Dnes je 17.02.2020, meniny má Miloslava
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

05. 10. 2007 16:24

Drahšia rekonštrukcia Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Od: Lucia Kormošová

Zástupcovia Mestského úradu a poslanci mestského zastupiteľstva sa 10. júla 2007 zúčastnili pracovného výjazdu do spišskonovoveského domova dôchodcov (DD), kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia podkrovia.

Cieľom výjazdu bola kontrola priebehu rekonštrukčných prác a získanie bližších informácií k narastajúcim nákladom rekonštrukcie. Stretli sa tu s novým   riaditeľom DD pánom Ing. Alfonzom Satmárom, zástupcami hlavného dodávateľa stavebných prác a s generálnym projektantom. Históriu celej stavby a celého projektu vysvetlil predstaviteľom mesta pán Ing. Jozef Gonda, vedúci Odd. výstavby a dopravy MsÚ v Spišskej Novej Vsi.

V roku 2004 podal DD Spišská Nová Ves na MVRR SR projekt so žiadosťou o získanie grantu na projekt: „Nová kvalita a kapacita starostlivosti o seniorov na Spiši“. Po úspešnom výberovom konaní bola s Mestom Spišská Nová Ves, zriaďovateľom DD, uzatvorená zmluva o poskytnutí príspevku vo výške 33,391 mil. Sk. Na základe tohto predbežného plánu sa malo mesto Spišská Nová Ves na realizácii rekonštrukcie DD podieľať sumou cca 1,7 mil. Sk.

Mesto vyhlásilo v roku 2006 na zabezpečenie realizácie stavby verejné súťaže na výber zhotoviteľa stavby a vnútorného vybavenia, projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a na výber stavebného dozoru. Po vyhodnotení výberových konaní sa ukázalo, že je potrebná úprava rozpočtu mesta o 8 755 110,- Sk. Význam tu zohráva fakt, že projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2004, no výberové konania prebehli až v roku 2006. Časový posun od podania žiadosti až po realizáciu znamenal zmenu ceny.

V januári 2007 sa následne po podpise zmluvy o dielo začali práce na stavbe. V marci bola generálnym projektantom dodaná dokumentácia pre realizáciu, ktorá riešila upresnenie technického riešenia. Došlo k viacerým zmenám, a tým pádom k ďalšiemu navýšeniu rozpočtových nákladov. Ing. Vladimír Mižík, generálny riaditeľ APS Alkon a.s. (hlavný dodávateľ stavebných prác) uviedol: „Sme povinní reagovať na zmeny. Oceňovanie bolo a je na základe jednotkových cien, ktoré boli dohodnuté vo verejnej súťaži, toto teda nespôsobilo zmenu. Navýšenie vyplynulo zo zmeny konštrukčného a technického riešenia, ktoré navrhli architekt a prevádzkovateľ DD.“

Ako uviedol na stretnutí riaditeľ DD, Ing. A. Satmár: „Nie je zámerom nadbytočne tu míňať peniaze. Práve naopak, skôr aby za málo peňazí bolo veľa dobrej muziky. Jediným cieľom je realizovanými technickými a konštrukčnými zmenami zvýšiť kvalitu a spríjemniť pobyt pre budúcich klientov v týchto priestoroch.

Došlo napríklad k zmene statického riešenia krovu, fasádneho systému, konštrukcie strechy, zvýšila sa výmera izolácii, počet požiarnych uzáverov, či počet plastových okien a dverí. Cieľom bolo na základe návrhu architekta presvetliť priestor. V pôvodnom riešení sa napríklad naprojektovali strešné okná, no vzhľadom na možnosť využitia priestorov i pre osoby so zdravotným postihnutím boli okná preprojektované na klasické. O týchto, ale aj ďalších zmenách a príp. chybách projektu hovoril na stretnutí pán Ing. arch. Dušan Burák, CSc. spoluautor projektu rekonštrukcie DD.

Upravená cena stavebných nákladov podľa projektu pre realizáciu tak k dnešnému dňu dosiahla 36 465 377,- Sk s DPH (pri nezmenených ostatných položkách - Vnútorné vybavenie, Projektová dokumentácia a Stavebný dozor), čím sa navýšila celková suma projektu na 44 884 135,- Sk. Otázne je teda navýšenie o ďalších 4,4 mil. Sk s DPH. Uvedený nárast sa zákonite odrazí  i vo zvýšení potreby vlastných zdrojov mesta, k dnešnému dňu v celkovej sume 13 163 010,- Sk a premietne sa čiastočne do rozpočtu mesta na rok 2007, hlavne však do rozpočtu na rok 2008.

Významný je aj fakt, že stavebné práce už 7 mesiacov bežia bez uhrádzania faktúr, pretože prevádzkovateľ, projektant i dodávateľ prác stoja na mŕtvom bode. Niektoré práce, ako podotkol aj Ing. Gonda sa jednoducho museli vykonať (napríklad dokončenie strechy), aby nedošlo k škodám vplyvom počasia. Ing. Gonda súčasne apeloval na vedenie Mesta, aby v tejto veci (navýšenie o 4,4 mil. Sk s DPH) rozhodlo čo najskôr a mohli sa potrebné zmeny projektu prerokovať na MVRR SR v Bratislave.

Primátor Ján Volný sa na stretnutí v DD vyjadril: „Mesto si v žiadnom prípade nemôže dovoliť prísť o grant z Európskej únie i napriek navýšeniu nákladov na úkor mestského rozpočtu, operatívne musíme dospieť čo najskôr k riešeniu.“ Súčasne v tejto veci navrhol, aby nové vedenie DD ako prevádzkovateľ objektu DD dôsledne preverilo celý projekt s cieľom minimalizácie potrebných nákladov.

Rekonštruovaný DD by mal ponúkať štandardnú kvalitu a chce sa uchádzať aj o Certifikát v rámci Európskych sietí domovov dôchodcov. Budúci klienti určite ocenia možnosť bývania v apartmáne s predsieňou a vlastnou kuchynkou, TV signálom, elektronickým požiarnym systémom v celom objekte, dorozumievacím systémom Medical medzi ošetrovateľom a klientom, či hygienické jadro v každej izbe, kde sa zmestí imobilný vozičkár a súčasne aj jeho ošetrovateľ.


SNV, 11. júl 2007