Dnes je 24.06.2018, meniny má Ján
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

18. 09. 2012 12:54

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov


Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohtoročné jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek príslušných mestských výborov bude realizované v týchto termínoch:

MsV č. 1, Novoveská Huta
1. pred RD č. d. 9227                                         8. 10.
2. pri parku (námestie v Nov. Hute)                     9. 10.
3. bytovka býv. VKaŠ                                       10. 10.
4. pri Pionierskom tábore                                   8. 10.
5. pred RD č. d. 9190 a 9191                              9. 10.
6. pred RD č. d. 9177                                       10. 10.
7. pri Hasičskej zbrojnici                                    8. 10.
8. pred RD č. d. 9254                                         9. 10.
9. Kozákova vila                                              10. 10.                                 

MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu
1. Gaštanová ul. - býv. Overall                        22. 10. - 23. 10.
2. Lipová ul.                                                   22. 10. - 23. 10.
3. Kamenný obrázok                                       24. 10. - 25. 10.
4. Agátová ul.                                                 24. 10. - 25. 10.               

MsV č. 3, Ferčekovce
1. Muráňska ul. 2                                       1. 10.    
2. Muráňska ul. 26                                     2. 10. - 3. 10.
3. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej  2. 10.
4. Muráňska ul. 60                                     3. 10.
5. Nitrianska ul.                                         1. 10.
6. Laborecká ul.                                         3. 10.
7. Trnavská ul.                                          1. 10.
8. Dunajská ul.                                          2. 10.

MsV č. 4, Sídl. Mier
1. Komenského ul./J. Wolkera                          27. 10. – 28. 10.
2. Z. Nejedlého/Tr. 1. mája                              27. 10. – 28. 10.
3. Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima  25. 10. - 26. 10.
4. Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri                25. 10.
5. Štúrovo nábrežie 11 - 13                             26. 10.

MsV č. 5, Sídl. Západ
1. Hutnícka ul. - pri ZŠ                                    22. 10.
2. Strojnícka ul.                                              23. 10.

MsV č. 6, Staré mesto – juh
1. Fándlyho ul. - Železorudné bane                   17.10.
2. Kozí vrch                                                    15. 10.
3. E. M. Šoltésovej                                          15. 10.
4. Hurbanova - pri kotolni                                15. 10.
5. pred Zimným štadiónom - hotel Šport           16. 10.
6. Tehelná - obchod                                         17. 10.
7. Za Hornádom - zadná strana obchodu           16. 10.
8. Medza - pred obytným domom Panoráma      18. 10.
9. Gorkého ul.                                                 17. 10.
10. križovatka ulíc Hurbanova a Letecká            16. 10.

MsV č. 7, Staré mesto – východ
1. sídl. Východ - Fr. Kráľa                                  1. 10.    
2. križovatka ulíc Hanulova a Škultétyho            3. 10.
3. Pod Tepličkou                                               1. 10. – 2. 10.
4. Drevárska ul. - garáže Nového domova          2. 10.
5. Zábojského ul.                                             3. 10. - 4. 10.
6. Zvonárska ul.                                               1. 10. - 2. 10.
7. MPC - starý vchod                                        3. 10.
8. Rázusova ul.                                                4. 10.
9. Hanulova ul. (oproti MŠ)                                4. 10.

MsV č. 8, Staré mesto – sever
1. Vajanského (smer k Medzi)                          11. 10.
2. Vajanského (smer k stanici)                         12. 10.
3. Park SNP pri MŠ                                          11. 10.
4. pri ZIO bare                                                12. 10.
5. J. C. Hronského                                           11. 10.
6. Sídl. Východ, Slovenská 44, pri kotolni          13. 10. - 14. 10.
7. Koceľova ul.                                                13. 10. - 14. 10.
8. pri garážach za Židovským cintorínom           12. 10.

MsV č. 9, Telep
1. Bernolákova ul.                                           29. 10.
2. Kuzmányho ul.                                            29. 10.
3. Kmeťova ul. - podjazd                                  30. 10.
4. Filinského ul. - bytovka                                31. 10.
5. Jánskeho ul.                                                31. 10.
6. križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová                30. 10.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy a nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory...). V lokalite, kde sa takýto druh odpadu bude nachádzať v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu  kontajnera, mesto prehodnotí opätovné umiestnenie veľkokapacitného kontajnera v danej lokalite a pôvodcovi odpadu môže byť uložená sankcia.

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri udržiavacích prácach  a nebezpečný odpad sú občania  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom  povinní  odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Ut - Pi od 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; So 7.00 -13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bezplatne po predložení občianskeho preukazu.

                                                                                                                          MsÚ, oddelenie komunálneho servisu