Dnes je 03.04.2020, meniny má Richard
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

04. 07. 2008 10:18

Informácie o aktuálnych grantových výzvach

Podpora podnikateľských aktivít v CR, Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Podpora podnikateľských aktivít v CR

Žiadateľ:

·        podnikateľ

Cieľ výzvY: Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok na rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a ich celoročným využitím a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu, ako aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

AKTIVITY:
● Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky;

● Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby;

● Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu;

● Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry

výška grantu:  min. 60 000 EUR, max. 6 000 000 EUR

Uzávierka: 18. 7. 2008

Ďalšie informácie: www.sacr.sk , www.edotácie.sk

  

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Žiadateľ:

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

● súkromných vlastníkov ai ch združení;

● obcí a ich združení;

● cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie sním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Cieľ výzvY:

Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí.

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

● rozvoja investícií do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie;

● rozvoja investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);

● rozvoja informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky

AKTIVITY:

Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje 10 ha.

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:

● obstaranie strojov azariadení pre obnovu lesa, výchovu aošetrovanie mladých lesných porastov, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie aodvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany sobmedzením na špeciálne zariadenia;

● obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);

● výstavba, dostavba arekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov) vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí svysokým astredným stupňom ohrozenia požiarom);

● obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

výška grantu: min. 1000 EUR, max. 400 000 EUR

                                    50% z uznateľných nákladov

Uzávierka: 31. 7. 2008

Ďalšie informácie: www.edotácie.sk

 

Podpora podnikateľských aktivít v CR, schéma pomoci de minimis

Žiadateľ:

● mikro podnik

● malý podnik

● stredný podnik  

Cieľ výzvY:

Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v oblasti cestovného ruchu

AKTIVITY:

● rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky; pričom pod definíciu rozšírenia spadá aj výstavba nových zariadení cestovného ruchu, ktoré dopĺňajú alebo rozvíjajú už existujúce zariadenia cestovného ruchu vo vlastníctve žiadateľa.

● rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby;

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu;

● výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.

výška grantu: min. 20 000 EUR, max. 200 000 EUR,

                                          50% z uznateľných nákladov

Uzávierka: 12. 9. 2008

Ďalšie informácie:  www.sacr.sk , www.edotácie.sk

 

 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Žiadateľ:

● obec

● neziskový sektor

● ostatné

● orgány štátnej správy

 

Cieľ výzvY:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia.

AKTIVITY:

Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia:

● rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení

● budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových staníc HaZZ výhradne v dvoch prípadoch (v Trnave a v Košiciach) v zmysle potrieb identifikovaných v Koncepcii plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ a OHZ na území SR

● obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov

● obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby zriadenej HaZZ

Oprávnené aktivity v súvislosti s intervenciami do stavebných objektov:

● projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné obstarávanie v rozsahu podľa tabuľky 1

● prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia drobných stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)

● zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov - realizácia opatrení s dopadom na tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií t.j. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie (najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné) a pod.

● budovanie nových stavieb pre účely dvoch zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových staníc HaZZ

● obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov (maximálne do výšky 20 % z celkových schválených oprávnených výdavkov na projekt)

● doplnenie materiálno-technického vybavenia HaZZ o výkonné čerpadlá a ostatné príslušenstvo povodňovej záchrannej služby

Výška grantu: min. 3 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

                                    95% z uznateľných nákladov

Uzávierka:

Termín prijímania žiadostí: 30. 5. 2008 - 20. 3. 2009

Ďalšie informácie:  www.edotácie.sk