Dnes je 06.07.2020, meniny má Patrícia, Patrik
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

geometrickým plánom č. 23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/130 (zast. pl.) s výmerou 1728 m2, z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, určeného na priemyselné využitie.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

geometrickým plánom č. 23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/129 (zast. pl.) s výmerou 1882 m2, z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, určeného na priemyselné využitie.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku

geometrickým plánom 25/2020 (číslo úradného overenia 251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2, z parciel parc. č. KN-E 56009 a KN-E 56007/3, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

geometrickým plánom č. 3/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 2. 4. 2020 pod číslom 195/20, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6297/34 (zast. pl.) s výmerou 35 m2, z parcely KN-C 6297/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, určeného na výstavbu garážového boxu.

Umiestnenie a realizácia investície na nehnuteľnostiach mesta

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

  • stavby súpis. č. 2987, 
  • pozemkov KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)