dnes je 20.09.2017, meniny má Ľuboslav(a)
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

08. 09. 2017 13:17

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Lipová 21

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy so sídlom Lipová 21, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

 • odborná a  pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle ustanovení § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Požadované doklady, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

 • žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej i duševnej) na výkon uvedenej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 3 – strán formátu A4,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.


Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručiť na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 6. októbra 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIAD. MŠ LIPOVÁ - NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Spišskej Novej Vsi, 7. 9. 2017

                                                                   PhDr. Ján Volný, PhD.
                                                                        primátor mesta