Dnes je 11.12.2018, meniny má Hilda
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

lenka, 24. 2. 2016:

Dobrý deň, chcem sa opýtať prečo Spišská Nová Ves ako okresné mesto nemá detského neurológa. Chodiť na vyšetrenia a kontroly do Košíc alebo do Popradu je dosť náročné, hlavne pre choré deti a aj finančne je to dosť drahé. Ďakujem.

Odpoveď:

Nakoľko Váš podnet nespadá do kompetencií samosprávy, odoslali sme ho na zodpovedanie NsP Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a Košickému samosprávnemu kraju.

Uvádzame doručené stanovisko od inštitúcie Svet zdravia: 

Výkon územnej samosprávy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti koordinuje Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja. Zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi ako aj určenie rozsahu zdravotného obvodu patrí do kompetencií KSK. V prípade akútneho stavu o ďalšom postupe rozhodne ošetrujúci lekár. Nemocnica Spišská Nová Ves, a. s., má v pláne v budúcnosti zriadenie ambulancie detskej neurológie a v súčasnosti má snahu zabezpečiť špecializáciu lekára za týmto účelom. Špecializačné štúdium trvá 3 roky a nadväzuje na už získanú špecializáciu v odbore pediatria alebo neurológia. 
MUDr. Martin Šimo, námestník pre LPS
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Stanovisko Košického samosprávneho kraja: 

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravujú dva právne predpisy:         1. Zákon č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov a verejnú sieť poskytovateľov:

Verejná minimálna sieť poskytovateľov
je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len "príslušné územie") v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na
a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území, d) bezpečnosť štátu.

Verejnú sieť poskytovateľov
  tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)

2. Nariadenie vlády SR č. 640/2008 o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.

Toto nariadenie však ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov špecializovanej zdravotnej starostlivosti (okrem gynekológov a stomatológov) len na územie SR a územia krajov na rozdiel od zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti... ako vyššej právnej normy, podľa ktorého by verejná minimálna sieť poskytovateľov mala byť ustanovená okrem územia SR a krajov aj na územia okresov. Normatív počtu lekárskych miest (l.m.) v špecializovanom odbore neurológia vrátane detskej neurológie podľa Nariadenia vlády SR č.640/2008 Z. z. je pre Košický samosprávny kraj 36,7 l.m.

V prípade, že v niektorej lokalite ukončil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkovanie svojho zdravotníckeho zariadenia, čo je aj prípad Spišskej Novej Vsi v špecializačnom odbore detská neurológia, zdravotnú dokumentáciu pacientov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý tam predtým pôsobil,  pridelí samosprávny kraj podľa  možnosti geograficky najbližšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tej istej odbornosti, resp. ju rozdelí viacerým geograficky najbližším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tej istej odbornosti.

Dá sa skutočnosť, že v Spišskej Novej Vsi chýba detský neurológ, nejako riešiť ?

Nejestvuje spôsob, na základe ktorého by mohol samosprávny kraj zabezpečiť, resp. prikázať niekomu, resp. nejakému subjektu prevádzkovať detskú neurologickú ambulanciu v Spišskej Novej Vsi, pretože samosprávny kraj nemá kompetenciu určiť žiadateľovi o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia miesto výkonu činnosti.

Je len jeden spôsob ako by mohla v Spišskej Novej vsi opäť existovať detská neurologická ambulancia. Niekto (lekár – fyzická osoba alebo poskytovateľ ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti – právnická osoba) musí prejaviť záujem o vydanie povolenia na prevádzkovanie detskej neurologickej ambulancie práve v Spišskej Novej Vsi a ten niekto musí byť alebo musí mať odborne spôsobilého lekára pre  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore detská neurológia. Skutočnosť, že  Spišská Nová Ves je okresné mesto, nemá žiadny vplyv na existenciu alebo neexistenciu akejkoľvek ambulancie na území mesta alebo v blízkom okolí.

MUDr. Štefan Lipčák, vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja
Úrad Košického samosprávneho kraja
tel.: 055 / 7268 290, 0918 / 766 011
e-mail: stefan.lipcak(at)vucke.sk
web: www.vucke.sk

 

 

 

Slavomír, 18. 2. 2016:

Dobrý deň,
Chodím bežkovať na Grajnár, kde mesto SNV vybudovalo bežkársky areál a čo som tam videl. Trasy rozryté od lesných mechanizmov, čo úplne znemožnilo bežkovanie. Myslím si že, bežkovanie by tam malo mať prednosť. Dakujem

Odpoveď:

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  vybudovali areál bežeckých tratí na Grajnári ako jednu z možností na športové vyžitie občanov mesta Spišská Nová Ves. Táto zima nebola charakteristická trvácnosťou snehovej prikrývky pre extrémne teplé dni a časté dažde čo znamená, že boli len krátke obdobia kedy sa dalo na Grajnári „bežkovať“. Kvôli spadnutým stromom na trati i okolo nej a kalamite bola ťažba začatá koncom februára 2016 aj v tejto lokalite s prioritným spracovaním dreva ležiaceho na trati. Málo mrazivých dní, dažde a chýbajúca snehová prikrývka spôsobili výtlky a narušenie lesnej cesty (trate) lesnými mechanizmami. Cesta bude po ukončení spracovania dreva uvedená do pôvodného stavu. Ináč sme nepredpokladali, že v mesiaci marec za takých  klimatických podmienok sa ešte bude „bežkovať“ a aj keď, tak sneh vydrží len niekoľko dní, o bolo aj pravdou. Bežecká trať - Grajnár je prvotne lesnou cestou vybudovanou za účelom obhospodarovania a ochrany lesa, no upravenou pre možnosť rekreačného bežeckého lyžovania, za predpokladu dostatočne vysokej a trvácnej snehovej prikrývky. Okrem iného z ťažbovej činnosti sú dotované  aj náklady na udržiavanie mimoprodukčných funkcií lesa, ktorou je aj funkcia rekreačná  a spomenuté lyžiarske trate. Dúfame a prajeme všetkým bežkárom, že budúca zima bude k snehu štedrejšia a trate na Grajnári budú opäť plne funkčné.  

Ing. Marek Burik, Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

 

 

Martin, 18. 2. 2016:

Dobrý deň!
Uplynulé dni som bol na bežkách v bežkárskom areáli GRAJNÁR. Napadlo tak asi 15-20 cm snehu co je na bežky postačujúce. 6 km trasa bola prejdená takmer v celej dĺžke lesnými mechanizmami, čím bolo znemožné ju prejsť na bežkách. Pokiaľ viem tak v zimnom období ma prioritu bežkársky areál.
Ďakujem.

Odpoveď:

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  vybudovali areál bežeckých tratí na Grajnári ako jednu z možností na športové vyžitie občanov mesta Spišská Nová Ves. Táto zima nebola charakteristická trvácnosťou snehovej prikrývky pre extrémne teplé dni a časté dažde čo znamená, že boli len krátke obdobia kedy sa dalo na Grajnári „bežkovať“. Kvôli spadnutým stromom na trati i okolo nej a kalamite bola ťažba začatá koncom februára 2016 aj v tejto lokalite s prioritným spracovaním dreva ležiaceho na trati. Málo mrazivých dní, dažde a chýbajúca snehová prikrývka spôsobili výtlky a narušenie lesnej cesty (trate) lesnými mechanizmami. Cesta bude po ukončení spracovania dreva uvedená do pôvodného stavu. Ináč sme nepredpokladali, že v mesiaci marec za takých  klimatických podmienok sa ešte bude „bežkovať“ a aj keď, tak sneh vydrží len niekoľko dní, o bolo aj pravdou. Bežecká trať - Grajnár je prvotne lesnou cestou vybudovanou za účelom obhospodarovania a ochrany lesa, no upravenou pre možnosť rekreačného bežeckého lyžovania, za predpokladu dostatočne vysokej a trvácnej snehovej prikrývky. Okrem iného z ťažbovej činnosti sú dotované  aj náklady na udržiavanie mimoprodukčných funkcií lesa, ktorou je aj funkcia rekreačná  a spomenuté lyžiarske trate. Dúfame a prajeme všetkým bežkárom, že budúca zima bude k snehu štedrejšia a trate na Grajnári budú opäť plne funkčné.  

Ing. Marek Burik, Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

jela, 14. 2. 2016:

Bolo by vhodne vysypat kosiarnu ulicu makadamom, aspon od Smrekovej po Jedlovu, resp. Li bovu.
Nakolko je uvedena ulica zastavana domami, je to priam ziaduce. Vyhovorky o nedostatoku financii a inych prekazkach nie su preto na mieste .. veci by sa nemali len zacinat, ale aj ukoncit, dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň, mesto nevystupuje v danej lokalite ako investor technickej infraštruktúry. Mesto sa zaviazalo len k realizácii inžinierskych sietí, na ktoré bolo možné získať externé zdroje /vodovod, kanalizácia/. Otázku je potrebné smerovať na právnické, resp. fyzické osoby, ktoré zastrešujú projekt danej lokality na individuálnu bytovú výstavbu.

Mesto Spišská Nová Ves

Peter, 5. 2. 2016:

Som ZŤP, dostal som čerstvý parkovací preukaz.
Mám z toho nejaký osoh pri platení/neplatení za parkovanie v SNV, Poliklinike a pod?
Poraďte - Ďakujem

Odpoveď:

V zmysle § 5 bod 2. VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves sú: "od platenia parkovného oslobodené osoby ťažko zdravotne postihnuté, prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom..." čiže na spoplatnených mestských parkoviskách je môže žiadateľ parkovať bezplatne bez obmedzení.
Parkoviská, ktoré nie sú v správe mesta majú vlastné prevádzkové poriadky, ktoré upresňujú podmienky parkovania. 

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

Peter, 4. 2. 2016:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy bude pohrabané opadané lístie v parku na Jašíkovej ulici? Od jesene by už bolo na čase.... Parku na tejto ulici sa prečo nevenuje dostatočná starostlivosť, ako iným parkom? Pokosený je len 2-3x ročne, keď ma tráva meter a aj to až po niekoľkých telefonických urgenciách.

Odpoveď:

Verejnej zeleni na celom území mesta sa venuje rovnaká pozornosť. Kosenie verejnej zelene sa na celom území vykonáva 3x ročne, v prípade teplého a daždivého leta 4x ročne. Opadané lístie bolo v jesenných mesiacoch pohrabané.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Ján, 2. 2. 2016:

Dobrý deň,
chcem reagovať na odpoveď pána Košalku ohľadne parkovania a spoplatnenia parkovacieho miesta pre ŤZP občanov parkujúcich na sídliskách. Chcem sa opýtať ako sú títo občania zvýhodnení, ak za dopr. značku si musím zaplatiť, za osadenie tiež a každý rok si musím na vlastné náklady vyznačiť miesto. Takže ak mám platiť, tak žiadam mesto, aby mi osvetlilo miesto, namaľovalo čiary, a vyzametalo. Nech viem začo som zaplatil 60 eur. Nie je to fér? Veď ostatní čo vlastnia viacero áut, zaberajú miesto, neplatia nič a na invalidoch chcete zarobiť. Zdá sa vám to normálne a morálne? Páni poslanci spamätajte sa!

Odpoveď:

Istá miera zvýhodnenia, ktorá sa spomína v predošlom vyjadrení mesta je jednoznačne zdôvodnená, t. j., že sa týka porovnania k ostatným 
motoristom, ktorí nemajú preukaz ZŤP ani parkovací preukaz, a teda ani možnosť využívať vyhradené parkovacie miesto pre konkrétny automobil. 
Užívanie vyhradeného parkovacieho miesta je možnosť, ktorú môžu, ale aj nemusia občania využiť. Z toho dôvodu je aj povinnosť riadneho označenia 
vyhradeného parkovacieho povinnosťou konkrétneho užívateľa. Spoplatňuje sa v zmysle platného VZN ako „zvláštne" užívanie verejného 
priestranstva. Mesto doposiaľ nemalo a nemá záujem pristúpiť k radikálnejšiemu riešeniu formou zrušenia všetkých vyhradených parkovacích miest na sídliskách.
Ing. Peter Susa
Vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Vladimír, 26. 1. 2016:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, odkedy si viac ceníte psov ako invalidných dôchodcov? Chcete mi povedať, že pes je cennejší ako človek? Keď poplatky za psa ste znížili a parkovacie miesta pre invalida ste nariadili platiť . Majú invalidi vyrovnať schodok, ktorý nastane pri znížení poplatku za psa?Prečo aj ostatný občania SNV neplatia za parkovacie miesto pred bytovým domom? Za vašu odpoveď vopreď Ďakujem a ostávam s pozdravom

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves umožňuje zriaďovanie vyhradených parkovacích miest pre majiteľov motorových vozidiel od roku 1997. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest mesto vybavovalo a vybavuje len žiadosti od občanov s preukazom ZŤP, ktorí sú zároveň držitelia parkovacieho preukazu, teda odkázaní na individuálnu prepravu. Toto týchto občanov do istej miery zvýhodňovalo a zvýhodňuje voči ostatným majiteľom motorových vozidiel, ktorí túto možnosť nemajú. Vyhradené parkovacie miesto slúžiace na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je záberom verejného priestranstva majiteľom motorového vozidla, čo je v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves.  Sadzba dane je 0,015 €/m2/deň a túto daň považujeme za adekvátnu možnosti zriadenia a využívania parkovacieho miesta. Držitelia parkovacích preukazov majú naďalej možnosť  bezplatne užívať všetky spoplatnené mestské parkoviská. Taktiež v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia majú o 50% zníženú daň z bytov, rodinných domov, garáži a dane za psa.

Celkový predpokladaný nižší príjem na dani za psa z dôvodu zníženia dane za psa chovaného v bytovom dome zo 70,00 € na 50,00 € určite  nie je kompenzovaný daňou za užívanie verejného priestranstva.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia daní a poplatkov

Jaroslav, 31. 12. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či je možné aby ste šoférom vysvetlili ako sa majú správať a aké sú dopravné pravidlá na parkovisku v Neo zóne. Kde sa začína a končí hlavna cesta atď. Ďakujem pekne.

Odpoveď:

Na miestach, kde nie sú umiestnené dopravné značky platí pravidlo pravej ruky. Na parkovisku pri Neo zóne zatiaľ Policajný zbor neeviduje žiadne vážnejšie problémy v súvislosti s právom prednosti, resp. hlavnou cestou. Viete si predstaviť les dopravných značiek, ak by sa tieto mali umiestňovať na podobných parkovacích plochách?

OR PZ Spišská Nová Ves

Martin, 27. 12. 2015:

Dobrý deň,
chcel by som reagovať na odpoveď k otázke pána Roberta k zrušenému spoju. Zaujímalo by ma na základe čoho tvrdíte, že daný spoj nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka? To vždy keď mi bude chýbať nejaký spoj tak to mám napísať sem? Ak argumentujete tým, že bol málo obsadený, nečudujte sa. Z našej MHD sa stalo niečo na čo sa absolútne nedá spoľahnúť. Človek určite nebude čakať 2 hodiny pokiaľ pôjde nejaký autobus tzv. MHD. Nie cena lístkov ale nespoľahlivosť je ten dôvod, prečo sa MHD nevyužíva. Taxi službám sa u nás mimoriadne darí, ľudia si ho dokážu zaplatiť aj keď je drahší ako MHD lebo iná možnosť už nie je. Málokto pôjde napr. zo Smižian na Tarču autobusom, ak vie, že spoj naspäť mu pôjde o 2 hodiny. Ďakujem

Odpoveď:

L., 30. 11. 2015:

Dobrý deň, zimná údržba za posledný novembrový víkend - katastrofa. Zimná údržba sa týka iba hlavných ťahov? Na vedľajších uliciach už nejazdia autá? Nasolím, roztopí sa a neodhrniem? Do rána bola taká poľadovica, že autá nemohli zastaviť na križovatkách, všetko išlo do šmyku! A v nedelu vecer na vlakovej stanici na peróne padali ludia ako hrušky - ani kamienok, ani soľ, ja viem, to je už otázka na železnice.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Vaše pripomienky sme zaslali správcovi miestnych komunikácií, ktorým je Brantner Nova.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

občan sidliska, 26. 11. 2015:

Dobrý deň, ak dovolíte chcel by som reagovať na otázku p. Zdeny zo dňa 21. 11. 2015, na spomaľovací pruh na Tr. 1. mája, kde podľa pisateľky si autá robia preteky a nedodržujú predpísanú rýchlosť. Práve naopak, vozidlá smerujúce od križovatky s Nejedlého ulicou sú obmedzované v plynulosti cestnej premávky z dôvodu zle zaparkovaných aut. Autá parkujú príliš kolmo a tak zasahujú do vozovky. Vodič je nútený spomaliť a prechádza na druhú polovicu vozovky, kde musí dávať prednosť oproti idúcim vozidlám. Tak vznikne situácia, že cesta je zaplnená a o pretekoch tu zďaleka nieje reč. Možno viacerí sme predpokladali, že položením nového povrchu vozovky sa opravia a vyznačia šikmým státím aj parkoviská.

Odpoveď:

Na šikmé státie nie sú na Tr. 1. mája dostatočné šírkové parametre, preto legálne vyznačenie šikmého státia nie je možné. Ak by sa vyznačilo pozdĺžne státie, prišli by sme o polovicu parkovacích plôch. Mesto a mestský výbor má v pláne v roku 2016 prípravu projektovej dokumentácie na riešenie parkoviska na Bezručovej ulici prípadne aj realizáciu parkoviska, čo by čiastočne pomohlo nielen parkujúcim na tejto ulici ale aj obyvateľom Tr. 1. mája.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Ľubica, 24. 11. 2015:

Chem sa opýtať, či je možné zabrániť parkovaniu motorových vozidiel, pri výjazde z Rastislavovej na Slovenskú ul., je tam križovatka neprehľadná z dôvodu parkovania MV po ľavej strane. Viackrát došlo aj k dopravným nehodám a preto žiadam o riešenie, ako zabrániť ďalším.
Obyvatelia ulice.

Odpoveď:

Tie vozidlá stoja nie na komunikácii, ale na nespevnenom priestranstve, ktoré pôvodne bolo zrejme trávnikom. Vodorovným dopravným značením (alebo aj zvislým) je možné riešiť zákaz zastavovania, alebo státia na ceste, ale nie na nespevnenej ploche vedľa vozovky, ktorá nie je súčasťou cesty. Opatrením pre zamedzenie státia v tomto prípade je umiestnenie fyzických zábran, aby bolo zabránené vozidlám  zachádzanie na tieto plochy. To je však problémom nielen v križovatke ulíc Slovenská, Rastislavova, ale aj v križovatke ulíc Slovenská, Svätoplukova (stoja tam vozidlá najmä pohrebnej služby) a Slovenská, Kollárova. 
Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV

Je možné urobiť to pomocou fyzických zábran ako píše kpt. Lukáč, alebo nakoľko sa jedná o tých istých porušovateľov, navrhujeme ich upozornenie prostredníctvom mestskej polície.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Obyvatelia priľahlej bytovky boli upozornení, aby vozidlami neparkovali tak, že bránia výhľadu z Rastislavovej ulice.  Hliadky mestskej polície budú preverovať  parkovanie vozidiel v uvedenej lokalite a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú vodičov riešiť v zmysle platných právnych noriem.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP, SNV

 

 

Zdena, 21. 11. 2015:

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, kedy dáte na Triedu 1 mája spomaľovací pas ,pretože odkedy ste tu urobili novú cestu, tak si tu autá robia preteky a nedodržujú rýchlosť 40. Je to dosť nebezpečné pre chodcov a deti, ktoré idú zo školy a, samozrejme, pre autá, ktoré vychádzajú z parkoviska. Autá vychádzajúce z parkoviska sú potom pri nehode na vine aj napriek tomu, že auto na hlavnej ide oveľa rýchlejšie ako je povolené.

Odpoveď:

V rámci rekonštrukcie vozovky na Tr. 1. mája sme mali v úmysle pôvodný spomaľovací pruh zrušiť, nakoľko na sídl. Mier je obmedzená rýchlosť na max. 40 km/hod. Toto zariadenie navyše nebolo v blízkosti žiadneho priechodu pre chodcov. Požiadavka mestského výboru č. 4 Mier - je zrealizovať priechod pre chodcov cez Tr. 1. mája v križovatke s Nejedlého ulicou z dôvodu blízkosti základnej školy. Ak sa budúci rok pristúpi k tejto záležitosti, predmetný spomaľovací pruh bude po konzultácii s mestským výborom a okresným dopravným inšpektorátom umiestnený v blízkosti tohto priechodu.
Ing. Peter Susa, Oddelenie výstavby a dopravy

Robert, 20. 11. 2015:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či mesto neuvažuje nad tým, ako sa majú dostať ľudia do práce zo Smižian keď je štátny sviatok alebo nedeľa. Bohu žiaľ niekto pracuje aj cez tieto dni. MHD ide 5:20 a potom 8:22 a čo medzi tým? Pešo v tom nečase alebo taxíkom. Nezarábame toľko, aby sme si to mohli dovoliť. A druhá prosba na Tarču jazdil spoj č. 13 o 18:40, prečo bol zrušený a prečo sa menia grafikony 3x do roka, je to smiešne, zbytočné a komplikuje to ľuďom život. Každý nemáme auto vďaka Bohu. Ďakujem.

Odpoveď:

Spoje na linke MHD č. 4 objednáva obec Smižany, preto by sa mal pisateľ obrátiť na p. starostu, resp. obecné zastupiteľstvo. Každá zmena v CP linky MHD č. 4 bola vždy prerokovávaná so zástupcami obce.

Spoj na linke MHD č. 13 o 18:40 hod. bol zrušený ešte ku 1. 4. 2014 na základe požiadavky mestského výboru N. Huty, ako vidno, nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka.

Spoje sú optimalizované v časoch, kedy sú vyťažené, či počas pracovných dní, alebo v soboty, nedele a sviatky a tiež podľa objednávky mesta, ktorá priamo súvisí s finančným plánom.

Cestovné poriadky sa menia podľa potreby, žiadny z nich sa nemenil 3x v roku, naopak, na 10 linkách zo 14 aktívnych nedošlo ku zmene vôbec. Aktuálny CP si môže každý cestujúci okrem iných zdrojov nájsť aj na webových stránkach mesta Spišská Nová Ves.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň
vedúci osobnej dopravy spol. eurobus

obyvatelia Jil.ul., 17. 11. 2015:

Budú vyrezané 2 označené brezy ešte toho roku, či už nie? Ďakujeme.

Odpoveď:

Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub, termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro kazdý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešit?

Odpoveď:

Dobrý deň.

Včera v priebehu 24. 11. 2015 bolo opravené nefunkčné osvetlenie na Triede 1. mája. V prípade, že stále niektoré svietidlá nesvietia, prosím o presnejšie určenie stĺpa VO (ulica a číslo stĺpa).
Ďakujem.

Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro každý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešiť?

Odpoveď:

V súčasnosti prebieha v meste modernizácie verejného osvetlenia. Jedným z dôvodov modernizácie bol vysoký vek existujúcej sústavy verejného osvetlenia. Káble napájajúce verejné osvetlenie sú na niektorých miestach polámané, čo spôsobuje  lokálne výpadky osvetlenia v sústave. Modernizácia verejného osvetlenia stále prebieha, všetky prípadné výpadky a poruchy sú riešené priebežne a promptne za účelom zabezpečenia osvetlenia na celom území mesta.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Peter, 15. 11. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som Vás upozorniť na problém opadaného lístia na ulici Dubová. Každý rok sa to opakuje a stáva sa to samozrejmosťou, že firma čo to má odpratávať zanechá kôpky a potom vietor ich rozmetá na ulicu Dubová 12, 13, 14, a potom už ich nikto neodstráni.
Stalo sa to aj teraz a všetko lístie nafúkal vietor na vchod 12 a 13 a celý ho zasypal. Keďže lístie je vyschnuté je veľmi klzké. Ľudia sú ochotní a lístie odpracú, no predsa mi nie sme otroci zodpovednej firmy. Teraz je veľká kopa medzi vchodmi 12 a 13, tak dúfam, že ju prídu odpratať a aj ostatné kôpky, ktoré sú po celej ulici nafúkane. Ďakujem.

Odpoveď:

Likvidácia lístia v jesenných mesiacoch prebieha na území celého mesta rovnako. Najprv sa pohrabe/nafúka lístie na kopu a následne sa odvezie na Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Tento systém znižuje prestoje nákladných vozidiel, s ktorými je lístie odvážané a šetrí finančné prostriedky vynakladané na likvidáciu lístia. Pri silnom vetre sa môže stať, že kôpky sú rozfúkané, avšak pri nakladaní lístia na nákladné vozidlo je územie dočisťované.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Vladimír, 7. 11. 2015:

Dobrý deň, mohol by sa niekto kompetentný pozrieť na množstvo odpadkov okolo chodníka od podjazdu k bytovke na Filinského ulici. Cigáni cestou na polikliniku alebo z nej sa zastavia v kontajneroch a čo sa im nepáči jednoducho cestou odhodia. Tento stav pretrváva už pár mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Pracovníci mesta uvedený priestor 30. 3.2016 upratali odstránili odpad nachádzajúci sa pod podjazdom a taktiež pri ceste k bytovke na Filinského ulici.

Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho sewrvisu