Dnes je 08.08.2020, meniny má Oskár
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

26. 03. 2020 11:21

Rodičia neprídu o peniaze na poplatkoch za deti

Vážení  rodičia!

Ako sme sľúbili, informujeme Vás ohľadom vrátenia mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za školu alebo školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a následne vydaného Opatrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 3. 2020 ostávajú školy a školské zariadenia uzatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti Vás informujeme, že v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 3. 2020 riaditelia zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. To sa týka aj Základnej umeleckej školy.

Žiadna činnosť vo vzťahu k deťom a žiakom neprebieha v materských školách, školských kluboch detí a v Centre voľného času.
Platenie mesačného príspevku v materských školách upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28. Ten rieši, kedy sa mesačný príspevok platí, kedy nie a kedy sa platí iba jeho pomerná časť.

Školské jedálne
V prípade školských jedální rodičia platia réžiu za 1 jedlo.
Ak sa dieťa, žiak v školskej jedálni nestravuje, réžiu neplatí.
Ak rodičia zaplatili na stravu preddavok, vyúčtovanie za stravu prebehne v mesiaci jún.
O spôsobe vyúčtovania a vrátení preplatkov za stravu v ŠJ bude informovať riaditeľ príslušnej školy na webovej stránke školy.

Každá škola má určený svoj spôsob platenia mesačného príspevku za školský klub detí (ŠKD). Niektoré základné školy vyberajú poplatok za ŠKD priebežne, niektoré na mesiac dopredu, niektoré štvrťročne, polročne a niektoré na celý rok.

Priebežný výber príspevku na ŠKD

Škola vyberá peniaze spôsobom v marci za marec, v apríli za apríl atď. Nedochádza k žiadnemu preplatku, keďže za mesiac apríl sa príspevok nevybral, rodičom sa nebudú vracať žiadne peniaze. Kto platí trvalým prevodným príkazom, je potrebné prerušiť platby.

Výber príspevku na ŠKD mesiac dopredu

Škola vyberá príspevok spôsobom v marci za apríl, v apríli za máj atď. Ak sa obnoví vyučovanie ešte v tomto školskom roku, zaplatený príspevok za mesiac apríl sa presunie na daný mesiac.
Ak sa vyučovanie neobnoví do konca školského roku, v júni škola vykoná vyúčtovanie a príspevok za mesiac apríl vráti rodičom. Kto platí trvalým prevodným príkazom, je potrebné prerušiť platby.

Výber príspevku na štvrťrok, polrok alebo celý rok 

Škola vykoná vyúčtovanie príspevku v júni, pričom rodičom sa vráti zaplatený príspevok za každý celý mesiac uzatvorenia škôl rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

Centrum voľného času

Výber poplatkov prebieha polročne. CVČ vykoná vyúčtovanie v júni. Rodičom sa vráti zaplatený príspevok za každý celý mesiac uzatvorenia CVČ rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.