Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 01. 2018 08:59

Výberové konanie, dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi - žiadosti o prijatie zasielať do 31. 1. 2018.


Kritériá prijatia do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi
 

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá:

 • je bezúhonným občanom Slovenskej republiky
 • má vek nad 21 rokov
 • má ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška)
 • má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 •  riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania

 

Uchádzač vo výberovom konaní musí:

 • absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom)
 • úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti
 • úspešne absolvovať testy zo slovenského jazyka
 • v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnostické testy


Testy fyzickej zdatnostivýkonnostné požiadavky a bodové hodnotenie pre uchádzačov vo výberovom konaní MsP – Spišská Nová Ves

 

Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícií v platnom znení)
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienku zotrvania v pracovnom pomere
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole, alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“

 

Žiadosť o prijatie do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi zasielajte na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Mestská polícia, Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves v termíne do 31. 1. 2018.

Príp. otázky zasielajte na: michal.komara(at)mestosnv.sk
č. t. 053/442 20 32