Dnes je 08.12.2019, meniny má Marína
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 07. 2018 08:17

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 19. 7. 2018, 8.00 hod.


V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19. júla 2018 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves 

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017

6. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

7. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 – 2022

8. Školský korčuliarsky program v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja

9. Správa o výsledku následnej kontroly

10. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

11. Záver