Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

21. 05. 2020 11:05

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Lipová, ZŠ Ing. O. Kožucha a Centra voľného času

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa:

Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves
s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2020

Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2020

 

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

 • písomná žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, absolvovaní prvej atestácie alebo 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej i duševnej) na výkon uvedenej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e), f) a ods. 8 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (max. 4 strany A4),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Oddelenie školstva
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1.

Uzávierka prijímania žiadostí je 10. júna 2020, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.

Bližšie informácie nájdete v týchto dokumentoch: