Dnes je 06.12.2019, meniny má Mikuláš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Predaj geometrickým plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves.

Zámer predaja - dokument PDF

ZÁMER ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Zámena pozemkov nachádzajúcich sa v mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, medzi Mestom Spišská Nová Ves a spol. VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311.

Zámer zámeny - dokument PDF

ZÁMER ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Zámena pozemkov nachádzajúcich sa na Sadovej ulici, medzi Mestom Spišská Nová Ves a spol. REALIT, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591.

Zámer zámeny - dokument PDF

Prenájom nehnuteľného majetku

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výher najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nebytové priestory:

„Časť priestorov v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi, v objekte postavenom na pozemku parc. č. KN 3303/l, súp. č. 1432, LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý pozostáva zo

- skladových priestorov — 10,00 + 22,47 + 23,02 m2,
- sociálneho a hygienického zázemia — 3,46 m2,
- a ostatného priestoru — 5,40 m2.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)