Dnes je 19.06.2018, meniny má Alfréd
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 04. 2018 12:20

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 19. 4. 2018, 8.00 h


V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19. apríla 2018 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves 

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017  - dokument pdf
    Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2017 

6. Správa o hospodárení dcérskych obchodných spoločností mesta za rok 2017

7. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Sp. Nová Ves za rok 2017

8. Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 

9. VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Dodatok č. 2

10. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

11. Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

12. VZN č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sp. Nová Ves

13. VZN č. 2/2018  o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

14. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

15. Určenie výšky platu zástupkyne primátora mesta Spišská Nová Ves

16. Informácia o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. a SPIŠ VIEW TRADING spol. s r. o.

17. Monitorovacia správa plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 a Akčný plán na roky 2018 – 2020

18. Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

20. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

21. Správa o výsledku kontrol

22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Záver