Dnes je 23.10.2018, meniny má Alojzia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Peter, 5. 2. 2016:

Som ZŤP, dostal som čerstvý parkovací preukaz.
Mám z toho nejaký osoh pri platení/neplatení za parkovanie v SNV, Poliklinike a pod?
Poraďte - Ďakujem

Odpoveď:

V zmysle § 5 bod 2. VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves sú: "od platenia parkovného oslobodené osoby ťažko zdravotne postihnuté, prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom..." čiže na spoplatnených mestských parkoviskách je môže žiadateľ parkovať bezplatne bez obmedzení.
Parkoviská, ktoré nie sú v správe mesta majú vlastné prevádzkové poriadky, ktoré upresňujú podmienky parkovania. 

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

Peter, 4. 2. 2016:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy bude pohrabané opadané lístie v parku na Jašíkovej ulici? Od jesene by už bolo na čase.... Parku na tejto ulici sa prečo nevenuje dostatočná starostlivosť, ako iným parkom? Pokosený je len 2-3x ročne, keď ma tráva meter a aj to až po niekoľkých telefonických urgenciách.

Odpoveď:

Verejnej zeleni na celom území mesta sa venuje rovnaká pozornosť. Kosenie verejnej zelene sa na celom území vykonáva 3x ročne, v prípade teplého a daždivého leta 4x ročne. Opadané lístie bolo v jesenných mesiacoch pohrabané.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Ján, 2. 2. 2016:

Dobrý deň,
chcem reagovať na odpoveď pána Košalku ohľadne parkovania a spoplatnenia parkovacieho miesta pre ŤZP občanov parkujúcich na sídliskách. Chcem sa opýtať ako sú títo občania zvýhodnení, ak za dopr. značku si musím zaplatiť, za osadenie tiež a každý rok si musím na vlastné náklady vyznačiť miesto. Takže ak mám platiť, tak žiadam mesto, aby mi osvetlilo miesto, namaľovalo čiary, a vyzametalo. Nech viem začo som zaplatil 60 eur. Nie je to fér? Veď ostatní čo vlastnia viacero áut, zaberajú miesto, neplatia nič a na invalidoch chcete zarobiť. Zdá sa vám to normálne a morálne? Páni poslanci spamätajte sa!

Odpoveď:

Istá miera zvýhodnenia, ktorá sa spomína v predošlom vyjadrení mesta je jednoznačne zdôvodnená, t. j., že sa týka porovnania k ostatným 
motoristom, ktorí nemajú preukaz ZŤP ani parkovací preukaz, a teda ani možnosť využívať vyhradené parkovacie miesto pre konkrétny automobil. 
Užívanie vyhradeného parkovacieho miesta je možnosť, ktorú môžu, ale aj nemusia občania využiť. Z toho dôvodu je aj povinnosť riadneho označenia 
vyhradeného parkovacieho povinnosťou konkrétneho užívateľa. Spoplatňuje sa v zmysle platného VZN ako „zvláštne" užívanie verejného 
priestranstva. Mesto doposiaľ nemalo a nemá záujem pristúpiť k radikálnejšiemu riešeniu formou zrušenia všetkých vyhradených parkovacích miest na sídliskách.
Ing. Peter Susa
Vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Vladimír, 26. 1. 2016:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, odkedy si viac ceníte psov ako invalidných dôchodcov? Chcete mi povedať, že pes je cennejší ako človek? Keď poplatky za psa ste znížili a parkovacie miesta pre invalida ste nariadili platiť . Majú invalidi vyrovnať schodok, ktorý nastane pri znížení poplatku za psa?Prečo aj ostatný občania SNV neplatia za parkovacie miesto pred bytovým domom? Za vašu odpoveď vopreď Ďakujem a ostávam s pozdravom

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves umožňuje zriaďovanie vyhradených parkovacích miest pre majiteľov motorových vozidiel od roku 1997. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest mesto vybavovalo a vybavuje len žiadosti od občanov s preukazom ZŤP, ktorí sú zároveň držitelia parkovacieho preukazu, teda odkázaní na individuálnu prepravu. Toto týchto občanov do istej miery zvýhodňovalo a zvýhodňuje voči ostatným majiteľom motorových vozidiel, ktorí túto možnosť nemajú. Vyhradené parkovacie miesto slúžiace na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je záberom verejného priestranstva majiteľom motorového vozidla, čo je v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves.  Sadzba dane je 0,015 €/m2/deň a túto daň považujeme za adekvátnu možnosti zriadenia a využívania parkovacieho miesta. Držitelia parkovacích preukazov majú naďalej možnosť  bezplatne užívať všetky spoplatnené mestské parkoviská. Taktiež v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia majú o 50% zníženú daň z bytov, rodinných domov, garáži a dane za psa.

Celkový predpokladaný nižší príjem na dani za psa z dôvodu zníženia dane za psa chovaného v bytovom dome zo 70,00 € na 50,00 € určite  nie je kompenzovaný daňou za užívanie verejného priestranstva.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia daní a poplatkov

Jaroslav, 31. 12. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či je možné aby ste šoférom vysvetlili ako sa majú správať a aké sú dopravné pravidlá na parkovisku v Neo zóne. Kde sa začína a končí hlavna cesta atď. Ďakujem pekne.

Odpoveď:

Na miestach, kde nie sú umiestnené dopravné značky platí pravidlo pravej ruky. Na parkovisku pri Neo zóne zatiaľ Policajný zbor neeviduje žiadne vážnejšie problémy v súvislosti s právom prednosti, resp. hlavnou cestou. Viete si predstaviť les dopravných značiek, ak by sa tieto mali umiestňovať na podobných parkovacích plochách?

OR PZ Spišská Nová Ves

Martin, 27. 12. 2015:

Dobrý deň,
chcel by som reagovať na odpoveď k otázke pána Roberta k zrušenému spoju. Zaujímalo by ma na základe čoho tvrdíte, že daný spoj nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka? To vždy keď mi bude chýbať nejaký spoj tak to mám napísať sem? Ak argumentujete tým, že bol málo obsadený, nečudujte sa. Z našej MHD sa stalo niečo na čo sa absolútne nedá spoľahnúť. Človek určite nebude čakať 2 hodiny pokiaľ pôjde nejaký autobus tzv. MHD. Nie cena lístkov ale nespoľahlivosť je ten dôvod, prečo sa MHD nevyužíva. Taxi službám sa u nás mimoriadne darí, ľudia si ho dokážu zaplatiť aj keď je drahší ako MHD lebo iná možnosť už nie je. Málokto pôjde napr. zo Smižian na Tarču autobusom, ak vie, že spoj naspäť mu pôjde o 2 hodiny. Ďakujem

Odpoveď:

L., 30. 11. 2015:

Dobrý deň, zimná údržba za posledný novembrový víkend - katastrofa. Zimná údržba sa týka iba hlavných ťahov? Na vedľajších uliciach už nejazdia autá? Nasolím, roztopí sa a neodhrniem? Do rána bola taká poľadovica, že autá nemohli zastaviť na križovatkách, všetko išlo do šmyku! A v nedelu vecer na vlakovej stanici na peróne padali ludia ako hrušky - ani kamienok, ani soľ, ja viem, to je už otázka na železnice.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Vaše pripomienky sme zaslali správcovi miestnych komunikácií, ktorým je Brantner Nova.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

občan sidliska, 26. 11. 2015:

Dobrý deň, ak dovolíte chcel by som reagovať na otázku p. Zdeny zo dňa 21. 11. 2015, na spomaľovací pruh na Tr. 1. mája, kde podľa pisateľky si autá robia preteky a nedodržujú predpísanú rýchlosť. Práve naopak, vozidlá smerujúce od križovatky s Nejedlého ulicou sú obmedzované v plynulosti cestnej premávky z dôvodu zle zaparkovaných aut. Autá parkujú príliš kolmo a tak zasahujú do vozovky. Vodič je nútený spomaliť a prechádza na druhú polovicu vozovky, kde musí dávať prednosť oproti idúcim vozidlám. Tak vznikne situácia, že cesta je zaplnená a o pretekoch tu zďaleka nieje reč. Možno viacerí sme predpokladali, že položením nového povrchu vozovky sa opravia a vyznačia šikmým státím aj parkoviská.

Odpoveď:

Na šikmé státie nie sú na Tr. 1. mája dostatočné šírkové parametre, preto legálne vyznačenie šikmého státia nie je možné. Ak by sa vyznačilo pozdĺžne státie, prišli by sme o polovicu parkovacích plôch. Mesto a mestský výbor má v pláne v roku 2016 prípravu projektovej dokumentácie na riešenie parkoviska na Bezručovej ulici prípadne aj realizáciu parkoviska, čo by čiastočne pomohlo nielen parkujúcim na tejto ulici ale aj obyvateľom Tr. 1. mája.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Ľubica, 24. 11. 2015:

Chem sa opýtať, či je možné zabrániť parkovaniu motorových vozidiel, pri výjazde z Rastislavovej na Slovenskú ul., je tam križovatka neprehľadná z dôvodu parkovania MV po ľavej strane. Viackrát došlo aj k dopravným nehodám a preto žiadam o riešenie, ako zabrániť ďalším.
Obyvatelia ulice.

Odpoveď:

Tie vozidlá stoja nie na komunikácii, ale na nespevnenom priestranstve, ktoré pôvodne bolo zrejme trávnikom. Vodorovným dopravným značením (alebo aj zvislým) je možné riešiť zákaz zastavovania, alebo státia na ceste, ale nie na nespevnenej ploche vedľa vozovky, ktorá nie je súčasťou cesty. Opatrením pre zamedzenie státia v tomto prípade je umiestnenie fyzických zábran, aby bolo zabránené vozidlám  zachádzanie na tieto plochy. To je však problémom nielen v križovatke ulíc Slovenská, Rastislavova, ale aj v križovatke ulíc Slovenská, Svätoplukova (stoja tam vozidlá najmä pohrebnej služby) a Slovenská, Kollárova. 
Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV

Je možné urobiť to pomocou fyzických zábran ako píše kpt. Lukáč, alebo nakoľko sa jedná o tých istých porušovateľov, navrhujeme ich upozornenie prostredníctvom mestskej polície.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Obyvatelia priľahlej bytovky boli upozornení, aby vozidlami neparkovali tak, že bránia výhľadu z Rastislavovej ulice.  Hliadky mestskej polície budú preverovať  parkovanie vozidiel v uvedenej lokalite a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú vodičov riešiť v zmysle platných právnych noriem.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP, SNV

 

 

Zdena, 21. 11. 2015:

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, kedy dáte na Triedu 1 mája spomaľovací pas ,pretože odkedy ste tu urobili novú cestu, tak si tu autá robia preteky a nedodržujú rýchlosť 40. Je to dosť nebezpečné pre chodcov a deti, ktoré idú zo školy a, samozrejme, pre autá, ktoré vychádzajú z parkoviska. Autá vychádzajúce z parkoviska sú potom pri nehode na vine aj napriek tomu, že auto na hlavnej ide oveľa rýchlejšie ako je povolené.

Odpoveď:

V rámci rekonštrukcie vozovky na Tr. 1. mája sme mali v úmysle pôvodný spomaľovací pruh zrušiť, nakoľko na sídl. Mier je obmedzená rýchlosť na max. 40 km/hod. Toto zariadenie navyše nebolo v blízkosti žiadneho priechodu pre chodcov. Požiadavka mestského výboru č. 4 Mier - je zrealizovať priechod pre chodcov cez Tr. 1. mája v križovatke s Nejedlého ulicou z dôvodu blízkosti základnej školy. Ak sa budúci rok pristúpi k tejto záležitosti, predmetný spomaľovací pruh bude po konzultácii s mestským výborom a okresným dopravným inšpektorátom umiestnený v blízkosti tohto priechodu.
Ing. Peter Susa, Oddelenie výstavby a dopravy

Robert, 20. 11. 2015:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či mesto neuvažuje nad tým, ako sa majú dostať ľudia do práce zo Smižian keď je štátny sviatok alebo nedeľa. Bohu žiaľ niekto pracuje aj cez tieto dni. MHD ide 5:20 a potom 8:22 a čo medzi tým? Pešo v tom nečase alebo taxíkom. Nezarábame toľko, aby sme si to mohli dovoliť. A druhá prosba na Tarču jazdil spoj č. 13 o 18:40, prečo bol zrušený a prečo sa menia grafikony 3x do roka, je to smiešne, zbytočné a komplikuje to ľuďom život. Každý nemáme auto vďaka Bohu. Ďakujem.

Odpoveď:

Spoje na linke MHD č. 4 objednáva obec Smižany, preto by sa mal pisateľ obrátiť na p. starostu, resp. obecné zastupiteľstvo. Každá zmena v CP linky MHD č. 4 bola vždy prerokovávaná so zástupcami obce.

Spoj na linke MHD č. 13 o 18:40 hod. bol zrušený ešte ku 1. 4. 2014 na základe požiadavky mestského výboru N. Huty, ako vidno, nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka.

Spoje sú optimalizované v časoch, kedy sú vyťažené, či počas pracovných dní, alebo v soboty, nedele a sviatky a tiež podľa objednávky mesta, ktorá priamo súvisí s finančným plánom.

Cestovné poriadky sa menia podľa potreby, žiadny z nich sa nemenil 3x v roku, naopak, na 10 linkách zo 14 aktívnych nedošlo ku zmene vôbec. Aktuálny CP si môže každý cestujúci okrem iných zdrojov nájsť aj na webových stránkach mesta Spišská Nová Ves.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň
vedúci osobnej dopravy spol. eurobus

obyvatelia Jil.ul., 17. 11. 2015:

Budú vyrezané 2 označené brezy ešte toho roku, či už nie? Ďakujeme.

Odpoveď:

Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub, termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro kazdý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešit?

Odpoveď:

Dobrý deň.

Včera v priebehu 24. 11. 2015 bolo opravené nefunkčné osvetlenie na Triede 1. mája. V prípade, že stále niektoré svietidlá nesvietia, prosím o presnejšie určenie stĺpa VO (ulica a číslo stĺpa).
Ďakujem.

Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro každý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešiť?

Odpoveď:

V súčasnosti prebieha v meste modernizácie verejného osvetlenia. Jedným z dôvodov modernizácie bol vysoký vek existujúcej sústavy verejného osvetlenia. Káble napájajúce verejné osvetlenie sú na niektorých miestach polámané, čo spôsobuje  lokálne výpadky osvetlenia v sústave. Modernizácia verejného osvetlenia stále prebieha, všetky prípadné výpadky a poruchy sú riešené priebežne a promptne za účelom zabezpečenia osvetlenia na celom území mesta.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Peter, 15. 11. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som Vás upozorniť na problém opadaného lístia na ulici Dubová. Každý rok sa to opakuje a stáva sa to samozrejmosťou, že firma čo to má odpratávať zanechá kôpky a potom vietor ich rozmetá na ulicu Dubová 12, 13, 14, a potom už ich nikto neodstráni.
Stalo sa to aj teraz a všetko lístie nafúkal vietor na vchod 12 a 13 a celý ho zasypal. Keďže lístie je vyschnuté je veľmi klzké. Ľudia sú ochotní a lístie odpracú, no predsa mi nie sme otroci zodpovednej firmy. Teraz je veľká kopa medzi vchodmi 12 a 13, tak dúfam, že ju prídu odpratať a aj ostatné kôpky, ktoré sú po celej ulici nafúkane. Ďakujem.

Odpoveď:

Likvidácia lístia v jesenných mesiacoch prebieha na území celého mesta rovnako. Najprv sa pohrabe/nafúka lístie na kopu a následne sa odvezie na Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Tento systém znižuje prestoje nákladných vozidiel, s ktorými je lístie odvážané a šetrí finančné prostriedky vynakladané na likvidáciu lístia. Pri silnom vetre sa môže stať, že kôpky sú rozfúkané, avšak pri nakladaní lístia na nákladné vozidlo je územie dočisťované.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Vladimír, 7. 11. 2015:

Dobrý deň, mohol by sa niekto kompetentný pozrieť na množstvo odpadkov okolo chodníka od podjazdu k bytovke na Filinského ulici. Cigáni cestou na polikliniku alebo z nej sa zastavia v kontajneroch a čo sa im nepáči jednoducho cestou odhodia. Tento stav pretrváva už pár mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Pracovníci mesta uvedený priestor 30. 3.2016 upratali odstránili odpad nachádzajúci sa pod podjazdom a taktiež pri ceste k bytovke na Filinského ulici.

Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho sewrvisu

Ivana, 6. 11. 2015:

Dobrý deň.
Mala by som otázku týkajúcu sa stanovišťa kontajnerov na Rázusovej ulici (za bývalými svietidlami). Najprv ma zaujíma, či by sa tieto stanovišťa nedali upraviť uzamykateľnou bránou, nakoľko stále tu máme kadejakých hľadačov pokladov. Videla som to takto riešené v inom meste a keďže to tam mali aj zastrešené, vyzeralo to veľmi upravene a čisto.
A s tým súvisí aj moja druhá otázka. Chodí niekto zametať toto stanovište? Je mi jasné, že to nejde dennodenne, to ani nežiadam. Avšak chodí niekto aspoň po tom, čo sú kontajnery vyprázdnené? Od posledného vysypania tu ešte nikto nebol a vyzerá to tu ako na kolónii. Verte, že občas to upraceme aj my, ale pomaly mám pocit, že za to upratovanie by sme si mali ísť po výplatu.
Ďakujem za odpoveď. Ivana

Odpoveď:

Mesto v snahe zabrániť „hľadačom pokladov“ znečisťovať mesto a okolie zberových nádob realizovalo projekt uzamykania kontajnerov. Časom sa bohužiaľ táto dobrá myšlienka minula účinku. Zastrešovanie zberových stanovíšť je finančne náročné a mesto v súčasnosti neuvažuje o ich realizácii.

O celkovú čistotu v meste sa stará firma Brantner Nova, s výpomocou aktivačných pracovníkov. Zberové nádoby sú vyprázdňované (v závislosti na lokalite) 2x – 3x týždenne. Podľa § 4 ods. 3, písm. c) VZN č. 5/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves je vlastník alebo správca nehnuteľnosti povinný starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Eva Muchová, 25. 10. 2015:

Dobrý večer, na Gorazdovej ul. došlo k výmene uličného osvetlenia. Pred vchodom č. 5,6 však svetlo nesvieti. Chcem sa spýtať, či je to zámer, alebo chyba montáže, lebo ulica padla do tmy. Nebolo by od veci, aby aj stožiare dostali nový šat. Po cca 50 rokoch by si to aj zaslúžili, keď dostali nové lampy. Ďakujem.

Odpoveď:

Vykonali sme obhliadku, na Gorazdovej ulici dané VO funguje. Nefunguje tu jeden stĺp osvetlenia, ktorý je na druhej strane cesty - pred políciou, tam je ale káblová porucha v zemi. Oprava prichádza do úvahy až na jar. Na základe požiadavky pána primátora sa však na Gorazdovej ulici budú dopĺňať svietidlá, ktoré budú osvetľovať chodník pred vchodmi s nepárnymi číslami (severná strana).
Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Branislav, 22. 10. 2015:

Dobrý deň,
Harichovský chodník nad Slovnaft pumpou v lokalite Modrý vrch nie je len prístupovou cestou pre záhradkárov, ale aj pre vodárensku spoločnosť, lesníkov, rekreantov a pod.
Táto cesta je v dezolátnom stave, pričom naplaveniny štrku po daždi z tejto cesty častokrát končia na hlavnej ceste, čo je veľmi nebezpečné pre motoristov.
Chcem sa opýtať, kedy a aké opatrenia plánuje urobiť mesto, aby zlepšilo stav prístupovej cesty.
Prosím Vás, aby ste uviedli návrhy riešení, ktoré môže mesto zrealizovať prip. sa podieľať na realizácii a nepísali odpovede o nedostatku financií a iných prekážkach, ktoré daňovým poplatníkom nepomôžu.

Odpoveď:

Napriek tomu, že toto nie je miestna, ale účelová komunikácia s nevysporiadanými majetkovo-právnymi vzťahmi, Mesto Spišská Nová Ves v rámci finančných možností zabezpečilo v októbri asfaltové vysprávky časti tejto komunikácie a navezenie frézovaného asfaltu na jej údržbu. Táto činnosť sa riešila na základe požiadavky príslušného mestského výboru a v spolupráci s lokálnymi dobrovoľníkmi, ktorí rozhrnuli navezený materiál.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Jozef, 18. 10. 2015:

Otazočka na poslanca Akrama.Dokedy budeme pozerat na smetisko pod oknami na sidl Zapad za obchodom CBA?Je to dost neprijemne v nedelu rano o 6.30hod. počuvat ako romsky spoluobčan rozbíja kus nabytku pripadne okno kvoli ramom a pod.Kontajner je velakrat preplneny a vedla neho sa zhromažduje dalsi odpad.

Odpoveď:

V minulosti bol za obchodom CBA uložený veľkokapacitný kontajner (VOK), ktorý slúžil občanom na rôzne druhy odpadu a na ukladanie odpadu po čistení sídliska. VOK bol podľa potreby pravidelne vyvážaný. Aj napriek tomu odd. komunálneho servisu dostávalo od obyvateľov sťažnosti na neustály neporiadok v jeho okolí. Mestský výbor č. 5 (Západ) na svojich zasadnutiach nerozhodol o odstránení VOKu.
Od 1. 1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného zaviedol spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Vzhľadom na to, že obyvatelia vyhadzovali do VOKov aj drobný stavebný odpad, mesto stiahlo všetky VOKy nachádzajúce sa na území mesta. VOK na dané miesto (za obchod CBA) nebude vrátený!
Mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje Zberný dvor, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať všetky druhy odpadu, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý sú občania povinný odniesť na skládku odpadov Kúdelník II.
Ak uvidíte kohokoľvek vyhadzovať odpad za obchodom CBA je potrebné volať políciu, pretože sa jedná o nelegálne ukladanie komunálneho odpadu ne verejnom priestranstve!

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ