Dnes je 06.06.2020, meniny má Norbert
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 04. 2016 15:46

Udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015

Primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný odovzdal v pondelok 11. apríla 2016 v obradnej sieni radnice Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 trom osobnostiam.


Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a reprezentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves.

Cena mesta je udeľovaná osobám a kolektívom za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej  a verejno-prospešnej činnosti;
- činnosť, ktorou sa významným spôsobom ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagácia doma i v zahraničí;
- záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cena mesta sa udeľuje jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.

Kancelárii primátora bolo doručených spolu 11 návrhov na udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na zasadnutí 17. marca 2016 schválili udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 týmto osobnostiam:
MUDr. Oľge Pirochovej za výrazný prínos v oblasti zdravotníctva,
PhDr. Miroslavovi Semešovi, PhD.  za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves
Gymnáziu na Školskej ul. 7 v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky.

V zmysle Štatútu ceny mesta laureátom ocenenia bola odovzdaná pamätná listina opatrená odtlačkom mestskej pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške  500 eur.

MUDr. Oľga Pirochová

- detstvo aj školský vek prežila v Žiline, 6-ročné štúdium medicíny - odbor Pediatria absolvovala v Bratislave na LF UK,
- osudným sa jej stalo stretnutie s budúcim manželom na žilinskej plavárni, ktorý prišiel študovať zo Spišskej Novej Vsi  na Vysokú školu dopravnú. Po absolvovaní VŠ sa spoločne rozhodli pre východné Slovensko,
- tri roky pracovala na detskom oddelení v Kežmarku, od r. 1978 na detskom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Tu si založili rodinu, vychovali spoločne 3 deti. Po absolvovaní 1. atestácie z pediatrie v r. 1980 sa stala obvodným pediatrom na sídlisku Mier, do ambulancie v  tom období patrilo 1560 detí, vrátane základnej školy Zd. Nejedlého, 2 jaslí a MŠ. V r. 1990 urobila atestáciu z neonatológie, t. j. špecializáciu v starostlivosti o novorodencov. V tomto odbore pediatrie sa našla. Do roku 2000 pracovala pod vedením p. primára MUDr. Pukluša, po jeho odchode zastávala funkciu primára detského odd. aj neonatológa.    
- V roku 2009 sa rozhodla odovzdať primárske žezlo mladšej generácii, MUDr. Šulákovej. Odvtedy  pracuje vo funkcii  vedúci lekár - neonatológ a plne sa venuje novorodencom a nezrelým deťom v spišskonovoveskej nemocnici, odovzdáva skúsenosti mladým pediatrom, aby pokračovali ďalej v tom, čo ona vybudovala pre dobro našich malých pacientov.

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

- svoju celoživotnú prácu venoval najmä rozvoju školstva, verejného života a rozvoju mesta Spišská Nová Ves. Významným dielom prispel k rozvoju odborného učňovského školstva najmä v bývalom Okresnom stavebnom podniku, kde pôsobil ako vedúci podnikového vzdelávania a zástupca vedúceho strediska praktického vyučovania.
Do roku 1984 ako riaditeľ SOU stavebného aktívne pripravoval a realizoval podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces odborných profesií v stavebníctve. V období 1992 – 1993  pôsobil v Spišskom divadle, od apríla 1994 v špedičnej firme Košala, s. r. o. V septembri 1994 sa znova vracia do školstva na SOU – obchodné ako zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovanie. O rok neskoršie, v septembri 1995, bol menovaný za riaditeľa Stredného odborného učilišťa  nábytkárskeho.
Svoju aktívnu pedagogickú činnosť ďalej rozvíja ako vysokoškolský pedagóg Univerzity Konštantína Filozofa Nitra – detašovanom pracovisku v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj ako pedagogický a organiz. pracovník Univerzity J. A. Komenského v Prahe.
Ocenený sa výrazne angažoval v komunálnej politike. V prvých voľbách do VÚC bol zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. Za poslanca KSK bol zvolený ešte raz v roku 2009. V roku 1994 sa stal poslancom MsZ v Spišskej Novej Vsi. Po komunálnych voľbách v decembri 2006 sa stal zástupcom primátora mesta. V tejto funkcii pôsobil do 31. 12. 2011, kedy odišiel do dôchodku. Poslancom MsZ však zostal až do roku 2014. Počas pôsobenia vo funkcii zástupcu primátora sa výrazne podieľal na vylepšovaní podmienok života občanov či už v sociálnej oblasti, ale aj v oblasti materského a základného školstva alebo aj vo zveľaďovaní majetku mesta.
Aktívne prispel hlavne:
- ku koncepcii sociálnych vecí v meste Spišská Nová Ves,
- k prevzatiu zodpovednosti v opatrovateľskej službe v meste Spišská Nová Ves,
- ku konsolidácii Klubu dôchodcov na Levočskej, Fabiniho ulici, ale aj v Novoveskej Hute;
- reštartovaniu separovaného zberu v meste a zavedeniu separovaného zberu v školách a školských zariadeniach,
-  príprave a realizácii najväčšieho projektu mesta z prostriedkov EÚ – BRO (skládka a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu).

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

- v školskom roku 2015/2016 si pripomína 150. výročie prvej maturitnej skúšky. V svojej histórii nadväzuje na dejiny evanjelického a hlavného gymnázia. Je najstaršou strednou školou v meste Spišská Nová Ves a patrí k najstarším gymnáziám na východnom Slovensku. Počiatky školy siahajú do 14. storočia, kedy bola v Spišskej Novej Vsi založená mestská latinská škola. Počas reformácie v 16. storočí sa zmenila na evanjelickú školu a bola organizovaná podľa vzoru nemeckých škôl. V roku 1793 bol pre vtedajšie „progymnázium“ vypracovaný najstarší školský poriadok Schulordnung podľa vzoru nemeckých škôl. Školský rok 1865/1866 bol prvým rokom úplného osemročného evanjelického a. v. hlavného gymnázia, ktoré malo autonómny charakter, pretože ho vydržiavala evanjelická cirkev. Prvé maturitné skúšky sa konali 27. a 28. júna 1866 za účasti superintendenta Karola Mádaya a úspešne ich vykonalo 12 žiakov, medzi nimi Július Botto, zakladateľ slovenského školstva v Revúcej. Žiaci obdŕžali maturitné vysvedčenie v latinskom jazyku platné v celej habsburskej monarchii. Počet žiakov postupne narástol na vyše 500, pretože škola ponúkala ako jediná na Spiši okrem latinčiny a gréčtiny rovnaký pomer vyučovacích hodín maďarčiny a nemčiny a pre žiakov z vidieka slovenský jazyk. Profesori gymnázia sa stali priekopníkmi jaskyniarstva, sprístupňovali Slovenský raj, objavovali Vysoké Tatry, venovali sa meteorológii, vytvárali prírodopisné zbierky, ktoré sa stali súčasťou múzeí, napr. založeného Podtatranského múzea v Poprade, angažovali sa v spolkoch mesta, vytvorili hodnotnú knižnicu s vyše 14 000 zväzkami (dnes vo vlastníctve ECAV v Spišskej Novej Vsi). Po vzniku Československej republiky sa stala v škole vyučovacím jazykom nemčina, ale v novembri 1919 bola otvorená prvá slovenská trieda. V roku 1922 bola škola poštátnená. Pôsobili tu prevažne českí profesori, absolventi Karlovej univerzity v Prahy a Masarykovej univerzity v Brne. V máji 1927 vykonalo prvých deväť kandidátov prvé slovenské maturitné skúšky. Gymnázium do 1. septembra 1948 sídlilo v budove na hlavnej ulici (bývalá budova strednej priemyselnej školy baníckej a geologickej). Potom bolo presťahované na Školskú ulicu do budovy učiteľského ústavu, ktorý postupne zanikol. Tu škola sídli dodnes. Budova súčasný výzor dostala v r. 1907 až 1908 po dostavaní pravej časti – internátu.
Škola sa zaslúžila o obnovenie tradičných Spišských stredoškolských hier. Absolvent školy Imrich Farkaš napísal o gymnáziu operetu s názvom Novoveskí študenti, ktorá bola predstavená na novoveskej scéne v r. 1942, 1946 a z príležitosti storočnice školy v r. 1966.
Za 150 rokov opustili brány školy tisícky absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium na VŠ. Sú medzi nimi významní vedci, diplomati, umelci, športovci, politici, pedagógovia, predstavitelia nášho spoločenského, hospodárskeho i kultúrneho života. V škole sa nachádza tabuľa detským obetiam holokaustu, entomológovi európskeho formátu prof. Andrejovi Reiprichovi a hudobnému skladateľovi Ladislavovi Stančekovi. Od roku 2008 má gymnázium svoju hymnu a vlastné logo. Udržiava partnerstvo so školami v Česku, Maďarsku, Nemecku a Poľsku. Svojimi výchovnovzdelávacími výsledkami si udržiava pozíciu lídra v regióne a zaradila sa medzi úspešné slovenské školy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie:
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613
E-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk