Dnes je 06.06.2020, meniny má Norbert
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

23. 03. 2018 08:52

Spišská Nová Ves pokračuje v rozsiahlej rekonštrukcii miestnych komunikácií

 

Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú Novú Ves od jesene 2017 a  skončí na konci roka 2018. V  rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostáva novú podobu približne 10 km ciest a 5 km chodníkov. Investícia v objeme 5,9 mil. eur je realizovaná spoločnosťou Eurovia SK, a.s. Košice, ktorá je víťazom verejného obstarávania. Tomuto zhotoviteľovi bude mesto následne počas desiatich rokov v rovnomerných splátkach splácať prestavaný investičný náklad. 

Rozsah komunikácií bol schválený komisiou rozvoja mesta v priebehu prípravy, kde sa z väčšieho množstva navrhovaných rekonštrukcií vyselektoval finálny návrh, ktorý bol vrátane financovania schválený v mestskom zastupiteľstve. Komunikácie boli vybraté podľa technického stavu a dopravnej dôležitosti. „Realizácia prác si vzhľadom na charakter a rozsah vyžaduje rozsiahle dopravné obmedzenia. Snažíme sa však eliminovať úplné uzávierky na minimum. Na Baníckej ulici je však potrebné zrealizovať aj celé podložie, preto je potrebná celková uzávierka. Krátkodobým úplným uzávierkam komunikácií sa však z technologického a logistického dôvodu nevyhneme pri definitívnej pokládke asfaltových vrstiev na všetkých rekonštruovaných komunikáciách. Dočasné obmedzenia pre motoristov však budú určite vyvážené celkovým pozitívnym efektom, ktorý bude po rekonštrukcii,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Peter Susa

Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré by túto skutočnosť radi využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patrí aj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorej vedenie sa v spolupráci s mestom SNV dohodlo na obnove poruchových vodovodoch a kanalizáciách na vybraných uliciach a následne na termínoch realizácie, kde mesto plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov. Týmto postupom prác sa eliminuje poškodzovanie zrekonštruovaných komunikácií z dôvodu poruch na vodovode alebo kanalizácií v budúcnosti.

Plánovaná je i obnova verejného vodovodu v dĺžke 950 m vrátane pripojení na verejný vodovod na Hviezdoslavovej  ulici. „Prvý úsek obnovy  Hviezdoslavovej ulice od kruhového objazdu po križovatku s ulicou Školskou v dĺžke 320 m bude ukončený v termíne do 29. 3. 2018. Následne sa bude pokračovať v prácach na ďalších úsekoch nepretržite po skončení veľkonočných sviatkov. Ukončenie prác v celom rozsahu  je naplánované do 30. 5. 2018. Počas obnovy potrubia bude dodávka pitnej vody zabezpečovaná náhradným zásobným potrubím, ktoré bude dočasne vybudované počas výstavby pre zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov,“ uviedol investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Ing. Štefan Bukovič.

Pri obnove vodovodu bola zvolená nová tzv. bezvýkopová technológia „berstlinig“, čo v preklade  znamená  vťahovanie nového potrubia do starého, pričom dochádza k rozrušeniu starého potrubia, a to z dôvodu minimalizovania rozsahu zemných prác, spätných úprav chodníkov a ciest. Veľkou výhodou tejto metódy je aj to, že dochádza len k čiastočnému obmedzeniu dopravy oproti zaužívanej  klasickej výkopovej metóde. Zemné práce prebiehajú  iba na miestach, kde je potrebné prepojiť nové vodovodné potrubie s jestvujúcou vodovodu prípojkou a v miestach, kde sa osadzuje stroj na zaťahovanie vodovodného potrubia. Takýmto spôsobom je možné zatiahnuť  úsek v dĺžke 100 až  300 m potrubia naraz, bez nutnosti realizácie výkopových prác.

„Ak sa ukáže, že budeme musieť na niektorom úseku podstúpiť náročnejšie opravy kanalizačnej a vodovodnej siete, presunieme rekonštrukciu komunikácie do budúceho letného obdobia a  flexibilne opravíme inú komunikáciu, tam, kde je to potrebné,“ doplnil Ing. Susa.

Okrem tejto rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií sa do plánu dostali i menšie investície. „Okrem veľkej plánovanej rekonštrukcie musíme reagovať na aktuálne potreby, napr. v oblasti zvyšovania kapacity parkovacích miest (parkoviská Rázusova 2 - 12, Česká, Slovenská 26 - 28, Javorová), príp. rekonštrukcie niektorých chodníkov podľa požiadaviek mestských výborov. Ďalšie menšie opravy verejných priestranstiev realizujeme podľa potreby a finančných možností priebežne počas roka,“ dodal P. Susa

V roku 2017 sa rekonštrukcia ciest a chodníkov týkala ulíc Brezová, Kollárova, B. Němcovej, Kováčska, Stolárska v objeme cca 1,2 mil. eur. V roku 2018 je potrebné dokončiť ešte čiastočne chodníky, vjazdy k nehnuteľnostiam a na sídl. Západ vozovku.

Celková rekonštrukcia ciest a chodníkov plánovaná na rok 2018 podľa predloženého harmonogramu zhotoviteľom by mala prebiehať takto:

Sídl. Západ I - Kováčska, Stolárska, Strojnícka: od 19. 3. 2018 do 15. 6. 2018 – chodníky, cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ul. J. Wolkera: od 19. 3. 2018 do 30. 4. 2018 – chodníky, cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Jilemnického ul.: od 20. 4. 2018 do 15. 5. 2018 – rekonštrukcia cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ul. Fr. Kráľa 1 - 7: od 19. 3. 2018 do 30. 4. 2018 – cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Hviezdoslavova ulica (od Levočskej po Školskú ul.): V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia vodovodu. Ukončenie predpokladané do 31. 3. 2018. Technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám. Následne nástup na rekonštrukciu komunikácie a chodníka: od 4. 4. 2018 do 31. 5. 2018. Práce sa realizujú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.
Pokračovanie rekonštrukcie vodovodu od Školskej po Chrapčiakovu ul. od 4. 4. 2018 do 15. 6. 2018. Práce sa realizujú za premávky, obmedzenie v pozdĺžnom státí. Technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám.

Ul. odborárov: od 16. 4. 2018 do 22. 6. 2018 – cesta, chodník, pozdĺžne státie. Práce sa realizujú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Sadová ul. (od Brezovej ul. k býv. závodu BMZ): rekonštrukcia vodovodu od 12. 3. 2018 do 20. 4. 2018, práce prebiehajú za premávky technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám. 
Rekonštrukcia komunikácie: od 1. 6. 2018 do 1. 7. 2018, práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica J. Hanulu: rekonštrukcia vodovodu od 12. 3. 2018 do 15. 5. 2018, práce prebiehajú za premávky technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám.
Rekonštrukcia komunikácie a chodníka: po Spišskom trhu od 23. 7. 2018 do 30. 9. 2018. Dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Banícka ul.: Rekonštrukcia vodovodu od 19. 3. 2018 do 15. 5. 2018, práce prebiehajú v uzávierke technológiou zaťahovania do ex. potrubia. 
Rekonštrukcia cesty a chodníka v časti medzi Ul. Ing. O. Kožucha po Škultétyho ul. od 16. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie.
Pokračovanie od Škultétyho ul. ku Konrádovej vrátane šikmého parkovania priebežne do 30. 7. 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie.

Letecká ul.: Rekonštrukcia vodovodu od 19. 3. 2018 do 15. 6. 2018, práce prebiehajú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, technológiou líniového výkopu.
Rekonštrukcia cesty od 2. 5. 2018 do 15. 7. 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Fándlyho ul.:  od 15. 5.2018 do 20. 6. 2018 rekonštrukcia chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ul. obrancov mieru: od  2. 5. 2018 do 20. 6. 2018 rekonštrukcia chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Zábojského ul.: Rekonštrukcia cesty od 23. 4.2018 do 18. 5. 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Zvonárska ul.: Rekonštrukcia cesty od 21. 5. 2018 do 13. 7. 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ul. Čsl. armády: Rekonštrukcia cesty od 11. 6. 2018 do 13. 7. 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Škultétyho ul.: Rekonštrukcia cesty a chodníka od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie.

Ul. Slobody: Rekonštrukcia cesty a chodníka od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Rybničná ul.: Rekonštrukcia cesty od 1. 8. 2018 do 15. 10. 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie etapovite.

Nitrianska ul.: Rekonštrukcia cesty po SKI klub od 20. 8. 2018 do 15. 10. 2018. Dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Prosíme občanov a motoristov o trpezlivosť a porozumenie počas obmedzení, ktoré z dôvodu realizácie prác vzniknú a žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, príp. pokynov zástupcov zhotoviteľa stavby. V rámci jednotlivých lokalít sa snažíme upovedomovať občanov aj priamo oznámením na vchodoch jednotlivých nehnuteľností. Upozorňujeme, že vzhľadom na rozsah, náročnosť a koordinovanie prác s vodárenskou spoločnosťou, môže dôjsť k určitým zmenám v postupe prác a plánovaných termínoch výstavby. O zmenách budeme priebežne informovať,“ uviedol na záver Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

V Spišskej Novej Vsi 22. 3. 2018


Informácie:

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, e-mail: peter.susa@mestosnv.sk, t. č.0918 341 533

Ing. Štefan Bukovič, investičný riaditeľ, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad, e-mail: bukovic(at)pvsas.sk, tel. č. 0905 389 643