Dnes je 24.04.2019, meniny má Juraj
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 04. 2019 10:01

Zasadnutie MsZ v Spišskej Novej Vsi, 25. 4. 2019, 9.00 h


V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta Pavol Bečarik 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

25. apríla  2019 o  9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

6. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018
     1. časť
     2. časť
     Hodnotiaca správa

7. Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2018

8. Návrh 1. zmeny  rozpočtu mesta v roku 2019

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

10. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správy telovýchovných zariadení

13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

14. Správa o výsledkoch kontroly

15. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

17. Interpelácie, otázky poslancov

18. Záver