenie a zvýšenie dopravnej obslúžnosti jednou linkou v meste, čo obvykle znamená nárast cestujúcich. Ďakujem.

Odpoveď:

mario, 8. 11. 2016:

Dobrý deň, zachytil som spravy, že sa idú rekonštruovať cesty v rámci SNV. Otázka 1 znie: Ide sa robiť aj cesta a osvetlenie na IBV Červený jarok? Keďže nejako dlho sa to tam naťahuje, skoro 5 rokov, a cesty nikde, samé odpovede, že to my nie, to investor a pod. Otázka 2: Ako je možné, že mesto SNV povolilo výstavbu, stavebne povolenia a kolaudácie bez prístupovej cesty? Ako sa tam dostanú sanitky, hasiči, ,polícia a pod? Otázka 3: Vedie mesto nejaký súdny spor s investorom ohľadom cesty? Keďže tam bývajú ľudia zo SNV a platia mestu dane a pod. bez cesty to bude len chatová oblasť a nie miesto pre štandardne bývanie mladých rodín s deťmi.

Odpoveď:

Odpoveď na otázku č. 1: Defnitívna úprava prístupovej  cesty k IBV Červený jarok  nie je naplánovaná v rámci rekonštrukcie ciest v roku 2017/2018.

Odpoveď na otázku č. 2: Vyhláška k stavebnému zákonu hovorí o zabezpečení prístupu, ktorý zabezpečený je, pre vydanie stavebného povolenia a kolaudáciu boli podmienky splnené.

Odpoveď na otázku č. 3: S investorom mesto nevedie žiaden súdny spor.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ Spišská Nová Ves

Peter, 8. 11. 2016:

Dobrý deň!
Som rád že na sídlisku nám postavia Lidl no chcem sa opýtať či nám cestu pri garážach aj opravia keď nám to devastujú nákladné autá.V lete sme si to upravovali.Ďakujem!

Odpoveď:

Investor je informovaný, že prístupovú cestu ku garážam, ktorú teraz užíva ako prístupovú cestu na stavenisko, je povinný do doby kolaudácie dať do pôvodného stavu. 

Mesto Spišská Nová Ves

Juraj, 4. 11. 2016:

Dobrý deň!
Týmto oslovujem kompetentných mesta SNV spolu s manažérmi SAD-ky:
Prosím Vás,zamyslite sa nad linkami MHD,najmä nad jednou z najdôležitejších,ktorou by po mnohých rokoch mohla byť linka podobná tej č.15,ale doplnená o prejazd cez sídlisko Tarča!!!Alebo je pre Vás - novovešťanov tak ťažké pochopiť,ako je dôležité prepojiť sídliská Tarča a Mier? Samozrejme so zachovaním stávajúcich zastávok linky č.15,včetne zachovania spôsobu oboma smermi.Vedel by som vymenovať množstvo rodín,v ktorých rodičia bývajú na Tarči a ich deti na Mieri/al.opačne/.Prepáčte,ale argument,že sa dá prestupovať v meste na ďalší spoj a takto sa dostať do cieľa - neobstojí.Vždy treba čakať na ´další spoj,hlavne v zimnom období,sneh,kĺzke chodníky,vietor,chlad,atd,atd...alebo z rôznych iných,osobných,aj zdrav.dôvodov.Prečo by sa nedalo cestovať,hoci aj trochu dlhšie,ale hlavne priamo tam,kde človek potrebuje?Dovoľte jednu možno drzú,ale veľmi dôležitú poznámku: HMD je ti pre občanov,obyvateľov mesta - nie naopak!!!
Urobte niečo pre to!Bolo by na čase... Ďakujem!

Odpoveď:

Dôkladne sme prešetrili Váš podnet na vedenie spojov (prepojenie sídlisk Mier a Tarča), no doposiaľ neevidujeme žiadnu požiadavku na vedenie spojov tak, ako to popisujete Vy.

V súčasnosti je v platnosti dopravná licencia udelená na obdobie 10 rokov s rozsahom liniek. Váš návrh by znamenal zmenu vo vykonávaných linkách podľa udelenej dopravnej licencie  (napr. na linke 810115), čím by došlo  k nárastu km a predĺženiu jazdnej doby, čo je u cestujúcej verejnosti vnímané väčšinou negatívne (úbytok cestujúcich).

Prioritou pri zostavení cestovných poriadkov je efektívnosť a hospodárnosť zabezpečenia dopravnej obslužnosti s nadväznosťou na železničnú dopravu, dopravou cestujúcich do zamestnania, nemocníc, úradov, centra mesta...

Zároveň pripomíname, že pri zakúpení cestovného lístka pomocou čipovej karty, je možný prestup na inú linku bezplatne ( s vydaním cestovného lístka v nulovej hodnote).

Ďakujeme za prejavený záujem, no súčasný cestovný poriadok  MHD  zohľadňuje vyššie uvedené priority.

Ing.Ľubomír Pastiran, riaditeľ dopravného závodu Spišská Nová Ves
eurobus, a.s.
Staničné námestie 9, 042 04 KOŠICE
Dopravný závod Spišská Nová Ves
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
mobil phone: +421 (0)905 522 156
e-mail: pastiran(at)eurobus.sk
www.eurobus.sk

 

 

 

Janka, 18. 10. 2016:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na verené osvetlenie v miestnej časti telep. Už tretiu noc nesvieti. Viete mi povedať z akého dôvodu toto osvetlenie nesvieti?
Ďakujem

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. V totmo období sme zaznamenali viacero rôznych porúch po sebe. Od 28. 10. funguje verejné osvetlenie bez problémov. 

Tomáš Hamráček, oddelenie komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Viliam, 13. 10. 2016:

Dobrý deň, som invalidný dôchodca sluchovo postihnutý, držiteľ preukazu ŤZP-S. Pri použití parkoviska pri det. poliklinike som predložil preukaz ŤZP-S, ale strážnik požadoval iný preukaz s vyobrazením postihnutia v modrej farbe. Vysvetľoval som mu, že mám sluchové postihnutie a úrad prace iné nevydáva a na veľkej poliklinike po predložení preukazu parkujem bezplatne. Neuspel som a musel som zaplatiť. Preto sa pýtam: Ak sú na mestských parkoviskách znaky sluchovo postihnutých pre bezplatné parkovanie Aký preukaz je potrebné predložiť a kto mi ho vydá. Informoval som sa na polícii aj na úrade práce, nevedeli mi poradiť, že vraj oni to nevydávajú . Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

V meste Spišská Nová Ves je možné zdarma parkovať na mestských parkoviskách alebo požiadať o vyhradené parkovacie miesto len v prípade ak ste držiteľom Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Bezplatné parkovanie v meste Spišská Nová Ves upravuje VZN č. 7/2011, § 5 bod 2, ktorý definuje, že „Od platenia parkovného sú oslobodené osoby zdravotne ťažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny“. Oddelenie výstavby a dopravy vykonáva priebežne aktualizáciu parkovacích poriadkov.
Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.    
Príslušný orgán  je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie posudkových činností) v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Ing. Milan Mucha, oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332, email.: milan.mucha(at)mestosnv.sk

Ďakujeme za upozornenie. Podľa novej vyhlášky bezplatné parkovanie sa vzťahuje iba na držiteľov parkovacieho preukazu. Naše značenie na informačných tabuliach je nesprávne. V blízkej dobe zjednáme nápravu a znaky sluchovo postihnutých budú z tabúľ odstránené.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

 

Ján, 7. 10. 2016:

Chcel by som vedieť prečo mi admin nezverejňuje moje príspevky v ODKAZ PRE STAROSTU?

Odpoveď:

K spomínanému e-mailu sa viaže jediný podnet, a to č. 33716 a ten dosiaľ nebol zverejnený. Zadávateľa podnetu som kontaktovala ešte v deň prijatia podnetu. V maili som sa ho pýtala, či súhlasí, aby sme ho preformulovali na priamu otázku. Do dnešného dňa neprišla odpoveď (či už kladná - áno, preformulujme, alebo záporná - nie, trvám na pôvodnom znení) a z tohto dôvodu podnet nebol zverejnený.  

Pavla Rachelová, odkaz pre starostu

Dudan, 19. 9. 2016:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mesto alebo kde treba poslať požiadavku o rozšírenie Ulice Koceľova aspoň o 1 meter, pretože autá tu stoja po oboch straáach aj na zeleni, aby mohli vôbec autá prejsť a nechcel by som pripomenúť, že tu neprejde sanitka a už vôbec nie požiarne auto, bude sa mesto a odbor dopravy s tým zaoberať? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

V súčasnosti s rozšírením neuvažujeme. V prípade že na jednosmernej komunikácií nie je zachovaný jazdný pruh šírky 3 m, je zrejmé že zaparkované autá nedodržiavajú dopravné predpisy, na čo je možné upozorniť dopravnú políciu. Nevylučujeme, že pri rekonštrukcii komunikácie Koceľova zvážime aj jej rozšírenia v rámci možností rozpočtu.

Mesto Spišská Nová Ves

Dominika Kemková, 12. 9. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto neplánuje úpravu parkovacích miest na sídlisku Tarča, konkrétne na Lipovej ulici. Možno by stačilo len nakreslenie parkovacích čiar, nakoľko ľudia využívajúci parkovisko pred bytovkou nevedia parkovať. Cez deň je parkovisko skoro prázdne, no ako prichádzajú ľudia z práce v rôznych časoch, postavia sa ako im príde - ako hrable (veľká medzera medzi autami, no malá na ďalšie auto), a tak je problém vo večerných hodinách zaparkovať, pritom miesta by bolo dosť. Prípadne vyhradiť jedno, dve miesta pre ZŤP. Máme v rodine invalida, ktorému neprospieva, keď parkuje o tri ulice ďalej. Resp. či sa dá vyžiadať ZŤP miesto, a či je to nejako spoplatnené? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

Súčasný rozpočet na vodorovné dopravné značenie neumožňuje vyznačenie parkovacích boxov na sídliskách. Pre vyznačenie je samozrejme podmienkou aj dobrá kvalita povrchu parkovacích asfaltových plôch.

Vyznačenie osobitného parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP je možné za predpokladu, že je osoba vlastníkom parkovacieho preukazu, teda je postihnutá v oblasti mobility a odkázaná na individuálnu prepravu. V takom prípade je možné požiadať na odd. výstavby o zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta. Spoplatňuje sa to v zmysle platného VZN a vychádza to približne 60 eur na rok v závislosti od veľkosti parkovacieho miesta. Presné informácie dostanete u Ing. Milana Muchu, odd. výstavby a dopravy MsÚ, t. č.  - 4152 332.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výtavby a dopravy

Veronika, 6. 9. 2016:

Dobrý deň,

obraciam sa na vás s prosbou o zváženie úpravy parkoviska pred škôlkou na Nejedlého ul., keďže výjazd i vjazd sú v tom istom bode, a ten sa napája na hlavnú cestu tesne pred hlavným vchodom do protiľahlej ZŠ, vzniká tu akýsi lievik, a zákonite každé ráno počas školského roka dokonalý chaos. kedy sa autá navzájom blokujú vo výjazde i vjazde a ešte musia i dávať prednosť všetkým autám na hlavnej. Určite by pomohlo, ak by sa dobudoval druhý výjazd z parkoviska, a autá tak vychádzali z parkoviska o čosi nižšie, nestretávali by sa v jednom lieviku s pristavenými autami rodičov odprevádzajúcich deti do školy.

Odpoveď:

O uvedenom podnete budeme uvažovať v prípade rekonštrukcie predmetných obslužných spevnených plôch za účelom vytvorenia parkoviska. V súčasnosti nie je priestor na realizáciu tejto požiadavky. V blízkosti materskej školy zo strany Bezručovej ulice máme v pláne realizáciu parkoviska s 90 miestami, ktoré bude možné využívať pre dovoz detí k MŠ, v prípade že nie je dostatok parkovania na parkoviskách na Ul. Z. Nejedlého, ktoré sme pred nedávnom realizovali.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Miroslava, 3. 9. 2016:

Dobrý Deň.
Bývam na Rázusovej 54.
Chcela by som sa opýtať, kedy bude oprava detského ihriska na Rázusovej. Do pieskoviska chodia mačky, ktoré sú viac menej na ulici. Chýbajú nám tam lavičky pre mamičky ktoré sú z detičkami vonku. Vláčik je poškodení. Super by bolo keby aj pribudli tabule zákaz venčiť psou v okolí ihriska.

Odpoveď:

Predmetné ihrisko na Rázusovej ulici bolo opravené. Konkrétne bol opravený drevený domček so skĺzom, opravený drevený vláčik,  zrekonštruovaná dopadová plocha a doplnený piesok. K požiadavke lavičiek a obnovu pieskoviska veľmi rád by som sa osobne stretol so žiadateľkou požiadavky. Môj kontakt Neuvirth Pavol 0915 314 256 

Martin, 2. 9. 2016:

Dobrý deň. Chcel by som reagovať na článok v Ičku č 9/2016 Chodník je určený pre chodcov, nie pre cyklistov. Teda skôr to je otázka. kedy pán náčelník MsP SNV napíše článok: Cyklistický chodník je pre cyklistov, nie pre chodcov.? Cyklistické chodníky v SNV , je ich tak zatiaľ pobiedne, sú plné chodcov, ktorí nás cyklistov neváhajú aj okríknuť, či nemáme kde jazdiť, mamičky sa tam prechádzajú s deťmi, asi im na ich bezpečnosti veľmi nezáleží, dôchodcovia, všetka česť a úcta im, používajú namiesto chodníka pre chodcov taktiež cyklochodníky. A mestský policajti taktiež veľmi radi používajú na pochôdzku cyklochodnik na námestí. Bude sa robiť osveta aj u chodcov? Alebo je toto v poriadku?

Odpoveď:

Týmto článkom som chcel reagovať preventívne na dodržiavanie pravidiel medzi cyklistami a chodcami a, samozrejme, je to aj opačne. Príslušníkov MsP som upozornil na využívanie chodníka. V Ičku možno v budúcnosti zareagujem aj na chodcov, žiaľ problémov je aj v iných oblastiach a sú oveľa zložitejšie, ale takí sme už ľudia.
S pozdravom Michal Komara, náčelní MsP

Lenka, 2. 9. 2016:

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť s prosbou a o vyriešenie odpadových košov na sídlisku Západ, na Kolarskej ulici. Odpad ako záchod, chladnička, vianočný stromček, gauč, dvere sú tu vyhodené už asi mesiac a nikto to neodvezie. Pod kontajnermi a všade okolo su samé odpadky porozhadzované. Najnovšie sa tu už z toho všetkého chovajú potkany, ani sa im nečudujem, majú tu úplne všetko. Nehovoriac o tom, že okolo kontajnerov su porozbíjané sklá a nejedno auto prerezalo pneumatiku. Myslím si, že krajšie by to tu bolo, keby tie koše boli schované a, hlavne, nejako oddelene. Za Vašu odpoveď a vyriešenie problému Vám vopred ďakujem. S pozdravom Lenka

Odpoveď:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 9/2015 hovorí jasne:

- § 7 bod 1 a - zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch

- § 14 bod 5 - užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu

- § 17 bod 4 - fyzická osoba je povinná odovzdať drobný stavebný odpad na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov, ktorý je umiestnený v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi

- § 17 bod 8 - zakazuje sa drobný stavebný odpad vhadzovať do zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu, do veľkoobjemových kontajnerov určených pre majiteľov garáži, záhradkárskych osád a ukladať ho na stanovištia zberných nádob vyhradených pre zber komunálnych odpadov a ich vytriedené zložky

- § 21 bod 2 - pre objemný odpad sa uplatňuje kalendárový zber. Zber sa uskutočňuje 2x ročne v rámci systému celomestského zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu prostredníctvom oprávnenej osoby, alebo mesta

- § 21 bod 4 - mimo termínu celomestského zberu objemných odpadov je pôvodca objemného odpadu povinný uskladniť ho mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na vlastné náklady na Zberný dvor, Sadová ulica

- § 21 bod 6 - zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta na verejnom priestranstve 

Aj napriek horeuvedenému, čo znamená, že za takto umiestnený odpad je zodpovedný pôvodný pôvodca odpadu – občan a nie mesto, zabezpečuje mesto podľa potreby odvoz nelegálne umiestneného veľkoobjemového odpadu na stanovišťiach zberných nádob. Naposledy vykonaný zber bol 30. 9.2016.

Mesto taktiež pomocou aktivačných pracovníkov pravidelne zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev aj na sídlisku Západ I. V prípade, ak uvidíte, že niekto nelegálne ukladá veľkoobjemový odpad na stanovište, oznámte to, prosím, na bezplatné číslo 159 na mestskú políciu.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

 

Darina, 19. 8. 2016:

Dobrý deň, sme majitelia garáže na sídlisku Západ I pri trati. Zaujímalo by nás z akého dôvodu tam nesvietia lampy, ktoré sú upevnené z prednej strany garáži, no aj keby svietili, vôbec neosvetľujú posledné garáže. Lampy bolo treba umiestniť smerom do uličiek, aby plnili svoj účel. Boli by sme radi ak by sa to dalo do poriadku, keďže sa blíži zima a skoro sa stmieva...... Ďakujem.

Odpoveď:

S otázkou nefunkčného osvetlenia je potrebné obrátiť sa na investora, ktorý realizoval výstavbu garáží. Nebolo totiž zabezpečené napojenie osvetlenia na sieť verejného osvetlenia.

Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Tomáš, 28. 7. 2016:

Dobrý deň. Rád by som sa dozvedel nejaké informácie ohľadne tak veľmi avizovaného príchodu spoločnosti HELSKE do SNV. V médiách bolo uverejnené že spoločnosť HELSKE na jar 2016 začína stavať prvú halu a prijímať prvých ľudí. V ako stave sa vlastne situácia nachádza?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vašu otázku sme preposlali na oficiálnu adresu  spol. Helske. Žiaľ, doposiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.

Mesto Spišská Nová Ves

Eva, 23. 7. 2016:

Krásna zeleň, spievajúce vtáctvo, keď je pokosené a čisto, tak radosť pozrieť z okna na Gorazdovú ulicu. Špatia ju jedine stĺpy uličného osvetlenia, ktoré by si už po cca 5O rokoch zaslúžili náter zvlášť, keď dostali nové osvetlenie. Môj pocit a názor.

Odpoveď:

Požiadavku náteru stĺpov verejného osvetlenia budeme tlmočiť koncesionárovi, ktorý je správcom verejného osvetlenia.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ