Dnes je 23.02.2019, meniny má Roman(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

22. 02. 2019 10:58

Voľby prezidenta SR - Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne * v listinnej forme * elektronicky * prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).
  • Elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Elektronická adresa: volby(at)mestosnv.sk.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

 

 Úradné hodiny pre vydávanie hlasovacích preukazov

                                       Mestský úrad Spišská Nová Ves,
                         Štefánikovo námestie 1 (prízemie, č. dverí 114)

    

pondelok, utorok, štvrtok               7.30 – 11.15 hod.       12.15 – 14.30 hod.

streda                                          7.30 – 11.15 hod.       12.15 – 16.30 hod.

piatok                                           7.30 – 11.15 hod.       12.15 – 14.00 hod.