Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal, Michaela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 03. 2020 13:37

V Spišskej Novej Vsi zasadal krízový štáb

V súvislosti s potvrdenými prípadmi koronavírusu na Slovensku 9. marca zasadal v Spišskej Novej Vsi krízový štáb.

Zasadnutie krízového štábu zvolal primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik po dohode s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi  Renátou Hudákovou. Zasadnutie sa konalo za účasti zástupcov vedenia mesta, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vedúceho odboru krízového riadenia Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi, riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, spoločnosti eurobus, a. s., zástupcov cirkví a ďalších inštitúcií v pôsobnosti mesta. Podľa slov regionálnej hygieničky Renáty Hudákovej je situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica dobrá a zatiaľ tu nebol potvrdený ani jeden prípad ochorenia na nový vírus COVID-19. Keďže sa však na Slovensku už vyskytli prvé takéto prípady, cieľom prijatých opatrení je spomaliť šírenie tohto ochorenia. Odporučila preto postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v zmysle vyhlášok zverejnených na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/):

1. V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020

2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10. 3. 2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V tejto súvislosti vedenie mesta Spišská Nová Ves v rámci svojej kompetencie prijalo nasledovné opatrenia:

 

 • v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva primátor mesta zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy na území mesta Spišská Nová Ves;
 • zakazuje všetky aktivity klubov dôchodcov na území mesta Spišská Nová Ves a odporúča obmedziť svoju činnosť všetkým občianskym združeniam pôsobiacim na území mesta Spišská Nová Ves;
 • od 11. 3. 2020 uzatvára mestskú krytú plaváreň so saunou;
 • od 11. 3. 2020 pre verejnosť a žiakov iných škôl a školských zariadení uzatvára bazén v ZŠ na Ul. Z. Nejedlého a ruší plavecké výcviky;
 • ruší verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne;

 • ruší kolektívne občianske obrady v obradnej sieni Radnice;
 • odporúča nezvolávať verejné zhromaždenia na území mesta Spišská Nová Ves;
 • na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydáva zákaz návštev v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, zároveň upozorňuje, že toto opatrenie je záväzné pre všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Spišská Nová Ves;
 • v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím s platnosťou od 12. 3. 2020 pozastavuje výdaj obedov pre externých odberateľov stravy bez rozvozu z domova dôchodcov (poskytovanie obedov s rozvozom ostáva v pôvodnom režime);
 • v záujme vlastného zdravia odporúča občanom obmedziť návštevu verejných inštitúcií len na nevyhnutné prípady (čo môžu, nech vybavia prostredníctvom telefónu, e-mailom);
 • občanom odporúča, aby pre zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti výrazne obmedzili aj návštevy vo veľkých obchodných centrách, seniorom sa odporúča, aby nákup potravín  pre nich zabezpečovali ich rodinní príslušníci;
 • povinné úhrady daní a iných poplatkov odporúča realizovať bezhotovostným prevodom cez internet banking;
 • nariaďuje zvýšenie dezinfekcie priestorov mestského úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
 • poskytuje právomoc štatutárom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a vedúcim jednotlivých oddelení mestského úradu nariadiť prácu z domu zamestnancom, ktorí sa vrátili zo zahraničia z miest s potvrdeným výskytom vírusu mimo miest uvedených v bode 2. Túto možnosť zároveň odporúča uplatniť aj pre zamestnancov s oslabenou imunitou a tehotné ženy;
 • nariaďuje riaditeľom všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  - s okamžitou platnosťou zabezpečiť zoznam žiakov a zamestnancov, ktorí sa   posledných 10 dní vrátili z rizikových oblastí uvedených vo verejnej vyhláške, t. j.    Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a   Talianskej republiky (meno, adresa);
  - bezodkladne informovať o rizikových osobách RÚVZ;
  - apelovať na rodičov detí, ktoré sa vrátili zo zahraničia s výskytom vírusu mimo krajín uvedených vo verejnej vyhláške (bod 2), aby zvážili možnosť zotrvať v domácom prostredí po dobu 14-tich dní od návratu;
  - prerokovať na mimoriadnej pedagogickej rade možnosti zabezpečenia            výchovno-vzdelávacieho procesu v domácich podmienkach žiakov a učiteľov,     predovšetkým žiakov 9. ročníka (slovenský jazyk, matematika);
  - zakázať organizovať výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie, školy v prírode,             hromadné mimoškolské aktivity a všetky plánované predmetové súťaže              okresných, krajských a celoštátnych kôl až do odvolania;
  - zintenzívniť hygienický filter;
  - o všetkých mimoriadnych okolnostiach bezodkladne informovať primátora mesta.

Uvedené opatrenia prijaté mestom Spišská Nová Ves sú platné až do odvolania.

Na zasadnutí krízového štábu zároveň riaditeľ spoločnosti eurobus, a. s., informoval o zámere realizovať dezinfekciu vo vozidlách mestskej verejnej dopravy polymérovými prípravkami.

V súvislosti so zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy upozorňujeme, že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a  v kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.
K rovnakému kroku pristúpila aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV). Služby Božie sa nebudú konať najmenej dva týždne od 15. a 22. 3. 2020.
ECAV odporúča, aby sa dva týždne nekonali ani biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

 

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk