Dnes je 25.09.2018, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

13. 09. 2018 13:42

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 26. 9. 2018 o 8.00 h


V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 21. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2018 o  8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves

 Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi

6. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018
    a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018

7. Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi

8. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na uzatvorenie dohody o spoločnom školskom obvode s obcou Hnilec

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

11. VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišská Nová Ves

12. VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

13. Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN 6/2013 v roku 2018

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

15. Správa o výsledkoch kontrol

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam s dodatkom  + Príloha

17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

18. Záver

19. Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II