dnes je 28.04.2017, meniny má Jarmila
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

19. 04. 2017 16:49

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície referent pre cestovný ruch a turistické informačné centrum

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: referent pre cestovný ruch a turistické informačné centrum.


 

Miesto výkonu práce:
Hlavné pracovisko:
Mestský úrad Spišská Nová Ves – Turistické informačné centrum
Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:
1. 6. 2017

Kvalifikačné predpoklady:
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing a pod. 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka,
 • výborná znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho/ích cudzieho/ích jazyka/ov (angličtina, ruština, maďarčina,...),
 • výborné komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti,
 • základné manažérske zručnosti,
 • vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
 • vynikajúce vedomosti o meste, regióne, kraji, Slovensku,
 • vedomosti a zručnosti v oblasti práce s registračnou pokladňou, v oblasti fakturácie, skladovej evidencie a hospodárskej korešpondencie výhodou,
 • pokročilá znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (MS Office) a internetom,
 • skúsenosti s prácou s web stránkami a sociálnymi sieťami výhodou,
 • skúsenosti s prácou s rezervačnými ubytovacími systémami výhodou,
 • skúsenosti so sprievodcovskou činnosťou výhodou,
 • základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch,
 • vodičský preukaz skupiny B, 
 • ochota pracovať aj cez víkendy a sviatky v zmysle otváracích hodín TIC, resp. podľa potreby.

Od uchádzača sa očakáva časová flexibilita, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládať stres, kreatívnosť. 

Rámcové činnosti v rámci pracovnej pozície:

 • poskytovanie informácií návštevníkom mesta,
 • predaj lístkov/vstupeniek na podujatia, predaj tovaru TIC, 
 • sprostredkovanie cestovného poistenia,
 • sprievodcovská činnosť na kostolnú vežu a v rámci mesta/regiónu v slovenskom aj cudzom/ích jazyku/och,
 • administratívne práce súvisiace s prevádzkou kancelárie TIC,
 • rezervácia ubytovania cez online rezervačný systém mesta,
 • správa online informačno-databázového systému mesta,
 • práca s web stránkami, sociálnymi sieťami a mobilnými aplikáciami v správe mesta,
 • zabezpečovanie služieb TIC,
 • podieľanie sa na tvorbe produktov cestovného ruchu a propagačných materiálov mesta a regiónu,
 • príprava podkladov pre odborné publikácie a časopisy zamerané na cestovný ruch, pre novinárov, touroperátorov a pod.,
 • prezentácia mesta a regiónu na veľtrhoch cestovného ruchu a rôznych propagačných aktivitách doma aj v zahraničí,
 • spolupráca so subjektmi cestovného ruchu na úrovni mesta, regiónu, kraja, Slovenska i zahraničia,
 • príprava podkladov pre tvorbu a vyhodnocovanie akčných plánov a rozvojového plánu mesta, rozpočtu mesta v príslušných častiach,
 • príprava analýz a štatistík z oblasti cestovného ruchu.

Základná dokumentácia, ktorú uchádzač/ka písomne zašle na nižšie uvedenú adresu:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list, 
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane dokladov o získaní vzdelania v cudzom/ích jazyku/och, príp. aj oprávnenia pre vykonávanie sprievodcovskej činnosti (pokiaľ ním uchádzač/ka disponuje),
 • referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (v prípade, ak bol/a uchádzač/ka zamestnaný/á), resp. partnerov pri realizácii spoločných aktivít (v prípade, že uchádzač/ka bol/a pred podaním žiadosti živnostníkom),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača/čky v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Mestom Spišská Nová Ves pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

Adresa a dátum zaslania žiadosti:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať poštou spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 10. 5. 2017 na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves s uvedením značky na zalepenej obálke v znení: „Výberové konanie – TIC – Neotvárať!“, resp. takto označenú zalepenú obálku doručiť osobne do 10. 5. 2017 do 11:00 do podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves, č. d. 106.

Kontaktná osoba:

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, +421 53 4176 613, andrea.jancikova(at)mestosnv.sk

Uchádzači, ktorí splnia všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní na osobný pohovor.

V Spišskej Novej Vsi 19. 4. 2017

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta