Dnes je 06.12.2019, meniny má Mikuláš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

03. 12. 2019 15:22

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 12. 12. 2019, 8.00 h


 

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta Ing. Pavol Bečarik 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
 12. decembra 2019 o 8.00 hod.  
vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves

Program: 

    Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Plnenie uznesení MsZ

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

6. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa školských zariadení

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves 

8. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves

9. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves

10. Návrh VZN č. 5/2019 mesta Spišská Nová Ves o vymedzení úsekov komunikácií na dočasné platené parkovanie morových vozidiel

11. Mestská hromadná doprava Spišskej Novej Vsi za r. 2008 – 2018 – informatívna správa

12. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

13. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022

14. Poskytnutie dotácií športovým klubom

15. VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

16. Správa o výsledkoch kontroly

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

19. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020

20. Interpelácie

      Záver