Dnes je 08.03.2021, meniny má Alan(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Filip, 1. 5. 2019:

Dobry deň prajem Zaujíma ma financovanie útulku pre psov v Spišskej Novej Vsi nakoľko k odchytovej stanici sa pridal aj mestský útulok. Odchytová stanica slúži občanom lebo odchytava zvieratá ktoré by mohli ublížiť občanom mesta ale útulok slúži psom o ktorých by sa mali starať vlastníci alebo ak je niekomu ľúto týchto nechcených psov tak by mal založiť občianske združenie a o týchto psov sa postarať svojpomocne Útulky sú financované predovšetkým:
najväčšiu časť financií predstavujú
1. 2% dane z prijmu FO a PO
2. verejné zbierky -
3. podporné akcie - infostánky,
4. dobrovoľné príspevky
5. dotácie, granty - najmä od zahraničných ochranárskych organizácií

konkrétne štát neprispieva na takúto aktivitu
mesto, či obec môže podporovať výstavbu útulku a financovať časť nákladov spojených s prevádzkou útulku / ale nie je to jeho povinnosťou. Myslím si, že mesto ma kde dávať financie veď v meste je toho neúrekom čo opravovať a modernizovať.

Odpoveď:

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995. Jej zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves a je súčasťou Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou úlohou stanice je vykonávanie odchytu túlavých zvierat v katastrálnom území mesta, ak nie je možné toto zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou. SPOTZ má 2 časti:

a) Karanténna stanica
b) Útulok pre zvieratá

Zamestnanci SPOTZ sa riadia vo svojej práci prevádzkovým poriadkom, ktorý je schválený Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Spišskej Novej Vsi. Starostlivosť o odchytené zvieratá v SPOTZ je zabezpečená v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
Vyhláška 123/2008  viď § 10 ods 1.
Čo sa týka financovania, a to konkrétne
2% dane z prijmu FO a PO
verejné zbierky 
podporné akcie - infostánky,
dobrovoľné príspevky
dotácie, granty - najmä od zahraničných ochranárskych organizácií
môže vyžiť aj mestský útulok a konkrétne náš to začína už riešiť aj takouto formou.
Daniela Dzurňáková, zodpovedný pracovník SPOTZ

 

 

Ján, 16. 4. 2019:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať,či sa plánuje a kde náhradná výsadba stromov namiesto už zrezaných na Hutníckej ulici nakoľko som si všimol,že na Tarči sa sadia stromy pomedzi už staré, tam kde to fakticky nie je nutné a na Západ akoby sa zabúdalo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Náhradná výsadba bola na Sídlisku gen. Svobou (Tarča) realizovaná za výruby z roku 2018, aj to zatiaľ nebolo vysadené všetko. Miesta náhradnej výsadby a druhovú skladbu stromov nám určuje svojim rozhodnutím okresný úrad.
Náhradná výsadba na sídlisku Západ, konkrétne za výrub na Hutníckej č. 5 bude podľa finančných možnosti realizovaná buď v jesenných mesiacoch roku 2019, resp. v jarných mesiacoch roku 2020. 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

 

Iveta, 14. 4. 2019:

Dobrý deň. Mesto posielalo platby za odvoz smeti. Nerozumiem, prečo vyučtovalo aj na dcéru, ktorá už vyše roka žije v zahraničí, tam má novú adresu. Hlásila som hneď na mestskom úrade a minulý rok sme neplatili. Považovala som za samozrejmé, že keď sa dcéra odsťahovala do zahraničia, odvoz smeti platiť nebudeme. Veď veľa ľudí z mesta odchádza za prácou. Nepáči sa mi táto byrokracia. Raz nahlasim. Ďakujem .

Odpoveď:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v ust.  § 77 ods. 2 vymedzuje osoby, ktoré sa považujú za poplatníka miestneho poplatku za komunálny odpad. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt.

Poplatok mesto vyrubí každoročne rozhodnutím podľa § 81 zákona o miestnych daniach. Mesto Spišská Nová Ves odpustí poplatok v  súlade s § 82 zákona o miestnych daniach za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo mesta Spišská Nová Ves a to najmä:

- potvrdenie o ubytovaní, alebo
- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, alebo
-potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia alebo základnej školy v zahraničí,
alebo
- rozhodnutie o vyrubení a zaplatení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte.

Podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení  občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť  v evidencii obyvateľov v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V prípade, že poplatník nepredloží doklady na odpustenie poplatku podľa VZN, ale pobyt v zahraničí ohlási v evidencii obyvateľov Mesta Spišská Nová Ves, poplatok poplatníkovi odpustíme.

Ing. Pavol Košalko,  vedúci oddelenia správy daní a poplatkov

Jana, 6. 4. 2019:

Dobrý deň, píšem Vám ohľadom detského pieskoviska v átriu za panelákmi na Triede 1. mája 33 - 35. Na okraji pieskoviska trčí nebezpečná šruba. Taktiež Vás chcem poprosiť preosiať piesok, pretože je znečistý odpadkami, prírodninami a našli sme tam aj rozbité sklo. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie.
Predmetnú dosku na okraji pieskoviska vymeníme za novú. Piesok budeme v pieskoviskách meniť za nový tak ako každý rok v mesiaci máj.
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

 

 

Marian, 4. 4. 2019:

Dobrý večer,
mám dve otázky, obe sa týkajú oblasti rekonštrukcie.
1: Kedy bude pokračovať rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV?.. zatiaľ stagnuje.
2: Chodnik od Coop po Lidl už bolo povedané, že sa začne tiež rekonštrukcia, je ako tankodrom, pre mamičky, čo chodia tam s kočiarikom?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Rekonštrukcia futbalového štadióna je v štádiu prípravy realizačných projektov. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Pevne veríme, že ak všetko pôjde bez problémov, tak samotná realizácia prestavby začne na jeseň tohto roka. 

Ing. Vladimír Hovaňák, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení

Nábrežie Hornádu - v súčasnosti dopracúvame projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, potrebnú pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá sa bude vybavovať na stavebnom úrade. Opätovne sa budeme uchádzať o grantové zdroje. V prípade ich získania a zabezpečení verejného obstarávania bude možné pristúpiť k realizácii.

Ing. Peter Susa, vedci odd. výstavby a dopravy MsÚ

eva, 3. 4. 2019:

Dobry den uz v minulosti ste mi odpisali ohladom osvetlrnia na fludru ze sa bude davat novy stlp na osvetlenie chcela by som vediet kedy sa to bude realizovat .Dakujem strauchova

Odpoveď:

Tak, ako som Vám písal 17. 10. 2018, tak potvrdzujem, že požiadavka je pridaná medzi žiadosti o doplnenie osvetlenia. Tie aktuálne sumarizujeme a spracovávame cenové ponuky na realizáciu. V rámci finančných možností bude komisia posudzovať priority v realizácií.

Za pochopenie ďakujem.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Katarina, 1. 4. 2019:

Dobrý deň,
dnes sa mi dostala do pozornosti petícia proti zrušeniu Materskej školy Tomášika 5.
Chcem sa opýtať, či mesto naozaj plánuje túto škôlku zrušiť, keďže sa mi o tom nepodarilo nájsť žiadnu oficiálnu správu. Ak je to tak, môžete prosím uviesť dôvody, pre ktoré sa takto mesto rozhodlo ? Ako sa plánuje zabezpečiť náhrada zaniknutých miest pre deti, ktorých ani aktuálne nie je dostatok ?
V petícii sa uvádza, že “Materská škola Tomášika 5 je v meste Spišská Nová Ves jedinou, ktorá integruje telesne a mentálne postihnuté deti..(...).. Tieto deti sa stávajú súčasťou celého kolektívu. Toto je dôležité aj pre vývin zdravých detí, ktoré sa učia tolerancii a empatii.”
Ako mesto plánuje nahradiť túto dôležitú funkciu spomínanej škôlky ?

Ďakujem za info.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 materských škôl, 2 sú cirkevné, 2 súkromné a ďalšia sa má od 1. septembra otvoriť. Teda 19 materských škôl na cca 37 tisíc obyvateľov. Možno nedostatok miest v materských školách je celospoločenský problém, ale rozhodne sa netýka nášho mesta. Práve naopak. Detí v materských školách nám ubúda a ani demografický vývoj v našom meste nenaznačuje, že by sa to malo v blízkej budúcnosti zmeniť. Preto vedenie mesta uvažuje o tom, že treba prijať  racionalizačné opatrenia tak, aby boli materské školy využité.  O zrušení tej – ktorej materskej školy sa zatiaľ iba uvažuje, preto žiadna oficiálna správa neexistuje. V MŠ na ulici S. Tomášika je len 7 deti z Kozieho vrchu, ostatné deti sú z rôznych častí mesta, ktorých rodičia do materskej školy dovážajú.

Samozrejme, že mesto bude aj naďalej zabezpečovať integráciu, pokiaľ to podmienky dovolia, ale rozhodne bude aj naďalej, v prípade potreby, prevádzkovať špeciálnu triedu pre deti s autizmom.

 

Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správa školských zariadení

Martin, 28. 3. 2019:

Dobry den, chcel by som vyslovit velku nespokojnost a nesuhlas so zabezpecenim parkovania v okoli zeleznicnej stanice, pre denno denne vlakom dochadzajucich obcanom za pracou je v danej lokalite katastrofalny nedostatok parkovacich miest (kedze na stanicu sa musia dopravovat autom), a dnes som si na ulici odborarov, na pravej strane smerom na stanicu vsimol novu znacku, ktora dovoloje parkovat na novozrekonstruovanych parkovacich miestach pri ceste len 30 min!!! Chcem sa opytat, je to v poriadku??? Obchodnici si davaju na tejto ulici pred svoje obchody zabrany s napismi NEPARKOVAT aj na miestach kde NIE JE prisun tovaru a nie su vstupne brany, pritom ide o mestské pozemky, to je v poriadku??? Preco mestska policia neriesi tieto neopravnene blokovania parkovacich miest??? Ziadam o zrusenie toho absurdneho 30 min. obmedzenia , nie dost, ze ludia musia dochadzat za pracou vlakom, este musia rano riesit stresove situacie s parkovanim.

Odpoveď:

Dobrý deň, vzhľadom na (obchodný) charakter ulice Odborárov a dlhotrvajúce požiadavky prevádzkovateľov týkajúcich sa možnosti zásobovania a krátkodobého parkovania klientov sme pristúpili ku kompromisnému riešeniu, t.j. regulácii časti parkovacích miest formou dopravného značenia s časovým limitom 30 min. Samozrejme vnímame, že predmetná ulica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice, teda plní aj potreby parkovania cestujúcich ŽSR. Úpravami došlo k rozdeleniu parkovania na krátkodobé a dlhodobé v pomere cca 1 k 1. Na dlhodobé parkovanie je možné naďalej využívať parkovacie plochy na Fabiniho ulici pred žel. stanicou, priľahlé ulice Hviezdoslavova, Boženy Nemcovej, Chrapčiakova, Vajanského, resp. parkoviská pri "detskej" poliklinike, bývalom OD Hypernova. Forma krátkodobého parkovania poskytuje taktiež lepší priestor pre vodičov, ktorí len privážajú, resp. odvážajú cestujúcich k vlakovým spojom. Mesto nedisponuje plochami na rozširovanie parkovacích plôch v blízkosti stanice, sme však v úvodných rokovaniach so ŽSR ohľadom využitia pozemkov v ich vlastníctve z hľadiska zlepšenia parkovania. Okrem automobilovej dopravy mesto výrazne podporuje aj miestnu autobusovú dopravu, ktorej spoje sú orientované v koordinácii s harmonogramom vlakovej dopravy. Uvedomujeme si, že stopercentne vyhovieť všetkým požiadavkám rôzneho typu parkovania je zložité a prakticky nemožné, ale snažíme sa nájsť kompromisné riešenia v záujme uspokojenia viacerých skupín vodičov.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Miroslav, 27. 3. 2019:

11.marca som Vám do rubriky odkaz pre starostu vložil odkoz: asi pred rokom bola navozená stavebná suť na lúku za madaras parkom ku hornádu, čiastočne ju zamaskovali navozením výkopovej zeminy, resp ďalšej sute. lúka je síce súkromným pozemkom, ale je voľne prístupná, priamo pri hornáde. chodia sem psíčkari, rodičia s deťmi a takáto divoká skládka hizdí ináč relatívne príjemné prostredie. Je mi záhadou, prečo sa kompetentný o.i.mestská polícia nevenuje tomu do očí bijúcemu pohľadu (denne okolo prechádzajú pri obchôdzkach - objazdoch). Príhoda zo soboty 9.3.2019 - pánovi na prechádzke prešiel psík po tejto skládke a vrátil sa z rozrezanou labkou, z ktorej tiekla krv doslova prúdom, nasledoval akútny zásah veterinára, narkóza a šitie...takže zaujímalo by ma či je v kompetencii mesta, resp.samosprávy riešiť čierne skládky aj na súkromných pozemkoch. do dnes som nezískal žiadnu reakciu samosprávy. Preto by ma zaujímalo či sa týmto opísaným problémom samospráva zaoberá, prípadne bude zaoberať, alebo sa to len snaží prejsť mlčaním. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď:

Daný podnet nemá v kompetencii riešenia mesto Spišská Nová Ves. Nejedná sa o komunálny odpad a nenachádza sa na pozemku mesta. Podnet sme postúpili Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MÚ

Uloženie odpadu v k. ú. Spišská Nová Ves, na Tepličskej ceste na pravom brehu rieky
Hornád (oproti amfiteátru Madaras) bolo pracovníkmi OÚ Spišská Nová Ves, OSZP za
účasti pracovníka MÚ Spišská Nová Ves, oddelenie komunálneho servisu prešetrené.
Predmetom boli zisťované druhy odpadov ich predpokladané množstvo a identifikácia
parciel. V súčasnosti prebieha zisťovanie vlastníka pozemkov, na ktorých sa uložený odpad nachádza a ďalšie právne úkony na odstránenie protiprávneho stavu v danej lokalite, v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

OSoŽP OU Sp. N. Ves

Ľuboš, 20. 3. 2019:

Prosím o vyjadrenie k rekonštrukcii ciest a chodníkov na ulici Banícka. Pretože boli opravené všetky prístupové chodníky ku vchodom až na jeden. Kde chodník nielenže bol rozkopaný, ale nebol ani vrátený do pôvodného stavu. Doteraz je na tom mieste rozkopaná diera a kopa z dlažobných kociek. Chcem sa opýtať, či sa tam plánuje zatravnenie alebo aspoň oprava. Ďakujem

Odpoveď:

Prosím o konkretizovanie čísla vchodu aby nedošlo k nedorozumeniu pri odpovedi. Ďakujem.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB

Jozef, 5. 3. 2019:

Prosím o stanovisko k oprave cestnej komunikácie neďaleko Medza 5: medzi panorámou a garážami.
Pre osobné autá (obyvateľov Medza 2, 3, 4, 5 a dochádzajúcimi zamestnancami do miestnej polikliniky) je to už dlhodobá neúnosná záležitosť. Daná komunikácia, cca 200 m, nevyhovuje základným podmienkam pre verejnú komunikáciu.

Odpoveď:

V rámci bežnej údržby miestnych komunikácií - vysprávky, by sme radi vykonali nevyhnutnú údržbu. S investíciou väčšieho charakteru zatiaľ neuvažujeme.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy 

 

Ján, 5. 3. 2019:

Chcem sa opýtať, či majiteľ objektu na Wolkerovej 5 má stavebné povolenie na ďalšiu stavbu na svojom pozemku, a pokiaľ áno, prečo mesto dovolí takéto stavby, ktoré vôbec nezapadajú do prostredia a znehodnocujú hodnotu okolitých stavieb a zhoršujú susedské vzťahy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Problematika estetického riešenia, architektúry stavieb, ba i niektorých zastavovaných území, trápi aj nás, žiaľ, teraz platný stavebný zákon nám neumožňuje významnejším spôsobom vstupovať do tejto problematiky stavieb a pokiaľ stavebník splní „literu“ stavebného zákona, nemáme inú možnosť, ako stavbu povoliť.

Tak je to aj v prípade objektu Wolkerova 5, na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie na ďalšiu stavbu na pozemku vlastníka.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci odd. ÚP a SP

 

 

Ludovit, 26. 2. 2019:

Kedy bude dobudované elektrické osvetlenie od konca mestskej časti Telep cez skladový areál okolo Novesu až po prve smižanské zeleznične rampy

Odpoveď:

Problematiku výstavby chodníka a s tým súvisiaceho verejného osvetlenia máme rozpracovanú od r. 2007, kedy sme zabezpečili príslušný projekt. Zo stavebného hľadiska by nešlo o náročnú stavbu, nakoľko ide o lokalitu s viac-menej rovinatým profilom terénu. Samozrejme, i v prípade realizácie mestských stavieb, mesto musí získať príslušné stavebné povolenie, a to je podmienené právnym vzťahom k pozemkom, čo v tomto prípade je kardinálnym problémom, nakoľko v súčasnosti tam evidujeme 121 vlastníkov a spoluvlastníkov pozemkov! Je to nepredstaviteľne komplikovaná situácia, čo vedia posúdiť tí, ktorí riešili čo i len jeden zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti. V tejto súvislosti je istou nádejou verejne prezentovaný zámer Vlády SR intenzívne rozbehnúť tzv. "pozemkové úpravy". Hoci tento zámer vychádza zo stavu rozdrobenosti poľnohospodárskych pozemkov v SR, bude sa týkať pozemkov celého katastrálneho územia, čím by sa situácia s množstvom vlastníkov a spoluvlastníkov významne zlepšila, resp. zjednodušila. Z uvedených dôvodov sú uprednostňované stavby, u ktorých je táto problematika omnoho, omnoho jednoduchšia. 
Ing. Marián Kellner, poverený prednosta MsÚ

Marta, 11. 2. 2019:

Chcem sa opýtať,kedy má mesto v pláne úpravu chodníkov, cesty a parkovania v historickom centre mesta na Koceľovej ulici.Komunikácie sú v dezolatnom stave,chodník je prepadnutý na viacerých miestach a nebezpečný na chodenie,cesta pozliepaná z množstvom aut stojacich nekoordinovane aj na trávnatych plochách. Po cca 16,00 hod sa už nedá zaparkovať a často ani vojsť vojsť do ulice,pretože na začiatku sú v zákrute zaparkované auta z obidvoch strán a neodvážny vodič nemá šancu.

Odpoveď:

Zatiaľ nie sme projekčne pripravení na túto rekonštrukciu. Preto v súčasnosti nevieme stanoviť termín rekonštrukcie.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Radovan, 6. 2. 2019:

Pozdravujem. Potreboval by som adresu redakcie informátora,alebo meno redaktora, poprípade t.č. redakcie.Ďakujem. Nenašiel som to nikde.

Odpoveď:

Všetky informácie o redakcii nájdete na webe mesta: http://www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/informator/redakcia/index.html

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Roman, 29. 1. 2019:

Dobrý deň, rad by som sa opýtal predstaviteľov samosprávy mesta SNV, kedy sa začne s avizovanou rekonštrukciou mestského útulku pre psov, ktorú hrdo hlásal pán primátor pred voľbami vo svojom programe? Čo všetko bude predmetom rekonštrukcie? Tiež ma zaujíma, prečo sa nevyužívajú moderne nástroje propagácie psov a psy v útulku sa nepropagujú na Facebooku, skrz oficiálnu stránku útulku, tak ako to robia ostatné útulky? Ak to neviete, tak som ochotný s tým pomôcť a šanca na adopciu porastie Xkrát. Väčšina obyvateľov ani nevie, že nejaký útulok v SNV vôbec je a dávať fotky psov do Ička a zapatrošiť ich na mestsky web je absolútne nepostačujúce. Fakt sme tak lahostajní k osudom túlavým psov? Ďalej sa chcem opýtať, kedy sa v SNV vybuduje moderny a oplotený výbeh pre psov? Je to otázka par tisíc eur zanedbateľná pre mestsky rozpočet. Ďakujem za odpovede na všetky otázky.

Odpoveď:

V našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat a útulku sa veľa zmenilo. Nastali personálne zmeny. V lete bola oplotená trávnatá plocha, ktorá slúži na výbeh psíkov, dokonca prebieha i venčenie v prírode. O čom sa môžete presvedčiť aj na Fb stránke útulku, kde sú opätovne zverejňované informácie o psíkoch. V súčasnej dobe prebieha príprava zateplených búdok, ktoré sponzorsky pripravujú študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej. Drevo poskytli Lesy mesta Spišská Nová Ves taktiež sponzorsky. Aj izolácia nám poskytli podnikateľské subjekty pôsobiace na území nášho mesta sponzorsky. Za čo sme samozrejme veľmi vďační. V lete sme po prvýkrát usporiadali akciu na propagáciu útulku pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat bez domova na námestí pod názvom Kríženci náhod. Vydaný bol i informačný leták o Stanici pre odchyt túlavých zvierat a útulku a leták s aktuálnou ponukou psíkov. Niektorým sa nám už podarilo nájsť nový domov. Sme radi, že sa zvýšil záujem aj o venčenie psíkov. Prebehli tiež viaceré akcie pre žiakov tunajších škôl. V poslednom období sa zvýšil aj záujem ľudí o pomoc pre našich psíkov. Ľudia prinášajú deky, maškrty, hračky. Sponzorsky sme získali tiež slamu od Poľnohospodárskeho družstva v Smižanoch. Taktiež sponzorsky nám boli poskytnuté staršie pneumatiky , v ktorých majú psíky slamu, nemusia tak ležať na studenom betóne.  Nezištne nám boli poskytnuté aj palety, takže naše zvieratká už nemusia byť len na betónovej podlahe. Organizačne prechádza Stanica pre odchyt túlavých zvierat a útulok pod oddelenie komunálneho servisu, predtým patrila pod mestskú políciu. Je toho ešte veľa potrebné urobiť, no veríme, že aj s pomocou mnohých dobrovoľníkov sa nám podarí zlepšiť život týmto osudom skúšaných zvierat. Veľmi radi Vás v našom útulku privítame a osobne zodpovieme na Vaše ďalšie otázky. 
SNV, 13. 11. 2019
Daniela Dzurňáková, zodpovedný pracovník SPOTZ a mestský útulok

Alena, 24. 1. 2019:

Dobrý deň. Ja som vám pred časom písala o upratovanie priestorov pred Zimným štadiónom. Ďakujem za odpoveď, aj za upratanie, ale ja by som chcela vedieť, že kto to má upratovať. Mesto alebo zamestnanci štadióna? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Je zvykom, že po kultúrnych podujatiach konajúcich sa na Zimnom štadióne zabezpečí upratanie priestoru v okolí štadióna Správa Zimného štadióna.
Mestský úrad zabezpečuje čistotu na verejných priestranstvách a teda aj v okolí Zimného štadióna, no nie v pravidelných intervaloch.
V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte správcu Zimného štadióna: p. Hrubý 0903 630 982.
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Peter, 24. 1. 2019:

Dobry den,
chcel by som sa opytat, ci by bolo mozne posypat solou priestor pod workoutovym ihriskom na Mieri. Ak si tam chce clovek v tychto dnoch zacvicit, je to dost o drzku. Vopred dakujem pekne.

Odpoveď:

Priestor pod workoutovým ihriskom sme očistili od čerstvého snehu a zľadovatelú vrstvu sme posypali soľou.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Alena, 18. 1. 2019:

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kto má upratovať priestory okolo celého Zimného štadióna ,keďže upratovacia firma je hneď oproti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Upozornili sme správcu Zimného štadióna a zároveň sme dali pokyn na upratanie okolia.  

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Stefan, 10. 1. 2019:

Dobrý deň,
všimol som si, že popri Radlinského ulici sa zacinaju objavovat ocelove konstrukcie, na ktorych zrejme budu reklamne bilbordy. Povolilo mesto vystavbu tychto konstrukcii, ktore ulici a mesto zospatia a prispeju k zvyseniu vizualneho smogu v meste? AK ano, preco?

Ak Radlinskeho ulica nieco potrebuje, tak je to vybudovat poriadny chodnik po celej jej dlzke, a urobit poriadne osvetlenie. Aby sa to mnozstvo ludi ktore tam pracuje vedelo dostat bezpecne do a z prace. To posledne co Radlinskeho ulica potrebuje su reklamne bilbordy.

Dakujem za reakciu

Odpoveď:

V priebehu minulého roka prebehli  konania pre povolenie 4 ks reklamných stavieb v blízkosti št. cesty II/536 (Ul. Radlinského), ktoré boli ukončené právoplatnými rozhodnutiami.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci odd. územného plánovania a stavebného poriadku