Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Zľavy ZŤP

Marián, 19. 9. 2011:

Chcel by som vedieť všetky zľavy, ktoré dáva mesto Spišská Nová Ves držiteľom preukazov ZŤP.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle schválených Všeobecne záväzných nariadení platných v roku 2011 zníži ročnú daň o 50 % daňovníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S v týchto prípadoch:

Na dani z nehnuteľností:

- zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutí, alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia dane predložia občania spolu s daňovým priznaním k dani z nehnuteľností.

Na dani za psa:

- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s  ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosti je potrebné doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia správy daní a poplatkov, MsÚ

Odpad v časti Šulerloh

Marek, 19. 9. 2011:

Rád by som poukázal na situáciu ohľadom odpadu v časti nazývanej Schulerloch, na čistine pri malom kostolíku. Často tam zájdeme, a táto časť vyzerá byť dosť vyhľadávaná nielen na vychádzky do prírody, ale aj na víkendové opekačky (BBQ).  V praktickej rovine to však  prináša aj množstvo odpadu a smeti, ktoré tam ľudia po sebe zanechávajú. Kartóny od nápojov, PVC fľaše, rôzne obaly atď.  Vietor a zver sa následne postarajú o ich ‘distribúciu’ po celej čistine. Nejde mi o plošnú, dekonštruktívnu kritiku ľudského správania a nerešpektu voči prírode a ostatným ako také, to konanie jednotlivcov  zo dňa na deň nezmení.  Chcem sa iba opýtať  aké sú možnosti na riešenie tejto situácie. T.j. či je možné napr. osadenie tabúľ s výzvami na udržiavanie poriadku a istoty, alebo zavedenie plastových odpadkových vriec atď. Nechávam na zváženie.

Odpoveď:

Na uvedenom území vykonáme obhliadku a podľa zistenia navrhneme systém starostlivosti o vzniknutý odpad.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ 

Výrub stromov

Alena, 19. 9. 2011:

Chcela by som sa opýtať zodpovedných ľudí v meste, kto im dal mandát vyrúbať stromy na Ul. Hutníckej č. 3 a 5. Keď sme si chceli vyrúbať v minulosti jediný strom, ktorý výrazne tienil v oknách paneláku, urobili sme si podpisovú akciu, aby sme si boli istí komplet zákonnosťou. Teraz sa nás nikto nepýtal, či sa tie stromy môžu vyrúbať, veľmi pochybujem, že by ich boli tí, čo ich rúbali aj sadili. Pýtal sa niekto mamičiek s kočiarmi či im to nebude vadiť? Boli ste sa niekto na tom chodníku pozrieť ako vynikajúco stromy v lete tienili? Okrem iného vytvárali prirodzenú bariéru medzi chodníkom a cestou. Je mi veľmi ľúto a iste nielen mne, že pre pár parkovacích miest sa takto nerozumne hospodári so zeleňou.

Odpoveď:

K polemike o potrebnosti vytvárania nových parkovacích miest na úkor zelene na sídlisku Západ. Nedostatok parkovacích miest je všeobecný problém, ktorý sa bezprostredne sa dotýka i nášho mesta. V existujúcej zástavbe vytvárať  nové plochy na parkovanie je možné iba na úkor existujúcich plôch, ktoré sú väčšinou osadené málo udržiavanou zeleňou. Nájsť optimálny kompromis medzi požiadavkami občanov na parkovanie a požiadavkami ochrancov zelene je ťažká úloha. Treba však povedať, že všetky stavebné aktivity v území sa uskutočňujú na základe požiadavky občanov a hlavne pre občanov, ktorí tam bývajú. Zosúladiť názorové spektrum je problematické, ale väčšinou sa nám to darí riešiť za pomoci príslušného mestského výboru.  Aj táto aktivita je na základe požiadavky Mestského výboru a občanov zo sídliska Západ. Výrub stromov v tejto lokalite bol povolený príslušným orgánom a na realizáciu prác bola uzatvorená zmluva o dielo. Je možné, že výsadba stromov a kríkov bola v minulosti realizovaná z iniciatívy občanov, ale predpokladáme, že starostlivosť a údržbu zabezpečoval MsÚ.  Po ukončení stavebných prác bude v lokalite zrealizovaná náhradná výsadba zelene. Stáva sa, že individuálne požiadavky Mestských výborov a samotných občanov sa nezhodujú s názorom pracovníkov MsÚ, ale záujem väčšiny je pri dodržaní predpisov pre úrad záväzný. Možno, že je to recept i pre Vás ako s touto činnosťou nesúhlasiť, ale v plnom rozsahu ju rešpektovať.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ 

Cestovné v MHD

Katarína, 19. 9. 2011:

Prosím, aby ste mne, aj ostatným cestujúcim MHD Spišská Nová Ves, vysvetlili, prečo žiaci základných a študenti stredných škôl bez preukážky musia platiť cestovné ako dospelý človek (0,50 €)? To sa nestačí preukázať napr. občianskym preukazom? Veď predsa polovičný lístok bez čipovej karty stojí 0,25 €. Stretla som sa už s prípadom, kedy naozaj malému dieťaťu dali celý lístok, a to mi už správne nepríde. Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý, a tí, čo ju majú, používajú predsa čipovú kartu... Predsa len, je to až dvojnásobný rozdiel v cene.

Odpoveď:

1. Podľa Prepravných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (PP MHD), čl. 10, ods. 1) platí:

Cestujúci je povinný za jednotlivú jazdu zaplatiť cestovné stanovené tarifou. Ak cestujúci uplatňu­je právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať. Tarifa stanoví, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť dovozné.

2. Podľa Tarifných podmienok MHD v Spišskej Novej Vsi (TP MHD), čl. 2, ods. 1) dopravca poskytuje zľavu:

a) deťom

b) žiakom a študentom od dovŕšenia 15. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku

c) držiteľom preukazov ŤZP, ŤZP-S,

d) osobám alebo psom, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu  ŤZP-S,

e) starobným dôchodcom a osobám v predčasnom starobnom dôchodku,

f) občanom po dovŕšení 70. roku veku.

3. Podľa TP MHD v Spišskej Novej Vsi, čl. 4, ods. 1 - 3) platí:

1) Splnenie podmienky veku preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje.

2) Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavu zo základného cestovného alebo osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu alebo osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom, na ktorom je fotografia dieťaťa a dátum jeho narodenia alebo rodné číslo.

3) Žiaci a študenti preukazujú nárok na zľavnené cestovné bezkontaktnou čipovou kartou so zeleným logom vydanou dopravcom, žiackym – študentským preukazom na zľavnené lístky pre prímestskú alebo diaľkovú dopravu na čipovej karte, platným kmeňovým listom pre MHD, platným medzinárodným študentským preukazom ISIC alebo iným vierohodným dokladom.

4. Deti do 15 rokov nemajú OP, nemôžu sa teda ním preukázať. Ak nemajú žiacky preukaz, podľa citovaného čl. 4, ods. 2) TP MHD mali by mať preukaz o veku. Deti nad 15 rokov síce majú OP, avšak nemusia už byť žiakmi, preto nárok na zľavu preukazujú žiackym – študentským alebo iným preukazom podľa citovaného čl. 4, ods. 3) TP MHD.

Pani Katarína nemá pravdu v tom, že „Nie každý predsa musí mať preukážku na to, aby bol dospelý,“ naopak, podľa citovaného čl. 10, ods. 1) PP MHD v Spišskej Novej Vsi každý nárok na zľavu sa musí preukázať príslušným dokladom; v prípade detí do 15 rokov, ak nemajú žiacky preukaz napríklad preukazom o veku, ktorý sa dá vybaviť v pokladni na AS v Sp. N. Vsi.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Dopravné značenie

Maroš, 19. 9. 2011:

Je úplne nemysliteľné, akí sú vodiči v dnešnej dobe neohľaduplní a necharakterní. Nemôžem povedať, že som úplne super, ale toto, čo ukazujú na časti mesta Kozí Vrch, je katastrofa! Jedna vec, že z hora z Ul. Palárikovej je hlavná cesta, hore nie je najlepšie riešenie, ale musíme sa s tým zmieriť, keď ináč to nejde. Druhá vec, ktorá ma dosť štve a je aj dôvodom, pre ktorý Vám píšem, je križovatka Ul. I. Stodolu a F. Urbánka. Je to dosť rozlohou veľká križovatka, ale vodiči smerujúci od škôlky nevidia dop. značku Daj prednosť a nejeden krát sa mi stalo, že som musel dať prednosť ja, čo som šiel po hlavnej! Jedenkrát, na moju smolu, som nedokázal predísť dop. nehode a bol som mesiac bez auta! Mal som to uhradené, ale cena auta pri predaji mi klesla a tým pádom strácam. Chcem týmto požiadať kompetentných, aby nastriekali dop. značenie na cestu a minimálne by som tam dal „Stopku“. Je to lepšie riešenie. Býva neďaleko jeden z poslancov. Mal by tú križovatku poznať a hlavne ráno o 7.00 je s tým problém.

Odpoveď:

Celú problematiku, tak ako ju popisujete poznáme z jednania s dopravnou políciou. Máme návrh dopravného riešenia pozostávajúceho z vodorovného a zvislého dopravného značenia.  Je nám ľúto, že nedisciplinovanosťou niektorých spoluobčanov nášho mesta prichádzame o prostriedky, ktoré by sme mohli využiť na výstavbu nových chodníkov, spevnených plôch a ciest. Medzi tieto prípady sa zaraďuje i Vaša požiadavka. Keďže poznáme technické riešenie, budeme sa snažiť Vašej požiadavke vyhovieť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozbité zrkadlo

Adulienka, 19. 9. 2011:

Viac ako 10 mesiacov v roku chodím každý deň do práce smerom k Nemocnici s poliklinikou, samozrejme, popod podjazd a musím konštatovať, že už viac ako rok je rozbité zrkadlo, ktoré umožňuje chodcom bezpečne prechádzať cez cestu v neprehľadnom úseku. Denne tam prejdú (dovolím si tvrdiť) stovky chodcov - keďže tadiaľ chodievajú aj študenti do školy. Preto sa pýtam, či bude toto zrkadlo vymenené, aby spĺňalo to, čo spĺňať má, aby nedošlo k tragédii.

Odpoveď:

Cesta je v majetku KSK. Podľa našich informácií zrkadlo v tejto lokalite bolo v minulosti vymenené už viac krát. Ako vidíte vandali, tiež občania nášho Mesta, nám tieto pomôcky ničia a správca komunikácie to nestačí opravovať. O stave zrkadla sme informovali Správu ciest KSK.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Rozostavaná stavba

Žilavý, 19. 9. 2011:

Chcem sa opýtať, či sa niečo plánuje s rozostavanou stavbou (myslím, že to mal byť mäsokombinát) pri ceste do Markušoviec a zároveň chcem upozorniť, že v barákoch pri tejto stavbe sa začínajú udomácňovať Rómovia. Dúfam, že nechceme, aby pri našom meste vyrástla ďalšia osada. Bolo by vhodné tieto stavby odstrániť.

Odpoveď:

Objekt je v majetku súkromnej spoločnosti, ktorá si zabezpečuje i stráženie objektu. Mesto sa viackrát usilovalo o využitie nedostavaného objektu, ale zatiaľ neúspešne.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Otváracie hodiny

Katarína, 19. 9. 2011:

Chcem sa informovať, ako je to s prevádzkovaním terás, resp. s ich otváracími hodinami? Kto kontroluje dodržiavanie týchto hodín? Podľa všetkého asi nikto, keďže bývam na sídlisku Mier oproti Reštaurácii Rudolf 2, ktorý má dve terasy a pravidelne ich zatvárajú okolo polnoci. Zamyslel sa niekto nad tým, keď vydával povolenie pre tieto terasy, že sú cca 20 m od bytov? Bývajú v nich ľudia, ktorí si chcú v noci oddýchnuť a nie počúvať vulgarizmy a ,rehot‘ návštevníkov terás, ktorí ,nevedia, kedy majú dosť‘. PS: A, prosím, neodpovedzte mi, že mám zavolať MsP a ona to vyrieši, pretože to by som volala každý druhý deň.

Odpoveď:

Prevádzkovanie terás je podľa zákona  č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miesta a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  ambulantným predajom (sezónne poskytovanie služieb pred prevádzkarňou). Povoľovanie terás na území mesta Spišská Nová Ves je v súlade s týmto zákonom. Pri reštauračnom zariadením na sídlisku Mier  sú umiestnené dve terasy, na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa, pričom na jednu z týchto terás bolo vydané stavebné povolenie a tvorí súčasť zariadenia (medzi zariadením a DK). Jedna terasa je umiestnená pred prevádzkarňou Piváreň a druhá pred Reštauráciou. Obidve prevádzkarne majú prevádzkový čas do 22.00 hod. a takýto prevádzkový čas majú aj letné terasy (letná terasa bez prevádzkarne je nefunkčná). S prevádzkovateľom bolo dodržiavanie prevádzkového času prerokované, zároveň bol upozornený, že v prípade nedodržania zatváracej hodinu mu bude uložené sankcia. Na sídlisku Mier sa stáva, že po zatváracej hodine, t. j. v nočných ale i skorých ranných hodinách na terasách (aj pred inými prevádzkarňami) sedia skupiny ľudí, ktorí konzumujú vlastné donesené nápoje, robia hluk a znečisťujú životné prostredie. Mestská polícia na poriadok dohliada v celom meste vrátane sídlisk, za priestupky sú ukladané sankcie.

Brigita Sopková, referát vnútornej správy, MsÚ 

Vysadenie stromčeka

Martin, 19. 9. 2011:

Mesto SNV v minulom roku pred náš vchod na Ul. Hutnícka 8 vysadilo 2 ks stromov, čo sme všetci uvítali, keďže v minulosti tam pôvodne boli, ale kvôli ich výške alebo čo ja viem kvôli čomu sa jedného dňa zrezali. Problém nastal vyschnutím jedného z nich, a tak mesto vysadilo strom znova, ktorý opäť vyschol. Len nedávno sme mali havarijný stav s kanalizáciou, ktorá bola priamo pod vyschnutým stromom poškodená už dlhší čas, čo malo pravdepodobne za následok vysychanie týchto drevín. Preto sa chcem opýtať: Mohlo by mesto SNV naplánovať výsadbu tohto chýbajúceho stromu, keďže je dosť možné, že tento nám už nevyschne?

Odpoveď:

Cez správcu zelene zabezpečíme vysadenia stromčeka.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ 

Jama na chodníku na Zimnej ul.

anonym, 19. 9. 2011:

Pred štyrmi mesiacmi som stretla Ing. Gondu. Povedala som mu, že pri Združenej na chodníku na Zimnej ulici je jama. Môže sa stať, že tam niekomu vojde noha a zlomí si ju. Denne chodím okolo a nič sa neudialo. Vtedy mi povedal, že som už desiata čo mu to hovorí. Neviem či sa čaká, kým sa niečo nestane. Prosím, aby ste tento príspevok uviedli v informátore. Ďakujem.

Odpoveď:

Zistenie poruchy na základe informácie občana bola jednoduchá vec, ale potrebovali sme zabezpečiť odstránenie poruchy cestou správcu objektu, ku ktorému chodník patrí. V minulosti totiž bol chodník vybudovaný v súvislosti s výstavbou DDS (Družstevný dom služieb – Združena) na Zimnej ulici. Keďže správca odmietol poruchu na pešej komunikácii odstrániť, následne sme pristúpili k odstráneniu poruchy zo zdrojov mesta. Pre úplnosť uvádzam, že išlo o lokálny pokles chodníka a otvor v asfalte o rozmeroch menších ako veľkosť chodidla dospelého človeka. Takýchto porúch vo verejnom priestranstve sa v priebehu roka vyskytne niekoľko desiatok. Nedá sa kapacitne zariadiť, aby sme pri zistení, resp. nahlásení poruchy okamžite poruchy odstraňovali. Z úsporných dôvodov zhromažďujeme informácie o poruchách, ktoré etapovite i odstraňujeme. Naša snaha je nájsť skutočného vinníka, resp. zdroj poruchy tak, aby náklady na opravy znášal v plnom rozsahu sám. Ak sa nám to nepodarí potom to riešime z vlastných zdrojov mesta.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Poškodené časti brehu Hornádu

občania sídl. Za Hornádom, 19. 9. 2011:

Chceli by sme upozorniť na značne poškodený oporný múr pri moste Za Hornádom. Po minuloročných povodniach ostali na viacerých miestach poškodené oporné časti brehu Hornádu a do dnešného dňa vôbec nebolo nič opravené ani vyčistené koryto rieky. Na moste to bol v júni 2010 len jeden kameň. V júni 2011 prišla ďalšia povodňová vlna a z mosta voda odtrhla ďalšie kamene (cca 10), je tam veľká diera, a hlavne je veľmi narušená statika brehu, a keďže tu stoja obytné paneláky, obávame sa narušenia statiky našich bytov. To čakáme až na väčšiu pohromu? Prosím MsÚ, aby sa zapodieval týmto problémom, kým z toho nevznikne obrovský problém a apeloval a tlačil na spoločnosť Povodie Bodrogu a Hornádu, aby urýchlene opravovali poškodené brehy a oporné múry.

Odpoveď:

O všetkých spomínaných problémoch bolo povodie Bodrogu a Hornádu oboznámené na spoločnom jednaní na MsÚ. Bol daný prísľub, že v tomto roku sa problém okolo Hornádu odstráni.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

DVB-T signál vo Ferčekovciach

Peter, 19. 9. 2011:

Bývam v mestskej časti Ferčekovce a chcel by som vedieť ako je táto časť pripravená na pokrytie DVB-T signálom a či vôbec bude signál v tejto časti.

Odpoveď:

Vysielanie DVB- T je pre Sp. Novú Ves zabezpečené z vysielača Kráľova Hoľa a Hranovnica. Pokrytie sa dá určiť až po 100 % výkonoch vysielačov. Čo sa týka vysielania TV Reduta  bude na 32 kanáli a pripravuje sa na prelome rokov 2011/2012.

Marcel Blahut, vedúci televízie Reduta

Chodci na cyklistickom chodníku

Štefan, 20. 7. 2011:

Prečo mestskí policajti nepokutujú chodcov, ktorí chodia po chodníku pre cyklistov na Letnej ul.? Pešia zóna je široká, miesta majú mnoho, ale aj napriek tomu každý deň ich mnoho chodí po cyklistickom chodníku. Ako inak sa naučia používať časť vyhradenú chodcom? Cyklistický chodník je vybudovaný, ale ďalej sa o bezpečný prejazd cyklistov ním už nikto nestará. Je to smutné.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, problém riešime v rámci možnosti, ale je oveľa širší. K obmedzovaniu dochádza vzájomne, aj cyklisti obmedzujú chodcov. Je to vec disciplíny. Pozornosť a kontrolu napriek tomu zameriame nielen cez hliadky, ale i cez kamerový systém.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV

Vodorovné dopravné značenie

Igor, 20. 7. 2011:

Vidím že sa v meste nanovo strieka vodorovné dopravné značenie. Chcel by som požiadať kompetentných aby sa obnovil aj náter súvislej žltej čiary na ulici Ing. Straku pri hlavnej pošte. Čiary sú už značne vyblednuté a keďže mnohým značka zákaz vjazdu nevraví nič, o chvíľu budú parkovať aj na ,zmiznutej‘ žltej čiare a my obyvatelia ulice sa zase budeme mať problém dostať domov.

Odpoveď:

Preveríme technický stav existujúceho vodorovného dopravného značenia a zareagujeme podľa aktuálnej potreby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Optický kábel

Pavol, 20. 7. 2011:

Prosím Vás, pre akú firmu sa zakopáva optický kábel, ktorý smeruje od Duklianskej ul. po Štúrovo nábrežie/P. Jilemnického?

Odpoveď:

Opticky  kábel  sa  zakopáva   pre   firmu  RUPKKI, s. r. o., na základe územného rozhodnutia č. 20-2280-6/2010 –AC z  29. 9. 2010 a vykonáva to pre nich firma: 3 NET Slovakia, s. r. o., Osloboditeľov 50, Spišský Štvrtok.

Ing. Eva Mačáková, referát výstavby, MsÚ

Rekonštrukcia námestia - nákres

Peter, 20. 7. 2011:

Rád by som vedel, ako bude vyzerať časť námestia Zimná po rekonštrukcii. Kde by som mohol vidieť štúdiu alebo nejaký architektonický nákres?

Odpoveď:

Doporučujem navštíviť oddelenie výstavby a dopravy, kde sa nachádza projektová dokumentácia stavby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Dopravná značka

Marek C., 20. 7. 2011:

Chcel by som sa informovať či kompetentným nevadí, že už viac ako 2 roky chýba dopravná značka ,zákaz vjazdu pre motorové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t‘ na križovatke ulíc Gorkého a F. Urbánka. Táto značka bola odstránená pravdepodobne vandalom alebo človekom, ktorému mohlo toto dopravné značenie prekážať pri podnikaní. Očakávam od kompetentných rýchle riešenie tohto problému, keďže v tejto obytnej časti je pomerne frekventovaná premávka týchto ťažkých motorových vozidiel.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. Dopravná značka, ktorú opisujete bola už viackrát zo strany obyvateľov Kozieho vrchu zámerne zlikvidovaná. Obdobná značka z opačnej strany IBV neustále existuje. Práce na doplnení chýbajúcej značky sme už v jarných mesiacoch objednali u správcu miestnej komunikácie. Je nám ľúto, ale nezodpovednou činnosťou našich spoluobčanov dochádza k poškodzovaniu mestského majetku, ktorý vzhľadom na jeho exponovanosť nemáme šancu ustrážiť. Ak sa do tejto verejnej činnosti nezapoja i všetci zodpovední občania, situácia sa bude donekonečna opakovať.
 
Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Výstavba rodinných domov - sídl. Západ I

10. 6. 2011:

Dobrý deň. Chceli by sme sa informovať ohľadom výstavby rodinných domov za sídliskom Západ 1. Kedy bude začiatok realizácie?

Odpoveď:

Začiatok výstavby rodinných domov za sídliskom Západ 1 zatiaľ nie je známy.
Príslušné stavebné rozhodnutia vydané neboli.
V územnom pláne mesta je predmetná lokalita Deväť krokov výhľadovo určená pre rozsiahlu obytnú výstavbu s občianskou vybavenosťou.
Ide prevažne o súkromné pozemky. Developeri sa sporadicky zaujímajú o toto územie, zatiaľ bez efektu. Pravdepodobne preto, že je viac rozostavaných lokalít v meste (Malé pole cca 100 RD, červený jarok cca 100 RD).
Viac informácií radi poskytneme na Oddelení územného plánovania a stavebného poriadku.
K nahliadnutiu na oddelení  je zastavovacia štúdia, ktorú iniciovalo Mesto na podnietenie záujmu investorov.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

Pieskoviská a detské ihriska

Ada, 20. 5. 2011:

Dobrý deň, ešte v marci som sa pýtala 2 otázky. 1. bola ohľadom pieskovísk a druhá detských ihrísk. Ďakujem pánovi Olejníkovi za odpoveď, ale mam k tomu ešte 2 podotazky.
Vážený pán Olejník, vraveli ste, že pieskoviská sa budú po zime čistiť. Nevidela som to osobne, ale od človeka, ktorý to videl, viem, že sa nič nečistilo, iba sa nasypal nový piesok. (Aspoň na sídlisku Východ...). Pokiaľ viem, pieskoviská by sa podľa zákona mali čistiť pravidelne  (prekopávať a pod.) a nie len po zimnej sezóne. A keď sa to už nespraví ani po zimnej sezóne, tak je to naozaj na zamyslenie...Veľa možností pre deti tu nie je, tak sa zabávajú hlavne v piesku a práve preto by sa malo viac dbať na jeho údržbu.
A dostávam sa týmto aj k druhej otázke. Vraveli ste tiež, že sa pre tento rok plánuje aj riešenie priestoru za Sintrou, kde by mala aj vyrásť plocha pre deti. To, že sa plánuje je pekné a to viem už dávno. Ale zaujíma ma, či sa toho roku stihne aj niečo realizovať. Leto je už tu a stále sa nič nedeje. V akej fáze príprav to je? A pod úpravou priestoru sa myslí, celková plocha alebo len výstavba ihriska? Viacerým ľuďom vadia tie betónové panely (ktorých význam som doteraz nepochopila). Neplánuje sa ich odstránenie? Plocha je tu celkom priestranná, ale viem si ju predstaviť aj lepšie a estetickejšie využitú...

Odpoveď:

Pieskoviská sa udržiavajú podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR. Po zime vo viacerých pieskoviskách prekopať  nie je čo preto asi vzniká dojem, že sa len nasypal piesok. V pravidelných intervaloch sa v sezóne pieskoviská čistia. V prípade, že pieskovisko je znečistené na podnet občanov sa okamžite zariadi jeho vyčistenie. Bohužiaľ znečisťovanie pieskovísk je prakticky na dennom poriadku, čo mesto stojí nemalé finančné prostriedky.
Celý priestor medzi činžiakmi na sídlisku Východ mesto plánuje skultúrniť. Všetko záleží od dostatku finančných prostriedkov. Veríme, že v tomto roku sa prerobí aspoň časť spomínanej plochy.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci OKS, MsÚ

Cestné komunikácie

Občan SNV, 20. 5. 2011:

Chcem sa opýtať kedže na križovatke pred Geologickým úradom sa plánuje kruhový objazd, prečo sa začalo s maľovaním prechodu pre chodcov, ktorý sa určite bude pre túto stavbu meniť. Upustilo sa od plánu výstavby tohto kruhového objazdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vzhľadom na nepriaznivý stav ciest v našom okrese vedenie mesta na stretnutí s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom žiadalo navýšiť vyčlenené finančné prostriedky na cestné komunikácie  a bezodkladne pristúpiť k ich oprave. Rokovanie s predsedom KSK bolo úspešné. Obe strany sa zhodli na tom, že okres Spišská Nová Ves je v tejto oblasti prioritným. Následne sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom Správy ciest KSK Zoltánom Bartošom a predsedníčkou dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK Leou Grečkovou. Výsledkom rokovania je navýšenie prostriedkov o cca 700 000 eur. Tie budú použité na súvislú opravu ciest, ako aj na opravu výtlkov. Z prostriedkov z ROP KSK 5 budú ešte v tomto roku realizované: SNV, kruhová križovatka na Markušovskej ceste, Mlynská ulica, Teplička, SNV - Lieskovany, SNV - Odorín, Sp. Vlachy a okolie, Hnilec a Hnilčík, Čingov – Tomášovce, Biele Vody, Markušovce, Rudňany, Poráč. K realizácii dôjde po ukončení verejných obstarávaní okamžite a opravy všetkých spomínnaných ciest budú ukončené na jeseň.