Dnes je 25.10.2020, meniny má Aurel
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

14. 5. 2008:

Rád by som sa informoval, či v blízkej budúcnosti sa plánuje výstavba rodinných domov a predaja pozemkov na výstavbu rod. domov a v akej lokalite, už by sa mohlo niečo spraviť v tomto smere.

Odpoveď:

Výstavba rodinných domov a hromadnej bytovej výstavby s príslušnou vybavenosťou a technickou infraštruktúrou sú zakotvená v Územnom pláne mesta z roku 2000 a zmene z roku 2005. Celkovo ide o plochu cca 250 ha územia. Plánovaný realizačný horizont predstavuje v 1. etape rok 2015 a v 2. etape rok 2030. V bližších časových horizontoch sa pripravuje výstavba rodinných domov v lokalitách o ktorých budeme verejnosť aktuálne informovať obvyklým spôsobom.

Ing. Arch. Teodor Štubňa, MsÚ - ved. OÚPaSP

14. 5. 2008:

Chcem sa opýtať na problém psích výkalov v okolí rieky Hornád na ul. Šoltésovej. Som veľmi z toho nešťastná, pretože často chodíme s deťmi sa pozerať na kačičky, no nemôžem prejsť trávnik bez toho, aby som nestriehla na výkaly od psov. Majitelia psov majú tieto výkaly svojich miláčikov upratať, ale bohužiaľ to tak vôbec nie je. Ako sa dá tento problém vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď:

Každý majiteľ psa má podľa príslušného zákona i všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2003 svoje práva i povinnosti. Medzi povinnosti majiteľa psa, resp. toho, kto v danom čase psa vedie, patrí aj likvidácia psích exkrementov na verejnom priestranstve - čl. 6 už uvedeného nariadenia. Je bohužiaľ pravdou, že denne sa stretávame so situáciou, ktorú ste opísali, t. j. predmetná povinnosť je zo strany majiteľov psov ignorovaná.

Uvedený problém bol nanesený na pracovníkov mestskej polície, ktorí pri svojom výkone kontrolujú aj túto požiadavku a majiteľom psov porušujúcich svojím konaním už uvedené nariadenie, bude uložená bloková pokuta. Cez oddelenie komunálneho servisu MsÚ zabezpečíme osadenie košov na likvidáciu exkrementov.

Ing. Iveta Krajňáková, MsÚ, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

14. 5. 2008:

Vlastníme garáž na sídlisku Tarča, za požiarnou zbrojnicou avšak cesta k nej, je v dezolátnom stave. Zvažujem, či si máme kúpiť terénne vozidlo alebo predať garáž... Po tej ceste sa jednoducho nedá jazdiť. Kedy sa s týmto problémom bude zaoberať mesto? Alebo už sa zaoberalo? Zároveň v tejto lokalite nie je žiadne pouličné osvetlenie takže po zotmení je veľmi nebezpečné ísť si zaparkovať auto. To miesto sa priam núka na okradnutie občana. Plánuje sa nejaké osvetlenie?

Odpoveď:

Prístupové komunikácie ku garážam na sídlisku Tarča za HaZZ sú účelové komunikácie, ktoré nie sú v správe Mesta SNV. Mesto ich spravidla nevybudovalo a ani neudržiava. Obdobný problém sa javí i s verejným osvetlením.

Keďže ide o účelové komunikácie, slúžiace potrebám určitej uzavretej skupine občanov nemajú tieto plochy vyložene verejný charakter. Z tohto dôvodu ich Mesto SNV neudržiava a ani nespravuje.

Množstvo finančných prostriedkov vyčlenených na opravy nepostačuje ani na údržbu verejného osvetlenia a komunikácii vedúcim k trvalému bývaniu občanov. Z týchto dôvodov Mesto SNV nebude v dohľadnom čase riešiť výstavbu a údržbu MK.

Jozef Gonda, OVaD MsÚ Spišská Nová Ves

14. 5. 2008:

Prečo sa DI nezaoberá problémom pakovania na ulici Ing. Kožucha, kde je najnovšia móda parkovať na pravej strane cesty, ak idete od centra. Nikdy sa tam neparkovalo a parkovanie tam vytvára komplikácie a nebezpečné situácie. Opäť sa čaká až na nejakú vážnejšiu nehodu?

Odpoveď:

Problematikou sme sa zaoberali spolu s DP.
Pri realizácii vodorovného dopravného značenia doriešime problém státia, resp. parkovania na Kožuchovej ul. Parkovanie by sme chceli riešiť vedľa objektu predajne Svietidlá Labanc a bytovými domami, ale zatiaľ nemáme prístup na pozemok /je vo vlastníctve Bane v likvidácii š.p./.

Jozef Gonda, OVaD

28. 4. 2008:

Kde možem zistiť, kto má tohto mesiaca na radnici civilný sobáš?

Odpoveď:

Matričný úrad informácie o tom, kto uzatvára manželstvo neposkytuje v súlade o so sľubom mlčanlivosti.

Mária Sedlačková, matrikárka

28. 4. 2008:

V akej faze je projekt výstavby celoročného rekreačného strediska Spišský raj?

Odpoveď:

Projekt Spišský raj je v štádiu enviromentálneho posudzovania vplyvu budúcej stavby na životné prostredie, ktoré potrvá cca do konca roka 2008. Ide o aktivitu súkromného zahraničného investora.

28. 4. 2008:

Rad by som sa spytal ci sa v blizkej buducnosti neplanuje vybudovanie lepsieho prechodu pre chodcov cez Duliansku cestu zo sidliska Zapad do centra.

Odpoveď:

Po roku 2011 ŽSR uvažujú s realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Poprad - Krompachy. Súčasťou zámeru je aj riešenie mimoúrovňového križovania železničnej a automobilovej dopravnej cesty formou okružnej križovatky. Projekt zahŕňa pešie prepojenie vrátane cyklotrasy v dopravnom uzle medzi Duklianskou ulicou a sídliskom Západ 1. Mesto SNV vydalo na túto stavbu s celkovou dĺžkou 55 km územné rozhodnutie.

Ing. arch. Teodor Štubňa, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ

28. 4. 2008:

Prečo sa neprejdete pri natáčaní rozhovorov s občanmi mesta smerom "trocha ďalej" od budovy Reduty. Nie len kvôli pozadiu...

Odpoveď:

Vašu otázku je potrebné smerovať priamo tvorcom vysielaní a programov v TV Reduta na e-mail adresy: tvreduta(at)mestosnv.sk alebo redaktori(at)mestosnv.sk, bližšie na www.snv.sk

MsÚ, Marcela Baluchova, redakčná rada www stránky mesta

28. 4. 2008:

Aké výhody pre ZŤP mesto schválilo?

Odpoveď:

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad v zmysle schválených všeobecne záväzných nariadení mesta  (VZN) na príslušný rok. Predmetné VZN určujú ročné sadzby miestnych daní, ako aj podmienky vyrubovania, zníženia alebo ich odpustenia. V roku 2008 mesto zníži o 50 % daň z nehnuteľností a daň za psa občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Viac informácií získate na web stránke www.spisskanovaves.eu - sekcia Samospráva/VZN.

Ing. Košalko Pavol, vedúci referátu daní a poplatkov finančného oddelenia MsÚ

28. 4. 2008:

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je stále aktuálna téma výstavby garáží na sídlisku Mier. Ak áno, kedy sa plánuje začiatok výstavby a kde presne? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Mesto sa dlhodobo zaujíma o výstavbu garážových boxov v lokalite na Wolkerovej ulici v SNV smerom k záhradkovej osade a letisku. Uvažovaná forma výstavby a potreba riešenia náročných základových pomerov neumožňuje individuálnu výstavbu garážových boxov. Naším cieľom bolo nájsť investora, ktorý celú výstavbu zrealizuje a garáže postupne odpredá pre záujemcov. V súčasnosti sme poskytli projektové podklady pre stavebnú spoločnosť, ktorá prehodnocuje svoj záujem o uvedenú aktivitu. V prípade jej záujmu, budete o ďalšom postupe informovaní cestou Informátora, resp., TV Reduta.

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ Spišská Nová Ves

28. 4. 2008:

Cesty v našom meste sú v katastrofálnom stave. Bude sa s tým niečo robiť? Myslím si, že takéto cesty môžu značne prispieť k dopravnej nehodovosti.

Odpoveď:

...možno s Vami súhlasiť, že stav niektorých komunikácií v meste je žalostný. Mesto každoročne investuje množstvo finančných prostriedkov na opravu a rekonštrukcie MK. Pre Vašu informáciu v r. 2006 to bolo 28,2 mil.Sk, v roku 2007 cca 23,7 mil. Sk a v roku 2008 je naplánovaných viac ako 29,1 mil. Sk. Nedostatok finančných prostriedkov do dopravnej infraštruktúry sa prejavil v súčasnom stave verejných priestranstiev. Keďže nás tento stav neuspokojuje, máme pripravené projekty a budeme sa uchádzať o eurofondy z Regionálneho operačného plánu – revitalizácia sídlisk. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je jún, resp., júl 2008.

A teraz možno bližšie k tomu, čo by Vás mohlo zaujímať viac. Ak to počasie dovolí sme pripravení začať s opravami miestnych komunikácií okamžite. Ako som už spomínal, máme pre tento rok k dispozícii viac ako 29 mil. Sk. Uvažujeme s rekonštrukciou komunikácií v Novoveskej Hute, na sídlisku Mier, Západ, ale i v starej časti mesta. Konkrétne požiadavky sme prejednali s príslušnými mestskými výbormi.

Požiadavky na opravu konkrétnych častí sme ochotní prekonzultovať osobne na OVaD.

Ing. Jozef Gonda, oddelenie výstavby a dopravy MsÚ SNV

6. 5. 2008:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na čo sa použijú peniaze, ktoré sa vyberajú ročne za psa (70 €). Zdá sa mi to dosť vysoká suma (vraj je vyššia ako v Bratislave). Koše pre psie exkrementy sa v podstate ani nemenia, na sídlisku kde bývam, už dlho jeden chýba... tak kde idú tie peniaze?A ešte by som chcela vedieť, kto rozhoduje o výške tohto poplatku. Ďakujem.

Odpoveď:

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestne dane v roku 2008 v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej VZN) č. 7/2007, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2007. Jednou z miestnych daní je aj daň za psa. O sadzbe dane za psa rozhoduje MsZ. VZN určuje ročné sadzby dane za psa, podmienky vyrubovania a zníženia dane. Predmetné VZN bolo v zmysle zákona o obecnom zriadení dňa 28. 11. 2007 zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Počas desaťdňovej lehoty určenej na pripomienkovanie, nebola zo strany občanov a právnických osôb vznesená žiadna pripomienka k návrhu VZN.

Hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves sa riadi rozpočtom mesta, ktorý má príjmovú a výdavkovú časť. Daň za psa je súčasťou vlastných príjmov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok ako po stránke finančnej, tak aj vecnej. Vo výdavkoch mesta je vyčlenená suma na údržbu verejnej zelene a ostatných verejných priestranstiev, ktoré sú znečistené od psích exkrementov.

Pracovníci strediska ručného čistenia mesta pravidelne prechádzajú všetkými lokalitami a robia údržbu košov pre psie exkrementy – upravujú a dopĺňajú ich. Škoda, že v emaily neuvádzate adresu, na ktorom sídlisku bývate, uviedli by sme počty košov ako aj priestory na výbeh psov.

Je potrebné si uvedomiť, že mesto financuje i Stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Od minulého roka odchytené zvieratá, ktoré si nik neprevzal, už nie sú utrácané, ale sú prevážané do útulku v Kežmarku.

Finančné oddelenie, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

28. 4. 2008:

Nie je možné zvrátiť rozhodnutie o bioodpade a zániku jeho zberu a vývozu z mestskej časti Ferčekovce? Myslím, ze to nebolo správne rozhodnutie. Ľudia budú nesprávnym spôsobom nakladať s odpadom biologického charakteru a to je škoda.

Odpoveď:

Vedenie mesta rozhodlo, že bude vývoz bioodpadu z týchto lokalít zachovaný.

Slavomír Krieger, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    601 - 620   621 - 640   641 - 660   661 - 680   681 - 693    Ďalšie ›   Posledné »