dnes je 10.02.2016, meniny má Gabriela
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Základné školy

Základné školy

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 12. januára 2016 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku žiakov základných škôl. V kategórii 1A skončila na 1. mieste Šarlota Kleknerová zo ZŠ Hutnícka, na 2. mieste Patrik Tomčík zo ZŠ Maurerova Krompachy a na 3. mieste spoločne Ján Hollar zo ZŠ Ing. Kožucha a Sofia Gánovská zo ZŠ Levočská. V kategórii 1B obsadila 1. miesto Soňa Polláková zo ZŠ Sv. C. a Metoda, 2. miesto Filip Bajtoš z Gymnázia Javorová a 3. miesto Viktória Jakubcová zo ZŠ Ing. Kožucha. Víťazi postupujú na krajské kolo do Košíc. Okrem nich budú náš okres v Košiciach zastupovať aj postupujúci v kategórii 1C určenej pre germanofónnych žiakov, a to Sarah Poremba zo ZŠ Hutnícka a Patrick Lorko zo ZŠ Ing. Kožucha.

Ing. Miloš Jančura, ZŠ Hutnícka, predseda Klubovej rady nemeckého jazyka

Mestská súťaž Naše mesto

9. 12. 2015 sa uskutočnila vedomostná súťaž Naše mesto, ktorú organizoval Školský úrad a Miestny odbor Matice slovenskej. Žiaci zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha preukázali, že majú výborné znalosti z histórie i celoročného diania v našom meste. Mladší žiaci zo 4. ročníka - Laura Vaicová, Sára Lesňáková, Šimon Širilla obsadili 2. miesto a starší žiaci z 8. ročníka – Viktória Jakubcová, Alexandra Taláčová, Bruno Jakubov získali 1. miesto.

                                                                                 Mgr. Magdaléna Šišková

Dejepisná olympiáda

3. 12. 2015 sa na ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha uskutočnilo Školské kolo 8. ročníka dejepisnej olympiády. Súťažilo 79 žiakov 6. – 9. ročníka. Test tvorili otázky z príslušného učiva ročníka – 40 bodov, z histórie regiónu – 10 bodov a monotematického celku pre 6. a 7. ročník Ríše raného stredoveku a pre 8. a 9. ročník 2. svetová vojna – 50 bodov. Úlohy boli náročné, ale väčšina súťažiacich ich úspešne zvládla. Olympiádu zorganizovali a realizovali vyučujúce dejepisu Mgr. Šišková a Mgr. Vojčíková.

Víťazi školského kola:
Kategória F - 19 žiakov:
Lucia Zajacová 6. A, 99 b
Adam Kvasňák 6. A, 96 b

Kategória E – 9 žiakov:
Alexandra Mistríková 7. A, 95 b
Samuel Ján Hollaar  7. A, 83 b

Kategória D – 30 žiakov:
Viktória Jakubcová 8. A, 96 b
Bruno Jakubov 8. A, 90 b

Kategória C – 21 žiakov:
Andrea Mackovjaková 9. C, 96 b
Štefan Jasečko 9. A, 89 b

Víťazi budú školu reprezentovať na obvodnom kole 9. 2. 2016. Veríme, že budú úspešní.

                                                                                   Mgr. Magdaléna Šišková

Ocenenie pre Školoviny

V školskom roku 2014/2015 Podtatranská knižnica v Poprade vyhlásila 1. ročník súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja pod názvom Podtatranský školák. Do súťaže sa zapojilo 24 časopisov. Časopis Školoviny, ktorý vydávali mladi novinári zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi získal špeciálne ocenenie Za najlepšiu titulnú stranu.

Slávnostné pasovanie prvákov v ZŠ sv. Cyrila a Metoda

25. 9. 2015 sa v telocvični ZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov. Slávnosť prijatia prvákov do „žiackeho stavu“ spestrili kultúrnym programom staršie žiačky. Dôležitou úlohou prvákov bolo napísať svoje meno. Všetci boli obdarení potleskom, pretože to veľmi dobre zvládli. Každý prváčik bol pasovaný pomôckou, ktorá ho bude sprevádzať dňami písania, a to veľkou ceruzou. V závere všetci prváci vyslovili slávnostný sľub, ktorý vo forme listiny dostali na pamiatku. Nech sa v plnej miere naplní na pôde našej školy odkaz J. A. Komenského: „Škola nesmie byť miestom, bludiskom, ale hrou, hostinou a rajom.“

Európsky deň cudzích jazykov

V rámci Európskeho dňa cudzích jazykov sa uskutočnili viaceré aktivity na rôznych školách v našom meste.

28. septembra 2015 sa žiaci ZŠ  Z. Nejedlého  zapojili  do aktivít, ktoré im pripravili vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka. Žiaci si pozreli  prezentácie, vypočuli pozdravy v rôznych jazykoch,  zapojili sa  do  výroby plagátov na tému  „Prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky?“, spoznávali a vyrábali vlajky štátov Európskej únie.

Aj žiaci ZŠ na Ul. Ing. o. Kožucha si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami a  pripravili i dve videá. Prvé video bolo zaslané do súťaže s názvom Language Chain a volá sa Animals of the world. Video prezentuje učebnú pomôcku pre žiakov, ktorú vytvorili starší žiaci z ekologických materiálov. Druhé video obsahuje všetky aktivity, ktoré boli realizované počas celého slávnostného dňa pripravované našimi žiakmi z celej školy a s pomocou p. učiteľov anglického, ruského a nemeckého jazyka. Aktivity boli  doplnené panelom, na ktorom si žiaci mohli prezrieť zaujímavosti jednotlivých krajín.

Beseda o drogách

Na dnešnú mládež číha mnoho nástrah. Jednou z nich je i možnosť spadnúť do osídel drog. Preto je dôležité zamerať sa na prevenciu. Je totiž menej náročná ako následná komplikovaná  protidrogová liečba.
V rámci preventívneho programu, ktorý je venovaný boju proti drogám, sa žiaci 9. ročníka ZŠ Lipová ul. zúčastnili besedy s príslušníkmi spišskonovoveskej Mestskej polície.
Množstvo cenných informácií, ktoré vďaka mestským policajtom na besede získali, môžu pomôcť správne sa rozhodnúť v kritických životných situáciách, ktoré mladých ľudí postretnú.
                                                                                  Text: Mgr. V. Krišandová

Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. Vyhlásila ho Rada Európy, ktorá ním chcela poukázať na dôležitosť výučby cudzích jazykov. Aj keď všetci máme radi našu krajinu a ľúbime náš jazyk, mali by sme si uvedomiť, že je pre nás dôležité učiť sa cudzí jazyk. Prečo ho potrebujeme? Potrebujeme ho hlavne na to, aby sme sa dorozumeli v cudzej krajine.

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOVrozhlasové okienko bolo realizované 25. septembra 2015

V školskom rozhlase našej školy bola odvysielaná relácia, ktorou si žiaci pripomenuli tento sviatok a rozprávali o význame vyučovania a využití jednotlivých jazykov.

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV – aktivity v škole

Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami a pripravili dve videá. Prvé video bolo zaslané do súťaže: Language Chain a volá sa Animals of the world. Video prezentuje učebnú pomôcku pre žiakov, ktorú vytvorili starší žiaci z ekologických materiálov.

Druhé video obsahuje všetky aktivity, ktoré boli realizované počas celého slávnostného dňa pripravované našimi žiakmi z celej školy. Aktivity boli doplnené panelom, na ktorom si žiaci mohli prezrieť zaujímavosti jednotlivých krajín. Každý jazyk bol  prezentovaný pestrými činnosťami: žiaci si pripravili eko tričká s vlajkami európskych krajín. Nápadité boli aj záložky v ruskom jazyku s abecedou a rôzne suveníry.

Zaujímavá je tiež fonetická abeceda. Mladšie deti pripravili vlajky. Na hodinách ruského, nemeckého a anglického jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry a spievali pesničky.

Táto akcia prispieva  k zvýšeniu záujmu o vyučovanie cudzích jazykov, bude na prospech kvality vyučovania cudzích jazykov a hlavne využitia v bežnom živote. Takto sme oslávili tento deň.

                                                          Mária Lacušová, ZŠ Ing. O. Kožucha 11

Hravé prázdninové leto detí ZŠ Ing. O. Kožucha

Pre deti zo ZŠ Ing. O. Kožucha 11 boli cez celé letné prázdniny pripravené voľnočasové aktivity pod názvom „Hravé leto“ pod vedením pani vychovávateľky Veroniky Janecovej. Cieľom týchto aktivít, bolo pomôcť zaneprázdneným rodičom a umožniť deťom prvého stupňa tráviť čas aktívne, zmysluplne a plnohodnotne.

Deti pravidelne navštevovali Detské dopravné ihrisko, návštevou v ZOO si rozšírili vedomosti o zvieratách a v AQUATERRE ich najviac zaujali plazy. V horúcich dňoch sa vyšantili v nafukovacom bazéne na školskom dvore. Upečené klobásky a slaninka chutili vynikajúco v školskej záhrade. Počas športových súťaží v telocvični a na školskom ihrisku deti hravou a súťaživou formou rozvíjali svoju šikovnosť, obratnosť, vytrvalosť... Zážitky z jednotlivých dní deti  na záver dňa prenášali na papier výtvarnými a pracovno-technickými aktivitami.

Ako vidno prázdninové dni sa aj a škole dajú tráviť zaujímavo a  bez  používaných mobilov či počítačov.

Komunikácia s partnerskou školou v Brazílii

Žiaci Základnej školy z Brazílie po týždňových zimných prázdninách v Brazílii aj naďalej pokračujú v tradícii a rovnako ako v predchádzajúcich školských rokoch, tak i teraz pripravili zaujímavé T-shirts, a to tričká, kde prezentovali, spravodlivosť, lásku , pohodu a porozumenie a a poslali ich svojim rovesníkom až do Spišskej Novej Vsi. Sú to zaujímavé ilustrácie a inšpirácie. Nezabudli ani na  spoločný list s pozdravom pre celú školu. V tomto školskom roku sa učitelia  anglického jazyka rozhodli do pozdravov spracovať našu prekrásnu prírodu na Slovensku. Obe partnerské školy sa tak opäť dozvedia veľa nových zaujímavostí o inej krajine. V tejto milej tradícii plánujeme i v ďalších mesiacoch a rokoch pokračovať. 

                            učitelia ZŠ Ing. O. Kožucha 11 a naša partnerská škola

Volejbalový turnaj za život

20. júna 2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi uskutočnil prvý ročník volejbalového turnaja za život, ktorý bol organizovaný rímsko-katolíckym farským úradom v spolupráci s občianskym združením Rodiny pre Spiš o. z. Pozvaní boli všetci – rodiny a mládež nášho mesta. Nakoniec sa tam stretlo vyše sto účastníkov a vytvorilo sa šesť zmiešaných družstiev mužov i žien. Svojich zástupcov medzi hráčmi mali mladí erkári, starší erkári, rodinné spoločenstvo, starší skauti, študenti a učitelia cirkevného gymnázia, kapláni a miništranti. A kým otcovia a mamy súťažili o Putovný pohár dekana farnosti Spišská Nová Ves, skauti bohatým animačným programom zaujali našich najmenších. Kto chcel, využil možnosť nechať si pomaľovať tváričku a tak onedlho behalo po areáli množstvo tigrov, spidermanov, kvetiniek či motýlikov. Na záver si všetci ako jedna veľká rodina pochutili na výbornom guláši, ktorý sa varil priamo na školskom dvore a povzbudivo rozvoniaval. Na koniec prišiel čas aj na zábavu a tanec. S úsmevom na tvári odchádzali všetci, ale víťazné družstvo eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a mládeže) ho mali hádam najväčší. Tešíme sa na ďalší ročník!

 

                                     PhDr. Lukáš Novotný, predseda OZ Rodiny pre Spiš

Gaňova Tarnava 2015

Čas letí ako bláznivý..., počúvame z každej strany. Pri týchto slovách sa ale málokto pozastaví, málokto rýchle tempo spomalí a vychutná krásne stránky života. Spojenej škole, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves (organizátor súťažnej prehliadky) sa podarilo dňa 19. mája 2015 spríjemniť deň žiakom, pedagógom a rodinným príslušníkom, ktorí sa zúčastnili na V. celoštátnom súťažnom kole v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2015. Tento deň bol prepojením mnohých farieb, ale rôznofarebnosť hlasov sa niesla povetrím koncertných sál v ZUŠ v SNV, kde svoje výkony prezentovali žiaci špeciálnych škôl z celého Slovenska v sprievode svojich blízkych – rodičov, súrodencov, starých rodičov a pedagógov. S ohodnotením a ocenením ich výkonov mali plné ruky práce a plnú myseľ porotcovia. Porota bola zložená z odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v literárnej oblasti. Súťažiaci žiaci prekonávali samých seba a svoju vnútornú pozitívnu energiu preniesli na nás. Aj niekoľko týždňov po ukončení súťažnej prehliadky sa k nám dostávajú pozitívne ohlasy. My sa pripájame, aby všetky deti mali možnosť prezentácie na verejnosti a svojou kreativitou, pozitívnou mysľou, čistotou duše, láskou a nehou obohacovali svet.

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Zuzana Soláková

Deviataci zo ZŠ, Lipová 13 v Národnej rade Slovenskej republiky

Po náročnom študijnom roku ukončeného aj úspešným Testovaním 9, navštívila skupina 27 deviatakov zo ZŠ, Lipová 13 hlavné mesto Slovenskej republiky. Poznávací jednodňový výlet začal obdivovaním Primaciálneho paláca, prechádzkou po jeho záhradách a pozorovaním ostražitej stráže. Žiaci pokračovali prechádzkou po Starej Bratislave. Pod Michalskou bránou sa žiaci aspoň na chvíľu stali „pupkom sveta“. Svoju kondíciu a silu v nohách si otestovali pri výstupe k nádhernému Bratislavskému hradu. Od Národnej rady SR ich delil len malý kúsok cesty.

V krásnej budove NR SR sa všetci cítili ako doma, pretože im spoločnosť robila poslankyňa NR SR a viceprimátorka Mesta Spišská Nová Ves pani Mgr. Lea Grečková. Poučnú prednášku si vypočuli od fundovanej sprievodkyne, ktorá ich previedla históriou Slovenska a NR SR. Nezabudnuteľným zážitkom  pre všetkých bola priama účasť na rokovaní parlamentu v rokovacej sále. Našich žiakov privítal a pozdravil p. Miroslav Číž spolu s prítomnými poslancami. Zážitky z výletu zostanú v ich pamäti a spomienky na Bratislavu vo fotografických snímkach.  

Deň rodičov v ZŠ Ing. O. Kožucha

V utorok 16. 6. usporiadalo Občianske združenie rodičov pri ZŠ Ing. O. Kožucha zábavný deň pre žiakov školy pod názvom Deň rodičov. Rodičia pripravili žiakom bohatý program. Žiaci prvého stupňa si zasúťažili v skákaní vo vreci, vo vajíčkovom slalome, v zatĺkaní klincov, zisťovali, kto je najšikovnejšia Popoluška, keď triedili hrach a fazuľu. Pre žiakov druhého stupňa pripravili rodičia turnaj vo florbale, volejbale a basketbale. Víťazi v troch kategóriách si odniesli putovný pohár Dňa rodičov. Cieľom Dňa rodičov bolo užšie prepojiť rodičov, žiakov a pedagógov, pozitívne sa angažovať v školskom prostredí neformálnym spôsobom.

Deň pod olympijskými kruhmi v ZŠ Lipová

V spolupráci s regionálnym „Olympijským klubom Spiš“ sme zorganizovali pre svojich žiakov II. ročník olympijského festivalu pod názvom „Deň pod olympijskými kruhmi“.

110 žiakov 1. - 4. ročníka – šikovných Lipáčikov zaplnilo športový areál základnej školy detským džavotom. Na olympiáde sme privítali 12 štátov po 9 amatérskych športovcov. Úvodný ceremoniál začal olympijskou hymnou, v povetrí viala olympijská vlajka.

Po slávnostnom otvorení sa všetky družstvá rozbehli plniť 12 športových tradičných a netradičných súťažných disciplín, pri ktorých si preverili svoju fyzickú kondíciu , vytrvalosť a súdržnosť. Každý športovec bojoval za seba, ale hlavne za celé družstvo, ktoré prišlo na olympiádu s heslom „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!" Všetci športovci boli ocenení medailami, vecnými cenami a dobrým pocitom zo športových výkonov.

V ZŠ sa podarila dobrá vec, ktorá poslúži k tomu, aby sa šport stal súčasťou života každého dieťaťa aj jeho životnou potrebou.

Netradičná škola v prírode

Pred rokom pedagógom zo Základnej školy na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi napadla myšlienka, zorganizovať po prvý krát školu v prírode netradične, a to pri mori, konkrétne v Taliansku. Pustili sa do práce, aj keď obavy a miera zodpovednosti bola značná. Výsledkom bol super desaťdňový pobyt v meste Lido Degli Estensi od 1. do 10. júna 2015 pre 35 žiakov danej školy, prevažne detí z prvého stupňa. Na ich bezpečnosť dohliadalo 6 pedagógov vrátane zdravotníka. Väčšina detí bola pri mori prvý krát, o to emotívnejšie boli ich zážitky.

Ubytovaní sme boli v mobilhomoch s dvojposteľovými izbami so sociálnym zariadením v štvorhviezdičkovom kempe. Program bol pestrý a zaujímavý.

Trikrát sme navštívili mesto Lido Degli Estensi - najkrajšie a najluxusnejšie letovisko medzi Benátkami a Ravennou. V zariadení sa nachádzali preliezky, ihriská, piesočnatá pláž, bazény, plážové ihriská, ktoré žiaci využívali na športovú činnosť. Deti súťažili, získali pekné ceny a diplomy. Počasie nám prialo a tak sme väčšinu času dňa trávili na pláži, kde sme okrem plávania a hier vo vode, stavali hrady z piesku, zberali mušle, z ktorých sme na piesku skladali obrazy, hrali plážový volejbal... Každý večer bol animačný program s diskotékou. 

Pobytom v škole v prírode si žiaci rozšírili poznatky z prírodovedy a vlastivedy. Vychádzkami a športovými aktivitami si upevnili zdravie a telesnú zdatnosť. Počas celého pobytu dodržiavali pravidlá slušného správania, zdokonaľovali samoobslužné činnosti, starali sa o poriadok a čistotu. Úspešne zvládli odlúčenie od rodiny, ako aj takmer pätnásť hodinovú cestu autobusom. Na komunikáciu s rodičmi sme zriadili mailovú schránku. Dodržiavali sme popoludňajšiu siestu a tým sme sa vyhli úpalu a nevoľnostiam z tepla. Všetci prišli domov zdraví a bez úrazu.

Kolektív pedagogických pracovníkov úspešne spolupracoval a pripravil deťom zaujímavý a zábavný program. Desaťdňová škola v prírode bola pre pedagógov veľmi náročná, ale hodnotím ju za veľmi vydarenú, o čom svedčí záujem detí o jej zopakovanie. Ďakujem všetkým za maximálne pracovné nasadenie a výbornú spoluprácu.

                                                                                Mgr. Magdaléna Jendrálová
                                                                                 pedagogická vedúca ŠvP

Jazykovo–poznávací pobyt vo Veľkej Británii a úžasné voskové figuríny

V dňoch 6. 6. až 14. 6. 2015 sa 44 žiakov z našej Základnej školy Ing. O. Kožucha 11 zúčastnilo zájazdu do Oxfordu, ktorý bol spojený s vyučovaním angličtiny s rodenými anglickými lektormi. Po celodennom programe sa vrátili do svojej hostiteľskej rodiny, v ktorej mali možnosť pokračovať v anglickej konverzácii a rozvíjať svoje jazykové schopnosti.

Absolvovali sme prehliadku univerzitného mestečka Oxford a navštívili areál univerzity. Zaujímavá bola oblasť Christ Church, známa z filmu Harry Potter, ako aj prehliadka Ashmolean múzea, ktoré je najstaršie vo Veľkej Británii.

Videli sme Shakespearovo rodisko a prezreli si Holly Trinity, kde je pochovaný Shakespeare. Silným zážitkom bol impozantný hrad Warwick. Deti upútal aj výlet do Vale of the White Horse – údolie pomenované podľa obrovského obrázka koňa nad dedinou Uffington, ako aj dedinka Avebury s mohutnými kameňmi. Nezabudnuteľným zážitkom  pre žiakov, ale aj pre učiteľov, bolo múzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde si každý našiel svoj idol a odfotil sa pri ňom. Taktiež sme si prezreli Blenheim Palace, nádherné barokové rodisko Sira Winstona Churchilla, s prekrásnymi záhradami. Hlavné mesto Londýn sme počas zájazdu navštívili dvakrát a spoznali veľa londýnskych pamiatok. Zážitkom pre žiakov bolo aj náhodné stretnutie britskej kráľovnej, ako aj členov kráľovskej rodiny. Veríme, že podobný zájazd zažijú deti opäť.

Projekt Pátranie po predkoch

24. júna 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 12. ročníka projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch. Súťažilo vyše 500 žiakov z 80 škôl. Žiačka 7. ročníka ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha Viktória Jakubcová pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej obsadila 2. miesto. Menované si prevzali ocenenia z rúk štátnej tajomníčky PhDr. Romany Kanovskej. 

Metodický deň KR BIO, KR 1. - 4. roč., KR Fyziky - Nitra a okolie

15. - 16. mája 2015 sa 29 učiteľov škôl mesta a okolia zúčastnili na vzdelávacej exkurzii v Nitre a jej okolí. Počas prvého dňa sme sa zamerali na živú prírodu a výtvory človeka (SNV – Arborétum Tesárske Mlyňany – Žrebčín Topoľčianky – Zubria obora Lovce – Nitra – prehliadka mesta so sprievodcom) a druhý deň na neživú prírodu a výtvory človeka (Nitra – baňa Cígeľ – Kremnica prehliadka mesta so sprievodcom – Donovaly – SNV). Na organizácii sa podieľali 3 klubové rady. Podľa spätnej väzby pedagógov šlo o vydarenú akciu, počas ktorej učitelia získali nové poznatky. Zároveň si oddýchli od bežnej rutiny a nabrali nové sily do budúcich perných dní pred koncom školského roka.

Projekt Erasmus+ pokračuje

Erasmus+ podporuje nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí. Žiaci a pedagógovia Základnej školy, Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 25. - 29. 5. 2015 zúčastnili mobility v poľskom Szydlowci spolu s ostatnými pedagógmi a žiakmi zapojených partnerských škôl. Do projektu sú zapojené školy: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, Visaginas – Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – Slovensko. Projekt prostredníctvom hier spája deti a mládež zapojených  partnerských škôl. Projektoví partneri - žiaci a pedagógovia navštívili poľskú školu, kde ich poľskí projektoví partneri oboznámili s históriou mestečka, ukázali Zámok Szydlowieckich i Radziwiłłów v Szydlowcu, Palác Odrowążów v Chlewiskach s parkovým komplexom, historické námestie Krakowa, zámok Wawel. Žiaci a študenti  mali možnosť zapojiť sa i do športových hier.

Zavŕšenie projektu Comenius v ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V dňoch 1. 6. – 4. 6. 2015 sa v poľskom meste Kozieglowy konalo záverečné hodnotiace stretnutie všetkých koordinátorov projektu Comenius – školské partnerstvá. Zúčastnili sa ho koordinátori všetkých piatich partnerských krajín a nieslo sa v znamení hlavnej myšlienky: „Náš príbeh sa končí, ale priateľstvo medzi nami zotrvá.“ Stretnutie sa uskutočnilo v miestnej základnej škole, kde po úvodnom privítaní koordinátorov a učiteľov škôl prebiehali prezentácie, pripravené jednotlivými krajinami. Hlavnou náplňou stretnutia, ktoré malo hodnotiaci charakter a nieslo sa v duchu názvu projektu: „Varíme spolu,“  bolo jeho vyhodnotenie. Počas poslednej návštevy mali žiaci a učitelia možnosť nahliadnuť do poľskej kuchyne, ochutnať miestne špeciality a spoznať kultúrne zvyky tohto národa. Zaujímavý program pokračoval možnosťou spoznať  poľské Tatry a malebné mesto Zakopane.

V rámci celého projektu si učitelia a žiaci prehĺbili komunikačné znalosti v anglickom jazyku, pochopili hodnotu cudzích jazykov ako nástroja kultúrnej výmeny medzi mladými ľuďmi. Spolupráca európskeho rozmeru viedla k tímovej spolupráci, spoznávaniu a porovnávaniu kultúr, tradícií, zvykov jednotlivých krajín a rozvíjaniu priateľstiev.

Básnický talent zo ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi

Do celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA pod záštitou Ministerstva školstva SR sa každoročne zapája veľké množstvo talentovaných mladých výtvarníkov a spisovateľov – žiakov ZŠ z celej SR. Z množstva prác, ktoré boli do súťaže zaslané z celého Slovenska, ocenila porota žiačku ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi, ktorá reprezentovala nielen školu ale aj naše mesto Tamaru Marovú, ktorej sa umiestnila na 3. mieste v kategórii poézia 2. - 4.ročník ZŠ.

Posúďte sami po prečítaní básne jej originalitu, pútavosť, nápaditosť a snáď inšpiruje aj ďalších žiakov k tvorbe.

Moje mesto
V strede Spiša mesto stálo
Iglovom sa nazývalo.
Dávno tam žil Konrád Gaal
v meste zvony odlieval.

 Ako to už býva, milí, zlatí,
všetci tu chceli byť bohatí.
Lenže ako na to?
V našich baniach sa našlo aj zlato.

 A tu zrazu novinka,
Železničná mašinka.
Levočania sa jej báli,
my sme ju však privítali.

 A ako je to dnes?
Naše mesto je Spišská Nová Ves.
Všetkým sa tu dobre darí,
                                Veď žijeme v Slovenskom Raji.                                

 Tamara Marová, 9 rokov ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves

Jazykový pobyt vo Veľkej Británii

V dňoch 25. 5. – 31. 5. sa 22 žiakov zo Základnej školy Z. Nejedlého zúčastnilo jazykovo-poznávacieho zájazdu do Coventry vo Veľkej Británii. V dopoludňajších hodinách žiaci absolvovali vyučovanie angličtiny s anglickými lektormi a v popoludňajších hodinách navštívili centrum Coventry, kde sa dozvedeli legendu o lady Godive. Na hrade Warwick si prezreli múzeum s voskovými figurínami a dobovým zariadením, vystúpenie sokoliarov, prešli sa po hradbách. V rodisku W. Shakespeara, v mestečku Stradford – upon – Avon spoznali rodný dom, ako aj miesto posledného odpočinku velikána britskej a svetovej literatúry. Posledný deň patril Londýnu, kde žiaci spoznali veľa londýnskych pamiatok. Aj tento zájazd prispel nielen k precvičeniu jazykových zručností žiakov, ale obohatil ich o mnohé zážitky.

Mladí reportéri pre životné prostredie

Žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha sa po roku opäť zapojili do medzinárodnej kampane LITTER LESS pre menej odpadu, ktorú zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE). Osem žiakov spolu s pedagógom z tejto školy bolo poznaných na trojdňový workshop v dňoch od 3. do 5. júna do B. Štiavnice. Účasť na ňom si naši žiaci vybojovali svojím umiestnením na 1. až 3. mieste v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie zo škôl z celého Slovenska. Okrem práce v teréne s diktafónom, fotoaparátom či kamerou boli súčasťou programu aj odborné prednášky a praktické workshopy. Reportérov pri práci viedli odborníci z praxe. V rámci praktickej časti navštívili zberný dvor v Banskej Štiavnici a vyskúšajú si prácu pri triediacej linke. Veríme, že všetky získané poznatky a nové zručnosti využijú naši žiaci pri spracovaní reportérskych výstupov na témy spojené s minimalizáciou vzniku odpadu v našom krásnom meste.

Malí permoníci zo ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi

V rámci Medzinárodného dňa múzeí žiaci ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves sa vybrali za permoníkmi do štôlne Michal.  Žiaci na vlastné oči videli ako pracovali a dodnes pracujú baníci, po vypnutí čelových bateriek zistili  aká je v bani tma, spoznali povinný pracovný odev a ochranné prvky baníkov, ktorými chránia svoj život počas pracovnej doby. Žiaci odchádzali zo štôlne s množstvom zážitkov a s malým spomienkovým darčekom. Budúcim návštevníkom mesta i samotným obyvateľom mesta odporúčame absolvovať zaujímavú cestu za permoníkmi.

Úspešná reprezentácia

V mesiaci máj sa žiaci zo ZŠ na Komenského ulici v SNV zúčastnili viacerých podujatí, na ktorých získali pekné umiestnenia. V okresnom kole súťaže Družstiev mladých zdravotníkov reprezentovali školu žiaci v 1. a v 2. kategórii. Úspešnejší boli mladší zdravotníci, ktorí obsadili skvelé druhé miesto. V krajskom kole súťaže Mladý záchranár v silnej konkurencii sa naše  tri tímy prebojovali na krásne 1. a 2. miesto. tieto dve družstvá postupujú na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v júni v Košiciach.

V rámci projektu Zober loptu, nie drogy sa uskutočnil hokejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo päť škôl z nášho mesta. Víťazmi sa stali družstvo siedmakov zo ZŠ na Komenského ulici v SNV, druhí skončili žiaci zo ZŠ na Kožuchovej ulici a tretia bola ZŠ Hutnícka.

V máji prebehol aj 11. ročník Školskej olympiády, kde žiaci absolvovali rôzne disciplíny. Pri každej disciplíne im boli namerané a zapísané výkonnostné body, na základe ktorých dostanú diplom.

Projekt Postcards from all over Europe

Žiaci 2. stupňa ZŠ Nad Medzou sa spolu s p. uč. Mgr. Adrianou Spodníkovou zapojili do medzinárodného projektu eTwinning - Postcards from all over Europe (Pohľadnice z celej Európy). Projekt realizovalo 31 škôl z 23 krajín (okrem európskych to boli aj Tunis, Azerbajdžan a francúzsky ostrov La Reunion). Cieľom projektu bola vzájomná výmena pohľadníc medzi jednotlivými školami, spoznávanie rôznych európskych miest, komunikácia v anglickom jazyku. Projekt bol úspešný nielen vďaka žiakom, ale aj ich rodičom, ktorí prispeli k jeho realizácii.

Metamorfózy slova

Pavol Országh Hviezdoslav dokázal objať všetko. Od kozmu, hviezd až po Zuzanku Hraškovie a jarný podbeľ tmavom na úhore. Poznal mágiu epického deja i nekonečnú veľkosť lyriky. 4. mája 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnili 21. Metamorfózy slova, krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v rámci 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova a dojmu vytvorili recitátorky zo ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi a získali výborné umiestnenia. Sára Mária Hollaarová z 3. A triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. V 1. kategórii v prednese prózy  našu školu vzorne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová z 2. A triedy, ktorá získala 3. miesto. Naše recitátorky potvrdili nespochybniteľný význam Hviezdoslavovho Kubína. Svojim umeleckým prednesom dokázali nadchnúť každého.

Deň Zeme na základných školách

22. apríl je vyhlásený ako Deň Zeme. Vznikol ako reakcia ne rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Aj žiaci zo ZŠ na Komenského ulici v SNV si tento deň pripomenuli rôznymi environmentálnymi aktivitami. Každý ročník sa venoval určitej činnosti, ktorej úlohou bolo rozvíjať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.  Prváci až tretiaci si vypočuli prednášku o význame separovania odpadu a následne úlohou žiakov bolo vytvoriť výrobky z odpadových materiálov. Štvrtáci spolu so šiestakmi sa vybrali vyčistiť náučné chodníky v Slovenskom raji od nánosov odpadkov. Žiaci piateho ročníka mali zaujímavú prednášku o Slovenskom raji v Správe NP Slovenský raj. Siedmaci a ôsmaci sa zúčastnili exkurzie do banskej štôlne, kde sa dozvedeli informácie o histórii soli a do B-Novy, kde si mohli obzrieť linku separovaného odpadu a zberný dvor. Deviataci sa podujali, že upracú areál školy.

22. apríla 2015 sa žiaci zo ZŠ Z. Nejedlého zúčastnili aktivít, pri ktorých si uvedomili, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia. Prakticky si vyskúšali, ako sa správne triedi odpad, ako sa dá šetriť vodou, ako sa môže využiť odpadový materiál. 

Teoretické vedomosti o našej planéte využili v zábavných geografických úlohách a záverečnom kvíze. Svoju kreativitu prejavili pri maľovaní kameňov, skladaní  obrázkov či zhotovovaní závesov z vrchnákov z plastových fliaš. Pochopili tak, že je našou úlohou chrániť Zem a jej poklady aj pre budúce generácie.

Deň Zeme si  23. apríla spoločne pripomenuli aj na Základnej škole Nad Medzou. Najmladší žiaci sa zoznámili so psíkmi z Útulku Šťastný psík a s jeho činnosťou, druháci navštívili ZOO, tretiakov privítali ochranári v Správe NP Slovenský raj a štvrtáci sa poučili ako správne triediť odpad. Piataci absolvovali besedy Poznávanie rastlín, Oboznámenie sa s geológiou a Netopiere. Ďalší žiaci si pozreli školskú štôlňu Michal, iní sa zúčastnili prednášok na témy Geotermálne vody na Spiši a História soli. Deviataci sa dozvedeli nové informácie o spracovávaní bioodpadu z domácnosti na kompostovisku Kúdelník. Staršie žiačky maľovali prírodné motívy na stenu starej budovy na školskom dvore a, samozrejme, nechýbali ani tí, ktorí upratovali okolie školy, čistili trávniky, či zbierali odpadky.

Anglický jazyk v praxi

17. 4. 2015 sa na ZŠ Hutnícka ul. uskutočnil Projektový deň venovaný Dňu Zeme. Žiaci 8. a 9. ročníka prezentovali svoje projekty, ktoré divákov nadchli nielen svojím obsahom, ale aj kreatívnym prevedením. Všetky projekty boli prezentované v anglickom jazyku. Žiaci tak využili svoje znalosti nielen z anglického jazyka, ale aj z biológie, informatiky a tiež svoje prezentačné schopnosti.  Zo suverénneho víťazstva sa tešila dvojica Nina Grečková a Kristína Šimová, žiačky 9. ročníka. Ich dokumentárny film poukazuje na lokálne problémy ochrany životného prostredia očami mladého človeka. Ďalšou možnosťou pre žiakov ako využiť nadobudnuté vedomosti v praxi bol poznávací zájazd s Harrym Potterom do Anglicka. Okrem miest, ktoré priamo súviseli s natáčaním úspešného filmu, žiaci navštívili aj najznámejšie pamiatky Anglicka.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

23. 4. 2015 sa v Košiciach konalo krajské kolo v gymnastickom štvorboji. Družstvo chlapcov v kategórii A obsadilo 3. miesto a družstvá chlapcov v kategórii B a C  2. miesto. M. Krausz v kategórii jednotlivcov získal pekné 2. miesto. Na okresnom kole súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy boli úspešní E. Faltínová, S. Polláková, K. Fabiánová (3 x 1. miesto) a H. Schwabik, K. Pacáková, T. Palušák (3 x 2. miesto). Na regionálnom kole v Kežmarku 11. 5. 2015 získali S. Polláková 2. miesto a E. Faltínová 3. miesto. 7. 5. 2015 v regionálnom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen v 1. kategórii zvíťazila K. Pacáková a postúpila do celoslovenského kola do Zvolene. Na súťaži „Mladý záchranár“ 6. 4. 2015 žiaci 5. B triedy získali 1. miesto. K. Labaničová v okresnom kole súťaže „Slávik Slovensko“ 13. 5. 2015 získala pekné 3. miesto. Škola organizovala v Kine Mier program ku Dňu Matiek pod názvom Mama je láska.

Zápisník cestovateľa

Žiaci 7. B triedy ZŠ Ing. O. Kožucha sa zapojili do súťaže o super cestu po Škandinávií pre jednotlivcov, ale aj celý kolektív.

Pripravili si spoločne tieto aktivity:
Bedeker: Spoznávajme Dánsko
Pexeso: Dánsko
Výtvarné práce: Morský svet
Kreatívnu mapu: Dánsko
Microsoft  Photo Story: pikošky o Dánsku

 

Vyhodnotenie prebehlo 25. 1. 2015.

                                             p. uč. Lacušová, p. z. Dingová, p. uč. Burdigová

 

Marec – mesiac knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Čítanie kníh pomáha rozširovať  slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Povzbudiť žiakov zo ZŠ Z. Nejedlého k čítaniu kníh prišiel v posledné marcové piatkové popoludnie hudobník a spisovateľ Braňo Jobus. Žiakom porozprával o knihách, ktoré napísal pre deti, aj o tom, ako sa mu plnia sny a svoje pútavé príbehy doplnil ukážkami  zo svojej hudobnej tvorby. Počas mesiaca marec žiaci 1. stupňa súťažili v čitateľskom maratóne, vyskúšali si prácu ilustrátorov, žiaci 2. stupňa si zmerali sily v literárnom kvíze a všetkým žiakom bola určená  písomná súťaž Moja obľúbená kniha.

Dobročinnosť

27. marca 2015 sa žiaci a zamestnanci ZŠ na Hutníckej ulici už po 12. krát zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Aj takýmto gestom v rámci projektu Dobročinnosť,  každoročne vyjadrujú podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Na konto Ligy odoslali sumu 628 eur.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Vo výtvarnej súťaži:  ... a Slovo bolo u Boha... v celoslovenskom kole v kategórii žiakov 2. stupňa získala žiačka Katarína Mrovčáková s grafikou o Matke Tereze 1. miesto. Žiaci bodovali aj v matematických súťažiach. V okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, kategória P4, získal Oliver Štubňa 1. miesto, v kategórii P7 Martin Štubňa 1. miesto, v kategórii P6 Filip Tokarčík 3. miesto. V okresnom kole Matematickej olympiády Z7 obsadil Martin Štubňa pekné 3. miesto. Ďalší žiaci sa tešili z titulu: „Úspešný riešiteľ.“ Monika Klučárová si vybojovala po okresnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E postup do krajského kola v Košiciach. Paulína Labaničová získala v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii próza 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Michalovciach.

Otváranie studničiek

Pri príležitosti Dňa vody sa pre žiakov zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi stalo tradíciou, aby svojou troškou boli nápomocní prírode. A tak spoločne s pracovníkom Slovenskej správy NP Slovenský raj, pánom Divokom, zorganizovali zaujímavú akciu s názvom Otváranie studničiek. Osemdesiatdeväť žiakov spolu s ôsmimi pedagógmi oslobodili pramene od nánosu odpadkov a pán Divok čarovným kľúčom a vŕbovým prútikom odklial zlé víly, ktoré sedeli na prameni. Deti otvorili studničky čarovným zaklínadlom: „Otváram ťa studnička, otváram ťa dočista, otváram ťa kľúčikom aj prútikom, by si čistú vodu mala, všetkých smädných napájala, otváram ťa na trikrát, aby bolo vždy tak.“  A tak vodička v Skromnej, Skružovej a Grófskej studni môže ďalej pokojne žblnkotať a vábiť svojou omamnou chuťou návštevníkov Slovenského raja aj vďaka našim šikovným a zodpovedným deťom.

Obvodné kolo Puškinovho pamätníka

Dňa 22. 4. 2015 sa v kaštieli v Smižanoch konalo obvodné kolo v recitácii ruskej poézie a prózy Ars poetica – Puškinov pamätník. ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi vzorne reprezentovali Jakub Pollák zo VII. A, ktorý vo svojej kategórii obsadil 1. miesto Kristína Horváthová zo VII. A. Žiakov pripravovala vyučujúca ruského jazyka Mgr. Magdaléna Šišková.

Lyžiarsky výcvik

Bohatá snehová nádielka potešila žiakov 7. ročníka zo ZŠ Z. Nejedlého, ktorí strávili so svojimi učiteľmi telesnej výchovy týždeň od 9. do 13. 2. 2015 na lyžiarskom výcviku v rekreačnom stredisku Porač Park v Poráčskej doline. Čas strávený na svahu postupne prinášal svoje ovocie a napokon aj tí, ktorí prvý deň padali z vleku, zvládli kopec a podľahli čaru lyžovania. Večery sa niesli v športovom duchu. Žiaci si mohli zaplávať v bazéne, oddýchnuť vo wellness alebo využiť priestory športovej haly na loptové hry. Záverečný večer patril karnevalu, na ktorom sa žiaci predstavili v originálnych, vlastnými rukami zhotovených maskách. Ostáva konštatovať, že lyžiarsky výcvik sa vydaril a priniesol nezabudnuteľné zážitky.

Využitie vonkajšieho areálu v zimnom období

K zimným sezónnym činnostiam nepatrí len sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie, ale aj bežecké lyžovanie. O tom sa mohli presvedčiť aj žiaci 3. a 4. ročníkov na Základnej škole na Levočskej ulici. Na hodinách telesnej výchovy, vďaka bohatej snehovej nádielke v mesiacoch január a február, sa zoznámili s bežkárskym výstrojom  a technikou. Úspešne sa im podarilo „prelúskať“ všetky ťažkosti spojené s týmto športom a tak si mohli vychutnávať pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu a naučiť sa zas niečo nové.

Zábavné hodiny telesnej výchovy v Základnej škole, Lipová 13

S príchodom  zimy a chladného počasia sa deťom nechce hýbať. Deťom treba vštepiť vzťah k športovaniu ešte skôr, než sa zaľúbia do počítačov a mobilov. Práve to sú dôvody, aby sme žiakov našej školy pozitívne motivovali k pestovaniu rôznych druhov športu. V rámci hodín telesnej výchovy a krúžkovej činnosti sa venujeme korčuľovaniu na ľade na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.

Prečo korčuľovanie na ľade? Pohyb v chladnom a vlhkom prostredí otužuje  a podporuje imunitný systém. Priaznivo pôsobí pri dýchacích problémoch a alergiách. Podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Čo sa deti naučia? Obuť si korčule a chodiť po suchu, chodiť po ľade, udržať balans, stáť rovno, správne padať, správne vstať zo zeme, postupne pridávať viac sily do korčuľovania, rýchlejšie a silnejšie sa odrážať, správne zastaviť. Cieľom pedagógov je nadchnúť žiakov pre korčuľovanie. Odstrániť strach a obavy, že spadnú a ublížia si. Mať radosť z korčuľovania.

Veselé fašiangy

Fašiangy sú obdobím zábavy a veselosti. Aj žiaci ZŠ na Komenského ulici 2 strávili tento čas veselými a hravými aktivitami. Na Deň sv. Valentína si v spolupráci s pani učiteľkami pripravili a rozposielali „valentínky“ prostredníctvom valentínskej pošty. Valentínske poštárky mali plné ruky práce, kým doručili pozdravy všetkým osloveným. K fašiangom už neodmysliteľne patrí karneval. V školskej telocvični si spolu zatancovali masky, ktoré predstavovali rôznych rozprávkových hrdinov. Každej maske sa ušla sladká odmena a aj v tombole získali zaujímavé ceny.

Matematika z rôznych pohľadov

Žiaci 5.C ZŠ Ing. O. Kožucha 11 si vedomosti z rímskych čísel odskúšali priamo v Štátnom archíve v Spišskej Novej Vsi. Pani riaditeľka Mgr. N. Palková sprístupnila žiakom najstaršie písomné dokumenty o našom meste. Letopočty, ktoré našli žiaci v dobových písomných materiáloch veľmi úspešne prečítali a zapísali ich nami používanými arabskými číslami. Žiakov zaujali priestory archívu, uloženie vzácnych listín ale aj najnovšia publikácia o našom meste. Netradičnú vyučovaciu hodinu matematiky  žiaci si pochvaľovali.

ZŠ Nad Medzou v Bulharsku

Žiaci a učitelia zo ZŠ Nad Medzou sa v dňoch 8. 3. – 13. 3. 2015 zúčastnili prvého projektového stretnutia v bulharskom meste Dobrich v rámci projektu Erasmus+. Ten bude prebiehať v spolupráci s partnerskými školami: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, Visaginas – Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – Slovensko. Projekt bude končiť v roku 2016 a v priebehu týchto dvoch rokov budú žiaci a učitelia pracovať na čiastkových úlohách v rámci témy „Gamesalwaysmakeeveryonesupportive“. Projektového stretnutia v Bulharsku sa zúčastnili štyria učitelia a šiesti žiaci, ktorí trávili svoj čas hraním hier a rôznych druhov športov. Nakoľko boli žiaci ubytovaní v hostiteľských rodinách, mali možnosť lepšie spoznať ich kultúru, tradície a každodenný spôsob života.

Ruština v srdci

Dňa 11. 3. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády ruského jazyka, v ktorom súťažili žiaci 7. – 9. ročníka. Žiačky 7. ročníka zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha preukázali svoje veľmi dobré jazykové zručnosti, úspešne zvládli ústny prejav, čítanie s porozumením i odpovede na zadané otázky. Emma Jantošovitšová obsadila 1. miestoKristína Horváthová 4. miesto. Svojím vystupovaním deklarovali, že ruštinu majú naozaj v srdci.

Mgr. Magdaléna Šišková

Komunikácia so školou v Brazílii

Mestá Joinville v Brazílii a Spišská Nová Ves a dve základné školy, prvá v Joinville a druhá ZŠ, Ing. O. Kožucha si vzájomne vymenili zaujímavé prezentácie a videa v anglickom jazyku s názvom: Brasil - A little bit of our history and culture a prezentácia: The castles in the region of Spiš. Z týchto pútavých obrázkov sme sa dozvedeli: o kultúre Indiánov: cenné poznatky Afrika v Brazílii: radosť a umenie Brazílska hudba je výsledkom  kombinácie rás a kultúr.

Mesto Brazília: cesta do budúcnosti
Naši žiaci a ich rovesníci píšu listy, e-maily, pripravujú si prezentácie. Brazília tvarom pripomína srdce a tak otvára náruč aj našej  krajine, našej škole a naši žiaci majú už dlhoročne možnosť zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku. Obe partnerské školy sa tak opäť dozvedeli  veľa nových zaujímavostí o inej krajine. V tejto tradícii plánujeme pokračovať.

                                                                      Mária Lacušová

Hodina dejepisu v knižnici

20. 2. 2015 žiaci V. C triedy zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha so svojou vyučujúcou dejepisu Mgr. Šiškovou navštívili Spišskú knižnicu. Počas besedy s pracovníčkami detského oddelenia sa dozvedeli mnoho zaujímavého o knihách, samotnej knižnici, o histórii vynájdenia kníhtlače a hlavne pochopili, že čítanie kníh je pre každého človeka veľkým prínosom. V Spišskej knižnici sa nachádza vyše 86 tisíc kníh a na detskom oddelení až vyše 18 tisíc kníh, pričom ich využíva necelých 900 detských čitateľov. Ich rady čoskoro, pravdepodobne, rozšíria i žiaci z V. C triedy.

                                                                          Mgr. Magdaléna Šišková

Lipáčikovia na Univerziáde

Siedmaci ZŠ Lipová ul. využili jedinečnú príležitosť a 29. januárový deň strávili na Štrbskom Plese. Dôvodom ich cesty do Vysokých Tatier bola 27. Svetová zimná univerziáda, ktorá sa po dlhých 16 rokoch opäť konala v našich veľhorách. Aj
napriek mrazivému počasiu mali možnosť vidieť a oceniť výkony mladých športovcov v bežeckých lyžiarskych disciplínach. Nemenej vzrušujúcim zážitkom pre všetkých boli skoky na lyžiach, ktoré si tiež nenechali ujsť. A hoci sa vrátili vyštípaní silným mrazom, odnášali si odtiaľ nezabudnuteľné spomienky.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V krajskej regionálnej recitačnej súťaži: ... a Slovo bolo u Boha, ktorá sa uskutočnila v Poprade 24. 1. 2015, obsadili žiačky K. Labaničová a G. Lapšanská vo svojich kategóriách druhé miesta. 7. 2. 2015 zneli v škole veselé tóny modernej hudby. Žiaci 2. stupňa slávili fašiangové obdobie vo víre tanca a zábavy na fašiangovej diskotéke.

Netradičný posledný deň prvého polroku v ZŠ na Levočskej ulici

Napriek tomu, že vo väčšine škôl sa počas posledného dňa prvého polroku riadne vyučovalo a na poslednej hodine boli žiakom odovzdané polročné vysvedčenia, ZŠ na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi žila vlastným životom. Prebiehal tu projektový deň zameraný na tému Finančná gramotnosť. Žiaci na prvom stupni zrealizovali dramatizáciu rozprávky O troch grošoch, boli vedení k tomu, aby si uvedomili základy úspor a dokonca spoznávali vývin, používanie a výrobu platidiel až po súčasnosť. Mnohí boli aj veľmi tvoriví a navrhovali vlastné bankovky. Veľmi praktickou aktivitou bola príprava rozpočtu na oslavu. Žiaci druhého stupňa absolvovali tiež viacero zaujímavých aktivít. Poučná bola beseda s pracovníkmi banky, ktorí predstavili ôsmakom a deviatakom finančný svet a tí potom diskutovali o úsporách, vkladoch, druhoch účtov aj o rôznych kreditných kartách. Mladší žiaci spoznávali staré slovenské mince a bankovky prostredníctvom didaktických hier, osemsmeroviek a krížoviek, dozvedeli sa o histórii platenia, diskutovali o výhodách a nevýhodách uloženia peňazí v bankách, vypočítali úroky z fiktívnych vkladov, vypracovali online test z finančnej gramotnosti, vypočítali finančné náklady na rekonštrukciu bytu, aby sa postupne zorientovali v problematike zabezpečovania životných potrieb jednotlivca aj rodiny.

Školský kalendár 2015

Základná škola Komenského ul. vydala nový týždenný kalendár na rok 2015. Pozostáva z 53 fotiek, ktoré predstavujú jednotlivé aktivity školy uskutočnené v priebehu minulého školského roka (okrem niektorých prázdninových aktivít).
Publikované fotografie vždy prislúchajú k danému týždňu, v ktorom sa daná aktivita diala. Niektoré dokonca nemohli byť uverejnené, keďže v týždni prebiehalo viacero aktivít. Podľa slov riaditeľa školy Petra Kresťanka kalendárom chcú priblížiť
školu a hlavne jej aktivity v priebehu celého školského roka.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 11. 2. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorého sa úspešne zúčastnili i žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V kategórii F - 6. ročník 2. miesto obsadil Samuel Ján Hollaar a 3. miesto Samuel Kačenga, v kategórii E  - 7. ročník 1. miesto Bruno Jakubov 2. miesto Viktória Jakubcová, v kategórii D - 8. ročník 3. miesto Matúš Pohanka a 4. miesto Daniel Dzurňák. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková. I žiaci 9. ročníka Katarína Lacušová a Terézia Janikovská, ktorých pripravovala Mgr. Zuzana Vojčíková, boli úspešnými riešiteľmi. Súťažiaci mali ťažkú úlohu, pretože test pozostával z učiva daného ročníka, z regionálnych dejín a monotematickou témou pre 6. - 7. ročník bolo Slovensko v praveku a staroveku a pre 8. - 9. ročník Slovensko v rokoch 1939 - 1945.

Mgr. Magdaléna Šišková

Olympiáda v anglickom jazyku: ZŠ, ING. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Olympiáda v anglickom jazyku je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

Jej úlohou je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, ale aj umožniť porovnávanie vedomostí a zručností v rámci regiónov.

Našu školu tento rok v okresnom kole v kategórii A1 reprezentoval Martin Dam a získal krásne 1. miesto.

V kategóriu B1 sa na 3. mieste veľmi pekne umiestnila Terézia Janikovská.

Za reprezentáciu našej školy im srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

Ukončenie úspešného projektu

Záverečná konferencia k projektu Vzdelávanie bez hraníc financovaného z prostriedkov EÚ bolo vyvrcholením aktivít učiteľov Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi, ktoré spoločne rozvíjali v priebehu rokov 2012 - 2014. Na konferencii boli  prezentované vzdelanostné pokroky pedagógov premietnuté do obsahovej a kvalitatívnej náplne ich vyučovania. Učitelia školy praktickým spôsobom predviedli názorné ukážky z vyučovacích hodín, prezentovali  vytvorené originálne pracovné materiály z jednotlivých aktivít, podelili sa o skúsenosti a poznatky z realizácie projektu a súčasne dali návod,  ako úspešne inovovať a modernizovať vzdelávanie žiaka  v dobe digitálnych technológií.

Podujatie za účasti pozvaných hostí z nášho mesta i iných miest sa uskutočnilo  v prostredí koncertnej siene Reduty v Spišskej Novej Vsi dňa 11. 12. 2014.

Sprievodným program konferencie bola i exkurzia žiakov 6. ročníka po námestí v Spišskej Novej Vsi s ukážkami využitia geocatchingu pri vzdelávaní a výstava záverečných prác a výstupov žiakov z jednotlivých aktivít projektu.

Projekt Vzdelávanie bez hraníc (ITMS kód Projektu: 26110130476) bol realizovaný Základnou školou, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2014 a výrazným spôsobom pomohol škole k modernizácii vzdelávania, čím sa naša škola stala ukážkovou školou 3. tisícročia. Celkové náklady projektu, ktorý bol podporený z Operačného programu Vzdelávanie, boli schválené vo výške 305 538,17 €.

Rovesnícke vzdelávanie

V rámci projektu Zelená škola pripravili žiačky ôsmeho ročníka ZŠ Z. Nejedlého 2 pod vedením PaedDr. Martiny Paličkovej rovesnícke vzdelávanie pre žiakov prvého stupňa. Žiaci boli náhodným rozpočítaním rozdelení do štyroch skupín. Pripravili si sériu aktivít, pomocou ktorých vysvetlili mladším žiakom možnosti, ako neplytvať energiou v škole aj doma. Na jednotlivých stanovištiach ich motivovali členovia kolégia Zelenej školy. Zámerom týchto aktivít bolo ukázať mladším žiakom, aká dôležitá je spolupráca a schopnosť vedomosti premeniť na zručnosti pri ochrane a tvorbe životného prostredia.

Mikulášsky gymfit

3. a 4. 12. 2014 navštívil predčasne ZŠ Ing. O. Kožucha Mikuláš. Zrejme si chcel pred svojím veľkým dňom posilniť kondíciu, aby zvládol odniesť všetkým dobrým ľuďom darčeky. Pre žiakov prvého stupňa ZŠ, ale aj deti z MŠ Hanulova, Šoltésova a Lipová ul. a I. Krasku to bol úžasný zážitok, veď cvičiť na netradičnom gymnastickom náradí, navyše spolu s Mikulášom, anjelikmi, čertíkmi a inými rozprávkovými postavičkami, sa nestáva každý deň. Samozrejme, že keď deti docvičili, neodišli naprázdno. Diplom a aspoň drobná sladkosť boli od nášho Mikuláša pre nich tou najlepšou odmenou.

MÚZEUM NA KOLESÁCH

Vďaka skupinke nadšencov, stojacej za projektom Múzeum na kolesách, mali žiaci zo ZŠ na Lipovej ulici príležitosť vrátiť sa o niekoľko desaťročí späť a veľmi originálnym spôsobom spoznať malý kúsok z našich dejín. Formou zážitkového učenia sa im títo milovníci histórie poodhalili históriu 2. svetovej vojny. S nadšením im vlastným priblížili žiakom život vojakov a zdravotných sestier počas vojny. Ich zbrane a výstroj si žiaci mali možnosť dokonca i zblízka obzrieť a vyskúšať. Nemenej zaujímavé boli aj krátke ukážky bojových scén. Aj takto netradične si teda žiaci mohli rozšíriť obzor svojich vedomostí.

Vianočné trhy v priestoroch ZŠ Lipová 13

Tradične ako každý rok, pred vianočnými sviatkami sa netrpezlivo čakalo, kedy budú otvorené „Vianočné trhy 2014 “. Lebo... Každá trieda pripravila výrobky, ktoré predávali zástupcovia jednotlivých tried alebo starší žiaci školy za symbolické ceny. Kto ich vytvoril? Žiaci od prvého po deviaty ročník. Zákazníci - žiaci si mohli zakúpiť výhradne vianočný tovar - adventné vence, vianočné dekorácie, ozdoby a iné zaujímavé predmety. Takže začiatok bol 19. 12. 2014 o 9.00 h. Koniec trhov? Celkovo výťažok činil 95 €. Za uvedené finančné prostriedky sa zakúpia stromčeky a rastliny do EKO zón našej školy. Všetci v škole sme mali výborný pocit, že peknou sumou prispejeme na dobrú vec a zakúpenými darčekmi sme urobili radosť svojim blízkym.

Informatická súťaž BOBOR

November je mesiacom, keď žiaci školy  ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves tešia sa na celoslovenskú súťaž z informatiky iBOBOR.  Je  to medzinárodná súťaž, ktorá prebieha v 30 krajinách. Naši žiaci sa nestratili. Plný počet bodov získali v dvoch kategóriách. V kategórii BOBRÍK Branislav Ječim zo 4.A triedy patril k najlepším žiakom na Slovensku. Podobný úspech dosiahli v kategórii BENJAMÍN žiaci Martin DamBruno Jakubov zo 7.A. Blahoželáme úspešným žiakom a tešíme sa z ich celoslovenského úspechu.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V dňoch od 10. 11. – 15. 11. 2014 sa v rámci projektu Comenius zúčastnili učiteľky anglického jazyka a dvaja žiaci ôsmeho ročníka v poradí piatej mobility v bulharskom meste Kyustendil, kde navštívili miestnu družobnú školu. Bohatý program rozšíril ich vedomostí v anglickom jazyku a kultúre. Nechýbala ani príprava tradičných jedál, ktorá je hlavnou témou projektu. Ostatné partnerské krajiny, ktoré sú do projektu zapojené, navštívia naše mesto a školu v máji 2015.

Imatrikulácia prváčikov v ZŠ, Lipová 13

Prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia. Do veľkej rodiny žiakov Základnej školy na Lipovej 13 sa rozhodli prijať svojich 50 najmenších spolužiakov. Pasujem Ťa za Lipáčika - žiačika našej školy,“ zaznelo v školskej jedálni vo štvrtok 27. novembra 2014. Na slávnostnú imatrikuláciu boli pozvaní všetci prváčikovia, ich rodičia, ale aj najbližší príbuzní. Slávnostné podujatie plné športových disciplín, ktorých plnením museli Lipáčikovia dokázať svoju šikovnosť obohatil kultúrny program žiakov našej školy. Do „cechu prváckehopasovali prvákov deviatačky. Deti dostali medailu, imatrikulačný list a sladkú odmenu, ktorú sme pre ne prichystali. Čerstvo pasovaným prváčikom sa prihovorila za vedenie školy zástupkyňa riaditeľky Mgr. Anna Jahodová, ktorá popriala „šikovným Lipáčikom“, aby ich kroky viedli k úspešným výsledkom a zatancovala si s nimi na detskej diskotéke.

Žiť energiou

V súčasnosti je veľmi dôležité, aby dospelí naučili deti, ako môžu šetriť energiou. Pretože na tom naozaj záleží, zorganizovali vyučujúci ZŠ na Komenského ulici v SNV spoločne so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci národného projektu energetického poradenstva 11. 11. 2014  projektový deň s názvom Žiť energiou. Organizátori pripravili sedem stanovíšť, na ktorých žiaci merali elektrické napätie v ovocí, aplikovali Newtonov zákon akcie a reakcie. Taktiež merali teplotu tela a iných predmetov termometrom, vyskúšali si slalom s fénom a pingpongovou loptičkou. Pre žiakov bolo zaujímavé zistenie, že elektrická energia sa môže vyrábať na bicykli. Bol to naozaj vydarený deň. Všetkým zúčastneným sa táto akcia páčila.

ZŠ na Levočskej ulici je e-školou pre budúcnosť!

Základná škola na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi zaujala Nadáciu Orange svojím projektom ABECEDA DÔVTIPU. V špecializovanom grantovom programe „e-Školy pre budúcnosť“, ktorého zámerom je podpora inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby, získala škola finančnú podporu na realizáciu inovatívneho nápadu. Hlavnou charakteristikou  projektu je integrácia zásad bezpečného používania a využívania informačno-komunikačných technológií do výchovy a vzdelávania školopovinných detí a bezpečnejšia orientácia vo svete virtuálnej techniky. Projekt umožní žiakom bezpečne sa orientovať vo virtuálnom svete, vytvorí priestor pre diskusie, výmenu skúseností, poznatkov a spojí technológie s kreativitou. Z bohatého inšpiratívneho materiálu aktivít projektu vznikne zaujímavá brožúrka s názvom „ABeCeda dôVTIPu“.

Úspechy ZŠ Nejedlého

VIII. ročník vedomostnej súťaže Naše mesto sa uskutočnil 26. 11. 2014. V I. kategórii obsadili  žiaci 4. ročníka Ivana Majerníčková, Katka Brejčáková a Adam Matiščík pod vedením Mgr. Demočkovej 3. miesto.II. kategórii obsadili žiačky Terézia Širilová  Viktória Trepáčová a Karolína Berešová pod vedením Mgr. Dluhošovej 1. miesto. 

5. 12. 2014 sa v dedinke Jasov konal 5. ročník krajského matičného festivalu Hronského Jasov - súťaže v prednese rozprávok a povestí. Šimon Hrušovský získal v I. kategórii druhé miesto a Zuzana Ogurčáková sa v 2. kategórii umiestnila na prvom  mieste a zároveň získala aj cenu exministra školstva Dušana Čaploviča.

Pri príležitosti stého výročia od narodenia a tridsiateho od úmrtia básnika a kňaza Janka Silana Diecézny katechetický úrad zorganizoval recitačnú súťaž Janko Silan, s nádejou hľadiaci. Zuzana Ogurčáková získala 1. miesto v oblastnom kole a postúpila do diecézneho kola, v ktorom obsadila 2. miesto.

Vyrob si svojho šarkana

K jeseni neodmysliteľne patria aj šarkany. Žiaci ZŠ Lipová ul. sa rozhodli, že preveria svoju šikovnosť a tvorivého ducha a vyrobia si vlastné, originálne modely. V jedno novembrové popoludnie sa žiaci veľmi domov neponáhľali. Vymenili počítače a tablety za farebné papiere, látky i odpadový materiál a výsledkom ich zručnosti a kreativity boli šarkany od výmyslu sveta. Súťažili žiaci I. i II. stupňa v dvoch kategóriách. Nebolo jednoduché určiť víťazov, pretože všetky výtvory boli krásne a jedinečné. Ešte predtým, ako šarkany skrášlili interiér školy, aspoň na chvíľu ozdobili jesennú oblohu a predviedli sa v plnej kráse.

Z atómky do parlamentu, automobilky a Viedne

Nezabudnuteľné chvíle prežili 22. a 23. októbra žiaci ZŠ Nad Medzou. Počas dvojdňovej exkurzie si v praxi vyskúšali poznatky zo zemepisu, fyziky a občianskej náuky. Ich prvou zastávkou dvojdňového náučného putovania bola jadrová elektráreň Mochovce, Po Mochovciach nasledovala návšteva budovy Národnej rady SR a z balkóna pre verejnosť si priamo pozreli zasadnutie nášho parlamentu. Prekvapenie ich čakalo vo vestibule, kde sa stretli a spoločne odfotografovali s poslankyňou Národnej rady SR Leou Grečkovou. Nasledovala exkurzia automobilky Volkswagen a na druhý deň metropoly Rakúska. Vo Viedni si prezreli najstaršiu zoologickú záhradu na svete, Schönbrunn a technické múzeum.

Deti mestu

29. októbra sa uskutočnil 10. ročník akadémie Deti mestu, do ktorej sa zapojili všetky základné školy a ZUŠ. Tohtoročným organizátorom sa stala ZŠ na Hutníckej ulici a za hlavnú tému si zvolila televízne noviny televízie Iglov. Aby boli správy identickejšie, boli doplnené reportážami priamo z terénu - z prostredia škôl - ktoré natočili reportéri televízie Iglov alebo si ich pripravili školy sami. V programe účinkovalo 240 detí. V dvoch číslach, ktoré nacvičila každá škola, žiaci aj učitelia predviedli svoju tvorivosť a talent. Nechýbal  slovenský folklór, rôznorodé tance, divadlo a ani živá hudba. Program vyvrcholil spoločnou známou piesňou Happy, ale s našim originálnym slovenským textom. Že fantázia nepozná hraníc, mali možnosť zistiť všetci tí, ktorí sa zúčastnili predstavenia. Ďakujeme za spoluprácu jednotlivým školám a žiakom chceme odkázať: „Boli ste skvelí a nezabudnite naďalej rozvíjať svoj talent.“ Tešíme sa na 11. ročník tejto akadémie a organizátorský kľúč odovzdávame ZŠ Komenského 2.

Hovorme o jedle 2014

Základnej škole Hutnícka sme si mleli vlastnú celozrnnú múku, na matematike sme namiesto čísel porovnávali množstvo ovocia, ktoré sme potom s chuťou zjedli. Školou sa túlali červené a zelené éčka – ako symboly dobrých a škodlivých pridaných látok do potravín. Na slovenčine sme rozprávali o chlebe alebo o skratkách či značkách na obale mlieka, celý týždeň nás rodičia fotografovali  pri zdravých a chutných jedlách alebo pri športovaní, dokonca v našej škole bola super mliečna party. Čo sa to tu teda dialo? Celý týždeň sa  hovorilo o jedle. Zapojili sme sa totiž do celoslovenskej súťaže, ktorú pre školy pripravilo Centrum rozvoja znalostí o potravinách pod názvom Hovorme o jedle. V tomto roku sa tento týždeň uskutočnil od 13. do 17. 10.

Po ZŠ Komenského sa pohybovali rozprávkové bytosti

Keď sa škola zahalila do tmavého šatu, z prítmia vystúpili rôzne rozprávkové bytosti. Keby ste tam boli... Tu, tam aj inde  pobehovala víla s vodníkom, mohli ste stretnúť aj Harryho Pottera a jeho kamarátov. Vystrašili by vás ježibaby s černokňažníkom. Všetky tieto postavičky pracovali vo svojich tímoch a predbiehali sa, ktorá z nich bude najlepšia v lúštení tajničiek, hádaniek. Ktorá z nich sa stane úspešným čitateľom. Tím, ktorý bol najšikovnejší a ako prvý našiel „kľúč“ k otvoreniu tajomnej komnaty, ktorou bola školská knižnica, dostal sladkú odmenu. Čo sa stalo v ZŠ Komenského 2? Už 6 rokov posledný októbrový utorok patrí podujatiu, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. V priebehu mesiacov september – október bolo úlohou žiakov prečítať určené rozprávkové knihy a knihy s fantasy literatúrou. Pekný cieľ zvýšiť záujem o čítanie, a tým aj zvýšiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov bol splnený.

Strečno

Urobiť vyučovanie dejepisu zaujímavejším pre žiakov piateho ročníka zo ZŠ Z. Nejedlého 2 bolo cieľom realizovanej exkurzie dňa 23. 10. 2014 do ruín hradu Strečno, stredovekej dediny Paseka Budatínskeho zámku v Žiline. 

Žiaci na vlastné oči si prehliadli pôvodný strážny objekt z 13. storočia pri brode Váhu a v podhradí autentickú stredovekú dedinu s piatimi kompletne vybavenými domčekmi z dreva a rákosia. Dozvedeli sa o významnej historickej osobe, Žofii Bosniakovej,  ktorá na hrade žila. Zaujímavou bola informácia bola o hlinenej kópii jej múmie, ktorá je umiestnená v krypte hradu. V najstaršom stredovekom hrade Budatín sa prešli po parku s dvestopäťdesiatročnými drevinami. Aj napriek nepriaznivému počasiu to bol zážitok.

Medzinárodný deň s Matildou

38 žiakov primárneho vzdelávania Základnej školy, Lipová 13, sa  pod vedením  p. učiteliek  Kukoľovej a Gromovskej, rozhodlo osláviť Medzinárodný deň školských knižníc v spoločnosti najpredávanejšej detskej „dahlovky“. Podujatie bolo zorganizované vo vynovenej školskej knižnici, kde sa žiaci krátkou ukážkou prečítanou pani učiteľkou zoznámili s geniálnou Matildou a jej schopnosťami. Po zahriatí sa hraním „Hry na ticho“ so zameraním na tiché čítanie s porozumením  rozdelili do 5 skupín. Každá skupina vypracovala jednotlivé úlohy podľa zadania – akrostich, cinquain, maľované čítanie, reklamný plagát ku krstu knihy a dokončila príbeh podľa vlastnej fantázie. Žiaci boli odmenení sladkosťami a čerešničkou na torte bolo sledovanie filmového spracovania Matildy. Cieľom podujatia bolo podporiť  dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu, poznávaniu a získavaniu väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Pohár VSE

Hokejbalisti siedmych a ôsmych ročníkov zo štyroch mestských základných škôl bojovali  o Pohár VSE. Prvenstvo získala ZŠ, Komenského Spišská Nová Ves, druhou v poradí bola ZŠ Levočská ul. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Z. Nejedlého. Medailu si neodniesli, ale o záujme o tento šport presvedčili hokejbalisti ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

ZŠ Nad Medzou opäť zapojená v medzinárodnom projekte

Po úspešnom ukončení medzinárodného projektu Comenius, sa ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi podarilo uspieť a zapojiť do projektu Erasmus+. V tomto projekte sú okrem Slovenska spolupracujú aj partnerské krajiny z Poľska, Česka, Talianska, Litvy a Bulharska. Po náročnom výbere a následnom schválení projektu bol Národnou agentúrou pridelený grant vo výške 27 525 €. Tieto peniaze sa budú využívať na jednotlivé mobility do  vyššie uvedených  krajín. Žiaci školy postupne navštívia pobrežie Čierneho mora - mesto Dobrič v Bulharsku. Na Palmovej riviére v Taliansku si pozrú mesto Bari. Pri Baltickom mori navštívia litovský Visaginas a v poľskom Szydlowiec a moravskom Brne navštívia ďalšie družobné školy Žiaci si budú môcť opäť precvičiť komunikáciu v anglickom jazyku a nebudú chýbať ani športy, ktoré sú hlavnou témou projektu.

Koľko rečí vieš...

ZŠ Komenského si každý rok pripomenie  Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy na pred trinástimi rokmi. Vyučujúce anglického jazyka pripravili besedu s p. Adnanom Akramom, britským občanom, ktorý žije a aktívne pôsobí v našom meste. Žiaci deviateho ročníka sa formou cieleného rozhovoru bližšie dozvedeli o vzdelávacom systéme vo Veľkej Británii a porovnali ho s naším. Že takéto podujatie nie je iba formalitou, potvrdzuje fakt, že  24. 9. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnila  otvorená hodina angličtiny pre učiteľov 1. stupňa. Vzorovú hodinu k učebnici English World 1 prezentovala lektorka Mgr. Daniela Krajňáková. Počas prezentácie využila aktivizujúce metódy výučby prostredníctvom rôznych prostriedkov IKT. Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 21 vyučujúcich anglického jazyka.

K e-twinningu

9. 10. 2014 sa v priestoroch Strednej odbornej školy ekonomickej Spišská Nová Ves  konala školská konferencia e-twinning. Zúčastnili sa na jej taktiež žiaci VIII. C triedy zo Základnej školy Z. Nejedlého prezentujúci projekt Wie ist meine, deine Schule? (Aká je moja, tvoja škola?). Pozitívne bola hodnotená tvorivosť, s akou žiaci pristupovali k realizácii jednotlivých úloh projektu. Veď sa učia sa vzájomnej spolupráci, zlepšujú si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Pri spracovaní materiálov využívajú nové IKT, čím sa zdokonaľujú aj v oblasti informatiky. Z konferencie si odniesli mnoho podnetných inšpirácií, ktoré využijú pri tvorbe nových projektov.

Rozprávkové Habakuky

Žiaci 5. ročníka Základnej školy Z. Nejedlého navštívili 12. 9. 2014 miesto, kde ožívajú rozprávkové bytosti Habakuky. Do rozprávkového sveta vstúpili cez hlavu vtákodraka a prijali pozvanie na predstavenie Trojruža. V ďalšom domčeku ich čakalo interaktívne predstavenie O zlatej priadke. V zakliatom čiernom mestečku si pozreli bábkové divadielko. Navštívili pána zvončekára, ktorý predviedol výrobu zvončekov, v medovníkovom domčeku si vyzdobili perníky, vyskúšali si výrobu papierových ozdôb. Strávili zaujímavý deň, ktorý môže byť silnou motiváciou pre vyučovanie literatúry  a čítanie rozprávok.

EKO TÝŽDEŇ

Prváci ZŠ Ing. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi začali školský rok netradične. Počas prvého týždňa boli pre nich pripravené EKO aktivity. Ich prostredníctvom  sa učili triediť odpad, poznať prírodu vo svojom okolí. Okrem toho sa  učili  o živote zvierat, ale aj o správnej životospráve, správnom sedení a starostlivosti o svoje prvácke telo. Školiteľmi sa pre nich stali lektori – odborníci z rôznych organizácií, s ktorými škola už dlhoročne spolupracuje. Takto sa stali riadnymi žiakmi Zelenej školy, v ktorej je jedným z najdôležitejších  cieľov ochrana prírody.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

29. 9. - 3. 10. 2014 sa v rámci projektu Comenius zúčastnila skupina siedmich delegátov (traja učitelia a štyria žiaci), štvrtej mobility v poľskom meste Kozielgow. Program opäť nesklamal. S účastníkmi ďalších troch krajín: Turecko, Bulharsko, Taliansko  sme si rozšírili obzory nových poznatkov v rámci poľskej kuchyne, tradícii, kultúry. Dozvedeli sme sa opäť niečo nové z poľskej histórie a zemepisu. Tešíme sa na piatu mobilitu v bulharskom meste Kyustendil.

10. 10. 2014 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili na historicko-vzdelávacej exkurzii v Oswienčime. Vypočuli si výklad sprievodcu a zamysleli sa nad hrôzami 2. svetovej vojny. Zároveň si rozšírili a doplnili učivo z dejepisu. Program exkurzie pokračoval prehliadkou historickej časti Krakowa. Duchovnú silu žiaci načerpali v Kostole Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch. Prezerali si chrám a areál Božieho Milosrdenstva a poďakovali sa za mierový život v pokojnej krajine.

9. 10. 2014 sa naša škola zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení 9. ročníka programu Zelená škola v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, kde získala ocenenie Medzinárodný certifikát Zelenej školy. Počas dvojročného obdobia sme plnili úlohy prioritnej témy Zelené obstarávanie a úradovanie. V nasledujúcom období sa tešíme na plnenie úloh z oblasti „Doprava a ovzdušie“.

Medzinárodný olympijský tábor mládeže

Od 20. 7. do 26. 7. 2014 sa v Hornom Smokovci konal 4. ročník Medzinárodného olympijského tábora mládeže (MOTM), ktorého sa zúčastnili deti z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny (premiérovo) a Slovenska. Spomedzi slovenských škôl boli do tábora vybrané deti z Košíc, Šiah, Piešťan a Spišskej Novej Vsi. Vďaka olympijským aktivitám počas roka sa preto podujatia zúčastnili žiaci zo  ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi.
Tábor organizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV (KFP SOV), environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Finančne ho podporili Olympijská solidarita MOV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská olympijská marketingová, a. s.
Program pozostával z pohybových, vzdelávacích i oddychových aktivít. O jeho realizáciu sa okrem zamestnancov SOV starali aj animátorky, pedagógovia z jednotlivých škôl a viacerí členovia komisií SOV a SOA. Predseda environmentálnej komisie Juraj Bobula, predsedníčka Olympijského klubu Vysoké Tatry Mária Jasenčáková, predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania Viera Bebčáková a národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczová. Po oficiálnom otvorení predsedom SOV F. Chmelárom, členkou MOV Dankou Bartekovou a primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom sa program pre zúčastnené deti mohol začať.
Pozostával zo splavovania  Dunajca na pltiach, výletu okolo Štrbského plesa spojeného s prezentáciou nordic walking, teda severskej chôdze. Tretí deň bol venovaný myšlienkam fair play a vzdelávacím aktivitám SOA. Projekt Maľovaný rovník predstavil jeho autor Andrej Smolák. Olympizmu v praxi sa mohli účastníci tábora dotknúť vo štvrtok, keď bol naplánovaný tzv. mediálny deň. V rámci neho prišli medzi deti viacerí olympionici. Deti si pod vedením lektora Borisa Urbančíka si vyskúšali prácu novinárov. Posledný deň bol venovaný oddychu a zábave, čo podčiarkovali hry organizované animátorkami. Príjemné nezabudnuteľné zážitky sa stanú  spomienkami na neobyčajné športové stretnutie.                                                                                                                                                   Mgr. Eva Murgačová

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

17. júna 2014 sa v ZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo kultúrno-športové podujatie, ktoré bolo venované deťom ŠKD a deťom z Krízového strediska Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Vďaka národnému projektu Komprax, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, bol pre deti pripravený kultúrny program s názvom Juniáles, kde sa žiaci našej školy predstavili tanečno-speváckymi vystúpeniami, a program Športom k zdraviu, kde si deti mohli v rámci jednotlivých súťažných disciplín preveriť svoje pohybové zručnosti. O skvelú zábavu sa postarali hip-hop tanečnice. Aj týmto podujatím potešila naša škola deti z Krízového strediska Alžbetka.

26. júna 2014 naša škola ukončila školský rok 2013/2014 slávnostnou ďakovnou sv. omšou. Po nej sa všetci zhromaždili v areáli školy, kde sa žiakom prihovorili pán riaditeľ  Mgr. Ján Orinin a náš vzácny hosť, pán primátor mesta, PaedDr. Ján Volný PhD. Po zhodnotení činnosti školského roka nasledovalo odmeňovanie žiakov za výborné výsledky a reprezentáciu školy v olympiádach a súťažiach. Všetci žiaci a pedagógovia sa tešia na nový školský rok, pretože sa začala rekonštrukcia školy aj vďaka dobrej spolupráci s predstaviteľmi mesta.

Supertrieda základných škôl Slovenska je zo ZŠ na Levočskej ulici

Aj v školskom roku 2013/14 sa ZŠ na Levočskej ulici zapojila do súťaže Supertrieda, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Súťaž v umeleckej tvorbe žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl, kladie dôraz na tvorbu, nácvik a predvedenie syntetického umeleckého tvaru (spojenie  hudby, divadla, tanca, výtvarného diela). Jedinečnosť a originálnosť predstavenie je aj v tom, že na príprave a realizácii sa podieľa každý žiak triedneho kolektívu.

Žiaci VIII.B pod vedením Mgr. Zuzany Hricovej pripravili hudobno-dramatické predstavenie, ktorým v súťaži úspešne reprezentovali. Po víťazstva v jednotlivých postupových kolách sa predstavili v celoslovenskom kole v Bratislave, v ktorom získali prvé miesto! Stali sa absolútnymi víťazmi súťaže. Tento cenný titul im bude patriť celý nasledujúci rok. Naviac... školu, mesto aj krajinu budú reprezentovať  aj v medzinárodnom kole. 

Ďakujeme Mgr. Z. Hricovej za prípravu žiakov, Združeniu rodičov pri ZŠ, triednemu učiteľovi Mgr. I. Kováčikovi, Mgr. R. Javorskému a všetkým, ktorí držali prsty pri podpore súťažiacich.

                                                                          PhDr. L. Smolejová

ÚSPECH ZŠ LIPOVÁ V CELOSLOVENSKOM KOLE SÚŤAŽE

24. júna 2014 sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo  slávnostné vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch.

Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem mládeže o históriu, o svoje korene, pátrať po svojich známych i neznámych predkoch, a tak prehĺbiť pocit hrdosti na seba, na svoju rodinu a vlasť, v ktorej žijeme. Víťazi súťaže  si prevzali ocenenia z rúk ministra školstva  Dušana Čaploviča. Z takmer 1500 žiakov z viac ako 100 škôl bola ocenená  Janka Sanetriková,  žiačka ZŠ na Lipovej ulici, ktorá sa vo svojom projekte zamerala na spôsob života svojej rodiny, ich zvyky a  rodinné tradície. Pod vedením vyučujúcej dejepisu Mgr. I. Mackovej jej projektová práca bola ocenená ako 2. najlepšia práca v rámci kategórie základných škôl.

V uvedenej súťaži Alexandra Geletová obsadila 4. miesto.

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V dňoch 19. - 24. apríla 2014 sa vybraní žiaci a učitelia školy zúčastnili na pracovnom pobyte v Taliansku v rámci projektu Comenius, ktorého témou bolo „Let's cook together“. Čakalo tu na nich množstvo aktivít, varenie a ochutnávanie tradičných jedál, či bohatý sprievodný program.
22. apríla 2014 navštívili ôsmaci spolu so svojimi učiteľmi Budapešť. Počas exkurzie si prezreli historické budovy mesta, parlament, navštívili Dóm sv. Štefana, prezreli si aj tropikárium.
V obvodných majstrovstvách vo vybíjanej obsadilo družstvo dievčat 2. miesto. Vo Večernom behu mestom získali  2. a 3. miesto, vo vedomostnej súťaži „Príroda okolo nás“ obsadili 2. miesto a v rámci Spišských športových hier získalo družstvo dievčat vo vybíjanej 1. miesto.
Žiaci druhého stupňa sa spolu so sestričkou Kingou zúčastnili na výstave, ktorá sa konala v Spišskej knižnici pod názvom: „Jún, mesiac Biblie na Spiši“.
12. júna 2014 sa uskutočnilo záverečné hodnotenie projektu Zelená škola. Počas dvojročného certifikačného obdobia boli plnené úlohy prioritnej témy: “Zelené obstarávanie a úradovanie“. Hodnotiaca komisia konštatovala splnenie úloh, čo je predpokladom k tomu, že škola obháji Certifikát Zelenej školy a vlajku.

Dá sa aj takto

Žiaci zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi sa v máji zúčastnili viacerých zaujímavých aktivít v rámci predmetu biológia. Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili ZOO v maďarskom meste Nyiregyháza, kde mali možnosť vidieť rastliny dažďového pralesa a zvieratá žijúce na celom svete. Cieľom tejto akcie bolo overiť si svoje teoretické poznatky získané na vyučovaní a zažiť ich priamo v reálnom prostredí. Nezabudnuteľným zážitkom určite zostane tulenia šou.

Ako získať novinársky preukaz?

22. mája Centrum environmentálnych aktivít Trenčín ocenilo najúspešnejších Mladých reportérov pre životné prostredie v priestoroch ZŠ Ing. O. Kožucha. Ceny a certifikáty odovzdal Martin Valentovič, riaditeľ o. z. Priatelia Zeme a Richard Medal, koordinátor programu Mladí reportéri. Do programu bolo zapojených 48 reportérskych príspevkov od žiakov z 20 škôl. Medzi víťazmi boli aj žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha: Adriána Henčeková, Leo Sabovčík, Denis Horváth Ivan Milan Dinga. Všetci žiaci, ktorí sa úspešne zapojili do programu si prevzali novinársky preukaz, vďaka ktorému majú všetky práva súvisiace s výkonom novinárskej práce.

Poľské Wladyslawowo privítalo učiteľov a žiakov zo Spiša

ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi je súčasťou medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius pod názvom Kultúrne interakcie a detské hry. Tento projekt bol naplánovaný na dva roky a blíži sa do svojej finálnej fázy. Do projektu sú zapojené aj školy z Poľska, Talianska a Turecka. Hlavnou koordinátorskou krajinou je Poľsko so základnou školou vo Wladyslawowe, ktorá pripravila úvodné aj záverečné stretnutie pre partnerské školy. Úvodné stretnutie zahŕňalo organizačný vstup do projektu s rozdelením úloh, ktorého sa zúčastnili hlavne koordinátori projektu.Tak ako všetko začína aj končí, tak po mobilitách v Taliansku a Poľsku, nadišiel čas poslednej do spomínaného mesta Wladyslawowo. V dňoch 21. - 25. 5. 2014 sedem pedagógov a osem žiakov reprezentovalo nielen ZŠ Nad Medzou, ale aj našu krajinu na tomto záverečnom stretnutí. Spoločná komunikácia prebiehala v anglickom jazyku.Hostiteľská škola a všetci partneri boli veľmi priateľskí, milí a ústretoví; program stretnutia pestrý a zahŕňal prehliadku školy a okolia mesta. Návšteva školy bola spojená s kultúrnym programom a oboznámením sa s vyučovaním a tamojšími detskými hrami. Počas ďalších dní sme mali možnosť navštíviť miestny Ocean Park, zažiť plavbu loďou po Baltickom mori, no navštívili sme aj blízke mestečko Hel s atrakciou pre našich žiakov, ktorým bola návšetva prímorskej stanice na ochranu uškatcov. Nielen posledná mobilita bola nezabudnuteľnou skúsenosťou, ale v tomto duchu prebiehala aj realizácia celého projektu. Zapojením sa doň bolo umožnené žiakom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k jeho učeniu. Učiteľom škôl dal možnosť získať nové skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Vo všeobecnosti projekt Comenius poskytol priestor pre  vzájomné porozumenie zahraničných kultúr.

                                                                       Mgr. Andrea Legátová

E-TWINNING – internetové priateľstvá

Žiaci 7. a 8. ročníka, ZŠ Z. Nejedlého, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk sa pod vedením vyučujúcej Mgr. Pekarčíkovej zapojili do programu E-twinning – medzinárodné internetové priateľstvá. Spolupracovali so skupinami žiakov z Grécka, Poľska, Česka a Estónska. Cieľom programu bolo spoznať kamarátov z iných krajín, spestriť vyučovanie nemeckého jazyka a zdokonaliť komunikačné zručnosti. Téma „Moja vysnívaná škola“ intenzívne zaznievala a niesla sa ním počas celého jeho trvania. Program trval od novembra 2013, kedy sa žiaci navzájom predstavili do mája 2014.

Náš kamarát ... psík

V  apríli a máji 2014  prebiehal v Základnej škole na Lipovej ulici projekt Náš kamarát psík. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Hlavným cieľom projektu bolo vyskúšať niektoré metódy canisterapie vo vyučovacom procese formou zážitkového učenia. Pravidelnou realizáciou je možné zlepšiť koncentráciu žiakov na vyučovacej hodine, zlepšiť kooperáciu žiakov medzi sebou v multikultúrnom prostredí školy. Buduje sa pozitívny vzťah k zvieratám, odbúrava sa prípadný stres pri strete dieťaťa so psom a zároveň sa buduje prirodzený rešpekt voči neznámym zvieratám. Všetkými činnosťami je možné podporiť žiakov k lepším výkonom a učebným výsledkom, zlepšuje sa úroveň čítania a matematických zručností.

Psík – terapeut nás štyrikrát navštívil pod vedením inštruktorky canisterapie PaedDr. Janky Nechalovej. Stretnutia prebiehali v skupinách formou súťaží a hier, ktoré sa osvedčili najmä na 1. stupni. Žiaci sa zoznámili so psíkom Dafné, Ruby a Kim. Pedagógovia a naši žiaci mali pozitívne zážitky z týchto stretnutí. Boli mimoriadne aktívni, osvojili si pravidlá správania voči psíkom, zašportovali si v súťažiach žiaci verzus „hafani“. Bolo veselo a dobre. Veríme, že trend netradičných motivačných metód si nájde v budúcnosti cestu aj do škôl.

Oslávenkyňa ZŠ Hutnícka

Narodila som sa zvonením 1. septembra 1989 a prvýkrát som otvorila brány novým žiakom. Dali mi meno Hutnícka. Cez okná mám nádherný výhľad na miesta, ktorým sa hovorí „brána do Slovenského raja“.

V r. 1994 prišla na svet  moja mladšia sestra, s ktorou sme si hľadeli  do okien. Dostala meno – Malá budova, s 10 triedami a triedou pre deti s autizmom. Dnes je zo mňa 25 – ročná, mladá dáma, obklopená nádhernou zeleňou. Moji žiaci sú úspešní v súťažiach, olympiádach, projektoch. Pripravujú sa na tradičné podujatia, aby sa prezentovali a tak potešili predovšetkým svojich rodičov a širokú verejnosť. Špeciálnou kategóriou je dobročinnosť, ktorou moji žiaci pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom početných exkurzií a výletov spoznávajú žiaci so svojimi pedagógmi naše Slovensko, jeho históriu a umenie. Na moju počesť sa konal 14. mája 2014 v Smižanoch Galavečer. A k výročiu som dostala darček v podobe vydareného programu. Zablahoželali mi moji žiaci a pedagógovia.

                                                                                                    Mgr. M. Čechová

Projekty ZŠ na Levočskej ulici

Zapojili sme sa do projektu Cena Embraco za ekológiu - projektom Ekoremeselníci -  a opäť sme boli úspešní. Získali sme grant! Projekt sa bude realizovať  formou rovesníckeho vzdelávania a rôznych aktivít, ktoré budú zamerané na poznávanie ekopoľnohospodárstva a ľudových tradícií nášho regiónu. Ak žiaci majú zdravo žiť a zároveň propagovať zdravý životný štýl, je dôležité, aby poznali svet ekologického poľnohospodárstva a prácu na ekofarme. Budú môcť pomáhať pri zbere a spracovaní  liečivých rastlín aj sadení zeleniny, čistiť cesty k včelínu v Novoveskej Hute, zúčastnia sa exkurzie k včelínom a vyskúšajú si ručnú výrobu mydla či pripravia bylinkový čaj  pre starkých v Dome opatrovateľskej služby.

Ďakujeme Mgr. E. Múdrej a žiačkam M. Hamrákovej a T. Múdrej za prípravu, úspešnú prezentáciu a obhajobu projektu. Všetkým zúčastneným prajeme veľa síl a elánu v realizácii projektu!

Druhým projektom je Svet gombička, ktorého cieľom zviditeľnenie nevšedného remesla - gombikárstva. Cieľovou skupinou sú nielen žiaci, ale aj ich rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia  a pracovníci s mládežou mesta.

Predstavíme gombikárstvo  ako slovenské remeslo, ktorému sa venujú  Slováci aj dnes, dokonca pán Eduard Rosa - starý otec našej žiačky - je návrhárom gombíkov pre svetové módne salóny aj slovenských módnych návrhárov. Čo chystáme:

Oživíme aj povesť Spišský gombikár a pre všetkých záujemcov bude pripravené edukačné  DVD „Svet gombička“. V priestoroch školy zriadime klubovňu Gombička, v ktorej sa deti naučia hrať zábavné hry národov z rôznych kútoch sveta, napríklad gombíkový futbal z Katalánska, Merafib zo Sudánu či Capirucho z Mexika.

Atraktívnou časťou projektu bude výroba gombíkov z rôznych materiálov a tieto  výrobky zároveň s dielami  pána Rosu budú vystavené v Galérii umelcov Spiša. Víťazi súťaže o najkrajší gombík budú ocenení skutočnými medailami v tvare gombíka.

Netradičné hodiny dejepisu

V júni 2014 žiaci 6. A, 7. A a  7. C zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi so svojou vyučujúcou dejepisu Mgr. Magdalénou Šiškovou vymenili školské lavice za priestory Múzea Spiša. Prezreli si zaujímavé a nádherné fotografie od nášho rodáka Milana Voša. Potom sa premiestnili do stredoveku a zaspomínali si na históriu nášho mesta v období, keď sa nachádzalo v zálohu poľského kráľa. Azda najviac sa im páčilo obdobie novoveku, hudba pianoly, fotoateliér, obchodíky, školská trieda, neogotická veža kostola. Hodina dejepisu ubehla veľmi rýchlo. Žiaci si zážitkovou formou rozšírili a upevnili svoje vedomosti.

                                                                     Mgr. Magdaléna Šišková

Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V okresnom kola súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy boli úspešní žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Získali sme 3x 1. miesto3x 2. miesto. V regionálnom kole  Kežmarku 7. mája 2014 získali traja postupujúci z 1. miesta 1 x 2. miesto a 2 x 3. miesto.

V diecéznom kole Biblickej olympiády, 29. 4. 2014 v Spišskej Kapitule získali 4. miesto. V krajskom kole gymnastického štvorboja, ktorý sa konal 24. 4. 2014 v Košiciach získali chlapci v A-kategórii 3. miesto a v B-kategórii 2. miesto.

V rámci Národného projektu KOMPRAX sa 30. 4. 2014 uskutočnilo zábavné dopoludnie „Deti deťom“, ktoré si naši žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili pre deti z Krízového centra Alžbetka. 14. 5. 2014 Zastúpenie EÚ na Slovensku organizovalo súťaž „EÚ City Hunt“ pri príležitosti oslavy 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ, pod záštitou primátora mesta, v ktorej zvíťazilo naše 10-členné družstvo. Okrem 1. miesta si domov odniesli tablety a finančný dar pre školu v hodnote 500 eur.

V regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen 15. 5. 2014 v I. a II. kategórii získali žiaci krásne 1. miesto a postupujú na celoslovenské kolo do Zvolena.

Žiaci ZŠ na Levočskej ulici úspešní

V krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach sa Richard Ruttkay umiestil na 8.mieste. Postup do krajského kola biologickej olympiády si svojimi vedomosťami vybojovali: Viktória Jezerčáková (1. miesto v obvodnom kole), Silvia Olekšáková (2. miesto v obvodnom kole) a Gérard Komara (2. miesto v obvodnom kole). V súťaži družstiev gymnastického štvorboja žiačky B kategórie obsadili v krajskom kole 3. miesto.

Fyzikálna olympiáda

16. apríla sa v Košiciach uskutočnil 55. ročník fyzikálnej olympiády. V krajskom kolo kategórie E  Daniel Broško  zo ZŠ  Ing. O. Kožucha v konkurencii 34 žiakov obsadil 2. miesto.

Mladí reportéri pre životné prostredie

Fotografi zo ZŠ Ing. O. Kožucha  sa zapojili do medzinárodnej súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie. Cieľom programu je nájsť  riešenia environmentálnych problémov. Umiestnenie  v rámci národnej úrovne. Adriána Henčeková, 9. A: 1. miesto článok Život pri rieke – je vždy ideálny?  1. miesto fotografia Kamufláž; 1. miesto fotografia Miešaný tova.r

Leo Sabočík, 8. B: 1. miesto fotografia Snaha nestačí; Ivan Milan Dinga, 6.B: 1. miesto fotografia Príroda si vie vždy poradiť; Denis Horváth, 7.B: 2. miesto fotografia Slepé oč.i

Vyhodnotenie súťaže na medzinárodnej úrovni sa uskutoční v máji.

Pohár riaditeľa školy zostal doma

Sedem základných škôl išlo spoločne 25. apríla 2014 za jedným snom. Stať sa víťazom  futbalového turnaja O pohár riaditeľa Základnej školy, Z. Nejedlého, určeného pre 1. - 4. ročníky. Prihlásili sa  základné školy z Nálepkova, Spišského Štvrtku, Markušoviec, Odorína, Jamníka a Hrabušíc. V roku 2014 sa uskutočnil turnaj už piatykrát. Fakt, že škola má športové triedy so zameraním na futbal, sa odráža v snahe venovať chlapcom a dievčatám od prvej chvíle, keď prichádzajú do školy. Turnaj slúži aj na zmeranie si síl, porovnanie futbalovosti a nadviazanie nových priateľstiev.

Konečné poradie: 1. ZŠ, Z. Nejedlého 2 “A”, 2. ZŠ, Z. Nejedlého 2  “B”, 3. ZŠ Hrabušice

Víťazstvá vo volejbale i florbale

29. apríla sa uskutočnili Obvodné majstrovstvá vo volejbale žiačok ZŠ. Žiačky ZŠ Nad Medzou vyhrali všetky zápasy a obsadili 1. miesto. Postúpili na Majstrovstvá kraja konané 7. mája v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Pretože vyhrali všetky zápasy a skončili na 1. mieste 19. - 20. júna budú bojovať na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale, ktoré sa uskutočnia v Trnave. A chlapci? 30. apríla na  Obvodných majstrovstvách vo volejbale žiakov ZŠ obsadili 3. miesto.

Mladšie žiačky ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili okresného kola vo florbale.  Dievčatá vyhrali všetky zápasy a na turnaji obsadili prvé miesto. Víťazstvo im umožnilo postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla v Michalovciach. Žiačky postupujú do celoslovenského kola.

Deň Zeme

Pre žiakov zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi stalo tradíciou čistenie náučného Chodníka mládeže v Slovenskom raji. Tretiaci, piataci a šiestaci sa s učiteľkami vybrali na túru, ktorej cieľom bolo vykonať prospešnú enviroaktivitu. Malí ochranári s   vyčistili časť chodníka od odpadkov. Uvedomili si, že je veľmi dôležité, aby ukázali, že im príroda nie je ľahostajná, čo všetko pre ľudí znamená a ako jej môžeme pomôcť. 

Beseda so spisovateľkou

6. mája sa v priestoroch Spišskej knižnice uskutočnila beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou. Besedy sa zúčastnili aj štvrtáci zo ZŠ Lipová ulica. Autorka  predstavila svoje knihy, porozprávala o ich vzniku, o práci spisovateľky. Prezradila, že v súčasnosti sa okrem písania venuje redigovaniu a prekladom detskej literatúry. Slovo dostali aj deti. Svojím rozprávaním si p. T. Revajová získala všetkých. Stretnutie vyvrcholilo autogramiádou.

70. výročie SNP

13. mája 2014 sa žiaci 9. ročníka zo ZŠ na Ulici O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi so svojou vyučujúcou dejepisu Mgr. Magdalénou Šiškovou v Múzeu Spiša zúčastnili podujatia venovanému 70. výročiu SNP. Vypočuli si zaujímavú prednášku o slovenských dejinách počas 2. svetovej vojny, prezreli exponáty i knižnú výstavku z tohto obdobia. Svoje získané vedomosti si  na záver overili v písomnom teste, ktorý pre nich pripravili členovia miestnej organizácie SZPB. Po skončení podujatia si ešte pri pamätníku obetiam Malej vojny v parku mesta uctili ich pamiatku.

Mgr. Magdaléna Šišková

Hráme sa s azbukou

13. mája 2014 sa na ZŠ na Ulici O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi uskutočnila školská súťaž Hráme sa s azbukou. Dvojčlenné družstvá za jednotlivé triedy 6. – 9. ročníka preukázali veľmi dobré vedomosti z ruského jazyka a hravou formou zvládli zadané úlohy. Najviac sa darilo Michaele Seböovej a Štefanovi Jasečkovi zo VII. A, ktorí obsadili 1. miesto. Všetci súťažiaci boli na záver odmenení drobnými vecnými cenami a dobrým pocitom z pekne stráveného popoludnia. Súťaž pripravila vyučujúca ruského jazyka Mgr. Magdaléna Šišková.

Mgr. Magdaléna Šišková

Poznávali historické pamiatky Poľska

Žiaci ZŠ Nad Medzou sa 10. 4. 2014 zúčastnili exkurzie do Osvienčimu, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1979. Veď každý rok prichádza niekoľko sto tisíc ľudí navštíviť koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau v Osvienčime v Poľsku, aby vzdali hold ľuďom, ktorí tam zahynuli.  Po prehliadke tábora trvajúcej  približne tri hodiny, pokračovali v ceste do sídla poľských kráľov a tretieho najväčšieho poľského mesta – Krakova, kde si pozreli Staré mesto s najväčším námestím v strednej Európe – Rynek Glówny s tržnicou Sukiennica, Ratuszovou vežou a Mariánskou bazilikou.

Na druhý deň exkurzia pokračovala doobeda návštevou kráľovského sídla Wawel, jeho nádvoria a Katedrály sv. Stanislava a Václava. Upútal  unikátny Žigmundov zvon, nádherný výhľad na panorámu Krakova z veže katedrály aj hrobka, kde sú pochovaní poľskí králi a iné významné osobnosti poľskej histórie. Po prehliadke Wawelu nasledovala exkurzia - Soľná baňa Wieliczka, taktiež zapísaná do kultúrneho dedičstva UNESCO. Najväčší dojem na žiakov urobili podzemné soľné sály s krásnymi lustrami iba zo soli. Unavení, ale obohatení o zážitky z návštevy Poľskej republiky sa vrátili domov.

                                                                                    Mgr. Andrea Legátová

Zvíťazili v krajskom kole v basketbale

Basketbalové družstvo chlapcov zo ZŠ na Lipovej ulici v zložení D. Javorský, D. Hlaváč, L. Koperdák, T. Koška, T. Kozák, L. Mačuga a A. Muler, ako víťazi obvodného majstrovstva v basketbale žiakov základných škôl v škol. roku 2013/2014 sa 26. marca 2014 v Košiciach zúčastnili krajského kola Košického kraja, kde úspešne reprezentovali svoju školu, mesto a okres a stali sa víťazmi krajského kola v basketbale. Blahoželáme k postupu a držíme im palce na Majstrovstvách Slovenska v Nových Zámkoch.

V marci u nás

V mesiaci marec sa v ZŠ Hutnícka, tak ako každý školský rok, konali viaceré aktivity zamerané na zábavné formy práce s knihou s cieľom podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. napríklad:  v školskom klube detí sa uskutočnilo hlasné čítanie na tému „Rozprávky už čítam sám“. V školskom rozhlase zaznela relácia na tému „Je kniha tvoj priateľ?“ Žiaci prvého stupňa navštívili Obecnú knižnicu v Smižanoch, kde sa oboznámili s novinkami kníh pre deti a mládež a následne si svoje vedomosti otestovali v kvíze, ktorý pre ne pripravila vedúca knižnice p. Anastázia Adamcová. Pre tretiakov a štvrtákov bol určený  literárny kvíz. Školská knižnica bola otvorená pre všetkých žiakov školy aby spropagovala  činnosť školskej knižnice. Deti možnosť darovať knihu školskej knižnici a objednať si knihy z aktuálnej ponuky vydavateľstva Mladé letá.  Cestou za poznaním sa vydali starší žiaci. Oboznámili sa so slovenskými historickými povesťami ako aj povesťami o Spišskej Novej Vsi a okolí v novej publikácii P.Karpinského Skala útočiska. Za úspech marcových podujatí v roku 2014   Tak teda:  DO ČÍTANIA, PRIATELIA                 
Mgr. K. Oelschlägerová a Mgr. M. Jendrálová 

3. miesto v biologickej olympiáde

Dňa 2. apríla sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo v Biologickej olympiáde, kat. C. Žiačka 8. ročníka Kristína Šimová zo ZŠ na Hutníckej ulici obsadila na tejto súťaži 3. miesto s prácou „Výskyt inváznych rastlín na sídlisku Západ I“. Žiačku pripravovala p. uč. Ing. Eva Hovancová.

Návrat do minulosti bez elektriny

Žiaci 1. - 4. roč. zo ZŠ na Lipovej ulici sa 20. 3. 2014 vo Vlastivednom múzeu zúčastnili prednášky na tému „Návrat do minulosti bez elektriny“. Mali možnosť nahliadnuť ako sa žilo v minulosti, keď nebola elektrina.  Používali sa len sviečky, neskôr lampáše, pri ktorých sa vykonávalo mnoho prác .Neexistovali žiadne el. spotrebiče bez ktorých si, mimochodom, len veľmi ťažko vieme predstaviť život. Mnohé činnosti sa robili ručne. Žiaci sa mali možnosť  oboznámiť s niektorými predmetmi, Zistili, že  práca bola omnoho náročnejšia, ako je tomu dnes. V závere sa pokúsili zistiť, ktoré predmety sa na čo používali. Najväčší ohlas mal zobúvak na čižmy, drevená nádoba na výrobu cukríkov, ručná vŕtačka na zuby, misa naplnená uhlíkmi - na vyhriatie postele a ďalšie predmety, ktoré sa už v dnešnej dobe ani nepoužívajú. Návrat do minulosti zaujal, ale všetci sa zhodli na tom, že život v dnešnej dobe je omnoho jednoduchší a rozhodne by nemenili.

NÁVŠTEVA V BRATISLAVE

Deviataci zo ZŠ na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi sa rozhodli využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko a 9. apríla cestovali do Bratislavy.

Očakávania boli veľké, veď príležitosť spoznať pamiatky Bratislavy zblízka sa viacerým naskytla po prvý krát. Kroky výpravu zaviedli do budovy NR SR, kde po prehliadke priestorov spojených s odborným výkladom využili možnosť nazrieť i do rokovacej sály a aspoň na chvíľu zasadnúť do poslaneckých lavíc. Potom nasledovala návšteva Bratislavského hradu a jeho expozícií. Z Korunnej veže, ktorá je súčasťou hradu, mali celú metropolu ako na dlani. Nemohli sa nezastaviť pri Prezidentskom paláci. Prehliadku jarnej Bratislavy ukončili na nábreží Dunaja.

                                                                                  Mgr. Lenka Vartovníková

Shakespeare´s Memorial

9. apríla 2014 sa uskutočnil 4. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare´s Memorial. Odzneli ukážky autorov anglickej a americkej literatúry , ale aj vlastné práce žiakov. Svoj talent predviedlo 47 súťažiacich, žiakov prvých až deviatych ročníkov základných škôl, ktoré spadajú pod školský  úrad Spišská Nová Ves a Smižany.     Organizátorom tohto ročníka bola Základná škola na Komenského ulici 2 v Spišskej Novej Vsi.  Poďakovanie  patrí Klubovej rade anglického jazyka a organizátorke tejto súťaže Mgr. Márii Wassermannovej, ktorá so svojimi kolegyňami a kolegami hodnotili nielen prednes a výber ukážky, ale aj výslovnosť, intonáciu, plynulosť textu. Prednes jednotlivých súťažiacich bol pre porotu skutočným umeleckým zážitkom, a to vo všetkých kategóriách. Ocenení však nemohli byť všetci, ale česť každému, kto mal odvahu a chuť predviesť svoj talent.

   VÝSLEDKY:

Mladší žiaci

Kategória A 1. – 2. ročník:   
1. miesto – Sára Mária Hollaarová, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
2. miesto – Lenka Raczeková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
3. miesto – Adam Cuník, ZŠ Levočská, SNV             

Kategória B 3. – 4. ročník:   
1. miesto – Judita Kotradyová, ZŠ Levočská, SNV
2. miesto – Kamil Loy, ZŠ Komenského, Smižany
3. miesto – Roland Valach, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV

Starší žiaci

Kategória A 5. – 6. ročník:   
1. miesto – Martina Dovčíková, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
2. miesto – dramatická skupina , ZŠ Nad Medzou, SNV
3. miesto – Martin Štubňa, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV

Kategória B 7. – 8. ročník:    
1. miesto – Mária Balúchová, ZŠ Nejedlého, SNV
2. miesto – Alexandra Čupáková, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
3. miesto – Amy Iľašová, ZŠ Komenského 2, SNV

Kategória C 9. ročník:           
1. miesto – Katarína Hlinková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
2. miesto – Viktória Klingová, ZŠ Nad Medzou, SNV
3. miesto – Ivona Pethoová, ZŠ Hutnícka, SNV

Veríme, že táto súťaž  sa stane príťažlivou pre  všetkých jazykovo zdatných žiakov aj v budúcom školskom roku.

Žiaci zo ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves vytvorili a pokrstili leporelo k ZOH!!!

Veľkou športovou udalosťou – ZOH v Soči 2014 sa niesol celý mesiac február na ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi. V duchu olympijského hesla Citius, Altius, Fortius (Rýchlejšie, vyššie, silnejšie) sa usilovali správne motivovať žiakov k maximálnym výsledkom v ich školskom, ale aj osobnom živote. Tak ako minulý školský rok žiaci aj pedagógovia prichádzali do školy oblečení každý deň v inej farbe olympijských kruhov. Pre žiakov boli po celý mesiac pripravené sprievodné akcie (besedy, prednášky, súťaže, kvízy, školská súťaž Milionár na ZOH, prezentovanie vlastných prezentácií v PowerPointe pre žiakov nižších ročníkov, kreslenie zimných športov, tvorba básní).

Žiaci ročníkov 1. - 4. vytvorili nadrozmerné leporelo "Tešíme sa na ZOH v Soči", v ktorom každá strana knihy bola venovaná jednej športovej disciplíne. Leporelo pokrstil riaditeľ školy nezvyčajne - umelým snehom. Deti v školskom klube s pani vychovávateľkami vytvárali olympijskú zástavu z rôznych materiálov – z cestovín, papiera, odpadového materiálu a pod. Do akcie sa zapojili aj pani kuchárky, ktoré doplnili jedlá  prílohami v olympijskej farbe dňa.

Pre žiakov 2. stupňa bola vyhlásená súťaž o najlepšie vytvorenú  prezentáciu v PowerPointe.

Cieľom projektu bolo podať žiakom informácie o histórii, súčasnosti a budúcnosti olympijských hier.

Rozšíriť ich vedomosti, aby získali prehľad o olympijskom dianí, o olympijských disciplínach, športovcoch a miestach, v ktorých sa olympijské hry konali, konajú a budú konať.

Motivovať príkladom zdravých aj hendikepovaných športovcov k pohybovým aktivitám, viesť ich k získavaniu pevných vôľových a charakterových vlastností.

Okrem teoretických poznatkov  sme aktívne sledovali  výsledky našich športovcov na ZOH 2014 v Soči a tešili sa z každého ich úspechu.

Po mesačnej teoretickej olympijskej príprave mala nasledovať naša školská zimná olympiáda. Táto zima však bola na sneh skúpa, preto bol žiacky Desaťboj presunutý na koniec mája.

Otváranie studničiek

Tento rok je výnimočný vo vzťahu k Slovenskému raju tým, že si pripomína 50. výročie založenia ochrany prírody v Slovenskom raji . Preto ani teraz žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi nezabudli na prírodu. Spoločne s pracovníkom Slovenskej správy Národného parku Slovenský raj, pánom Divokom, zorganizovali akciu s názvom Otváranie studničiek. Žiaci 3.A, 5.A, 6.A triedy a členovia ekologického a turistického krúžku oslobodili les od nánosov odpadkov. Nazbierali 9 vriec odpadu, ktorý nechali v lese nezodpovední a k prírode ľahostajní ľudia. Pán Divok spoločne s deťmi čarovným zaklínadlom otvoril tri studničky. A tak voda v Skromnej studničke, Skružovej studničke a Grófskej studni môže pokojne žblnkotať a vábiť svojou omamnou chuťou návštevníkov Slovenského raja aj vďaka šikovným a zodpovedným deťom.

Divadelný súbor Daisy v škole!

Žiaci zo ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry založili dramatický súbor s názvom Daisy. Dňa 11. marca sa v Spišskom divadle zúčastnili regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky s hrou Spišská bosorka od p. Karpinského pod vedením p. uč. Mgr. V. Novotnej.

Krížom krážom po Slovensku v knihách slovenských spisovateľov

Vedomosti z geografie si žiaci 9.B ZŠ Ing. O. Kožucha doplnili návštevou Spišskej knižnice. Pomocou knižných ukážok sprístupnili si najstaršie pamätihodnosti nášho hlavného mesta, ale aj prírodné zaujímavosti ostatných oblastí Slovenska. Samostatnú časť venovali regiónu SPIŠ. Ukážkami z diel regionálnych autorov bližšie spoznali najmenšie veľhory, najvyšší oltár na Slovensku, ale tiež najvyššiu vežu. Podrobne sa venovali pamiatkam UNESCO a národným parkom v našom regióne.
                                                                             Katarína Burdigová

Matematika nie je ťažká

19. marca 2014 sa Peter Štark,  žiak z 9.B  zo ZŠ Ing. O. Kožucha, zúčastnil krajského kola Matematickej olympiády kategória Z 9. Patrí k úspešným riešiteľom, keď z 24 možných bodov získal 21 bodov.                                                                   
                                                                                 Katarína Burdigová

Jarný bedminton dvojíc

V sobotu 22. 3. 2014 sa v telocvični ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, stretli priaznivci bedmintonu. Uskutočnil sa tretí ročník „Jarného bedmintonu dvojíc“. 13 rodinných dvojíc zvládlo zápasy v skupinách a najlepší aj vo finálovej skupine. Víťazmi boli všetci, ktorí prišli, aby podporili športového ducha školy. Akcia sa vydarila, aktéri sa chcú  stretnúť opäť o rok.

Krajské kolo dejepisnej olympiády

1. 4. 2014 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnil 6. ročník Krajského kola dejepisnej olympiády. Náš obvod reprezentovali víťazi obvodného kola, medzi ktorými boli i traja  žiaci zo ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V tejto, na vedomosti náročnej súťaži, sa veľmi dobre darilo žiakovi 9. ročníka Petrovi Štarkovi, ktorý naše mesto vzorne reprezentoval a vo svojej kategórii obsadil pekné 4. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.                                                                
                                                                        Mgr. Magdaléna Šišková

SVETOVÝ DEŇ VODY

Žiaci prvého stupňa ZŠ Z. Nejedlého 2 oslávili Deň vody rôznymi činnosťami. Napríklad prišli do školy oblečení  modrom, premenili sme sa na kvapôčky Kvapkov a Kvapky, vyfarbovali pracovné listy s Čľupkom, kreslili  kolobeh vody, zaplávali si v školskom  bazéne kde objavovali molekuly vody, s ktorými aj cvičili. Popoludní aktivity pokračovali v podobe súťaží a kvízov, skladania obrázkov, ochutnávok nápojov so zapisovaním výsledkov. Všade sa pila čistá voda, hral sa bowling s plastovými fľašami. Vyhral každý, kto aspoň na chvíľku uvažoval nad nevyhnutnosťou vody pre náš život. Za pekné podujatie  treba poďakovať  Mgr. Stele Tomaščíkovej a Mgr. Štefánii Makulovej, ktoré podujatie zorganizovali. https://www.youtube.com/watch?v=c-xzs7UubKI#t=29

NÁVŠTEVA HEREČKY V ŠKOLE

Štvrtákov ZŠ, Z. Nejedlého 2 navštívila herečka Katarína Turčanová, ktorá žiakom predniesla dramatizáciu textu v rámci projektu 7 x 7 x 7. 7 čitátorov, 7 čitátoriek, 7 základných škôl. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou mesta Sp. Nová Ves. Herečka žiakom vysvetlila estetické hodnoty umeleckej literatúry, predniesla umelecký text,  po ktorej nasledovala diskusia. Žiaci IV. A ďakujú svojej pani učiteľke M. Pazerovej, že ich zapojila do tohto projektu a prezradili, už teraz sa tešia o mesiac na ďalšiu zaujímavú osobu, ktorá ich navštívi. Video  na stránke školy a na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=w6JfHLhRq98#t=143

KARNEVAL

Koncom februára sa v ZŠ, Z. Nejedlého 2 konal už tradičný karneval. Pozvanie prijal a celým podujatím sprevádzal kúzelník Wolf, ktorý sa postaral o kúzelnícke triky a pekný tanečný program pre žiakov v maskách. Po skončení programu sa všetci občerstvili fašiangovými šiškami a teplým čajom. Video z akcie : https://www.youtube.com/watch?v=39UZAatwPOA

ZIMNÉ BLÁZNENIE

Žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves sa v posledný marcový deň do sýtosti vybláznili na ľadovej ploche zimného štadióna v rámci svojich záujmových útvarov. O tom, že bolo výborne svedčia ich úsmevy a ponúkané video. http://youtu.be/TZqkuGR2IwY

SLÁVIK SLOVENSKA, šk. kolo

Ku príchodu jari neodmysliteľne patrí aj súťaž Slávik Slovenska. 25. marca 2014 sa žiaci Z. Nejedlého 2 stretli, aby si porovnali svoje spevácke sily. Príjemnú atmosféru a dobrú organizačnú prípravu zabezpečila  p. učitelka Mgr. Iveta Ogurčáková. Celý priebeh školského kola je zachytený objektívom na stránke školy a adrese: http://youtu.be/x6qFyUflN4Q

Deti deťom

V rámci spomínaného Národného projektu KOMPRAX sa dňa 30. 4. 2014 uskutočnilo zábavné dopoludnie „Deti deťom“, ktoré si žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre deti z Krízového centra Alžbetka.

Akcia prebehla v Detskom svete OC Madaras. Pre deti bol pripravený bohatý kultúrny program: tvorivé dielne, darčeky, občerstvenie a kopec dobrej zábavy.

KOMPRAX

Na prelome mesiacov február – marec sa učiteľky 1. stupňa ZŠ sv. Cyrila a Metoda zapojili do Národného projektu KOMPRAX, vďaka ktorému sa dňa 7.5. 2014 o 16:30 hod. v kine Mier uskutoční vystúpenie detí „Darček pre mamičku“, na ktoré Vás srdečne pozývame. Po vystúpení bude pre Vás pripravená recepcia.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V mesiacoch marec a apríl sa koná množstvo súťaží, do ktorých sa zapájajú aj žiaci našej školy. Tí nás potešili aj týmito úspechmi. V okresnom kole Biblickej olympiády naše trojčlenné družstvo skončilo na 1. mieste. Tri žiačky nás reprezentovali na celoslovenskom kole súťaže ...a slovo bolo u Boha v Bratislave, kde žiaľ v tvrdej konkurencii neuspeli.

Mali sme štyroch úspešných riešiteľov v obvodnom kole pytagoriády, v obvodnom kole matematickej olympiády M. Štubňa obsadil 3. miesto.V okresných majstrovstvách gymnastického štvorboja získali naše družstvá dve 1.miesta a dve 2. miesta.

Exkurzia do Važeckej jaskyne

V stredu 9. apríla 2014 sa žiaci 2.A a tretieho ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili exkurzie do Važeckej jaskyne. Cestovali autobusom, v ktorom nechýbal spev a dobrá zábava. Po príchode do Važca si prezreli Važeckú jaskyňu, v ktorej sa okrem krásnej vápencovej výzdoby nachádzali aj kosti zvierat z doby ľadovej. Navštívili aj miestne múzeum ľudových tradícií, v ktorom si prezreli ľudové kroje, kováčsku dielňu a rôzne staré predmety.

Týždeň úcty k životu v ZŠ sv. Cyrila a Metoda

25.marec je Dňom počatého dieťaťa, preto sme sa v našej škole v týždni od 24.-28. marca zamerali viac na uvedomenie si hodnoty života. Deviataci vo vestibule školy rozdávali biele stužky, ktoré sme nosili, ako symbol úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť počas celého týždňa. V prvých dňoch týždňa si ôsmaci a deviataci pozreli film Októbrové dieťa, ktorý hovorí o tom, ako sa vysporadúvajú so svojím životom mladí, ktorí neprijali svoje počaté dieťa, či sami boli neprijatí svojimi rodičmi. Vo štvrtok sme mali besedu s Mgr. Ivanou Kovaľovou o fázach dorastania do zrelej lásky až po manželstvo, o prejavoch a obliekaní mladých, o úcte k sebe i navzájom.

Týždeň sme zavŕšili modlitbou krížovej cesty, ktorá bola obetovaná za nenarodené deti.

Deň knižníc

Marec je mesiacom knihy. Preto sa dňa 24. marca 2014 prváci a druháci ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili akcie Deň knižníc. V školskej knižnici im pani učiteľka Valasová predstavila rozprávku aj v inej forme. Zvolila si rozprávku O repe. Najprv museli žiaci po prečítaní úryvku uhádnuť, o akú rozprávku ide. Neskôr pracovali na interaktívnej tabuli, zahrali si ukazovaciu hru, pracovali v pracovnom liste, pozreli si i zahrali krátke divadielko O repe. Nakoniec  si vytvorili leporelo tejto rozprávky.

Svetový deň vody

Pretože 21. marec je Svetovým dňom vody, mali sme v  sv. Cyrila a Metoda projektový deň zameraný na túto tému. Pri vstupe do školy nás privítali žiaci so stánkom ku Svetovému dňu vody, v ktorom sme ochutnali vodu  (čistú z vodovodu a minerálnu vodu) a odpovedali na pripravené otázky.

Žiaci I. stupňa sa oboznámili s vodným ekosystémom a s predpoveďou počasia. Získali cenné vedomosti o vode, vodných živočíchov a s prácou meteorológov. Zhotovili modely akvária so sladkovodnými a morskými živočíchmi. Malí meteorológovia pripravili predpoveď počasia a zhotovili predpoveďovú mapu. Výsledok projektového vyučovania krášli interiér školy.

Žiaci II. stupňa svoje aktivity zamerali na spoluprácu s verejnosťou. Navštívili Múzeum Spiša, multifunkčné banícke centrum,  triedičku plastov, pozreli si ekofilmy, či pracovali s vodou v chemickom laboratóriu.

V závere ekologického dňa si žiaci mohli vyskúšať svoju zručnosť, obratnosť a šikovnosť v ekologických súťažiach na jednotlivých stanovištiach.

Zaujímavou, hravou formou sa do aktivít ekologického dňa zapojili všetci žiaci školy a učitelia a tak si rozšírili vedomosti o vode, jej ochrane a význame.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

8. 4. 2014 sa v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.

Žiačka , ZŠ Nad Medzou 1, Sarah Ogurčáková získala v 1. kategórii - poézia 2. miesto a žiak Samuel Peter Cibula získal v 3. kategórii – próza krásne 1. miesto.

Okresné kolo vo florbale

27. marca 2014 sa mladšie žiačky ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi zúčastnili okresného kola vo florbale. Naše dievčatá vyhrali všetky zápasy a na turnaji obsadili prvé miesto. Víťazstvo im umožnilo postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2014 v Michalovciach. Víťaznému družstvu dievčat blahoželáme.

                                                                                    Mgr. Tomáš Sliva

Chemická olympiáda – okresné kolo

27. marca 2014 sa v Základnej škole Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády – kategória D. Všetci súťažiaci sa potrápili nielen nad otázkami z teoretickej časti, ale vyskúšali si svoje zručnosti aj v praktickej časti. V konkurencii žiakov základných škôl a osemročných gymnázií okresu Spišská  Nová Ves sa Lucia Grešová, žiačka IX.A triedy našej školy umiestnila na 2. mieste. Lucii blahoželáme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

                                                                                                                                                                                                                         RNDr. Alica Kačengová

VEĽKÝ ÚSPECH BASKETBALISTOV ZO ZŠ LIPOVÁ

Chlapci zo ZŠ Lipová sa môžu pochváliť skvelým športovým úspechom.

Dňa 26. marca sa zúčastnili Majstrovstiev Košického kraja v basketbale žiakov ZŠ, ktorých organizátorom bolo súkromné Centrum voľného času Valaliky.

Stretlo sa tam 10 družstiev, víťazov obvodných kôl v rámci celého Košického kraja.

Chlapcom sa v zápasoch darilo. Po víťazstve v zápasoch B-skupiny nastúpili na finálový zápas. Aj ten im vyšiel podľa predstáv.

Po tomto super výkone mohli stáť na stupňoch víťazov. Zároveň si vybojovali postup na Majstrovstvá SR.

Držíme im palce a veríme, že nás nesklamú a budú vzorne reprezentovať svoju školu i mesto.

                                                  Mgr. V. Krišandová

PEER-AKTIVISTI

Jedného dňa nám koordinátor sociálno-pedagogickej prevencie p. uč. Burík oznámil, že je možnosť zapojiť sa do programu peer aktivistov. Prihlásili sme sa my, 4 žiačky bývalej 7.C triedy ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Pred prvým stretnutím sme sa veľmi báli, ale bolo to naozaj fajn. Školili nás v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) spolu so žiakmi z Lipovej školy. Boli sme vyškolené na základe rovesníckemu programu peer to peer (rovesník - rovesníkovi). Na posedeniach nás učili o závislostiach na alkohole, tabaku, drogách a počítači. Po niekoľkých sedeniach sme dostali certifikát o tom, že sme úspešne prešli výcvikom. Na poslednom sedení sme sa pripravovali na besedy v triedach a zopakovali sme si všetko, čo sme sa naučili. Pred prvou besedou sme mali trému, no bolo to nad naše očakávania. Žiaci boli aktívni a zapájali sa do diskusie. Ak má niekto z vás alebo vašich kamarátov problém, môže sa obrátiť na kamarátov, rodinu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na Letnej ul. 66 v Spišskej Novej Vsi. Tiež sa môžete obrátiť na pána učiteľa Buríka - koordinátora prevencie alebo na pani učiteľku Vargovú - výchovnú poradkyňu. Ak by ste sa radšej poradili so svojim rovesníkom, môžete navštíviť žiačky 8.C triedy - Veroniku Kubincovú, Kristínu Neupauerovú, Dominiku Pamulovú a Ľubicu Vikartovskú.

Shakespeare´s Memoriál

V školskom roku 2013 - 2014, v mesiaci apríl, sa v ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha uskutočnila  súťaž v prednese v anglickom jazyku: Shakespeare's Memoriál. V školskom kole sa súťažilo v troch kategóriách, žiaci 5. a 6.ročníkov, žiaci 7. a 8. ročníkov a žiaci 9. ročníkov. Medzi školami v obvodnom kole sa v kategórii 1. a 2. ročníkov ročníkov na 1. mieste umiestnila S. M. Hollaarová, v katégórii 5. a 6. ročníkov na 1. mieste sa umiestnila M. Dovčíková a v kategórii 7. a 8. ročníkov sa na 2. mieste umiestnila A. Čupáková.

Šach

„Šach je nádherná hra, ktorá v sebe spája intelekt, výdrž a schopnosť dlhodobej koncentrácie."

V ZŠ. Ing. O. Kožucha 11 sa šachu vytrvalo venujú žiaci: M. Dam, B. Jakubov, K. Lacušová a M. Lacuš, ktorí úspešne súťažia a reprezentujú školu a naše mesto v Lige mládeže Spiša. V tejto kráľovskej hre sa šachistom vytrvalo venujú: R. Zrost, p. zástupca J. Bakó a p. riaditeľ B. Vaľko.

Dejepisná súťaž

V dňoch 9. – 10. apríla 2014 sa na ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi konal 14. ročník dejepisnej súťaže Historia est magistra vitae. Stretli sa malí nadšenci histórie, ktorí v trojčlenných družstvách súťažili za svoje triedy 5. – 8. ročníka. Hravou formou a pomocou počítačov a interaktívnej tabule zvládli úlohy, ktoré pre nich pripravili vyučujúce dejepisu.

Striedali sa historické obdobia, pojmy, mená. Súťažiaci boli odmenení malými vecnými cenami a dobrým pocitom, že si upevnili a rozšírili svoje vedomosti.

Mgr. Magdaléna Šišková

Obvodné kolo Ars poetica – Puškinov pamätník

Dňa 10. 4. 2014 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese ruskej poézie i prózy Puškinov pamätník. Súťaže sa zúčastnili i žiaci zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V 1. kategórii (6. – 7. ročník) sa Jakub Pollák zo VI. A umiestnil na 2. mieste. V 2. kategórii (8. – 9. ročník) sa Katarína Majerničková z VIII. B umiestnila na 5. mieste. Pekné umiestnenia žiakov svedčia o ich kladnom vzťahu k ruskému jazyku i ruskej literatúre. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

Mgr. Magdaléna Šišková

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

1. 4. 2014 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnil 6. ročník Krajského kola Dejepisnej olympiády. Náš obvod reprezentovali víťazi obvodného kola, medzi ktorými boli i traja žiaci zo ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V tejto na vedomosti náročnej súťaže sa veľmi dobre darilo žiakovi 9. ročníka Petrovi Štarkovi, ktorý naše mesto vzorne reprezentoval a vo svojej kategórii obsadil pekné 4. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

Mgr. Magdaléna Šišková

Príprava finančnej gramotnosti

Peniaze sú pre život potrebné, no nemajú sa stať životným cieľom, ale prostriedkom. Je dôležité naučiť sa hospodáriť s nimi už v mladom veku. Ako s nimi správne a užitočne narábať, ako a na čo ich používať, to sa učili žiaci prvého stupňa ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorí v piatok 28. 2. 2014 prežili projektový deň zameraný na finančnú gramotnosť.  Rozprávali sa o pravom bohatstve, o možnostiach využívania peňazí, sporenia, vyskúšali si rôzne hry a úlohy. Vytvorili si svoje peniaze i peňaženky a hlavne si hravou a praktickou formou vyskúšali svoje poznatky a vedomosti z tejto oblasti.

ZS Nad Medzou privítala zahraničných hostí

ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi je od minulého roka zapojená do medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius pod názvom Kultúrne interakcie a detské hry. Do projektu sú zapojené školy z Poľska, Talianska a Turecka. Po mobilitách v Turecku a Taliansku, ktorých sa zúčastnili nielen učitelia, ale aj žiaci, ktorí boli ubytovaní v hostiteľských rodinách žiakov jednotlivých partnerských škôl, sa stala škola v dňoch 19. - 23. 2. 2014 hosťujúcou pre projektových partnerov. 17 žiakov z Poľska, Talianska a Turecka boli ubytovaní v rodinách žiakov. Počas ich návštevy prebiehal v škole sprievodný program. Učitelia aj žiaci si mohli prezrieť priestory, odborné učebne, ale aj klasické triedy počas vyučovania, čo im umožnilo spoznať život v škole. Nakoľko projekt je zameraný na detské hry, boli taktiež pripravené spoločenské, ale aj športové hry, ktoré si žiaci mohli vyskúšať. „V rámci kultúrnej interakcie učitelia aj žiaci navštívili mesto Levoča, Spišský hrad a Vysoké Tatry (Skalnaté pleso). V projekte Kultúrne interakcie a detské hry prezentujeme svoje vlastné miestne a národné hry, čo vytvára priestor na vzájomné spoznanie kultúr všetkých zúčastnených krajín. Žiaci sa tak učia tolerovať kultúrne rozdiely a podporovať dlhé a stále priateľstvá. Zapojením sa do projektu je umožnené žiakom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu na štúdium anglického jazyka. Taktiež poskytuje pomoc pri vzájomnom zlepšovaní porozumenia zahraničných kultúr“ uviedla koordinátorka projektu Ing. Katarína Špirková. Projekt bude ukončený v máji na poslednom stretnutí v Poľsku.

Cirkus JACKO medzi Lipáčikmi

Na 13. marec sa všetci Lipáčikovia zo ZŠ na Lipovej ulici obzvlášť tešili. Navštívil ich totiž cirkus Jacko z Ukrajiny so svojím novým programom. Nechýbali  v ňom vystúpenia žonglérov a fakíra, kúzelnícke čísla či rôzne akrobatické kúsky členov cirkusu. Úsmev na tvárach detí však vyčaril najmä šašo, ktorý do svojho skvelého čísla zapojil i samotných žiakov.

Šaliansky Maťko

26. 2. 2014 sa konalo Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Átrium klube mestskej časti Košice. Súťaže sa zúčastnilo 40 súťažiacich z Košického kraja v troch vekových kategóriách: 2. - 3., 4. - 5., a 6. - 7. ročník základných škôl a osemročných gymnázií. Žiačka ZŠ Nad Medzou 1, Zuzana Nováčková obsadila v druhej kategórii krásne 3. miesto.

Prehadzovaná žiačok

26. februára 2014 sa v telocvični ZŠ Ing. O. Kožucha konala prehadzovaná žiačok v rámci Mestskej športovej olympiády žiakov 1. stupňa základných škôl. Zúčastnilo sa jej 7 základných škôl mesta. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Hutnícka, 2. miesto získala ZŠ Levočská a 3. miesto ZŠ Nad Medzou.

Fašiangový karneval

Ani v Základnej škole na Lipovej ulici nemohol chýbať fašiangový karneval pre žiakov I. stupňa. Pekne vyzdobená telocvičňa ožila tancom masiek, ktoré si žiaci spoločne pripravili s rodičmi  a hudbou, o ktorú sa postarali žiaci 9. ročníka. Pretože každý z malých žiakov chcel byť niečím iným,  nebola núdza o masky. Porota vybrala tie najoriginálnejšie. 8 najlepších bolo odmenených vecnými cenami. Okrem toho  taktiež každý účastník karnevalu dostal sladkosť.

Slávnostný zápis do 1. ročníka

V sobotu ráno 8. 2. 2014 v ZŠ Ing. O. Kožucha bzučalo ako v úli. Zavítali k nám budúci prváčikovia spolu s rodičmi na Slávnostný zápis do prvého ročníka.  Prišli sa zoznámiť s novým školským prostredím, stretnúť sa s budúcimi spolužiakmi, vyskúšať si školské lavice. Privítal ich pán riaditeľ a potom už museli v sprievode p. učiteliek zvládnuť jednoduché  testy, niekoľko otázok  a za odmenu začala zábava - návšteva kráľovstva ABECEDOVA. Ich rodičia voľný čas využili na prehliadku školy, stretnutie  s pedagógmi a žiakmi z Olympijského a EKO krúžku. Prvákom sa v škole páčilo. Domov odchádzali s prvým vysvedčením, ktoré dostali za zvládnuté úlohy a s poznaním, že v škole je zábava.

Karneval na ľade - aj my sme tam boli

Aj  žiaci prvého stupňa ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves sa zúčastnili  zaujímavého kultúrno-športového podujatia, z ktorého si naši najmenší odniesli zaujímavé ocenenia a pekné zážitky. :-) Video ponúkame na stránke školy.

Prvé miesto je doma!

Žiaci prvého stupňa ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves sa pod vedením Mgr. Milady Pazerovej zúčastnili mestskej športovej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Hutníckej. Z tohto podujatia si odniesli víťazný pohár a diplom. Video z tohto podujatia ponúkame na našej stránke školy a na adrese: http://youtu.be/baE6FN6SvYw

Aké to je mať vietor vo vlasoch?

Siedmaci ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves pod vedením svojich inštruktorov hľadali a mnohí aj našli odpoveď na otázku aké to je mať vietor vo vlasoch pri lyžovaní a vôbec celkovo jeho krásy na lyžiarskom výcviku. Konalo sa prvý februárový týždeň na Poráčskej doline. Najkrajšie momenty ponúkame vo videu na našej stránke školy a na adrese: http://youtu.be/-pGLKDcT1MQ

Predchádzame nelátkovým závislostiam

V ZŠ Hutnícka si vo februári už tradične pripomínajú Svetový deň bez mobilov. V tento deň sa pokúsili vypnúť svoje mobilné telefóny, poradiť si bez vyťukávania SMS-iek, telefonovania, prípadne fotografovania s mobilom či  vyhľadávania rôznych aplikácií. Žiaci rozbehli aj informačnú kampaň o nelátkových závislostiach, v ktorej upozornili na riziká užívania internetu, zamedzeniu  nadmerného trávenia času  pri počítačových hrách. Okrem  letáčikov s radami pre žiakov, rodičov aj učiteľov si žiaci  si mohli spraviť test, či sú závislí na mobiloch či internete. Kampaň prebiehala aj v nasledujúcom týždni prostredníctvom interaktívnych diskusií na triednických hodinách pre žiakov 2. stupňa. Užitočné informácie možno získať na www.e-deti.sk.

Objavili krásy zimy

Žiaci siedmeho ročníka ZŠ, Z. Nejedlého, 30. januára putovali na Hrebienok, aby objavili krásy zimy v podobe Tatranského ľadového domu a užili si snežnej nádielky. Siedmakov sprevádzal Mgr. Miroslav Palička, PhD., PaedDr. Milada Petková a Mgr. Andrea Dunajčanová. Odpoveďou boli úsmevy a video na adrese: http://youtu.be/YHrnghupUjE

Podujatie v knižnici nielen v marci

Koncom januára sa žiaci štvrtých ročníkov ZŠ Lipová zúčastnili podujatia pod názvom „Láskyplné rozprávky“ v Spišskej knižnici, ktoré pripravila pani knihovníčka p. Kalatovičová. Deti si mohli v rozprávkach, ktoré čítali všimnúť, aké podoby má láska. Ku komu alebo k čomu mieri, ako a prečo ovplyvňuje správanie... Žiaci odchádzali z knižnice nielen s vypožičanými knihami, ale aj s novými skúsenosťami. 

Medzinárodný workshop v Štokholme

V roku 2013 sa Adriána Henčeková, žiačka 8. A ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, zúčastnila súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. O  problematike nelegálnej skládky v našom meste napísala reportáž. S článkom „Môj pohľad, aj z okna“ sa umiestnila na 2. mieste a s fotografiou „Hluché ucho“  na 1. mieste na Slovensku. Na medzinárodnej úrovni skončila na 2. mieste. Vďaka tomu sa od 23. - 27. 1. 2014 zúčastnila medzinárodného workshopu v Štokholme. Stretla sa tam s účastníkmi z 10 krajín sveta (napr. Kanada, Francúzsko, Malta...). Program bol zameraný na environmentálnu problematiku, zdokonalenie práce s fotoaparátom, písanie článkov... Mladí reportéri sami skúmali environmentálnu úroveň obchodov a reštaurácií v Štokholme, výsledky spracovali formou článku a videa. Program bol obohatený o návštevu skanzenu, múzea fotografií.

Fašiangy v ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Fašiangy sú časom radosti, karnevalov a plesov, a túto radosť mohli prežívať žiaci našej školy hneď dvakrát. 31. január 2014 bol dňom, kedy žiaci dostávali výpisy vysvedčení, okrem toho sa konal v telocvični školy veľký fašiangový karneval. Všetci žiaci sa predviedli v originálnych maskách a zasúťažili si v rôznych pre ne pripravených disciplínach. Najkrajšie masky si domov odniesli hodnotné ceny. V sobotu 8. februára 2014 sa konala Fašiangová diskotéka pre žiakov 5. - 9. ročníka. Okrem dobrej hudby, zábavy, tomboly a hier na nej nechýbali ani tradičné fašiangové šišky.

Slávnostný zápis budúcich prvákov

25. januára 2014 sa v ZŠ sv. Cyrila a Metoda konal slávnostný zápis budúcich prvákov. Zápisu sa zúčastnilo 23 detí, ktoré sprevádzali ich rodičia. Čakalo na nich „Veľké putovanie so škriatkom Pipibumom“. Tento škriatok ich previedol ríšami rozprávkových bytostí. Za malý okamih sa z nich stali hrdinovia, ktorí zachraňovali celú rozprávkovú ríšu z pazúrov mocného čarodejníka Hrombucha. Ako pamiatku na tento deň si domov odniesli spomienkový darček - múdru sovičku.

Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda

22. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie Z 9, v ktorom Jakub Holotňák obsadil vynikajúce 3. miesto.
23. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiačka Monika Klučárová obsadila v kategórii 1B krásne 3. miesto.

Olympiáda v nemeckom jazyku

13. februára 2014 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Košiciach, ktorého sa zúčastnili žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha Peter Hamráček a Patrick Lorko, ktorý v kategórii 1C získal pekné 3. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 11. 2. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili víťazi školského kola zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha. Súťažiaci okrem zvládnutia učiva daného ročníka a regionálnych dejín, museli zvládnuť monotematické témy – Egypt a 1. svetovú vojnu. Napriek náročnosti DO žiaci nadviazali na úspechy svojich predchodcov a dôstojne reprezentovali svoju školu. Bruno Jakubov VI. A, Štefan Jasečko VII. A, Peter Štark IX. B sa v svojich kategóriách umiestnili na 1. mieste a žiaci Viktória Jakubcová VI. A, Matúš Pohanka VII. C sa v svojich kategóriách umiestnili na 2. mieste. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková. 

 Mgr. Magdaléna Šišková

ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 15. 1. 2014, obsadil žiak ZŠ sv. Cyrila a Metoda J. Holotňák v kategórii 1. B krásne 2. miesto.

V rámci stretnutia rodičovského spoločenstva ZŠ sv. Cyrila a Metoda žiaci za pomoci svojich rodičov realizovali jednu z úloh projektu Zelená škola a pripravili ochutnávku biopotravín. Aj táto aktivita spríjemnila atmosféru spoločného stretnutia rodičov a učiteľov.

19. 12. 2013 sa na pôde ZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov MŠ. Budúci prváci si prezreli priestory školy, učebne vybavené interaktívnou technikou, novozriadenú jazykovú učebňu a aktívne sa zapojili do činností, ktoré si pre nich pripravili žiaci l. stupňa.

 

Novoročný turnaj

To, že láska k športu u žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda nemizne ani počas prázdnin, dokázali naši žiaci, keď sa 3. 1. 2014 zúčastnili na Novoročnom turnaji chlapcov v malom futbale a stolnotenisovom turnaji dievčat, ktoré sa konali pod záštitou riaditeľa školy. Spoločne súťažilo 5 družstiev a okrem radosti z výhry všetkých potešil pocit, že po vianočných sviatkoch urobili niečo aj pre svoje zdravie.

... A slovo bolo u Boha

14. 12. 2013 sa v Poprade uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž v prednese kresťanskej poézia a prózy „...a Slovo bolo u Boha“. Žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda získali v troch kategóriách krásne 1. miesto: Paulína Labaničová, Ester Gregorovičová, Katarína Hlinková. Ľuboslava Švajková obsadila vo svojej kategórii 3. miesto. Traja víťazi postupujú a budú školu reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

Tajomstvo Vianoc

16. 12. 2013 sa v Kine Mier konala vianočná akadémia pod názvom „Tajomstvo Vianoc“, ktorú pre rodičov i širokú verejnosť pripravili žiaci a učitelia ZŠ sv. Cyrila a Metoda. S touto akadémiou bola spojená aj vianočná tržnica, v ktorej žiaci ponúkali svoje výrobky. Jej výťažok pomohol prežiť krajšie Vianoce rodinám v hmotnej núdzi nášho mesta.

Malí športovci

Aj v tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha zapojili do Mestskej športovej olympiády žiakov I. stupňa ZŠ. V novembri prebehol turnaj vo vybíjanej. Viac sa darilo družstvu chlapcov, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. V decembri  sa súťažilo v bedmintone. Súťažili dvojčlenné družstvá, chlapci obsadili 1. miesto a dievčatá tiež 1. miesto.

Projekt „Korčuľuje celé Slovensko“

ZŠ Komenského SNV sa spoločne so ZŠ Nad Medzou SNV zapojila do projektu Korčuľuje celé Slovensko, v rámci ktorého sa deti zo škôl učia korčuľovať na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Okrem kvalifikovaných trénerov sa vyučovania korčuľovania zúčastňujú aj hráči hokejového klubu HK Spišská Nová Ves a tiež hokejistky HC Osy Spišská Nová Ves. 

Vystúpenia pre radosť

Deti zo ZŠ Komenského Spišská Nová Ves v rámci spríjemnenia chvíle Vianoc nezabudli ani na starkých v Domove dôchodcov a detičky v Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Potešili ich krásnym vystúpením s rozprávkou „Dievčatko so zápalkami“. Samozrejmosťou bolo aj napečenie vianočných perníkov a ich rozdanie starkým aj detičkám.

Vianočná akadémia v Kine Mier

Cez vianočný čas sme akísi mäkší, možno aj zasnenejší, ponárame sa viac do vlastného vnútra, robíme súvahy celoročnej práce, sú to zároveň chvíle návratov do detských čias, opantaných čarom rozprávok, vôňou domova. Aj žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici si pripomenuli túto nádhernú atmosféru hodnotným umeleckým programom v Kine Mier. Vystúpením ukázali, akú hodnotu majú Vianoce.

Zober loptu nie drogu

Žiačky 8. ročníka ZŠ, Hutnícka  16 v Spišskej Novej Vsi sa 5. 12. 2013 v rámci akcie „Zober loptu nie drogu“ zúčastnili v Kežmarku na volejbalovom turnaji dvojíc žiačok 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo 20 družstiev z deviatich škôl z Popradu, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. V tvrdej konkurencii sa dievčatá zo ZŠ, Hutnícka 16, SNV pod vedením p. uč. Mgr. Hnáta postupne prebojovali zo základných skupín do osemfinále. Ďalej sa postupovalo vyraďovacím spôsobom. Naše dievčatá preukázali psychickú aj hernú vyrovnanosť a nakoniec obsadili prvé a tretie miesto.

Memoriál A. Franka s prívlastkom dvadsiaty

V dňoch 9. – 10. decembra ZŠ Z. Nejedlého v spolupráci s FK SNV a mestom usporiadala 20. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja starších a mladších žiakov. Podujatie malo u širokej verejnosti mimoriadne pozitívnu odozvu a mnohí sa zhodli na tom, že to bol jednoznačne najlepší ročník.

Zostrih zaujímavých momentov nájdete na stránke školy, ako aj vo videu: http://youtu.be/-cJ--7UwRlg

Mestská športová olympiáda v plávaní

13. decembra 2013 bola ZŠ Z. Nejedlého 2 hostiteľom mestskej športovej olympiády v plávaní žiakov prvého stupňa, na ktorej žiaci ZŠ Nejedlého 2 boli úspešní a mnohí aj viackrát zvíťazili. Pekné momenty približuje video: http://youtu.be/WlMZqfY6mUs

Vianočný basketbalový turnaj

V adventnom období si žiaci prvého stupňa športovo spríjemnili predvianočné podujatie medziškolským turnajom v basketbale. Vianočný basketbalový turnaj sa konal 13. decembra 2013 na ZŠ Hutníckej a žiaci ZŠ Z. Nejedlého 2 obsadili pod vedením Mgr. Miroslava Palička, PhD., celkovo pekné tretie miesto. Video si môžete pozrieť na eb stránke zsnejedleho-snv.edupage.sk, ako aj na adrese: http://youtu.be/g6dCijSRIQQ.

ZŠ Z. Nejedlého úspešná v rozvojovom projekte

18. 12. 2013 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie interaktívnej tabule do praxe, ktoré pripravila Mgr. Jana Sámelová. Tým sa úspešne zavŕšila finálna fáza v rámci rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia”. ZŠ Z. Nejedlého 2 v ňom bola úspešná a získala nemalé finančné prostriedky na zakúpenie modernej edukačnej digitálnej technológie – interaktívnej tabule.

Atmosféra želaní

V decembri sa v ZŠ Lipová uskutočnili rôzne akcie a súťaže: výroba ikebán, burza hračiek a vianočných výrobkov. Vianočná besiedka sa uskutočnila v priestoroch obchodného centra Madaras. Okrem žiakov a učiteľov na besiedku prišli pozrieť a potešiť aj rodičia, starí rodičia a príbuzní. Vystúpeniami  deti prezlečené za anjelov, čertov a iné bytosti pozdravili svojich najmilších spevom, tancom, hrou na husliach a vinšmi. Celé vystúpenie sa nieslo v príjemnej atmosfére želaní.

Návšteva Spišskej knižnice

28. 11. 2013 sa žiaci šiesteho ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili na prednáške O sv. Cyrilovi a Metodovi v Spišskej knižnici.

Dozvedeli sa ďalšie zaujímavosti zo života týchto svätcov, prostredníctvom interaktívnej techniky si mohli prezrieť obrazy z obdobia, v ktorom žili.

V hovorenom slove zazneli aj ukážky z ich tvorby - z Proglasu. Z tejto prednášky si žiaci odniesli veľa nových poznatkov a informácií. Sme radi, že naša škola nesie v názve mená týchto dvoch významných svätcov.

Adventná besiedka

„JE ADVENTNÁ DOBA VTEDY KAŽDÝ ČAKÁ BATLEHEMSKÉ DIEŤA MENOM JEŽIŠ“

2. 12. 2013 sa v našej škole ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves uskutočnila adventná besiedka. Medzi sebou sme privítali pána kaplána Mgr. Pavla Garbiara, ktorý požehnal adventné vence. Pán kaplán povzbudil, aby sme si „poupratovali“ svoje srdcia a tak pripravení očakávali  narodenie dieťaťa – Ježiša. Povzbudil nás nielen slovom ale aj krátkym filmom Objatie, počas ktorého sme si uvedomili potrebu budovať vzťahy nielen medzi sebou navzájom ale aj medzi nami a Pánom Bohom.

Po stopách Matice slovenskej

V rámci literárno-dejepisnej exkurzie 15. 11. 2013 žiaci ôsmeho ročníka ZŠ, Z. Nejedlého 2, navštívili sídlo Matice slovenskej v Martine. Sprievodca a pracovník Matice slovenskej ich oboznámil s historickými udalosťami týkajúcimi sa národného obrodenia, budovania národnej svojbytnosti a vlastného – národného jazyka. Žiaci si pozreli Národný cintorín, miesto posledného odpočinku mnohých významných predstaviteľov národného, kultúrneho života, a zapálením sviečky si uctili ich pamiatku.

Odtiaľ sa presunuli na prehliadku Domu J. C. Hronského – prvého predsedu Matice slovenskej, kde im pracovníčka ponúkla odborný výklad, premietla video-pásmo o živote a diele J. C. Hronského. Prítomní absolvovali besedu o Hronskom, ktorej účastníkom bola aj p. Mária Macuľová, neter Hronského.

                                                                                                Andrea Kanóczová

Video na stránke školy: youtu.be/h54i9rS1nxE

Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť

Pod vedením Mgr. Miroslava Paličku, PhD. a PaedDr. Kataríny Kilianovej žiaci ôsmeho ročníka za mimoriadne priaznivého počasia vystúpili v rámci geografickej exkurzie na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. Mgr. Miroslav Palička, PhD., komentoval podujatie: “Je lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť. Týmto mottom sme sa riadili a celkom úspešne. Preberané učivo sa tak stáva plastickejšie a názornejšie a žiaci majú zážitok.”

Krátke video: http://youtu.be/Ks916cAKyWI

Ostrostrelci ZŠ Z. Nejedlého

“Na našej základnej škole sa začiatkom novembra konala súťaž v streľbe so zalamovacej pušky. S dosiahnutými výsledkami som nad mieru spokojná,” prezradila úvodom zástupkyňa a organizátorka súťaže p. PaedDr. Milada Petková, ktorá žiakov spolu s p. Jánom Mlynarčíkom na súťaž aj pripravovala. Mnohí zo zúčastnených žiakov boli priam čarovní strelci! Celková bilancia: 4 prvé miesta, 1 druhé miesto, 3 tretie miesta, 2 štvrté a 1 piate.

Bahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa podobných úspechov.

Video: youtu.be/0gmneYyBdDw

V Diskomaratóne tri ceny!

V spoločenskej sále Kultúrneho domu v Smižanoch to 21. novembra 2013 doslova vrelo. 109 súťažiacich sa chcelo v hodinovom diskomaratóne pretancovať do finále a získať uznanie a ocenenia. Traja i žiaci zo ZŠ Z. Nejedlého 2 boli najkreatívnejší! Adam Bartoš získal prvé miesto, Filip Klein druhé miesto a v kategórii dievčat Barborka Repaská druhé miesto.

Na stránke školy video: http://youtu.be/9tnQstsugqI

Celoslovenský úspech ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves

K Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2013 na tému Školské knižnice: Brána do života (School Libraries: Doorways to Life). Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 9. ročník súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ Súťaž sa konala pod osobnou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Základná škola Levočská 11 pripravila na tento deň množstvo aktivít a netradičných podujatí s knihami a o knihách pre žiakov aj verejnosť. Zásluhou všetkých, ktorí sa podieľali, medzi 340 školskými knižnicami základných a stredných škôl ZŠ Levočská  získala krásne 2. miesto, ktoré je spojené s finančnou odmenou 800 € určenou na nákup nových kníh do školskej knižnice. V máji 2014 bude ZŠ Levočská 11 prezentovať svoje víťazné podujatie a činnosť školskej knižnice na 8. medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl za účasti zástupcu ministerstva školstva v Bratislave.

Úspech patrí všetkým. Žiakom aj pedagógom.

Mikulášske trojstretnutie

Popri mnohých iných podujatiach v adventnom období sa v ZŠ Hutnícka uskutočnilo aj „Mikulášske trojstretnutie“ vo volejbale. Sily na ihrisku si zmerali tri družstvá - rodičia, učitelia a žiaci. Všetky zápasy sa odohrali v búrlivej atmosfére, ktorú vytvorili povzbudzujúci hráči aj diváci. Okrem príležitosti zašportovať si, mali žiaci možnosť spoznať svojich učiteľov aj inak ako za katedrou. Taktiež pre rodičov to bol netradičný zážitok, po športovom výkone posedieť si s deťmi a ich učiteľmi pri výbornej kapustnici, ktorú pre všetkých športovcov uvarili učitelia. Keďže účastníci podujatia - rodičia, učitelia aj žiaci - toto netradičné športové zápolenie zhodnotili ako veľmi príjemné spestrenie dnešného uponáhľaného života, veríme, že sa stane každoročnou tradíciou na našej škole.

Hodina deťom

V tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Hutnícka 15. novembra 2013 už po druhýkrát zapojili do celonárodnej zbierky Hodina deťom“. Dva tímy dobrovoľníkov zbierali do pokladničiek finančné prostriedky v škole a v uliciach nášho mesta. Výnos zo zbierky žiakov a pedagogických zamestnancov školy ako i občanov nášho mesta, ochotných pomôcť dobrej veci, tvorila suma 189,20 €.

Imatrikulácia prvákov

Streda 20. novembra 2013 bola pre žiakov I. ročníka ZŠ Hutnícka slávnostná, pretože boli pasovaní do Cechu žiackeho. Po spoločnej, peknej pesničke zložili Sľub prvákov. Tí odvážnejší recitovali, zaspievali... Za odmenu dostali Imatrikulačnú listinu i drobný darček.

Boj proti drogám

Tretí novembrový týždeň sa v ZŠ Hutnícka niesol v znamení propagácie boja proti drogám. Sociálne pedagogičky a psychológ z CPPPaP spolu s peeraktivistami tejto ZŠ odštartovali aktivity v triedach siedmeho ročníka diskusiami o závislostiach. Taktiež sa venovali aj problému závislosti na počítačových hrách. Ostatní žiaci druhého stupňa výtvarne a literárne stvárnili svoj postoj k drogám plagátovou formou. Sprievodným podujatím bol turnaj v stolnom tenise pre žiakov druhého stupňa. Pestrými aktivitami boli žiakom sprostredkované informácie o prevencii, zdôraznená dôležitosť zdravého životného štýlu a vytváranie negatívnych postojov pri používaní akýchkoľvek drog.

Mikuláš na ceste

6. 12. 2013 sa žiaci 6. ročníka ZŠ Komenského 2 Spišská Nová Ves v spolupráci s Policajným zborom SR zúčastnili dopravno-preventívnej akcie „Mikuláš na ceste“. Vodičom, ktorí mali svoje vozidlo v poriadku, žiaci odovzdávali obrázky "Mikuláša". Nezodpovední vodiči dostali obrázok „Čerta“. Všetkým zapriali, aby ich na ceste stále ochraňoval „Strážny anjel“. Deti po skončení poďakovali príslušníkom za možnosť zúčastniť sa zaujímavej akcie.
                                                                                            P.K.

DETI DEŤOM

 

Obdarovať niekoho prináša väčšie potešenie ako byť obdarovaný. O tejto pravde sa presvedčili žiaci zo ZŠ na Lipovej ulici, keď sa zapojili do výzvy darovať aspoň jednu sladkosť deťom, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 2. 12. 2013 sa v škole konala zbierka sladkostí pre deti v núdzi. Nazbieralo sa 1 obrovské vrece všakovakých dobrôt. Aj vďaka dobrosrdečnosti Lipáčikov mohol Mikuláš navštíviť a potešiť i tieto deti.

                                                                               Mgr. Valéria Krišandová
                                                                                                      ZŠ Lipová

 

Čestné uznanie pre OKO

V novembri 2013 bola v Žiline na mestskej radnici vyhodnotená celoslovenská súťaž školských časopisov, ktorej organizátorom je Ministerstvo školstva SR a Matica slovenská, PRO SLAVIS 2013. Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 škôl a súťažilo vyše 600 školských časopisov. Aj časopis OKO, ktorý vydávajú žiaci ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej Mgr. Anny Prachovej, sa i tentokrát udržal medzi špičkou školských celoslovenských časopisov a „za veľmi dobrú úroveň“ bol ocenený Čestným uznaním.

 

                                                                                         Magdaléna Šišková 

MIKULÁŠ NA ŠKOLE

Aj tento rok je čas, kedy Mikuláš a jeho pomocníci navštevujú príbytky detí a odmeňujú ich za to, že boli celý rok dobré a poslušné. Ráno 6. 12. 2013 prišiel Mikuláš na ZŠ Nad Medzu rozdať všetkým deťom školy  sladkosti, ktoré pripravili rodičia. Okrem toho roznášal darčeky, ktoré donášali žiaci počas celého týždňa a nimi chceli potešiť svojich kamarátov a pánov učiteľov. Táto školská akcia sa  pripravuje každý rok spoluprácou vedenia školy, rodičov a našich deviatakov.

Komunikácia s partnerskou školou v Brazílii

Žiaci Základnej školy z Brazílie naďalej pokračujú v tradícii so Základnou školou Ing. O. Kožucha 11 a rovnako ako v minulom školskom roku, tak i teraz pripravili zaujímavé zápisníky, kde prezentovali, ako trávia svoj voľný čas počas celého dňa a poslali ich svojim rovesníkom až do Spišskej Novej Vsi. Pridali aj zaujímavé ilustrácie a inšpirácie typické pre túto exotickú krajinu. Spolu sme dostali 90 zápisníkov a spoločný list s pozdravom pre celú školu. V tomto školskom roku sme sa za pomoci pani učiteliek anglického jazyka rozhodli do pozdravov spracovať naše slovenské rozprávky  na Slovensku. Obe partnerské školy sa tak opäť dozvedia veľa nových zaujímavostí o inej krajine. V tejto milej tradícii plánujeme i v ďalších mesiacoch a rokoch pokračovať.

                                                                                             Mária Lacušová

Exkurzia v Rádiu LUMEN

Pani učiteľky náboženskej výchovy zo ZŠ Nejedlého ZŠ Nad Medzou 21. 10. 2013 zorganizovali exkurziu do Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Žiaci si prezreli vysielacie a nahrávacie štúdio, strižňu i redakcie. Na spiatočnej ceste sa zastavili na pútnickom mieste - Staré Hory, kde si v bazilike vypočuli o histórii tohto miesta. Domov sa žiaci vrátili nadšení a obohatení o nové zážitky. Ktovie, možno sa nám niekto z nich o pár rokov ozve z éteru...

Literárna exkurzia

Začiatkom októbra sa žiaci deviateho ročníka ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves zúčastnili literárnej exkurzie v malebnom oravskom kraji. Sprevádzali ich p. uč. Mgr. Janka Bobulová a PaedDr. Nórbert Turcovský. “Myslím si, že jedna priama interakcia s našimi národnými dejateľmi žiakov obohatí oveľa viac ako časté memorovanie v škole,” povedala p. uč. Bobulová.

PaedDr. Nórbert Turcovský dodáva: “Páčilo sa mi ako sa žiaci osobne angažovali pri tvorbe videa. Všade chceli byť a všetko vidieť, aby mohli to podstatné zachytiť objektívom.

Video nájdete na stránke školy - http://youtu.be/_VmcX_mQA20

Dobšinského Košice

29. 10. 2013 sa konal v Košiciach 9. ročník krajského matičného festivalu “Dobšinského Košice” súťaže v prednese slovenskej ľudovej rozprávky. Do súťaže sa zapojili aj žiaci Z. Nejedlého 2. V silnej konkurencii získal Adam Ogurčák súťažiaci v 1. kategórii Cenu riaditeľa Metro a Zuzka Ogurčáková dosiahla v 3. kategórii bola druhá. Žiakov pripravovali Mgr. Milada Pazerová a Mgr. Janka Bobulová.

Video nájdete na stránke školy - youtu.be/yl0i_BLMk6E

Výlet ako odmena

V  školskom roku 2012/2013 sa žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 zapojili do súťaže Kvetománia, ktorú vyhlásila Zelená škola.  Úlohou bolo doniesť do tried a na chodby školy čo najviac kvetov. Triedy, ktoré zvíťazili, 8. 10. 2013 školské lavice vymenili za čerstvý vzduch a zážitky. Vybrali sa totiž na poznávací výlet k Markušovskému skalnému hríbu. O zaujímavé informácie sa podelil F. Divok pracovník Správy Národného parku Slovenský raj, ktorý ich sprevádzal a ponúkol množstvo nových a cenných poznatkov.

Imatrikulácia prvákov

23. október bol pre prvákov ZŠ Z. Nejedlého veľkým dňom. Vedenie školy ich spolu s triednymi učiteľmi slávnostne pasovalo za žiakov - prvákov. Celým podujatím ich sprevádzala včielka Maja. V závere získali od včielky sladkú odmenu, od staršej žiačky po zadku a od vedenia školy symbolický kľúč na odomknutie brány k vzdelaniu. Triedna učiteľka 1.A Mgr. Janka Leskovjanská hovorí: "Toto školské podujatie vítania prvákov sa na našej škole stalo tradíciou a deti si ho vždy pochvaľovali. Myslím si, že aj v tomto školskom roku sa nám to podarilo."

"Deťom sa program páčil, bol urobený tak pútavo, že deti sa nemali čas ani nudiť a vyrušovať. Najviac sa im páčil med pod nosom a symbolické po zadku," dodal triedny učiteľ 1.B Mgr. Marek Zubaľ.

Video nájdete na stránke školy - http://youtu.be/H3lgavdSXD4

„Brána do života." v ZŠ Lipová

Po úspešnom minuloročnom úspechu sa aj v tomto školskom roku ZŠ Lipová zapojila do súťaže Medzinárodného dňa školských knižníc pod názvom „Školská knižnica: BRÁNA DO ŽIVOTA". Žiaci 1. až 9. ročníka sa 28. 10. zapojili do podujatia. To začalo sa zápisom výroku o knihe a čítaní na bránu pri vstupe do školskej knižnice, v ktorej sa väčšia časť akcie konala. Po tom nasledovali aktivity: Starší čítajú mladším, Besiedka s juniormi, krst Leporela plného rozprávok a odovzdaním detičkám MŠ. Súbežne s týmito akciami prebehli prezentácie o knižniciach - domácej, školskej, spišskej a ružomberskej, ktorú žiaci navštívili. Aj napriek, že všetky aktivity boli zaujímavé a podnetné, na besiedke  si seniori zarezonovali spomienky na to, ako čítavali svojim vnúčatám a dnes vnúčatá čítali im. Všetci zúčastnení boli odmenení drobnou pozornosťou v podobe záložky do knihy a malým občerstvením. Dúfame, že všetci budú na túto skvelú akciu spomínať.

                                                                                    Mgr. A. Rusnáková

Ako sa stať prvákom

28. októbra 2013 na ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi deviataci privítali prváčikov na slávnostnej imatrikulácii pričom ich pasovali za žiakov našej školy.

Prváci museli absolvovať viacero disciplín, ktoré potvrdili ich odvahu, silu i múdrosť. Po úspešnom zvládnutí úloh naši prváci získali imatrikulačnú listinu, prekvapenie od tretiakov aj sladkosť. Druháci im predviedli, čo sa už naučili a porozprávali im svoje dojmy z prvej triedy.

Na záver slávnosti prváci hrdo zaspievali prvácku hymnu.

ZŠ Hutnícka na exkurzii v Galérii Ľudovíta Fullu V Ružomberku

Deti z turistického a regionálneho útvaru ZŠ Hutnícka  sa zapojili do projektu VLAKOM  DO  MÚZEÍ  A  GALÉRIÍ, ktorý ponúka objavovanie toho, čo sa nedá nájsť v učebniciach a to práve vďaka Železničnej spoločnosti Slovensko. Aj vďaka zvýhodnenej cene dostali možnosť  pozrieť pamiatky, lepšie sa zoznámiť s našou históriou a kultúrou  a taktiež si užiť radosť z cestovania vo vlaku. Preto 26. 10. 2013 vycestovali do Ružomberka s cieľom spoznať mesto, navštíviť Galériu Ľudovíta Fullu a oboznámiť sa s okolitým krajom a prírodou. V galérii načúvali výkladu lektorky, ktorá im priblížila život a dielo akademického maliara  Ľudovíta Fullu. (Autor takmer celú svoju tvorbu venoval a ponechal nášmu štátu.). Aj takto sa dá spoznať aspoň časť  Slovenska. No a čo už krajšie môže byť?

                                                                                                        vedúce ZÚ

Hovorili sme...

V tomto školskom roku sa škola zapojila do projektu „HOVORME O JEDLE“, ktorý vyhlásili Centrum rozvoja znalosti o potravinách a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Preto od 14. 10. do 18. 10. 2013 ZŠ Hutnícka  prebiehali aktivity k Svetovému dňu výživy, ktorý pripadol na stredu 16. 10. 2013. Škola prihlásila do súťaže 4 príspevky na témy: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža a cestoviny; zelenina a ovocie , Mlieko a mliečne výrobky; Jedz a hýb sa. Rôzne zaujímavé aktivity boli podnetom na zamyslenie sa nad „zdravým“ stravovaním. Do súťaže sa zapojila celá škola, žiaci ukázali svoju tvorivosť a vôľu stravovať sa a žiť zdravo.

Vlajka Zelená škola

10. 10. 2013 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka programu Zelená škola. Konalo sa  pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé workshopy a slávnostná recepcia. Naša škola - ZŠ Hutnícka splnila všetky kritéria, a preto jej v tento deň bola udelená vlajka Zelená škola. Stala sa tak treťou školou v okrese SNV, ktorá sa môže pochváliť týmto titulom.

                                                                             Koordinátori Zelenej školy 

Vlakom do galérií a múzeí

17. 10. 2013 sa žiaci 9.B triedy zo Základnej školy na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi zúčastnili exkurzie. Bola to návšteva mesta Ružomberok. A prečo práve Ružomberka? Žiaci sa boli pozrieť do Galérie Ľudovíta Fullu. Najprv si prezreli obrazy mladého umelca z Košíc. Fascinoval ich jeho štýl a zobrazenie reality. Neskôr sa kochali pohľadom na portréty, samotného Fullu. Dozvedeli sa aj to, že tam býval a tvoril. S pomedzi obrazov ich najviac zaujalo dielo „Madona s dieťaťom“.  Zaujímavé informácie a prostredie galérie vyvolalo výbornú atmosféru. A čo na to povedali deviataci? Radi by sme si to zopakovali!

Alexandra Plošková, žiačka IX.B triedy
ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Návšteva Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku

Nová budova, nové technológie, podnetné prostredie, tiché študovne, skenery, tlačiarne, kopírky a neskutočné dlhé police kníh – to všetko nás čakalo v  Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku 17. októbra 2013. Hneď pri vkročení do knižnice nás upútala jedinečná atmosféra, ktorú vytváralo nielen obrovské množstvo kníh, ktoré by mohli tvoriť rad 22 km dlhý, ale aj informácie uložené v dokumentoch, interiér budovy, ktorý skrýval námestia a ulice. Mali sme tak možnosť si porovnať najväčšiu a najmenšiu knihu, ktorú knižnica vlastní a pochopili sme, že otvoriť si tlačenú knihu prináša čaro, ktoré elektronický dokument jednoducho nevie poskytnúť.

                            Žiaci IX. B triedy zo ZŠ na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi

LITERÁRNA EXKURZIA V RUŽOMBERKU

Na 17. október si deviataci ZŠ Lipová ul. naplánovali exkurziu do Univerzitnej knižnice v Ružomberku, ktorá sa pýši prívlastkom „malé mesto v meste“. Knižnica zaujala nielen množstvom kníh, ale aj modernou architektúrou, najmä presklenou podlahou na poschodiach a tiež mozaikou s textom modlitby Otče náš na stenách medzi jednotlivými poschodiami.

Získané informácie i obrazový materiál z tejto novozrekonštruovanej knižnice následne spracovali a poskytli svojim mladším spolužiakom v rámci série podujatí venovaných Medzinárodnému dňu školských knižníc.

                                                                                       Mgr. V. Krišandová

Komunikácia s partnerskou školou v Brazílii

Žiaci Základnej školy z Brazílie naďalej pokračujú v tradícii  so Základnou školou Ing. O. Kožucha 11 a rovnako ako v minulom školskom roku, tak i teraz pripravili zaujímavé zápisníky, kde prezentovali, ako trávia svoj voľný čas počas celého dňa a poslali ich svojim rovesníkom až do Spišskej Novej Vsi. Pridali aj zaujímavé ilustrácie a inšpirácie typické pre túto exotickú krajinu. Spolu sme dostali 90 zápisníkov a spoločný list s pozdravom pre celú školu. V tomto školskom roku sme sa za pomoci pani učiteliek anglického jazyka rozhodli do pozdravov spracovať naše slovenské rozprávky  na Slovensku. Obe partnerské školy sa tak opäť dozvedia veľa nových zaujímavostí o inej krajine. V tejto milej tradícii plánujeme i v ďalších mesiacoch a rokoch pokračovať.

                                                                                             Mária Lacušová

Čestné uznanie pre OKO

V novembri 2013 bola v Žiline na mestskej radnici vyhodnotená celoslovenská súťaž školských časopisov, ktorej organizátorom je Ministerstvo školstva SR a Matica slovenská, PRO SLAVIS 2013. Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 škôl a súťažilo vyše 600 školských časopisov. Aj časopis OKO, ktorý vydávajú žiaci ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej Mgr. Anny Prachovej, sa i tentokrát udržal medzi špičkou školských celoslovenských časopisov a „za veľmi dobrú úroveň“ bol ocenený Čestným uznaním.

 

Mgr. Magdaléna Šišková

Exkurzia žiakov vo firme Brantner Nova

Dňa 3. októbra 2013 sa žiaci IV. A triedy zo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi zúčastnili exkurzie do firmy Brantner Nova. Tam sa dozvedeli, o čo všetko sa jej pracovníci v našom meste starajú. Najdôležitejšou časťou ich práce je zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, tiež separácia odpadu a zber a preprava nebezpečných odpadov. Deti sa najviac zaujímali o spracovanie plastov, ich triedenie a lisovanie, aby mohli byť použité v ďalšej výrobe. Potom sa žiaci vďaka ochotným pracovníkom firmy Brantner Nova a obetavým mamkám - šoférkam odviezli na skládku odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi. Tu videli, kde končí odpad z nášho mesta a ako sa musí uskladniť, aby neznečisťoval prírodu.

Po tejto návšteve si deti uvedomili, aké dôležité je vedieť sa správne postarať aj o veci, ktoré už nepotrebujeme a vyhadzujeme ich. Zároveň sa naučili, že najlepšie je, keď odpad môže byť znova použitý na výrobu iných potrebných vecí pre nás všetkých.

Vzácna návšteva z Japonska a ZŠ Ing. O. Kožucha 11

20. 9. 2013 partnerskú školu ZŠ Ing. O. Kožucha 11 znova navštívila p. učiteľka Hiroko z Japonska. Zavítala k menším deťom a do 6.A triedy, kde porozprávala o nádhernej sopke Fudžisan, skrátene Fudži. Fudži je najvyššia sopka a zároveň aj najvyšší vrch (3 776 m) v Japonsku. Nachádza sa na západ od Tokia a je symbolom Japonska.

V okolí sa nachádza niekoľko jazier (Kavaguči, Jamanaka, Sai, Motosu, Šoji a Aši), ktoré sú spolu s horou súčasťou národného parku Fudži-Hakone-Izu. Výstup na túto horu je národným bontónom.

Žiaci sa zaujímali o krásnu prírodu a boli zvedaví na správnosť tvrdenia: „Kto nebol na Fuji, nebol v Japonsku“.

Tešíme sa na budúcoročnú, v poradí už štvrtú návštevu pani Hiroko.

                                                                                     Mária Lacušová

EKO týždeň

Prváci v ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi začali školský rok netradične. Počas prvého týždňa v škole  vyučujúce pre nich pripravili počas EKO aktivity. Tie ich učili triediť odpad, poznať prírodu v našom okolí. Učili sa o živote zvierat, ale aj o správnej životospráve, správnom sedení a starostlivosti o organizmus. Školiteľmi boli  lektori - odborníci z rôznych organizácií, s ktorými škola dlhoročne spolupracuje. Prváci sa aj takto sa začlenili do Zelenej školy.                                                           

                                                                     PaedDr. R. Frankovičová Centková

Stanleyho pohár

Mladí hokejisti zo ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves zažili 9. augusta 2013 nezvyčajnú udalosť - bojovali o Stanleyho pohár v Aréne Barani v ZŠ Golianovej v Banskej Bystrici. Zápas bol pre našich chlapcov odmenou za víťazstvo v Školskej hokejbalovej a hokejovej lige. V horúčave sa chlapci nestratili a porazili rovesníkov zo ZŠ Golianova Banská Bystrica 3:1. Po skončení zápasu sa mohli spoločne odfotiť s víťazom Stanleyho pohára v roku 2013 Michalom Handzušom a odniesť si domov krásne zážitky.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Michalovi Handzušovi, ktorý deťom Stanley Cup priniesol a tiež p. Petrovi Žifčákovi za splnenie sna našich mladých hokejistov a tiež za zorganizovanie daného podujatia.                                                RNDr. P. Kresťanko

Cesta do Spojeného kráľovstva

Od 5. do 12. mája 2013 sa žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha 11  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 2, zúčastnili študijno-poznávacieho zájazdu do Portsmouth v Spojenom kráľovstve. Cieľom zájazdu bolo precvičiť si konverzáciu v anglickom jazyku nielen v jazykovom kurze, ktorý úspešne absolvovali, ale najmä v rodinách, kde boli účastníci ubytovaní. Navštívili hlavné mesto Londýn, Stonehenge patriaci do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, prímorské letovisko Brigthon, katedrálu v Salisbury s najvyššou vežou v Británii, národné automobilové múzeum v Beaulieu a tiež podmorské akvárium v Bournemouth.

Kobyla a vybrané slová po B

Štvrtáci ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves v rámci projektového vyučovania pod vedením Mgr. Mareka Zubaľa vyrobili film na tému Kobyla a vybrané slová po B. Okrem filmu vznikla prezentácia, CD, verejná nahrávka piesne, plagát, kniha, prednáška o koňoch. Produkty boli výsledkom informácií získaných  na  exkurzii  v ZOO. Okrem toho sa naučili tvorivo myslieť a poznatky aplikovať do praxe. V rámci medzipredmetových vzťahov uplatnili prvky multimediálnej výchovy, environmentálnej výchovy…, ale hlavne mali z toho všetkého zážitok. Bližšie  o tomto veľmi zaujímavom projekte na adrese: http://youtu.be/lPILvzsgnzg .

Majstri Slovenska

Vynikajúce úspechy dosiahli v posledných dňoch šk. roka mladí futbalisti zo športových tried ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves. Ako jediná škola na Slovensku sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska vo veľkom aj v malom futbale v kategóriách chlapcov aj dievčat. Viac sa darilo dievčatám, ktoré v malom futbale Jednota Coop Školský pohár v Leviciach sa stali Majsterkami Slovenska a vo veľkom futbale Coca-cola Cup Školský pohár v Senci skončili na 2. mieste. Zároveň najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Mária Mikolajová, čím si vystrieľala týždenný pobyt v slávnom Juventuse Turín. O tieto úspechy sa zaslúžili: Mária Mikolajová, Timea Gyomraiová, Michaela Mazurová, Daniela Jurčová, Zuzana Vaľková, Martina Mazurová, Tamara Solárová, Miroslava Pacáková, Lucia Fehérová, Natália Hofelderová, Klaudia Jesika Pachingerová, Erika Tiburáková, Zuzana Šefčíková, Ivana Kleinová, Tamara Kačmarčíková. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, futbalového klubu a mesta.

Slávnostné ukončenie šk. roku a vyhlásenie TOP športovcov školy

Tohtoročné slávnostné ukončenie školského roku 2012/2013 v ZŠ, Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves bolo tradične spojené s rozlúčkou deviatakov. Prítomní pozvaní hostia pomáhali odovzdávať ocenenia pre TOP žiakov školy v rôznych kategóriách. Tým  prospechovo najlepším, ale aj  TOP športovcom, ktorí reprezentovali nielen školu, ale aj mesto na rôznych celonárodných podujatiach a šampionátoch. V závere slávnostného podujatia riaditeľ školy Mgr. Miroslav Nováček osobne odovzdal ocenenie pre najlepšieho športovca školy. Video na stránke školy: www.zsnejedleho-snv.edupage.sk a na adrese: http://youtu.be/YPir6Af6V_M

Kalokagatia I. stupňa

Deti ZŠ Ing. O. Kožucha sa veľmi tešili na 17. jún. Všetky triedy 1. stupňa si pár dní pred Kalokagatiou pripravovali  farebné obrázky - označenia tried a športový pokrik. Po príhovore zástupkyne školy Daniely Dingovej sa žiakom prihovorila p. uč. Viera Muchová, hlavná organizátorka športového dňa. Nasledovalo ocenenie najlepších športovcov z I. stupňa, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali našu školu na športových súťažiach a dosiahli na nich aj popredné umiestnenia. Po sľube športovcov a rozhodcov sa žiaci pustili do športového zápolenia. Deti súťažili v malom futbale, vybíjanej, preťahovaní  lanom, hode loptičkou na cieľ, hode na basketbalový kôš, skoku do diaľky z miesta, behu  na 40 m a 50 m a vytrvalostnom behu. Najlepší boli ocenení diplomom a vecnou odmenou, ale všetky deti dostali sladkú odmenu.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom 1. - 4. ročníka, ktorí spolupracovali ako rozhodcovia pri jednotlivých športoch, p. asistentke Márii Filipovej za foto a video dokumentáciu i  žiakom 9.B triedy, ktorí nám tiež pomáhali. Rovnako ďakujeme za spoluprácu RZ pri ZŠ Ing. O. Kožucha a rodičom za sponzorské príspevky.

Poznávaco-športová exkurzia

24. 6. 2013 členovia bedmintonového klubu ZŠ Ing. O. Kožucha s trénermi. J. Bakom a Mgr. V. Muchovou absolvovali poznávaco-športovú exkurziu. V Tatranskej Lomnici navštívili Múzeum TANAPu, a potom v Starom Smokovci, strávili dlhší čas v sánkarskom štartovacom trenažéri. Vypočuli históriu výstavby areálu, v ktorom sídli Slovenský sánkarský zväz, taktiež o úspechoch našich reprezentantov. Pred očakávanou jazdou v trenažéri deti dostali inštruktáž od Jána Harniša - úspešného slovenského sánkarského reprezentanta, ktorý sa zúčastnil viacerých Majstrovstiev Európy i sveta. Po prvých opatrných jazdách si deti zasúťažili. Na záver sa pozdravili s dlhoročnou reprezentantkou - sánkarkou Máriou Jasenčákovou, účastníčkou piatich zimných olympijských hier.

Školská olympiáda

31. 5. 2013 sa v ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves konal 9. ročník Školskej olympiády pre žiakov 1. stupňa a deti z MŠ Komenského, MŠ Tomašíkova a MŠ na Nejedlého ulici. Olympijské podujatie spojili s oslavou Medzinárodného dňa detí. Otvárací ceremoniál športovej olympiády napodobňoval ceremoniály veľkej olympiády. Pred triedami pri nástupe niesli deviataci vlajku OFDMS, za ňou nasledovali športovci. Športovcom sa prihovoril  riaditeľ školy, potom zaznela hymna OFDMS a bola vztýčená vlajka. Za všetkých športovcov zložil sľub Adam Oravec, žiak zo 4.A triedy, a po krátkom príhovore riaditeľa školy RNDr. P. Kresťanka sa šlo súťažiť . Tohto to boli GIM Fit testy: stoj na jednej nohe, chôdza vzad, kľuky, skok do diaľky z miesta, 6-minútový beh, hlboký predklon a skoky bokom. Keďže  súťažiacim počasie neprialo, aktivity sa odohrali v telocvičniach a netradičné úlohy /bosu, hula – hop, .../ na chodbe školy. Veľkou poctou pre nás bola návšteva  prezidenta Slovenskej gymnastickej federácie Mgr. Jána Nováka a generálnej sekretárky SGF PaedDr. Moniky Šiškovej. Celkovo sa športovej olympiády zúčastnilo 220 detí MŠ a ZŠ. Poďakovanie patrí aj 30 deviatakom, ktorí pomohli.

Exkurzia – Osvienčim

30. mája 2013 deviataci zo ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi navštívili miesto spájané s pojmom hrôza – Osvienčim. Aj vďaka tejto návšteve si urobili  lepšiu predstavu o tom, čo sa v tomto koncentračnom tábore dialo. Škaredé počasie ešte viac umocňovalo pocit beznádeje a nepohodlia.  Najhrôzostrašnejšie pôsobili miestnosti s vlasmi, kuframi, topánkami, medzi ktorými boli aj detské topánočky. Človek si úplne uvedomí krutosť, zlyhanie ľudskosti až  Po prezretí všetkých objektov. Už nikdy viac. Cestou domov si žiaci ešte  prezreli historické centrum kráľovského mesta Krakov. Aj vďaka kvalitnému výkladu pani sprievodkyne deviataci prežili deň , ktorý ich obohatil poznatkami z rôznych historických období.

Kinderiáda

- atletické preteky pre žiakov 2. až 5. tried základných škôl. Deťom ponúka možnosť zoznámiť sa s atletikou, ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového súťaženia. Žiaci zo ZŠ Lipová ulica za zúčastnili regionálneho kola v Košiciach, z ktorého za účasti 30 družstiev, postúpili do celoštátneho finále v Bratislave. Školu reprezentovali: 2. ročník Sebastián Horváth a Laura Vavreková, 3. ročník Emma Dulovičová a Šimon Lorinc, 4. ročník Lucia Suľovská a Alex Javorský a 5. ročník Aneta Škutová a Šimon Kotlár. V celoštátnom kole v Bratislave obsadil Alex Javorský v behu na 60 m 3. miesto a Alex Petruška 3. miesto v hode kriketovou loptičkou.

Zájazd do Veľkej Británie

V čase od 5. do 12. mája sa 15 žiakov zo Základnej školy Z. Nejedlého 2 pod vedením Mgr. I.Kellnerovej zúčastnilo zájazdu do Veľkej Británie. Okrem návštevy pamiatok ako Stonehenge, Spinaker Tower, Londýn a Brighton si žiaci užili aj plavbu loďkou so sprievodom delfínov. Žiaci mali možnosť spoznať život v bežných anglických rodinách, v ktorých boli ubytovaní, ako aj precvičiť si svoje jazykové zručnosti pri komunikácii v angličtine. Každý dostal certifikát o absolvovaní vyučovania v anglickej jazykovej škole. Žiaci boli spokojní a tešia sa na to, že si podobný zájazd za niekoľko rokov zopakujú.

Video z tejto šk. akcie na stránke: www.zsnejedleho-snv.edupage.sk aj na adrese: http://youtu.be/QqWbycYvcl8

Po stopách sv. Cyrila a Metoda

V roku viery a pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie,   pani učiteľka Magdaléna Pakosová zorganizovala exkurziu pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi pod názvom „ Po stopách sv. Cyrila a Metoda“. Pozvanie na exkurziu prijal a sprevádzal nás dôstojný pán kaplán Mgr. Pavol Garbiar. Žiaci postupne  navštívili kostolíky  v Novoveskej Hute, Poprade a Brezovici , ktoré sú zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi.  Najviac  zaujal  kostol v Brezovici nádhernými vitrážovými  oknami a vyrezávanou sochou Ukrižovaného. Od spolužiakov  deti vypočuli  informácie o živote sv. Cyrila a Metoda,  od miestnych kostolníkov sa dozvedeli  o histórii kostola.  Návštevu všetkých chrámov ukončili krátkymi modlitbami. Na záver zaznela  najstaršia slovanská  básnická skladba – Proglas. Získané vedomosti si deti overili formou  testu.  

                                                                                                   Janka Bobulová

Výstava projektových prác žiakov

Jednou z priorít súčasného vzdelávania je i rozvoj tvorivosti žiakov.

O tom, že v ZŠ na Lipovej ulici je takýchto tvorivých žiakov mnoho, sa môže presvedčiť každý, kto túto školu navštívi a prezrie si výstavu projektových prác žiakov naištalovanú v priestoroch školy.

Najväčšiu pozornosť každého návštevníka nepochybne upútajú 3D modely pomôcok zhotovené žiakmi, ktoré sa následne využívajú pri názornom vyučovaní.

A keďže lepšie je raz vidieť, ako sto ráz počuť, príďte sa presvedčiť. Všetci ste srdečne vítaní!

                                                                     Mgr. Valéria Krišandová

Učitelia fyziky v CERNe v Ženeve

V termíne 1. - 9. 6. 2013 sa zrealizoval študijný pobyt učiteľov fyziky ZŠ a SŠ v CERNe v Ústave časticovej fyziky. Z mesta Spišská Nová Ves účastníkmi boli Mgr. Jozef Dunajský - Gymnázium Školská 7, RNDr. Viera Dzurňáková - ZŠ Hutnícka 16, Mgr. Terézia Petreková - Cirkevné gymnázium, PaedDr. Eva Puchalová - Gymnázium Javorová 16. Učitelia sa oboznámili s najnovšími  poznatkami z oblasti fyziky elementárnych častíc, ktoré boli poskytnuté počas prednášok špičkovými odborníkmi a počas návštev experimentálnych zariadení, vedeckých múzeí a unikátnych pracovísk. Cennými boli osobné stretnutia a  neformálne rozhovory o vede s významnými slovenskými a českými fyzikmi, ktorých sa zúčastnil aj RNDr. Jiří Grygar. Cieľom programu je prenášať získané poznatky priamo do slovenských škôl, do vzdelávania mladých ľudí, možno budúcich vedcov. Na organizovaní má podiel doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ a prof. Karel Šafařík, fyzikálny koordinátor experimentu ALICE v CERNe.

Stretnutie v Turecku

14. - 18. 5. 2013 sa v Turecku - Denizli uskutočnilo projektové stretnutie Comenius multilaterálne partnerstvá, projektu Kultúrne interakcie a detské hry. Na projekte spolupracujú okrem Turecka, Taliansko - Verona, Poľsko - Wladislawowo. Mobility sa zúčastnili 4 žiaci ZŠ Nad Medzou v Sp. Novej Vsi - Matej Varkonda (8.A), Viktória Klingová (8.A), Barbora Kralová (8.B) a Lenka Kočišová (8.B). Táto mobilita umožnila aj spoznanie kultúrneho aj prírodného bohatstva danej krajiny. Cieľom projektu je spoznávať kultúru a hry partnerských krajín, prezentovať ich v jednotlivých školách prostredníctvom multimédií a tým zvýšiť schopnosť socializácie a rozvíjať porozumenie voči rozmanitosti európskych kultúr.

Návšteva žiakov z Volár

ZŠ Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi sa zapojila do programu Medzinárodné partnerstva cez internet – e-Twinning. Získali partnerskú školu na Šumave Základnú školu Volary. Učiteľky RNDr. Viera Dzurňáková a Mgr. Andrea Jílková nadviazali kontakt a zapojili žiakov do projektu Voľnočasové aktivity v Čechách a na Slovensku. Počas  internetovej komunikácie žiaci si vymenili informácie o sebe, o škole, o meste a o regióne. Súčasťou projektu bol aj príchod deviatich žiakov z Čiech s pani učiteľkou na návštevu ZŠ Hutnícka 16 v dňoch 9. - 10. 5. 2013. Počas svojho programu sa oboznámili so školským prostredím. Na mesto a okolie sa pozreli z výšky kostolnej veže. Podobnosť a odlišnosť prírody Spiša a Šumavy porovnávali pri prehliadke expozície v Múzeu  Spiša. Pekné zážitky im poskytlo mesto Levoča a Mariánska hora. Cenné sú i nové priateľstvá so žiakmi 6.A triedy, ktoré vznikli počas výletu na Kláštorisko. Tam si žiaci navzájom zadali testy o svojom meste a regióne a spoločnými silami ich úspešne vypracovali. V budúcnosti je v pláne cesta žiakov ZŠ Hutnícka 16 do Volár.

Žiaci ZŠ Nad Medzou sa zúčastnili jazykového pobytu v anglickom meste Bath

V máji tohto školského roka sme sa už piatykrát zúčastnili zájazdu do Veľkej Británie spojeného s výučbou angličtiny. Tento rok sme navštívili mesto Bath. V dopoludňajších hodinách žiaci mali hodiny angličtiny a v popoludňajších hodinách absolvovali prehliadku pamiatok v Bath a v blízkom okolí. V pondelok sme navštívili kúpele, ktoré sa zachovali z čias Rímskej ríše. V utorok sme navštívili mestečko Glastonbury a v ňom zrúcaniny najväčšej katedrály v Británii. V stredu sme boli pozrieť jaskyňu Wookey Hole, ktorá je známa aj tým, že tam dozrieva syr. Po jaskyni nasledovala zastávka v mestečku Cheddar. Vo štvrtok nás čakal celodenný výlet do Bristolu, kde sme ráno boli na prehliadke parníka SS Great Britain a v popoludňajších hodinách bol dlhoočakávaný rozchod na nákupy v obrovskom nákupnom centre. V piatok mali žiaci možnosť vidieť Stonehange a navštíviť mestečko Salisbury, ktorého katedrála má najvyššiu vežu v Británii. Posledný deň zájazdu bol venovaný prehliadke Londýna, kde žiaci navštívili Natural History Museum a potom absolvovali prechádzku pamiatkami Londýna.

                                                                                      J. Veisenpacher

 

Navštívil nás vedecký tajomník Matice slovenskej v Martine

Dňa 30. mája 2013 ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha navštívil vedecký tajomník Matice slovenskej v Martine Doc. Pavol Parenička a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislav Zacher. Stretli sa so žiakmi 9. ročníka, ktorým Doc. Parenička virtuálnou prezentáciou pripomenul a rozšíril obzor o historickom období vzniku Matice slovenskej až po súčasnosť. Mgr. Zacher prednášku doplnil o regionálne dejiny. Aj takouto formou si žiaci pripomenuli 150. výročie vzniku kultúrnej a spoločenskej ustanovizne Slovákov Matice slovenskej.  

 

Mgr. Magdaléna Šišková

Vedomostná súťaž základných škôl o olympizme

7. mája 2013 sa uskutočnila vedomostná súťaž základných škôl o olympizme Košického samosprávneho kraja. Na súťaži sa zúčastnilo 11 družstiev. Najlepšie to vyšlo žiakom zo ZŠ Krosnianskej z Košíc. Družstvo ZŠ Ing. O. Kožucha SNV v zložení Matúš Pohanka, Kamil Fedor, Daniel Dzurňák získalo 2. miesto.

Les ukrytý v knihe

Žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ Lipová ul. sa 24. 4. zúčastnili podujatia Les ukrytý v knihe, ktoré v rámci Týždňa slovenských knižníc zorganizovala vo svojich priestoroch Spišská knižnica. Prítomní si vypočuli zaujímavú prednášku p. Divoka zo Správy NP Slovenský raj o lese, jeho funkciách a prínose pre človeka.

Po prednáške si žiaci mali možnosť prezrieť nainštalovanú výstavku kníh, ktoré sú dostupné pre čitateľov knižnice a spomína sa v nich les a jeho početní obyvatelia.

20-ročné jubileum Slovenského olympijského výboru

Na slávnosti SOV sa 27. 4. 2013 v Bratislave zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý po krátkom vystúpení odovzdával spoločne s F. Chmelárom vyznamenania Slovenského olympijského výboru významným osobnostiam slovenského olympijského hnutia a športu za rok 2012. Jednu z cien si odniesla učiteľka ZŠ Ing. Kožucha Mgr. Eva Murgáčová.

Gymnastika, gymnastika

18. 4. 2013 sa družstvo ZŠ Ing. O. Kožucha zúčastnilo obvodného kola v gymnastickom štvorboji na Majstrovstvách kraja v Košiciach 23. 4. v špecializovanej gymnastickej telocvični na Kežmarskej ulici. Dievčatá v zložení - Veronika Liptáková, Vanesa Drabiščáková, Janka Valková, Kristínka Kriváková obsadili krásne 2. miesto. Výkony chlapcov stačili na 3. miesto. Družstvo tvorili Daniel Dzurňák, Denis Bednár, Šimon Ištvanik, Alex Kotlár, Lukáš Kotlár.

Úspechy žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Na okresnom kole v prednese nemeckej poézie a prózy obsadili žiaci v troch kategóriách dve prvé štyri druhé miesta. Obaja postupujúci z prvého miesta získali na regionálnom kole v Kežmarku krásne tretie miesto. V súťaži prednesu anglickej poézie, prózy a projektov Shakespearov memoriál obsadili tri 1. miestajedno 3. miesto. V krajskom kole fyzikálnej olympiády získal M. Novák 2. miesto. V krajskom kole chemickej olympiády získal L. Andreánsky 6. miesto. V celoslovenskej matematickej súťaži PIKOMAT obsadil M. Štubňa 1. miesto. Do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína postúpila K. Hlinková. V diecéznom kole Biblickej olympiády sa družstvo školy umiestnilo na 5. mieste. Z obvodných majstrovstiev v orientačnom behu družstvo chlapcov postúpilo z druhého miesta do krajského kola. V krajskom kole gymnastického štvorboja získalo družstvo mladších žiakov 3. miesto.

Po stopách solúnskych bratov

Pod týmto názvom sa 30. apríla v kine Mier konala slávnostná akadémia, ktorú pripravili žiaci a učitelia Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Návštevníci mohli vidieť moderné spracovanie životopisu našich vierozvestcov, popretkávané hudbou, spevom a tancom. Programom sa prelínala história so súčasnosťou. Celkový dojem dotvárala aj pripravená videoprojekcia.

Otváranie studničiek

17. 4. 2013 v spolupráci so Správou NP Slovenský raj ZŠ Komenského Sp. N. Ves uskutočnila ekologické podujatie Otváranie studničiek, ktoré je spojené s čistením ich okolia. Zúčastnili sa ho nielen žiaci ekologického krúžku, ale aj ďalší ochrancovia prírody.

Stretnutie s knihou

V ZŠ Komenského Spišská Nová Ves prebiehalo netradičné vyučovanie. V priebehu marca - Mesiaca knihy sa žiaci v popoludňajších hodinách stretávali pri knihe, čítali, analyzovali a svoje zážitky reprodukovali počas projektového dňa s názvom Stretnutie s knihou. Pripravili si zaujímavé projekty v podobe dramatizácie, rozprávania a výtvarného spracovania. Súčasne prebehla súťaž o najlepšie prečítanú literárnu ukážku.

S ďalekohľadom na cestách

V piatok 26. 4. 2013 ZŠ Ing. O. Kožucha 11 navštívili pracovník Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach RNDr. Rudolf Gális, PhD. a Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času Domino v Košiciach. V rámci projektu "S ďalekohľadom na cestách" účastníci absolvovali imaginárny let sondy na planétu podobnú našej Zemi a vedomostný test. Nasledovalo praktické pozorovanie hviezdnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov. Obloha bola jasná a tak bola možnosť vidieť planétu Jupiter so 4 najväčšími mesiacmi, planétu Saturn, hviezdy Veľkého voza, Polárku a mnohé ďalšie. Sprievodnou akciou bola výstava výtvarných prác žiakov s vesmírnou tematikou.

Talentmánia

Žiaci z I. stupňa ZŠ Lipová ukázali svoj talent  Previedli sa v disciplínach - spev, tanec, gymnastika atď. Porota ocenila tri prvé miesta: V. Liteckú a N. Tarbajovú za vynikajúci tanec a O. Šmotekovú za gymnastiku.

Deň narcisov

12. apríla 2013 sa dvanásť dobrovoľníkov z radov žiakov ZŠ Hutnícka 16 spolu s pedagógmi v uliciach nášho mesta zbieralo finančné prostriedky pre ľudí trpiacich rakovinou. Výnos zbierky 921,70 € bol odoslaný na účet Ligy proti rakovine.

Deň ZEME

Deň Zeme sa v ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi rozhodli  pripomenúť rôznymi aktivitami. Pozvaní hostia, lektori z Múzea Spiša, pedagógovia školy sa pútavou a modernou formou edukácie riešili environmentálne témy. Počas dňa boli plnené úlohy z projektu Zelená škola. Žiaci rozdávali letáčiky a informovali obyvateľov sídliska o spôsoboch šetrenia. Podieľali sa na vysadení stromčekov, osadení tabuliek s nápismi zákazu znečisťovania. Konala sa i výstava a prezentácia výtvarných a literárnych prác na tému Zem - moja planéta. Vyvrcholením dňa bol pokus o slovenský rekord. – vytvorenie korytnačky Kareta z plastových vrchnákov, ktorá merala 11,5 m a široká bola 4,3 m.  

4ever čítaj: [levočská]

V školskom roku 1912/1913 (pred 100 rokmi) v starej budove na Levočskej ulici č. 13 bola otvorená Prvá štátna ľudová škola v Spišskej Novej Vsi – predchodca Základnej školy na Levočskej ulici.

Pri tejto príležitosti budú usporiadané viaceré podujatia pre jej žiakov, zamestnancov, pozvaných hostí a verejnosť.

20. 5. 2013
11.30 interaktívna stredoveká dielňa – odlievanie školského zvona /areál ZŠ, Levočská 11, SNV/  

23.05.2013
16.00 - 18.00 prehliadka aktivít školy s pestrým programom (Obchodné Centrum Madaras, Mlynská 39, SNV)
od 18.30 spoločenský večer pre pozvaných hostí (reštaurácia Golf Pub, Mlynská)

Príďte aj vy osláviť spolu s nami storočnicu našej školy.

Bedminton dvojíc

V sobotu 23. 3. sa v telocvični ZŠ Ing. O. Kožucha uskutočnil 2. ročník turnaja v bedmintone dvojíc. Žiaci s rodičmi a učiteľmi vytvorili 10 dvojíc. Dvojice súťažili v štvorhre. Nálada bola výborná a všetci odchádzali domov s dobrým pocitom príjemne stráveného sobotného dopoludnia.

Návšteva SHMÚ

21. 3. 2013 sa žiaci 7. ročníka ZŠ Ing. O. Kožucha zúčastnili exkurzie v SHMÚ v Gánovciach. V rámci Medzinárodného dňa meteorológie mali možnosť spoznať, ako sa zisťujú základné meteorologické prvky. Dozvedeli sa aj to, ako sa meria intenzita UV žiarenia a ozónu. Najväčším zážitkom bolo vypúšťanie meteorologického balóna.

Literárne domy

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa dňa 21. marca uskutočnilo na ZŠ Lipová ulica podujatie "Literárne domy". Žiaci I. stupňa si v zmiešaných tímových skupinách so svojimi líderkami - žiačkami deviatych ročníkov - najprv vypočuli úryvky z kníh Pipi Dlhá Pančucha, Krtko, Štoplík a Grázlik Gabo. Následne na to si spoločne vytvorili domy, v ktorých budú postavičky z kníh bývať. Oblepili domy, strechy ilustráciami, napísali na ne názvy kníh aj autorov aj zaujímavé myšlienky. V príjemnej pracovnej atmosfére deti prejavovali svoju fantáziu, kreativitu a radosť zo spoločne vytvoreného diela.

                                                                                      Mgr. A. Rusnáková

Týždeň boja proti rasizmu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasizmu sa v ZŠ Komenského Spišská Nová Ves konal od 18. 3. - 22. 3. 2013 projekt "Týždeň boja proti rasizmu". Celý týždeň bol sa niesol v olympijskom duchu, v ktorom bola využitá  symbolika piatich kruhov. Kruhy predstavujú jednotlivé kontinenty a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby pleti, národnosti, jazyka a kultúry. Žiaci na triednických hodinách diskutovali o rasizme, vytvárali projekty, písali slohové práce na danú tému. Cieľom projektu bolo dospieť k záveru, že rasizmus je nevedomosť, pretože existuje len jedna rasa, a to ľudská. Projekt mal u žiakov i učiteľov veľký úspech a vyvolal vlnu kladných emócií. Už teraz sa tešíme na podobné akcie.

                                              Mgr. Andrea Baluchová, koordinátor projektu

Celoslovenský úspech

Siedmačka Zuzka Ogurčáková to dokázala! V silnej konkurencii víťazov krajských kôl v recitačnej súťaži „Šaliansky Maťko“ získala pod vedením Mgr. Janky Bobulovej prvé miesto vo svojej kategórii, za účasti primátora mesta Šaľa, predsedu matice slovenskej a prezidenta SR. Diplom jej odovzdával osobne prezident Slovenskej republiky. Zuzka Ogurčáková sa taktiež stala víťazkou okresného kola súťaže v detskom umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín. Postupuje do krajského kola, ktoré sa koná 24. apríla 2013 v Michalovciach. Krátka video ukážka jej umeleckého prednesu je dostupná na adrese: http://youtube/fralgi96Es8

Školská liga v basketbale

V športovej hale sa konala školská liga v basketbale pre ročníky narodenia 2001 a mladších. Liga pozostávala z 5 kôl. ZŠ Z. Nejedlého získala celkové 1. miesto (4 x 1. miesto, 1 x 3. miesto).
FLORBAL – mladšie žiačky: finále sa konalo na ZŠ Komenského v Smižanoch, kde naša škola získala 1. miesto, s postupom na krajské kolo v Košiciach, časť Čermeľ. V krajskom kole sme sa umiestnili na 2. mieste.

Marec – mesiac knihy

„Marec – mesiac knihy“ si nenechal ujsť ani ZŠ Z. Nejedlého 2. Do čítania kníh bol zapojený čo najväčší počet žiakov a zároveň prebiehali aj ďalšie podujatia „Z rozprávky do rozprávky“ sa stačilo ponoriť do sveta kníh, vedieť správne odpovedať a mať šťastie pri žrebovaní o tri krásne knihy od slovenských autorov. „Ako vzniká kniha“, určené pre žiakov 3. a 4. ročníkov. Deti sa oboznámili s tým ako vzniká kniha a prezentovali svoje vedomosti zo sveta kníh.

Deň počatého dieťaťa

To, že život je vzácny dar, ktorý treba chrániť, že človek je človekom od počatia po prirodzenú smrť, si žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda pripomenuli 25. marca, kedy slávime Deň počatého dieťaťa. Zároveň sa v tento deň modlili modlitbu krížovej cesty za nenarodené deti a na svojich odevoch nosili bielu stužku, ktorá je symbolom tejto myšlienky.

Rozprávkový kráľ

Dňa 5. apríla sa konala súťaž Rozprávkový kráľ, v ktorej súťažili deti zo školského klubu ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Ich úlohou bolo vyrozprávať rozprávku čo najpútavejšie a najkrajšie.

Svetový deň vody

Dňa 22. marca sa slávi Svetový deň vody. Aj žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda si ho pripomenuli počas ekologického dňa. Oboznámili sa s významom a dôležitosťou vody pre život človeka a živých organizmov. Mali  možnosť ochutnať rôzne druhy vody a nápojov, vedomosti o vode nám doplnili pracovníčky Ústavu verejného zdravotníctva Sp. Novej Vsi. Jednotlivé ročníky sa zapojili do tvorivých dielní, kvízov, ekohier a súťaží. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie na triedičke plastov.

Úspešní riešitelia olympiád

Žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda dosiahli v súťažiach tieto úspechy.

V krajskom kole matematickej olympiády získal M. Novák 11. miesto. V obvodnom kole matematickej olympiády P. Marcinčin skončil na 6. mieste M. Reinerová na 9. mieste. V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín naša žiačka K. Hlinková obsadila 1. miesto. Staršie žiačky sa vo vybíjanej prebojovali do krajského kola, kde sa umiestnili na 3. mieste. Na obvodnom kole fyzikálnej olympiády získal M. Novák 2. miesto a postúpil do krajského kola. V dekanátnom kole biblickej olympiády naše družstvo obsadilo 1. miesto. V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A M. Klučárová obsadila 1. miesto a v krajskom kole získala krásne 7. miesto. V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B J. Lačný obsadil 1. miesto a v krajskom kole 6. miesto. V obvodnom kole chemickej olympiády L. Andreánsky obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola.

Vyháňanie Moreny

So zimou sme sa v ZŠ Zd. Nejedlého rozlúčili „vyháňaním Moreny“. Špeciálni pedagógovia so svojimi žiakmi pripravili program pripomínajúci zvyky spojené s koncom zimy a predviedli ich.  Hádam aj vďaka tomu sa z  tried podarí vyhnať všetky choroby či nerestí a s úsmevom privítame  jar.

Mgr. M. Zubaľ

Valentínsky ples

Valentína oslávili deti ZŠ Z. Nejedlého plesaním. Prvý ročník Valentínskeho plesu pripravil Školský klub detí pri ZŠ. Všetci sa do sýta vytancovali a niektorí vyhrali v tombole zaujímavé ceny. V závere plesu bola zvolená Kráľovná a Kráľ plesu.

Mgr. M. Zubaľ

ZŠ Nad Medzou v projekte Comenius – multilaterálne partnerstvá

Žiaci Základnej školy Nad Medzou zo Spišskej Novej Vsi dostali jedinečnú šancu zapojiť sa do medzinárodného projektu Comenius. Využili ju najmä vďaka iniciatíve riaditeľa školy PaedDr. J. Sopka a vyučujúcich anglického jazyka Mgr. K. Špirkovej a Mgr. M. Jankurovej.

V projekte „Kultúrne interakcie a detské hry“ by žiaci pod vedením vyučujúcich radi prezentovali svoje vlastné miestne a národné hry, prostredníctvom ktorých by sa vymieňali zručnosti a skúsenosti žiakov zo všetkých zúčastnených škôl ( Poľsko, Turecko, Taliansko a Slovensko). Žiaci sa naučia tolerovať kultúrne rozdiely, podporovať dlhé a stále priateľstvo a vytvárať pozitívnu klímu v Európskom spoločenstve. 

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky. Finančný grant bol poskytnutý Európskou úniou a vďaka tomu sa môže projekt realizovať.    

Tento projekt je zameraný na súčasných obyvateľov Európskej únie. Poskytuje pomoc pri vzájomnom zlepšovaní v porozumení zahraničných kultúr. Výmena kultúrnych hodnôt a poznávanie krajiny je obzvlášť dôležité pri projektových stretnutiach.

Už v novembri 2012 sa zúčastnili prvého projektového stretnutia v Poľsku. Na tomto stretnutí boli dohodnuté a rozdelené úlohy:
- vytvorenie kalendára, ktorý bude na web stránke projektu, s popisom školy, detskými hrami a ich opisom a fotografiami,
- v marci 2013 sa uskutoční Comenius deň vo všetkých partnerských školách,
- vytvorenie nástenných tabúľ v triedach a na chodbách všetkých partnerských škôl,
- vytvorenie dotazníka, zameraného na detské hry, jeho distribúcia žiakom, učiteľom a rodičom,
- publikovanie článkov v novinách a miestnych médiách o prebiehajúcom projekte.

V škole budú prebiehať čiastkové úlohy, na ktorých sa budú zúčastňovať žiaci a taktiež aj učitelia našej školy.

Naplánované mobility v jednotlivých krajinách:
Turecko
– 19 Mayis ilkogretim okulu (Primary school) máj 2013
Taliansko
– Instituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova (General secondary school) október 2013
Slovensko
– Základná škola Nad Medzou 1 (Primary school) február 2014
Poľsko
– Szkola Podstawowa nr 2 we Wladyslawowie (Primary school) máj 2014

Mgr. Eva Kolesárová,
učiteľka ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves

Žiaci ZŠ Nad Medzou na bežkách

Ideálne snehové podmienky naplno využili žiaci zo Základnej školy Nad Medzou. Ideálne bežecké trate na letisku a Grajnári prilákali deti na nový druh športu – bežecké lyžovanie.

"Pod lyžiarskym výcvikom si každý predstaví deti na svahu a zjazdové lyžovanie. V našej škole sme začali deti učiť postaviť sa na bežky a zaúčať ich do tajov tohto krásneho športu.  Od 11. februára do 15. februára 2013  sme trénovali na letisku a celý výcvik sme zavŕšili účasťou na obnovených pretekoch na Grajnári,“ uviedla vedúca lyžiarskeho výcviku ZŠ Nad Medzou Darina Novotná.

Žiaci zo ZŠ Nad Medzou štartovali na Grajnári v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci a mladšie žiačky.

Medzi mladšími žiačkami vybojovala zlatú medailu štvrtáčka Zuzana Pavlíková a tretia skončila Michaela Kotradyová. V silnej konkurencii starších žiakov obsadil Matúš Grendel štvrtú priečku.

„Myšlienka obnoviť bežecký areál v Grajnári je vynikajúca. Trate boli výborne pripravené. Pre deti to bol veľký zážitok. Predsa len je rozdiel trénovať a pripravovať sa na letisku a prejesť trať nádhernou prírodou na Grajnári,“ pochvaľovala si Darina Novotná, ktorá sa zúčastnila verejného preteku dospelých na rovnakej trati a vo svojej kategórii zvíťazila.

Úspech ZŠ Nad Medzou na olympiáde z anglického jazyka

Branislav Pencák, žiak siedmeho ročníka Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi po víťazstve v obvodnom kole olympiády z anglického jazyka reprezentoval 11. 2. 2013 svoju školu i naše  mesto v Košiciach. V krajskom kole olympiády z anglického jazyka obsadil pekné 7. miesto. Víťazovi blahoželáme.

Mgr. Eva Kolesárová

Návšteva archívu mesta Spišská Nová Ves

Návštevou netradičných priestorov archívu mesta Spišská Nová Ves si žiaci V.B triedy ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, overili vedomosti z matematiky a dejepisu. V archívnych dokumentoch, listinách, kronikách ale aj na slnečných hodinách si všímali spôsob a formu zapisovania čísel v dávnejšej minulosti. Viac informácií a vedomostí im ponúkli sprievodné slová pani riaditeľky mestského archívu.

PaedDr. K. Burdigová

Zdravý životný štýl

1.3.2013 sa v ZŠ Lipová uskutočnila  pre žiakov I. stupňa beseda na tému "Zdravý životný štýl". Medzi žiakov prišli p. primárka Mudr. V.  Szabadošová, Mudr. A. Iľašová a Mudr. J. Halková z nemocnice v Krompachoch. V prvej časti  sa žiaci  dozvedeli, čo patrí k zdravému životnému štýlu, čo je životospráva, ako si stále upevňovať svoje zdravie. V nasledujúcom bloku mali možnosť dávať otázky.

Mgr. A. Rusnáková

Olympiáda v prehadzovanej

Super atmosféra, výhry aj prehry. To všetko mohli zažiť účastníci turnaja mestskej športovej olympiády v prehadzovanej, na ktorej sa zúčastnili aj chlapci a dievčatá I. stupňa zo ZŠ Lipová ulica, ktorý sa konal 27. 2. 2013. Chlapci na ZŠ Hutnícka, kde po výborných výkonoch obsadili 1. miesto a dievčatá bojovali v  ZŠ Ing. Kožucha, kde obsadili 2. miesto. Za výborný výkon a bojovnosť patrí všetkým zúčastneným veľká pochvala a gratulácia.

Mgr. A. Rusnáková

Lyžiarsky kurz na ZŠ Nad Medzou

Ako každý rok, tak aj túto zimu sa  žiaci 7. ročníka ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Mali zabezpečený  týždenný pobyt v rekreačnom stredisku Porač Park v Poráčskej doline, pričom niektorí žiaci za nimi denne dochádzali. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy sa  žiaci postupne pripravovali po fyzickej stránke na záťaž počas lyžiarskeho výcviku. Žiaci boli zadelení do družstiev. Lyžiarsky kurz bol ukončený pretekom v slalome. Počas výcviku sa všetci žiaci naučili a aj zdokonalili v lyžovaní.

Menšia skupina žiakov pod vedením pani učiteľky Ing. Dariny Novotnej chodievala po celý týždeň bežkovať po trase Ferčekovce – Novoveská Huta. Ich úsilie vyvrcholilo v závere týždňa na súťaži na Grajnári.

Mgr. Eva Kolesárová

Úspech v krajskom kole Technickej olympiády

Po úspešnom umiestnení v obvodnom kole Technickej olympiády sa žiaci ZŠ na Lipovej ulici Matúš Fecko, Frederik Dráb a Marek Matúš postúpili do krajského kola, ktoré sa dňa 15. februára 2013 konalo v Michalovciach. Aj tam si počínali veľmi dobre a zvládli náročné testové úlohy i praktickú časť na výbornú napriek tomu, že predmet Technická výchova v rozvrhu nemajú. Matúš Fecko vo svojej kategórii získal v silnej konkurencii nádherné 2. miesto. F. Dráb a M. Matúš súťažili ako dvojica a obsadili 5. miesto.

Všetkým trom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a zviditeľnenie nielen svojej základnej školy, ale i nášho mesta.

Mgr. Valéria Krišandová
ZŠ Lipová ul.

Beseda s riaditeľom Domu MS v Spišskej Novej Vsi

Žiaci 8. ročníka zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha si 14. marca 2013 medzi seba pozvali riaditeľa Domu MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera. Aj týmto si pripomenuli 150. výročie vzniku Matice slovenskej. Počas zaujímavej a pútavej prednášky a následnej besedy si upevnili vedomosti získané na hodinách dejepisu. Pán riaditeľ veľkú časť venoval aj činnosti Domu MS v našom meste, a tak si žiaci rozšírili vedomosti i z regionálnych dejín. Žiakom venoval zaujímavé publikácie o Matici slovenskej a pozval ich na pripravované podujatia tejto organizácie. Mnohí si uvedomili, že fungovanie MS je opodstatnené a aj za jej pomoci sa v nás pestuje národná hrdosť a láska k našej vlasti.

Mgr. Magdaléna Šišková

Recyklohry

ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v SNV je tretí rok zapojená do projektu Recyklohry (školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení). V rámci projektu riešia žiaci úlohy, napr. mapovanie nelegálnych skládok, výrobu nádoby na zber použitých batérií, zhotovenie výstavky použitých elektrozariadení spojenej s ich zberom ai. Za 182 kg zozbieraného elektroodpadu a úspešné plnenie úloh škola získala diplom Recyklohier.

Dejepisná olympiáda

5. 2. 2013 sa žiaci ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha, víťazi školského kola zúčastnili 5. ročníka dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch ZŠ na Lipovej ulici. Nadviazali na úspechy v predchádzajúcich rokoch a veľmi úspešne i dôstojne reprezentovali svoju školu i vyučujúce dejepisu, ktoré ich pripravovali (Mgr. M. Šišková a Mgr. Z. Vojčíková). V kategóriách F, E, C, D (6. - 9. ročník) získali prvé miesta a v kategóriách F, D, C i druhé miesta.  Zo šiestich žiakov v kategóriách E, C, D, ktorí postupujú na krajské kolo dejepisnej olympiády v Košiciach, je z tejto školy až päť.                    

Netradičný zápis

15. 1. sa na ZŠ Lipová uskutočnil netradičný zápis detí do prvého ročníka. Budúcich prváčikov a ich rodičov  privítala p. riad. Zlatuša Habasová slávnostným príhovorom a žiaci 1.  stupňa pekným kultúrnym programom. Potom  sa budúci prváčikovia  presunuli do štyroch tried, kde si  p. učiteľky  hravou formou overili motorické a intelektuálne schopností detí. Kým  detičky pracovali,  p. riad. oboznámila rodičov, čo všetko naša škola poskytuje žiakom nie len vo vyučovacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. Na záver si rodičia prezreli školu.

Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

29. 1. 2013 ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila celoškolskú súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Vyhláseniu súťaže predchádzala beseda s členmi NP Slovenský raj o ochrane prírody a prikrmovaní zvierat v zime. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov. Organizátormi súťaže boli pani učiteľka Mlynarčíková, pán učiteľ Daniel, pani učiteľka Sobinovská a pán Divok, odborný pracovník Správy NP Slovenský raj, ktorý následne vybral najkrajšiu a najúčelnejšiu vtáčiu búdku. Na prvých  miestach sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Adriena Milana Palenčárová, 2. miesto Patrik Pavlanský, 3. miesto Matej Grec.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Prekvapivé a zároveň radostné bolo pre žiakov a učiteľov zo ZŠ Lipová vyhodnotenie 8. ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorého sa zúčastnili po prvýkrát. Súťaže sa zúčastnilo 252 školských knižníc základných škôl. Škola obsadila krásne desiate miesto, za ktoré získala finančnú čiastku 450 €, ktorá bola použitá na nákup kníh do školskej knižnice.

Liga mládeže Spiša

15. 12. 2012 sa v ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Sp. Novej Vsi uskutočnilo 2. kolo šachovej súťaže „Liga mládeže Spiša“. Medzi 64 mladými šachistami z okresov Poprad, St. Ľubovňa, Svidník, Liptovský Mikuláš, Gelnica, Kežmarok a Sp. Nová Ves sa presadili aj domáci žiaci. Matej Lacuš (ŠSZČ, Ing. O. Kožucha) obsadil 2. miesto v kategórii CH 11, Marek Jadroň (ZŠ Nad Medzou), obsadil 2. miesto v kategórii CH 8 a Katarína Lacušová (ŠSZČ, Ing. O. Kožucha) obsadila 3. miesto v kategórii D 14. V ďalších kolách LMS sa tešíme na ďalšie výborné výkony mladých šachistov.

iBOBOR - o počítačoch pri počítači

ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi bola jednou z 813 zúčastnených škôl, ktorá sa zapojila do medzinárodnej súťaže prebiehajúcej v 10-tich krajinách Európy. V dňoch 14. - 16. novembra 2012 sa v ZŠ Komenského 2 uskutočnila súťaž iBOBOR - o počítačoch pri počítači. Zo školy sa zapojilo 267 žiakov 4. až  9. ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách. Z 29-tich úspešných riešiteľov tejto internetovej súťaže najviac prekvapila štvrtáčka Viktória Mahdalová s najlepším výsledkom vo svojej kategórii (94 percentil) a kadet Matúš Burčík s plným počtom bodov (percentil 100). Zaradil sa tak na prvé miesto spolu s ďalšími z celkového počtu 49 798 súťažiacich.

Zvyky na Luciu

Adventné obdobie okrem prípravy na Vianoce prináša množstvo starých zvykov. Lucijnému dňu (13. december), ktorý je považovaný za najkratší deň v roku a najvýznamnejší zo stridžích dní, sa viažu rôzne tradície. Takéto tradície si pripomenuli  v školskom klube na ZŠ Hutnícka 16, keď v prezlečení za Lucie vymetali z kútov všetko zlo a robili krížik s cesnakom na čelo...

Čaro Vianoc

ZŠ Hutnícka sa 19. 12. 2012 konala vianočná akadémia „Čaro Vianoc“. Pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek žiaci pripravili pestrý program. Pozvaní rodičia a hostia zažili podvečer plný spevu, tancov, hovoreného slova. Celý program, pekná scéna, ozvučenie a osvetlenie dotvorili atmosféru blížiacich sa Vianoc. Všetci odchádzali s malým darčekom, ktorý im pripravili žiaci školy, no zároveň bola možnosť kúpiť si výrobky žiakov v rámci vianočného jarmoku.

Komunikácia s partnerskou školou v Brazílii

Žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, i naďalej pokračujú v milej tradícii a rovnako, ako v minulom školskom roku, tak i teraz píšu listy a e-maily a posielajú ich svojim rovesníkom až do ďalekej Brazílie, do partnerského mesta Joinville. V tomto školskom roku sa za pomoci pani učiteliek anglického jazyka rozhodli do vianočných pozdravov kreatívne spracovať vianočné zvyky a tradície na Slovensku. Žiaci opísali tradičné Vianoce na Slovensku, zvyky, koledy, priania a stravovacie tradície. Svoje listy a e-maily obohatili o nápadité ilustrácie či fotografie. Rovesníci z Brazílie sa taktiež nesmierne potešili a  opísali tie svoje tradičné „Vianoce na pláži“. Do svojich listov pridali i kalendár celoročných sviatkov v Brazílii a požiadali i o ten náš, slovenský. Obe žiacke strany sa tak opäť dozvedeli veľa nových zaujímavostí o inej krajine a piataci spoznali nových kamarátov. V tejto milej tradícii plánujú žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, pokračovať i v ďalších mesiacoch a rokoch.

                                                                                   Mária Lacušová

Celoslovenská súťaž školských časopisov

Žiaci ZŠ  Ing. O. Kožucha viac ako desaťročie vydávajú školský časopis OKO. Malí redaktori,  ktorí pracujú pod vedení Mgr. Magdalény Šiškovej a Mgr. Anny Prachovej, získali za svoju prácu tri významné ocenenia. V júni v celoslovenskej súťaži Kalokagatia 2012 získali 3. miesto.  V novembri v 14. ročníku celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou PRO SLAVIS 2012, organizovanej  ministerstvom školstva a Domom Matice slovenskej boli ocenení Čestným uznaním. Súťaže sa zúčastnilo 119 škôl a 360 školských časopisov, takže ohodnotenie  ich práce  v tejto súťaži je mimoriadne cenné. V novembri získali Ďakovný list primátora mesta PhDr. Jána Volného,PhD.  za vzornú reprezentáciu mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

 

Mgr. Magdaléna Šišková

3-násobný úspech futbalistov zo ZŠ, Z. Nejedlého, SNV

V ZŠ, Z. Nejedlého 2, SNV sú od roku 1995 zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Od vtedy žiaci tejto školy zaznamenali už niekoľko športových úspechov, ale tento školský rok je pre nás mimoriadne úspešný. V júni sa žiaci 1. - 4. roč. zúčastnili MS - McDonald´s Cup v Senci. Naši žiaci boli úspešní, prebojovali sa až do finále, kde podľahli Nitre 2 : 5 a skončili tak na krásnom 2. mieste.

Druhým úspechom bola účasť na MS - Školský pohár v malom futbale žiačok v Nitre. Dievčatá prešli celým turnajom bez zaváhania a vo finále zvíťazili nad ZŠ Gessayová Bratislava 7 : 1. Najlepšou strelkyňou majstrovstiev bola žiačka ZŠ Nejedlého Mária Mikolajová, najlepšou brankárkou Timea Gyomrayová. Krásnou odmenou dievčat bude ich účasť na prípravnom futbalovom zápase SR v Čechách.

Do tretice sa st. žiačky školy stali majsterkami Slovenska JEDNOTA futbal Cupu - Školský pohár v malom futbale, kedy za účasti víťazov krajských kôl vo finálovom zápase zvíťazili nad Žiarom n./Hronom 4 : 1. Úspešní boli aj ml. žiaci, ktorí sa na MS - Školský pohár v malom futbale spomedzi 1 000 zúčastnených družstiev umiestnili na 11. mieste. Spestrením turnajov bolo aj stretnutie hráčov so známymi reprezentantmi SR - Marekom Hamšíkom, Miroslavom Stochom. Uznanie a poďakovanie patrí predovšetkým hráčom - dievčatám a chlapcom, ich pedagógom, trénerom, ale aj rodičom. Veríme, že tieto úspechy budú motiváciou pre ďalších chlapcov a dievčatá, ktorí sa chcú venovať futbalu.

SUPERTRIEDA 2012

Supertrieda je medzinárodná súťaž tried v umeleckej tvorbe žiakov základných a stredných škôl. Je  založená na tvorbe, nácviku a predvedení autorského diela žiakov spoločného triedneho kolektívu.

Žiaci zo 7.A na ZŠ Levočská 11 v Spišskej Novej Vsi v rámci vyučovania po celý rok tvorivo pracovali pod dozorom triednej učiteľky Mgr. Zuzany Hricovej: vytvárali scenár, komponovali melódie a vymýšľali texty piesní, vyrábali kulisy a kostýmy, filmovali, skúšali tanečné choreografie a nacvičovali tance... čím každý žiak triedneho kolektívu (podľa svojich schopností)  mal jedinečnú možnosť aktívne sa podieľať na spoločnom diele. Snahu siedmakov ocenila a podporila aj Nadácia Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť, ktorý je zameraný na netradičné vyučovanie na školách. Vyvrcholením úsilia žiakov bol celodenný krajský festival 9. 5. 2012 v Košiciach, kde 7.A získala 1. miesto - titul SuperTrieda a postup na celoštátne finále do Bratislavy.

V Bratislave žiaci úspešne reprezentovali školu, naše mesto i košický kraj a vybojovali si 2. miesto. Pre všetky deti z obyčajnej triedy bolo zážitkom stáť na divadelných doskách, cestovať od Tatier k Dunaju a prežiť obrovskú spoločnú radosť z úspechu.

Poďakovanie za podporu patrí najmä riaditeľke školy Mgr. Silvii Bartošovej a Združeniu rodičov pri ZŠ na Levočskej ulici v Sp. Novej Vsi.

                                                                                                     -zslev-

Pravda o drogách

Drogy sú v podstate jedy, legálne alebo nelegálne, vždy ničia telo a myseľ. V mesiacoch apríl a máj 2012 sa žiaci takmer všetkých stredných škôl a gymnázií v meste Spišská Nová Ves dozvedeli viac informácií o škodlivosti drog. Prednášky robil Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog.   

Žiaci sa dozvedeli o tom ako drogy škodia telu, ako ničia vytamíny a potrebné látky na prežitie tela, ďalej čo drogy spôsobujú emóciám, viac o alkohole a falošných informáciách s ním šírenými, téma marihuana. Žiakom základných aj stredných škôl sa dali i náučné brožúrky o škodlivosti drog. 

Žiaci v základných školách po prednáške sľúbili aj sľub protidrogového šerifa. Taktiež sa mohli vyjadriť anonymne na kus anketového lístka.

 

Odpovede žiakov po prednáške:

Otázka: Čo si sa dozvedel na tejto hodine?   

Stredné školy a gym. druháci a tretiaci:
- Veľa  vecí o drogách, ktoré som nevedela
- Zaujímavosti o drogách a omamných látkach a čo sa deje s ľudským telom.
- Že drogy sú svinstvo.
- Dozvedela som sa, že drogy môžu zabiť  a že postupne narušujú nervovú sústavu.
- Že nemáme brať drogy, lebo môj život pôjde dole s emóciou.
- Pravdu o drogách. Ako škodia zdraviu a ako postupne zabíjajú človeka, a preto som sa uistila, že nikdy nevezmem drogu, lebo to nemá cenu.
- Každá látka, či už legálna alebo nelegálna, ničí naše telo...
- Ako drogy vplývajú na človeka. Aké sú emócie a ako s nimi súvisia drogy. O pamäti a vnemoch, ako vplývajú na pamäť.
- Dozvedela som sa, ako pôsobia drogy na naše telo, ako menia naše emócie a ako nám ničia život.

 

Základné školy:
- Dozvedela som sa veľa o drogách a emóciách. Nechcem v živote brať drogy, lebo sa z nich umiera, môžem upadnúť do bezvedomia a je to strašne návykové.
- Drogy ničia vitamíny. Oneskoria nám akcie. Díleri sú „skryťáci“. Drogy znižujú empatiu. Pravda nie je klamstvo.
- Na tejto hodine som sa dozvedela, že drogy ničia zdravie a spôsobujú smrť.
- Dozvedela som sa niečo nové a zaujímavé.
- Alkohol škodí viac, ako som si myslela. Drogy škodia tiež a zabíjajú nás.
- Drogy nie sú dôležité pre život. Keď  sa dostanú do tela ťažko sa ich zbavíme. Drogy sú závislosť.
- Na tejto besede som sa dozvedel, že drogy sú veľmi škodlivé látky. A preto sľubujem, že nebudem brať žiadne drogy a iné látky. Ešte som sa dozvedel, že drogy môžu spôsobiť aj smrť. 

Osvienčim a Wadowice

12. júna 2012 žiaci 9. ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda navštívili významné miesto dejín, Osvienčim a Wadowice, rodisko blahoslaveného Jána Pavla II. Pohnutá história týchto miest zanechala v mladých hlboké dojmy.

Prednes nemeckej poézie a prózy

30. mája 2012 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy. Každoročne sa na tejto súťaži zúčastňujú žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a reprezentujú školu v troch kategóriách. Tento rok boli opäť úspešní. Získali 3 x 1. miesto a 3 x 2.miesto. 

Štúrov Zvolen

28. mája 2012 sa uskutočnil XXVI. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, na ktorej sa zúčastnila Alžbeta Gburíková, víťazka okresného kola v II. kategórii, žiačka 9.B triedy ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

Súťažiaci si merali svoje sily v rečníckom umení v krásnych historických priestoroch Zvolenského zámku. Preukázali svoje schopnosti v dvoch kolách:

 • vyjadrení vlastného názoru prostredníctvom doma pripravenej úvahy
 • prezentovaní vlastného postoja vo vyžrebovanej téme, spracovanej v časovom limite – 15.minút. 

Sme radi, že v celoslovenskom finále naša žiačka obsadila nádherné 1.miesto.

Zo života školy ZŠ Komenského

·         Začali sa práce na projekte „Embraco za ekológiu“.

·         Deň hasičov: - 4. 5. 2012 je v kalendári napísané meno FLORIÁN. Je patrónom hasičov. V tento deň otvorili svoje brány aj hasiči v Spišskej Novej Vsi. Nesmeli sme chýbať! Žiaci 2.A a 2.B triedy si pozorne poobzerali hasičské autá, hadice, rôzne náradie a vyspovedali hasičov. Bol to super deň.

·         Deň Zemeprojektový deň na škole, kde žiaci celý deň pracovali na projektoch so zameraním na Zem, jej prírodné javy a ochranu. Na záver prebehla prezentácia projektov v telocvični našej základnej školy pred ostatnými žiakmi školy. Prezentoval a hodnotil sa zámer projektu a výsledok po obsahovej i estetickej stránke.

DEŇ MATIEK

Základná škola, Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti Dňa Matiek usporiadala program pre mamičky v sále KINA MIER.

Stredajší večer 16. 5. 2012 sa niesol v znamení srdiečok, kvetov, detí, mamičiek a babičiek. Už pri vstupe každá mamička dostala milý darček. Deti si za pomoci pani učiteliek nacvičili krásny program, v ktorom zaznelo viacero pesničiek, básničiek i poďakovaní tým najcennejším, čo doma majú – svojim mamám. Počas programu viacerých dojali až k slzám. Veľmi peknou časťou programu boli pripravené videoprezentácie, prostredníctvom ktorých sa deti vyjadrovali k svojim mamám, čo pre nich mamičky znamenajú, za čo im ďakujú, prečo ich majú radi, ...

BESEDA S MARTINOM BAKOŠOM – Majstrom Slovenska v ľadovom hokeji

21. 5. 2012 sa na ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila beseda s bývalým žiakom, Martinom Bakošom, ktorý v súčasnosti hraje hokej za Slovan Bratislava, s ktorým získal aj titul Majstra Slovenska.

Besedy sa zúčastnili žiaci všetkých športových hokejových tried. Martin im postupne vyrozprával ako sám začínal s hokejom, ako sa postupne prepracoval na hráča Slovana Bratislava i reprezentanta SR. Dával rady všetkým, čo a ako majú trénovať a tiež ako sa majú učiť. Ako sám povedal, pri hokeji je najviac potrebná hlava a rozmýšľanie na ľade. Bez hlavy sa hokej hrať nedá, nestačí iba dobre korčuľovať. Priniesol so sebou aj víťaznú trofej – pohár a medajlu za víťaza Slovenskej extraligy v ľadovom hokeji. Každý z malých hokejistov sa jej chcel dotknúť. Sme radi, že sa takáto trofej dostala aj na našu školu, hoci ju v minulosti získali viacerí naši odchovanci, no nezostal im časový priestor o podelenie sa s našimi nádejnými hokejistami.

Žiaci pri mnohých odpovediach ostali prekvapení, no z besedy si odnášali množstvo dobrých rád a návodov ako sa stať dobrým hokejistom. Na záver sme mu všetci zaželali veľa úspechov.

Chceme sa Martinovi poďakovať, že si na nás našiel čas a prišiel podporiť a povzbudiť našich žiakov – hokejistov.

BESEDA so „zlatými“ STRIEBORNÝMI CHLAPCAMI

25. 5. 2012 bol naozaj veľkým dňom pre všetkých priaznivcov hokeja na Spiši. Na Základnú školu, Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi zavítali bratia Libor a Julo Hudáčkovci, ktorí sú absolventmi práve tejto školy, na ktorej sú zriadené športové triedy so zameraním na ľadový hokej. Privítanie bolo veľmi vrúcne zo strany všetkých zúčastnených. Beseda sa konala za účasti p. primátora J. Volného, bývalých aj terajších trénerov ľadového hokeja, učiteľov školy, cca  500-ky žiakov, rodičov a fanúšikov. Veľká telocvičňa praskala vo švíkoch.

Naši „zlatí“ strieborní chlapci sa riadne zapotili pri otázkach od zúčastnených. Zodpovedali na všetky otázky. Počas besedy prebiehala aj prezentácia, počas ktorej mohli všetci zúčastnení vidieť ako prebiehalo ich štúdium na našej škole. Zopár slov nám povedal aj Michal Sersen, ktorý je tiež absolventom tejto školy, no nemohol sa danej besedy zúčastniť. Po besede nasledovala 3-hodinová autogaramiáda a fotenie, kde bratia Hudáčkovci venovali svoje podpisy a fotky naozaj všetkým, ktorí si o ne požiadali. Na záver sme im všetci zapriali, aby sa im v hokeji darilo a prišli nás znova pozrieť s ďalšími medajlami. Ako to všetko u nás vyzeralo si môžete pozrieť aj na www. komenskeho.snv.sk v časti fotogaléria. ĎAKUJEME!

StreetHockey školská liga – Majstrovstvá Slovenska v hokejbale

Víťazom StreetHockey školskej ligy – Majstrovstvá Slovenska v hokejbale, sa stali chlapci zo ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves.

Celoslovenské finále – ZŠ V. Dzurillu, Bratislava (5. – 6. 6. 2012)

Účastníci celoslovenského finále

1A. SŠ Tilgnerova, Bratislava
2A. ZŠ Golianova, B. Bystrica
3A. ZŠ Pri Podlužianke, Levice
4A. ZŠ Hodžova, Trenčín
1B. ZŠ Poprad – Spišská Sobota
2B. ZŠ Komenského, Sp. N. Ves
3B. ZŠ J. Mudrocha, Senica
4B. ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš

Rozpis zápasov – v skupine
12.15 (1B) Poprad – (2B) Sp. N. Ves 3 : 2
17.15 (2B) Sp. N. Ves - (4B) L. Mikuláš 1 : 1
10.15 (2B) Sp. N. Ves - (3B) Senica 3 : 0

Semifinále:
11.00 1.A Trenčín - 2.B Sp. N. Ves 2 : 3 TS
11.45 1.B Poprad - 2.A Levice 3 : 0

O 3. miesto:

12.30 Levice - Trenčín 0 : 4

Finále:

13.15 Poprad - Sp. N. Ves 0 : 3

Chlapci podali veľmi bojovný výkon snáď len v prvom zápase, kde za stavu 2 : 0 si mysleli, že je po zápase, no opak bola pravda. Chlapci z Popradu dali prvý gól, druhý v presilovke a to ich v zápase naštartovalo. Tretí gól sme inkasovali nohou, ale rozhodca ho uznal a tak sme prehrali prvý zápas 2 : 3. Ak sme chceli zabojovať o semifinále potrebovali sme vyhrať obidva zápasy. Hneď v ďalšom zápase nás čakal ťažký súper z Liptovského Mikuláša. Zápas skončil nerozhodne 1 : 1. Myslím si, že práve tento zápas dal mužstvo dohromady, chlapci sa zomkli a podávali od zápasu k zápasu lepšie výkony. Hrali veľmi zodpovedne, plnili taktické pokyny. Hrali uvoľnene, s prehľadom od brankára v bráne, cez zodpovednú obranu a bojovný výkon v útoku. Paradoxom bolo, že v rozhodujúcich momentoch sa dokázali presadiť obrancovia. Poďakovať chcem celému kolektívu za vzornú reprezentáciu školy a mesta, no chcem vyzdvihnúť výkony brankára Dominika Hudáčka, ktorý podával veľmi dobré výkony a v dôležitých okamihoch družstvo podržal, ale aj výkony v obrane na čele s Branislavom Zwickom. Bol to hráč na svojom mieste, ku ktorému sa pridali Martin Molčan, Jakub Kyčák. Som rád, že chlapci ukázali, že sa na škole s deťmi pracuje nielen na ľadovej ploche, ale aj mimo nej a zúročili svoje skúsenosti z tréningov v rámci telesnej výchovy a krúžkovej činnosti. Chceli sme nadviazať na minuloročné výkony, keď sa chlapci zúčastnili postupne na Majstrovstvách Slovenska vo florbale, v hokeji a napokon aj na MS v hokejbale. Tento rok nám ušli len MS v hokeji. Chlapcom chcem zablahoželať k dosiahnutým výsledkom a kolegovi Ivanovi Jetšovi za spoluprácu a trpezlivosť.  

Konečné poradie

1. ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves
2. ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad - Spišská Sobota
3. ZŠ Hodžova, Trenčín
4. ZŠ Pri podlužianke, Levice
5. ZŠ M. R. Martákovej, L. Mikuláš
6. ZŠ Golianova, B. Bystrica
7. ZŠ J.Mudrocha, Senica
8. SŠ Tilgnerova, Bratislava

ZŠ Komenského SNV je bronzová na Slovensku

Starší žiaci Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves vyhrali krajskú súťaž vo florbale a tým si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v Trenčíne 21. – 22. 5. 2012.

V silnej konkurencii nesklamali, pretože si vybojovali bronzové medaily.

V Trenčíne bojovalo o Majstra Slovenska osem krajských víťazov, ktorí boli rozlosovaní do dvoch skupín.

A: Skupina                                                                     B: Skupina
Martin                                                                              Brezno
Topoľčany                                                                        Spišská Nová Ves
Skalica                                                                            Trenčín
Lipany                                                                             Bratislava

Chlapci dokázali bojovať s florbalovými školami a domov si priniesli krásne tretie miesto. Zo skupiny sme postupovali z druhého miesta, kde sme sa stretli s víťazom druhej skupiny, s chlapcami z Prešovského kraja, boli to Lipany (ŠFT), s ktorými sme prehrali 6 : 2. V boji o tretie miesto sme hrali s Martinom. Prehrávali sme už 3 : 1, ale chlapci sa nevzdávali, stav vyrovnali a sekundu pred koncom zápasu dal Dominik Hudáček víťazný štvrtý gól. Vyhli sme sa samostatným nájazdom a získali sme v rámci Slovenska výborné tretie miesto. Naše družstvo tvorili starší žiaci Damián Jánoš, Martin Kavalec, Jakub Kyčák, Martin Bdžoch, Ľubomír Volčko, Branislav Zwick, Martin Molčan, Dominik Hudáček, Lukáš Ludányi, Marko Ondov a Adam Polomský. Víťazom sa stali starší žiaci z Lipian, na druhom mieste skončili chlapci z Trenčína.

Konečné poradie:

1.     Lipany                                                  5 – 8. Brezno

2.     Trenčín                                                          Skalica

3.     Sp. Nová Ves                                                 Topolčany

4.     Martin                                                           Bratislava

Týždeň pre Zem

22. apríl je Svetovým dňom Zeme. Tento krát sa aktivity zamerané v prospech našej planéty na ZŠ Lipová rozšírili na celý týždeň pod názvom "Týždeň pre Zem". Žiaci "lipáčikovia" na oslavu dňa Zeme organizovali pod vedením p. učiteliek rôzne aktivity ako napr. obleč sa do farieb Zeme, sadenie adoptovaných stromčekov, maska pre planétu Zem, vyrobme si Zem, brigády pri úprave okolia školy, Eko vláčik separáčik, atď. Spomenutými aktivitami žiaci aspoň čiastočne skrášlili okolie školy, čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu, rozšírili plochu zelene, zasadili stromčeky, vytvorili mnoho zaujímavých prác o Zemi a iste prežili príjemný týždeň plný zážitkov.
                                                                                             Mgr. A. Rusnáková

Gymnastický štvorboj žiakov

23. apríla sa uskutočnilo obvodové kolo v gymnastickom štvorboji žiakov. Naše družstvo chlapcov zo ZŠ Lipová v kategórii "A" obsadilo krásne 1. miesto a postúpilo do krajského kola v Košiciach, ktoré prebehlo 26. apríla a kde obsadilo 3. miesto. Školu reprezentovali žiaci v tomto zložení : N. Kotlár, K. Kotlár, A. Goldberger, Š. Javorský a F. Ferenčík. K podanému výkonu im patrí srdečná gratulácia.
                                                                                     Mgr. A. Rusnáková

Shakespeare´s Memorial

„Odvaha rastie s príležitosťou“. V tomto duchu sa niesla súťaž v prednese anglickej poézie , prózy a prezentácii projektov nazvaná Shakespeare´s Memorial. Súťaž sa uskutočnila 18. apríla 2012 v priestoroch Základnej školy Ing. O. Kožucha 11 a zúčastnili sa jej žiaci základných škôl nášho mesta a obce Smižany.     


Vyhodnotenie súťaže: Shakespeare´s Memorial

V kategórii žiakov 1. a 2. ročníkov:
1. miesto: Judita Kotradyová - ZŠ Levočská 11
2. miesto: Lucia Zajacová -  ZŠ Ing. O. Kožucha 11
3. miesto: Karin Búzová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8

V kategórii žiakov 3. a 4. ročníkov:
1. miesto: Martin Dam - ZŠ Ing. O. Kožucha 11
2. miesto: Soňa Polláková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8
3. miesto: Janka Rakytová – ZŠ Levočská 11

V kategórii žiakov 5. a 6. ročníkov:
1. miesto: Natália Ružena Mlynarčíková – ZŠ Ing . O. Kožucha 11
2. miesto: Radoslava Hatalová – ZŠ Nad Medzou 1
3. miesto: Tomáš Palušák – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8

V kategórii žiakov 7. a 8. ročníkov:
1. miesto: Viktória Klingová – ZŠ Nad Medzou 1
2. miesto: Lea Kunzová – ZŠ Komenského 3, Smižany
3. miesto: Alexander Kling – ZŠ Ing. O. Kožucha 11

V kategórii žiakov 9. ročníkov:
1. miesto: Erika Duľová – ZŠ Ing. O. Kožucha
2. miesto: Natália Aucinová – ZŠ Hutnicka 16
2. miesto: Ema Košíková – ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves 
3. miesto: Katarína Kováčová – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže, výhercom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku súťaže v nasledujúcom školskom roku.

                                                Organizátor súťaže: Ing. Mária Lacušová

Deň ochutnávky ovocia a zeleniny

26. januára sa na ZŠ Lipová pre žiakov I. stupňa uskutočnil "Deň ochutnávky ovocia a zeleniny." Deti v spolupráci s triednymi p. učiteľkami pripravili chutné a zdravé ovocné alebo zeleninové šaláty.Poobede sa za jednotlivé triedy zúčastnili 4 členné družstvá nielen na ochutnávke šalátov, ale aj na ovocno - zeleninovej súťaži, kde súťažili v disciplínach - čistenie zemiakov, strúhanie jabĺk, hádaním, akú zeleninu alebo ovocie zjedli. Deti sa pri tom dobre zabavili a aj takýmto spôsobom prezentovali zdravý spôsob stravovania.
                                                                                                   A. Rusnáková

Čistota zubov a ďasien

V polovici januára sa na ZŠ Lipová ul. zrealizoval pre žiakov I. stupňa projekt zameraný na čistotu zubov a ďasien. Viki a Zuzana, študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v odbore stomatológia, prednášali žiakom o význame čistenia zubov a ďasien s praktickými ukážkami. Pomocou dataprojektoru a makety prezentovali názorné ukážky nácviku čistenia chrupu. Na záver si deti vyskúšali na svojom chrupe správne čistenie zubnou kefkou, ktorú si každý priniesol z domu. Praktická ukážka žiakov poučila, takže návšteva zubného lekára v nasledujúcich rokoch bude určite len prevencia.
                                                                                                  A. Rusnáková

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády a Olympiády ruského jazyka

16. 1. 2012 sa v Centre voľného času ADAM v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo obvodné kolo Olympiády ruského jazyka, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov zo ZŠ nášho mesta a obvodu. Veľmi úspešná bola žiačka VI. A triedy Simona Safková zo ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha, ktorá preukázala najlepšie komunikačné zručnosti a obsadila 1. miesto. Túto školu vzorne reprezentovali i Katarína Lacušová VI. B, Radoslava Slobodníková VIII. B a Štefan Vansač VI. A. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

 

1. 2. 2012 sa v ZŠ Lipová ul. v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády, na ktorej žiaci ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha, ktorých pripravovali vyučujúci dejepisu Mgr. Magdaléna Šišková a Mgr. Zuzana Vojčíková, dosiahli v svojich kategóriách vynikajúce výsledky: Lucia Bajtošová 9. B 2. miesto, Alexander Kling 8. A 1. miesto, Ivana Repaská 8. B 2. miesto, Daniel Broško 7. A, 1. miesto, Peter Štark 7. B 2. miesto. V krajskom kole budú naše mesto a okres reprezentovať 6 žiaci a teší nás, že z tohto počtu bude päť vyššie uvedených žiakov práve zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha.

                                                                               Mgr. Magdaléna Šišková

Vianočná besiedka

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky – Vianoce. V predstihu sme si ich 22. 12. pripomenuli na vianočnej besiedke spoločne Olympijsky klub na škole s deťmi z 5.C triedy. Deti si pripravili vianočný program – koledy, spev, tanec, básničky, hru na hudobných nástrojoch a program ukončili pesničkou Merry Chrismas. Všetkým prajeme pokoj v kruhu svojej rodiny, veľa darčekov a zážitkov počas prázdnin.

ZŠ Ing. Kožucha SNV, Mgr. Eva Murgáčová

Beseda s reprezentačným trénerom

20. 12. 2011 našu školu navštívil Mgr. Tomáš Murgáč. Je trénerom Freestyle lyžovania. Pútavé rozprávanie doplnil zaujímavými videami. Tie žiakov zaujali aj pobavili a hlavne ich inšpirovali. Po teoretickej časti sa žiaci presunuli do telocvične, kde si vyskúšali niektoré balančné pomôcky, ktoré freestylisti používajú pri svojom tréningu (bosu, fitlopty). Členky Olympijského klubu na škole sa mu poďakovali, odovzdali čokoládu a zároveň oboznámili Tomáša s myšlienkou Slovenského Olympijského výboru. Ten vyhlásil projekt na podporu mladých športovcov - Sme jeden tím. Kúpou jedného z limitovanej edície „čičmianskych“ náramkov Slovakia Olympic Team v predajniach Alpine Pro prispeješ symbolické 1 euro na rozvoj talentu a výnimočných schopností našich budúcich olympijských nádejí. Na besede sme sa dozvedeli, že Tomáš trénuje Zuzku Stromkovú, ktorá má veľkú šancu dostať sa na zimnú olympiádu v Soči 2014 a tak nákupom náramkov pre náš klub chceme prispieť práve jej. Budeme jej držať palce.

Tomášovi ďakujeme, želáme úspešnú sezónu, veľa snehu a už žiadne zranenia.

                                                  ZŠ Ing. Kožucha SNV, Mgr. Eva Murgáčová

Vianočná ikebana

V predvianočnom čase sa pre žiakov I. stupňa v ZŠ Lipová uskutočnila súťaž v zhotovovaní vianočnej ikebany. Pracovná, ale zároveň sviatočná atmosféra vládla pri vytváraní krásnych ikebán. Umelecké dielka vznikali postupne pod rukami šikovných žiačikov. Používali materiály, ktoré si priniesli z domu.  Pri vytváraní ikebán deti v plnej miere využili svoju kreatívnosť a estetické cítenie. Spracovávali prírodné i umelé materiály - vetvičky, sviečky, stužky a rôzne ozdoby. Po dvoch hodinách usilovnej práce porota zhodnotila a ocenila hotové ikebany. Súťažiaci boli ocenení vecnými cenami a všetky zhotovené ikebany budú zdobiť priestory školy.

                                                                                                   A. Rusnáková

Zber papiera

Problém odpadu patrí medzi hlavné ekologické problémy, preto sa žiaci ZŠ Lipová rozhodli pomôcť našej planéte a to jesenným zberom papiera. Do zberu sa zapojili žiaci od prvého až po deviaty ročník, p. učiteľky a p. vychovávateľky. Bolo príjemné pozorovať ako rodiny, starí rodičia a deti vozili, nosili papier. Vďaka patrí aj tým, ktorí postupne v rukách nosili ťažké balíky, len aby aj oni prispeli nejakými kilami. Pri zbere pomáhali žiaci II. stupňa, ktorí papier vážili, zapisovali a vkladali do kontajnera. Spolu celá škola nazbierala 4143 kg. Medzi najlepších zberačov patrila Viktória Litecká z 3.A, ktorá priniesla 148,5 kg. Dúfam, že všetkých ktorí sa do zberu zapojili hreje pri srdci pocit, že aspoň maličkosťou pomohli a zlepšili kvalitu životného prostredia na našej Zemi.

                                                                                                 A. Rusnáková

Pasovanie prvákov na ZŠ Lipová

26. 10. 2011 sa na ZŠ Levočská ul. uskutočnilo podujatie Pasovanie prvákov. Prváci na slávnosti v pripravených disciplínach dokázali pred svojimi učiteľmi, spolužiakmi a deťmi z MŠ Slovenská ulica, že sú právoplatnými žiakmi  školy.V úvode slávnosti sa s krátkym programom predstavili členky skupiny historického šermu, ktoré ich sprevádzali celým progamom a navodili dobovú atmosféru historického pasovania.Po splnení disciplín žiaci  boli povýšení do ,,prváckeho stavu". Zároveň obdržali certifikát prváka a sladkú odmenu. Celá slávnosť bola ukončená sľubom prvákov.

Tr. uč.: Mgr. Beáta Sitková, Mgr. Beáta Plichtová, Mgr. Ingrid Hrebenárová

Zber tetrapakov

Až do apríla bude prebiehať súťaž s firmou Milk Agro, v ktorej ide o zber tetrapakov (krabice z mlieka) a viečka z jogurtov, ktoré sú výlučne značky Sabi. Do tejto súťaže sa už tradične zapájajú žiaci zo ZŠ Lipová, ktorí v nasledujúcich mesiacoch nosia do školy. Zberom viečok a tetrapakov sa zaslúžia o zvýšenie konzumácie jogurtov a mlieka a zároveň pomáhajú našej prírode zbaviť sa množstva odpadkov. Po ukončení súťaže firma od nás vykupuje vyzbierané viečka a tetrapaky, za ktoré získame peniaze a vecné odmeny pre najlepších zberateľov. Získané peniaze sa využijú na rôzne súťaže, prípadne na vybavenie učební.

                                                                                                A. Rusnáková

JOINVILLE, BRAZÍLIA – MESTO PARTNERSKEJ ŠKOLY NA UL. ING. O. KOŽUCHA – LUIZ GOMEZ MUNICIPAL SCHOOL

Joinville je mesto  v južnej Brazílii v štáte Santa Catarina. Toto mesto je najviac obývaným a najväčším priemyselným mestom v štáte Santa Catarina. V roku 2010  počet obyvateľov dosiahol približne 520 000. Je dejiskom mnohých podujatí a konferencií. Dnes je toto mesto  známe ako mesto tanca, kvetov a princov.

Táto škola vznikla v roku 2009. Má okolo 30 učiteľov a viac ako 800 žiakov od prvého až po deviaty ročník. Vyučovanie v škole prebieha len v dvoch časových úsekoch: doobeda – 7.30 – 11.45, alebo poobede: 13.30 – 17.45.  Žiaci majú päť hodín denne.                                                                                               

Školský rok sa na tejto škole začína vo februári. V júli sú dvojtýždňové zimné prázdniny a jeden mesiac letných prázdnin v januári. V súčasnosti  si vymieňajú listy žiaci prvého a druhého stupňa. Ich korešpondencia je jednoduchá, ale nápaditá a pomáha aj týmto spôsobom upevňovať vedomosti z anglického jazyka, lebo je to jazyk, v ktorom si žiaci vymieňajú informácie o sebe a krajine, v ktorej žijú.

                                                                                        Ing. Mária Lacušová

KOMUNIKÁCIA S PARTNERSKOU ŠKOLOU „TERADOTYO SANNOTUBO“ Z MESTA KYOTO

Japonské mesto Kyoto je centrálnou časťou ostrova Honšú a patrí medzi hviezdne japonské atrakcie. Pred vyše 1000 rokmi bolo toto mesto hlavným mestom Japonska. Kyoto je známe svojou rôznorodosťou, ktorú badať v architektúre chrámov, svätýň i  múzeí. Zanedbateľné nie sú ani nádherné záhrady, kde každá záhrada je akousi manifestáciou japonskej lásky k prírode.

Základnú školu na Ul. Ing. O. Kožucha navštívila japonská pani učiteľka, ktorá sa venovala našim žiakom. Hodina bola prínosná a zaujímavá, pretože žiaci sa naučili vyrobiť si vlastné origami. Taktiež boli nadšení japonskými znakmi, ktoré sú pre nich originálne a radi by sa naučili aspoň niektoré z nich.

                                                                                                                                                                                                                         Ing. Mária Lacušová

Ocenenie školského časopisu

Žiaci na ZŠ Ing. O. Kožucha vydávajú svoj vlastný školský časopis OKO. Tvoria ho členovia redakčného a grafického krúžku pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej a Mgr. Anny Prachovej. Časopis vychádza pravidelne od roku 2000. Pravdivo zobrazuje činnosť a život školy, odhaľuje často skryté literárne, výtvarné, hudobné i športové talenty, vychováva možných budúcich redaktorov. Prostredníctvom časopisu žiaci majú možnosť zoznámiť sa s jednotlivými vyučujúcimi a spoznať ich aj z inej stránky ako učiteľov spoza katedry. A malí redaktori častokrát vychádzajú s mikrofónom i za brány školy za lekárom, psychológom, kaderníčkou a prostredníctvom časopisu prinášajú svojim spolužiakom ich cenné rady. Časopis už celé desaťročie patrí medzi najlepšie školské časopisy na Slovensku. Dôkazom sú ocenenia, ktoré pravidelne získava v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov pre žiakov základných a stredných škôl PROSLAVIS so zahraničnou účasťou, ktorú organizuje Ministerstvo školstva SR a Dom Matice slovenskej v Žiline: 1. miesto, 4-krát 2. miesto, Cena Domu MS v Žiline, 3-krát čestné uznania. A nesklamal ani v tomto roku a v XIII. ročníku PROSLAVIS, v ktorom súťažilo 107 časopisov, bol tiež ocenený. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie najlepších sa už tradične za účasti predsedu MS Ing. Tkáča, primátora Žiliny Ing. Chomu, predsedu Domu MS v Žiline PaedDr. Kohúta, zástupcov MŠ SR, inšpekcie i Žilinského VUC uskutočnilo v prekrásnych priestoroch radnice primátora Žiliny 26. 10. 2011. Cenu Matice slovenskej si prevzali zástupcovia OKA redaktorka Patrícia Petrušková zo VII. C triedy a Mgr. Šišková. Pri srdci ich ešte dlho hriali slová predsedníčky poroty Mgr. Márie Striššovej, ktorá sa s prítomnými lúčila so slovami: „Ďakujeme vám milí tvorcovia radosti, zábavy i poučenia.“

Mgr. Magdaléna Šišková

Medzinárodný olympijský tábor mládeže

16. 7. sobotňajším slávnostným vyhodnotením v hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši vyvrcholil štvordňový Medzinárodný olympijský tábor mládeže (MOTM), ktorý s mottom „Všetci máme spoločný sen“ na Liptove zorganizoval Slovenský olympijský výbor. Spoluorganizátormi podujatia boli Olympijský klub Liptova, Olympijský klub Vysoké Tatry, Slovenská olympijská akadémia, Klub fair play SOV, Nadácia SOV a komisia SOV pre šport a životné prostredie. Finančne tábor podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská olympijská marketingová, a. s.,Olympijská solidarita Medzinárodného olympijského výboru.

Účastníkmi tábora boli mladí športovci a študenti vo veku 14 – 16 rokov zo šiestich krajín - Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska. Z piatich účastníckych krajín zo zahraničia vyslali ich národné olympijské výbory po jednom štvorčlennom družstve. Len Slovenský olympijský výbor ako usporiadateľ mal právo nominovať až dve družstvá – jedno zo ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a druhé zo ZŠ Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Komunikačným jazykom v tábora bola angličtina. Účastníci boli rôznorodí – aktívni športovci, ale aj víťazi vedomostných súťaží o olympizme, či umeleckých súťaží s tematikou športu.

                                                        Mgr. Eva Murgáčová, ZŠ Ing. Kožucha

ZŠ Hutnícka – štvornásobný účastník školských majstrovstiev Slovenska

Hoci ja základná škola na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi známa výchovou mladých basketbalistov a volejbalistiek, ani ostatné športy na tejto škole nie sú zanedbávané. Svedčí o tom fakt, že v tomto školskom roku 2010/2011 sa športovcom zo spomínanej školy podarilo prebojovať až štyrikrát do najvyššieho kola – Majstrovstiev Slovenskej republiky.

Okrem basketbalistov a midivolejbalistiek (obhájili titul „Školský majster Slovenska“) sa celoslovenského kola zúčastnili aj najmladší gymnasti (chlapci 1. - 3. ročníka) a najmladší futbalisti (chlapci 2. - 4. ročníka). Všetky štyri kolektívy sa snažili reprezentovať náš Košický kraj čo najlepšie, a preto im patrí srdečné poďakovanie. Menovite naše mesto a kraj reprezentovali nasledovní športovci:

BASKETBAL - M. Šomšák, P. Sarna, R. Kupec, R. Tomašek, P. Melo, P. Hamrák, A. Dugas, K. Šimo, D. Smorada, E. Mačuga pod vedením Mgr. Ericha Korfantu.

MIDIVOLEJBAL N. Bodáková, S. Antlová, S. Combová, S. Mulíková, K. Zaťková, A. Dulíková, M. Macejková pod vedením Mgr. Milana Hnáta.

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ W. Štrauch, T. Hamráček, J. Hoza, P. Neupauer, T. Hurajt, M. Roháč, pripravovala Mgr. Mária Hronská.

MALÝ FUTBAL N. Machajdík, D. Kačmárik, M. Bača, M. Knižka, M. Suslov, S. Hrušovský, A. Gáll, P. Kocúr, T. Hamráček pod vedením Mgr. Ivany Bodákovej.

Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a do ďalšej športovej kariéry im prajeme mnoho úspechov a nezabudnuteľných zážitkov.

Nezľakni sa ani náhleho zhoršenia počasia

Modelári Základnej školy Nad Medzou sa po troch úspešných kolách „Spišskonovoveskej gumy“ v rámci okresu Spišská Nová Ves zúčastnili v sobotu 25. 6. 2011 na Majstrovstvách Slovenska 2011 vo voľných modeloch žiakov, juniorov a seniorov na letisku Trenčín -  Biskupice, ktoré usporiadal Zväz modelárov Slovenska a Letecko-modelársky klub - 122 Trenčianska Turná v spolupráci s Letecko-modelárskym klubom Trenčín a Ministerstvom školstva SR.

Počasie sa v sobotu náhle zhoršilo. Ochladilo sa, fúkal silný vietor a občas pršalo. Čas veľmi nevyhovujúci pre leteckých modelárov. Napriek týmto zhoršeným podmienkam si naši mladí modelári pod vedením Jozefa Sobinovského počínali veľmi odvážne a nakoniec aj veľmi úspešne. Juraj Dikant, žiak 4. ročníka, si v kategórii motorových modelov P30 vybojoval 1. miesto a zároveň aj titul Majster Slovenska žiakov a juniorov v tejto kategórii. Ďalší úspech dosiahol žiak Tomáš Barna, ktorý až v poslednom 5. kole spadol z 3. miesta a nakoniec skončil so zemiakovou medailou na 4. mieste. Obom našim žiakom srdečne blahoželáme za reprezentáciu Spiša a do ďalšej modelárskej činnosť im prajeme ešte veľa vrcholových úspechov.

57. Hviezdoslavov Kubín 2011

22. - 25. 6. 2011 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil 57. ročník celoštátnej prehliadky recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2011. Jedným z úspešných interpretov bol aj žiak 5. ročníka Základnej školy Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi Samuel Peter Cibula. Súťažil v II. kategórii s prózou Petra Suskinda V pondelok pôjdem s tebou. Prerozprával príbeh zaľúbeného piataka Patrika, ktorým všetkých zúčastnených presvedčil o svojom talente. Samko je už skúsený recitátor, aj po minulé roky sa zúčastňoval krajských kôl v tejto súťaži. Pripravovala ho pani učiteľka Petkáčová z našej školy, tiež pani učiteľka Kopperová z literárno-dramatického odboru ZUŠ.

Pri opise atmosféry odzneli samé kladné hodnotenia nielen zo strany ostatných súťažiacich, ale aj zo strany poroty.

Súťaž na kolieskových korčuliach

12. mája sa konala na ZŠ Lipová ul. tradičná súťaž na kolieskových korčuliach. Malí športovci sa o 14. hod. zišli, aby ukázali, akí sú šikovní v prekonávaní slalomovej dráhy a čo najrýchlejšom prekorčuľovaní určeného úseku. Meral sa im čas a najrýchlejší traja zvíťazili. Tí boli odmenení za svoje výkony, ale nakoniec všetci sa stali víťazmi, pretože znova urobili niečo pre svoje zdravie.

                                                                                                   ZŠ Lipová

                                                                       

Zlatý hrebeň

10. mája sa v odpoludňajších hodinách konala súťaž  v tvorbe účesov pre žiakov I. stupňa na ZŠ Lipová ul. pod názvom „Zlatý hrebeň“. Predviedli sa malé kaderníčky, ktoré  predviedli svoju fantáziu, kreativitu a talent. Každá prišla so svojou modelkou, aby z jej vlasov vykúzlila čo najkrajší účes. Vybrať ten najkrajší bolo ťažké. Vyhrala predsa tá najlepšia Lea Kollárová. Súťažiace boli odmenené vecnými cenami a už dnes sa tešia na budúcu súťaž.

                                                                                              ZŠ Lipová

Karaoke show

Karaoke show dáva možnosť všetkým vžiť sa do role svojej obľúbenej hviezdy a zaspievať si svoj obľúbený hit. Túto možnosť dostali aj žiaci I. stupňa na ZŠ Lipová ul. Koncom apríla sa ozývali tóny známych piesní v podaní malých spevákov. O súťaž je veľký  záujem detí a tak to bolo aj toho roku. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci predniesli výborné výkony a keďže môže vyhrať iba jeden, nakoniec sa z víťazstva tešila žiačka 4. ročníka Karin Skokanová. Všetci sa výborne zabavili.

                                                                                             ZŠ Lipová

Deň Zeme

Keď vyleteli prví kozmonauti do vesmíru a zbadali pod sebou malú modrú guličku, uvedomili si, že je to Zem. Potom sa vrátili domov a možno prvýkrát priniesli so sebou pocit, aká je tá Zem maličká vo veľkom, nekonečnom vesmíre a ako ľahko o ňu môžeme prísť.

Zem, ktorá je našim domovom, na ktorej žijeme vedome aj nevedome ju meníme, pretvárame a myslíme si, že na to máme právo, ale dokedy? Táto otázka bola hlavnou myšlienkou podujatí 20. 4. 2011 na Deň Zeme pre žiakov ZŠ na Ul. Ing. Kožucha v Sp. Novej Vsi. V tento deň uskutočnili rad rôznych podujatí, aby demonštrovali kladný vzťah k našej planéte - Zem. Podieľali sa na obnove lesa - sadením stromčekov v  Lesoch mesta Sp. Nová Ves. Čistili brehy Hornádu, upratali areál školy a jeho okolie, niektorí uskutočnili exkurziu do čističky odpadových vôd.

Najmenší žiaci mali možnosť zúčastniť sa práce v 14 tvorivých dielňach zameraných na environmentálnu výchovu, ktoré pre ne pripravil projekt Zelená škola.

Máme len jednu takúto planétu, ktorej hovoríme „Zem“, na ktorej žijeme a chceme žiť a preto ju chráňme a vážme si ju.

                                                                                  Mgr. D. Dingová

Vyčistime si Slovensko

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú súťaž pre základné a stredné školy pod názvom „Vyčistime si Slovensko“. Cieľom výzvy bolo upratovanie prírody a zbierania odpadu, pričom stav pred a po vyčistení bolo potrebné zdokumentovať.

Čistota prírody a neutešený stav životného prostredia leží aj na srdciach žiakov zo ZŠ na Lipovej ulici, preto neváhali  a ochotne sa zapojili do spomínanej súťaže. Žiaci sa snažili skrášliť okolie svojej školy, a tak urobiť niečo užitočné pre našu Zem.

A hoci výsledky súťaže ešte nepoznáme, už teraz vieme, že sa nám podarilo aj takouto formou zvýšiť ekologické povedomie našej mládeže. Ba čo viac, za našu snahu nás príroda stonásobne odmení.

Mgr. V. Krišandová, foto: Mgr. S. Kyseľová

Prednes v anglickom jazyku Shakespeare´s Memorial

V školskom roku 2010/2011, v mesiaci apríl, sa v ZŠ  na  Ul. Ing. O. Kožucha  uskutočnil prvý ročník  súťaže v  prednese v anglickom jazyku: Shakespeare´s Memorial. Boli prezentované projekty a vlastné slovníky. V školskom kole sa súťažilo v troch kategóriách, žiaci 5. a 6.ročníkov, žiaci 7. a 8. ročníkov a žiaci 9. ročníkov. Medzi školami nášho mesta sa v kategórii 9. ročníkov na 1. mieste umiestnila Lucia Havašová z 9. B triedy, v kategórii 5. a 6. ročníkov na 3. mieste umiestnila Kristína Klaučová z 6. B triedy a v kategórii 7. a 8. ročníkov na 2. mieste umiestnila Erika Duľová z 8. B triedy.

Lacušová

Zaujímavé prezentácie

Mestá Joinville v Brazílii a Spišská Nová Ves a dve základné školy, prvá v Joinville a druhá ZŠ Ing. O. Kožucha si vzájomne vymenili zaujímavé prezentácie v anglickom jazyku s názvom Joinville v predstavách a Spišská Nová Ves v srdci Slovenského raja. Z týchto pútavých obrázkov sme sa dozvedeli o krásnej rozhľadni „the beldevere“, odkiaľ je nádherný výhľad na more a celé mesto. Mesto sa pýši starobylým mlynom, nádhernou palmovou ulicou „Rua das Palmeiras“ a krásnou katedrálou „Sao Francisco Xavier Paris Church“. Veľké množstvo listov, ktoré sme odoslali do Brazílie, svedčí o záujme našich žiakov spoznávať život rovesníkov v zahraničí a zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku.

Ing. Mária Lacušová

Olympizmus v nás

Jednou zo základných myšlienok olympiád už v starovekom Grécku bola kalokagathia – jednota tela a duše. Túto myšlienku podporujú nielen športovci, tréneri , ale aj široká športová verejnosť. Takáto kalokagathia je aj jedným zo základných princípov výučby telesnej výchovy na školách. Odzrkadľuje sa to nielen bohatou účasťou na školských športových súťažiach organizovaných v rámci okresu, kraja i Slovenska, ale aj účasťou na vedomostných súťažiach o olympizme, jeho myšlienkach a smerovaniach. V ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi sa poznatkom o olympizme venuje veľká pozornosť. Svedčí o tom nielen početná účasť žiakov na školských kolách, zapájaním sa do olympijských kvízov organizovaných Slovenským olympijským výborom, ale aj posledný veľmi pekný úspech žiakov tejto školy. Družstvo žiačok zvíťazilo v silnej konkurencii v  okresnom kole vedomostného kvízu o olympizme a postúpilo na celoslovenské kolo , ktoré sa bude konať v Prievidzi v mesiaci apríl. O tento krásny úspech sa zaslúžili žiačky Martina Stanková, Veronika Ochmírová a Ivana Ogurčáková. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole, kde budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj mesto Spišská Nová Ves.

                                                                            Mgr. Dovčíková Katarína

Liečime knihám somárske uši

V mesiaci knihy mnohí z nás siahli častejšie po obľúbenej knižke. Avšak nie každý sa ku knihám správa tak, ako si to knihy zaslúžia. Piataci zo ZŠ na Lipovej ulici sa pokúsili na hodinách literárnej výchovy vyliečiť knihám somárske uši. Vyrábali totiž záložky do kníh. Všetci sa snažili popustiť uzdu fantázie a svoje predstavy preniesť na papier. Výsledkom boli pestrofarebné záložky rôznych tvarov, ktorými potom obdarovali svojich spolužiakov.

Zároveň pochopili, že aj to je jedna z možností, ako knihám prejaviť úctu, veď sú pre nás zdrojom poznania.                                                        

Mgr. Valéria Krišandová

Beseda o Matici slovenskej

Žiaci VIII.A triedy na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi na hodinách dejepisu pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej  pracujú nad projektom o Matici slovenskej. Preto si pozvali predsedníčku miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Mgr. Jolanu Prochotskú, ktorá ich oboznámila s vyše 90-ročnou históriou MS v Spišskej Novej Vsi. Zároveň im porozprávala o terajšej činnosti MS. Žiakov zaujali i materiály vydané MS i Slovenské národné noviny, v ktorých si prečítali zaujímavé články.

                                                                                     Tomáš Ratkovský, VIII.A

Vzorná reprezentácia

V marci sa v Košiciach konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naše mesto a obvod vzorne reprezentovala žiačka Základnej školy Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi Lucia Bajtošová z VIII. B triedy, ktorá v okresnom kole v kategórii D získala 1. miesto. Náročná príprava pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej priniesla ovocie a na krajskom kole sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Svojím prístupom, vystupovaním a výbornými vedomosťami veľmi pekne reprezentovala nielen naše mesto, ale celý okres.

                                                                           Mgr. Magdaléna Šišková

Šport pre všetkých

Tohtoročný 9. marec bol pre všetkých žiakov 9. ročníkov veľmi dôležitým termínom. Konalo sa testovanie deviatakov pod známym názvom Testovanie T9 - tzv. Monitor. Základná škola na Ul. Ing. O. Kožucha nebola žiadnou výnimkou. No nepotili sa len naši deviataci. Žiaci 5. - 8. ročníkov sa v tomto čase snažili zušľachťovať svoje telo cvičením, ktoré bolo nové nielen svojím obsahom, ale aj myšlienkou. Turnaja v basketbale a futbale sa zúčastnili družstvá zložené z mladších a starších žiakov, ktoré si zmerali sily s družstvom učiteľov. Počiatočné obavy zatienila dobrá nálada a bojovnosť žiakov, ku ktorej sa pridali aj učitelia. Vynikajúcou čerešničkou na torte na tomto podujatí bolo záverečné hromadné cvičenie aerobiku všetkých chlapcov, dievčat a učiteľov. Táto akcia bola dobrou príležitosťou zašportovať si, ukázať deťom možnosť pohybu ako správnej alternatívy trávenia nielen voľného času a v neposlednom rade aj lepšieho spoznania a chápania učiteľov a žiakov v netradičnom prostredí a aktivite.

   Katarína Dovčíková

Matematické hlavolamy

Žiaci matematických tried 5. a 7. ročníka ZŠ na Lipovej ulici sa 10. 3. 2011 stretli, aby si vyskúšali svoju šikovnosť a logické myslenie pri riešení zábavných matematických hlavolamov a tiež rýchlosť a pohotovosť pri skladaní Rubikovej kocky. Všetci žiaci sa na súťaž usilovne pripravovali už od začiatku školského roka, a tak im riešenie úloh nerobilo veľké problémy. A hoci zvíťazili iba tí najrýchlejší, ani na tvárach ostatných nebolo badať sklamanie, práve naopak. Veď nabudúce na miestach víťazov môžu stáť zasa oni.

Mgr. Valéria Krišandová
foto: RNDr. M. Čaplová

Netradičný zápis prvákov

Dňa 17. 1. 2011 sa v ZŠ Lipová uskutočnil netradičný zápis detí do prvého ročníka. Rodičia priviedli svoje ratolesti, aby od septembra mohli patriť do školy a stali sa z nich prváčikovia - lipáčikovia. Budúcich prváčikov a ich rodičov prvýkrát privítala p. riad. Zlatuša Habasová slávnostným príhovorom a žiaci I. stupňa peknou básničkou, spevom a tancom. V radostnej nálade sa potom budúci prváčikovia  presunuli do štyroch tried, kde si  p. učiteľky hravou formou overili motorické a intelektuálne schopností detí. Kým detičky pracovali, rodičov p. riad. oboznámila, čo všetko naša škola poskytuje žiakom. Na záver si rodičia pod vedením p. uč. z II. stupňa prezreli školu. Ukázala im triedy, odborné učebne, počítačové učebne a telocvične. Po obhliadke školy rodičov a ich ratolestí čakalo v školskej jedálni malé občerstvenie.

                                                                                                          ZŠ Lipová

Cesta do ríše rozprávok

Nové vedomosti možno získavať a upevňovať rôznymi spôsobmi. Aj preto sa piataci zo ZŠ na Lipovej ulici rozhodli jednu z hodín literárnej výchovy prežiť netradične - v knižnici. Vďaka pani Beáte Kalatovičovej, pracovníčke Spišskej knižnice, sa dostali do sveta rozprávkových bytostí, čarovných predmetov a kúziel, oboznámili sa s tvorbou najvýznamnejších rozprávkarov. Hravou formou si tak zopakovali svoje vedomosti o rozprávkach, ktoré získali na hodinách literatúry. Spoznávanie rozprávkovej ríše bolo zaujímavé, podnetné, a tak sa už teraz tešíme na ďalšie podujatia organizované Spišskou knižnicou.

                                                                               Mgr. Valéria Krišandová

Jesenná pohľadnica

Žiaci 2. stupňa na ZŠ Lipová ul., pre ktorých jedným z povinných vyučovacích predmetov je informatika, súťažili v tvorbe pohľadnice.

Ich úlohou bolo v programe Skicár navrhnúť pohľadnicu. Väčšina si zvolila tematiku jesene. Každý zo žiakov musel uplatniť nielen vedomosti získané na hodinách informatiky, ale predovšetkým nápaditosť a tvorivosť a vytvoriť čo najpôsobivejšiu prácu.

O víťazoch rozhodovali ostatní žiaci školy odovzdaním hlasovacieho lístka. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť sa pre jednu víťaznú prácu, pretože všetky dielka boli zaujímavé, kreatívne. Avšak všetci dokázali, že práca s počítačom im nerobí žiadne problémy.

Mgr. Valéria Krišandová
ZŠ Lipová ul.

Nadácia SOCIA podporuje dramatoterapeutické aktivity

V ZŠ Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi sa od septembra 2010 do apríla 2011 uskutočňuje projekt podporený nadáciou SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, ktorého cieľom je zlepšovanie komunikačných schopností detí prostredníctvom dramatoterapeutických aktivít v malých skupinách.

Dňa 15. 12. 2010 sa na škole v rámci realizácie tohto projektu uskutočnila krátka prezentácia - predstavenie pre rodičov, kde deti predviedli krátky príbeh Ako Mrázik ochorel. Stretnutie sa nieslo v príjemnom duchu, rodičia sa na chvíľu zastavili a započúvali sa do rozprávky o chorom Mrázikovi, ktorému k vyzdraveniu pomohla zmrzlina. Projekt pokračuje ďalej, deti sa naďalej budú stretávať a tvoriť ďalšie predstavenie, tentoraz o jarných kvietkoch.

                                                                                              Mgr. Z. Hronová

Komunikácia s rovesníkmi vo svete

Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha pokračujú v komunikácii so žiakmi z Kjóta v Japonsku a zároveň nadväzujú kontakt so žiakmi miestnej základnej školy v Joinville v Brazílii. Žiaci majú záujem dozvedieť sa viac o živote v týchto krajinách a spoznať ich kultúru, zvyky a tradície a hlavne zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku.

                                                         Ing. Mária Lacušová

Škola so zelenou vlajkou

„Keď veľa mladých ľudí na mnohých miestach urobí veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta." Tieto zmeny robia už 6. rok žiaci zo ZŠ na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v projekte Zelených škôl. V dňoch 21. až 22. 10. 2010 sa učitelia ZŠ zúčastnili na slávnostnej certifikácii a odovzdávaní zelených vlajok školám vo Zvolene, ktoré sú zapojené do medzinárodného projektu Eco-Schools. Medzi 85 školami, ktoré si certifikáty preberali z rúk Richarda Medala a ďalších, bola aj menovaná škola. Prácou žiakov, učiteľov, zamestnancov školy, rodičov a ostatných organizácií, s ktorými spolupracovala pri plnení úloh, obhájila titul aj v školskom roku 2009/2010. Zároveň sa zaviazala, že aj tento školský rok bude realizovať množstvo praktických aktivít s cieľom ochrany a tvorby životného prostredia a plnenia certifikačných podmienok.

Do programu Eco-Schools je v súčasnosti globálne zapojených vyše 31-tisíc škôl zo 46 krajín. Sme hrdí na to, že tam patrí aj naša škola, lebo za týmto titulom je obrovské množstvo práce žiakov, učiteľov, rodičov a všetkých tých, čo sa podieľali na realizácii medzinárodného environmentálneho projektu.

Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Daniela Dingová

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa 27. 10. 2010 sa v ZŠ Lipová ul. uskutočnila slávnostná imatrikulácia - prijatie prvákov do cechu žiackeho. Rodičia a starí rodičia mali možnosť vidieť, čo dokážu starší spolužiaci ich detí, ale aj ich vlastné deti, ktoré svoju šikovnosť preukázali pri plnení rôznych úloh. Po tom, ako prváčikovia zvládli úlohy, boli šabličkou pasovaní za „Lipáčikov školy“. Po slávnostnom pasovaní každý prváčik bol za svoju šikovnosť odmenený malým darčekom a sladkosťou. Následne sľúbili, že budú plniť desatoro povinností pre prvákov, ktoré im boli prečítané. Na záver sa im prihovorila zástupkyňa školy, ktorá im popriala veľa úspechov v škole a záver ukončili piesňou „My sme smelí prváci“.

A. Rusnáková

Súťaž iBOBOR

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

V školskom roku 2010/2011 do súťaže sa zapojili žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi. Kristína Barbušová sa umiestnila v celoslovenskom kole na peknom druhom mieste v kategórii mladších žiakov Benjamín. Úspešným je však i každý z ďalších riešiteľov súťaže, ktorý sa so záujmom zúčastnil informatického zápolenia.   

                                                                         PaedDr. Katarína Burdigová
ZŠ Ing. O. Kožucha11

Imatrikulácia 2010

Prváci Základnej školy na Komenského ulici boli 27. októbra deviatakmi slávnostne pasovaní do stavu prváckeho. Pre našich najmladších žiakov bolo pripravených niekoľko úloh. Najprv si vlastným odtlačkom prsta označili svoju veľkú prvácku jednotku. Potom museli prejsť po lavičke s plne naloženou aktovkou, ktorú sa o chvíľu snažili zdvihnúť čo najvyššie nad hlavu. Vzápätí ich čakala „mokrá“ prekážka - lavór plný vody, ktorý bolo potrebné preskočiť. Ak to všetko prváci zvládli, stali sa ozajstnými prvákmi a boli veľkým školským pravítkom pasovaní za prvákov. Potom deti dostali sladkú odmenu a od pána riaditeľa Imatrikulačnú listinu, ktorá im bude pripomínať tento slávnostný deň. Na záver školskej slávnosti prváci zložili sľub a zaspievali Prvácku hymnu.

Šofranková

Dni zdravej výživy

V ZŠ Lipová sa posledný októbrový týždeň a prvý novembrový týždeň niesol v znamení „Dní zdravej výživy“ 1.  -  4. ročníka.

Najprv sa uskutočnil beh pod názvom „Októbrová míľa“. Potom nasledoval „Ovocno-zeleninový deň“, kde si žiaci priniesli do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny, z ktorých vytvorili krásne ovocno-zeleninové obrazy. Pani učiteľka Puškášová vyhodnotila najkrajšie obrazy z ovocia a zeleniny. Najviac sa darilo žiakom I. B, III. B a IV. A triedy. Najaktívnejšiu triedu ocenila pochvalou a malými darčekmi.

Na záver Dní zdravej výživy sa uskutočnil TAEBO aerobik, kde si deti na rytmy veselej hudby dochuti zacvičili.

Akcie splnili svoj účel - podnietiť deti k zamysleniu sa nad zložením svojej výživy a podpore zdravého životného štýlu.

A. R.

Tajomný večer kníh

Slovenská pedagogická knižnica každý rok vyhlasuje „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Podujatie sa uskutočňuje každý rok vo štvrtý októbrový pondelok. Základná škola na Komenského ulici zorganizovala zaujímavý večer čítania. Celý sa niesol v duchu čarodejníkov, čo korešponduje s najobľúbenejšou sériou kníh posledných rokov o Harry Potterovi.

Keď sa škola zahalila do tmy, rôzne strašidlá, strigy, dokonca aj samotný Harry Potter blúdili s lampášmi v ruke a hľadali najtajomnejšiu miestnosť, v ktorej mali nájsť ukrytý poklad. Malí piataci, rozdelení do troch skupín, súťažili s obrovským nadšením, odhodlaním a hlavne s veľkou dávkou odvahy. Snažili sa čím skôr nájsť indície, ktoré ich mali priviesť až do školskej knižnice k ukrytému pokladu - knihám.

Základom podujatia bolo skĺbenie troch aktivít - čítanie, percepcia textu a jeho následná analýza a interpretácia. Zábavnými formami práce s knihou sme chceli podporiť u mladých čitateľov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Žiaci podujatie hodnotili kladne, najviac sa im páčilo „strašenie“, ale aj kvízy a rôzne formy čítania. A my, dospelí, môžeme ďalej rozmýšľať, ako dostať deti ku knihe a vytvoriť tak pozitívny vzťah k čítaniu.

Šofranková
ZŠ Komenského

Na rovinu o závislostiach...

Na rovinu o rôznych druhoch závislostí pozval žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na Lipovej ulici porozprávať sa p. Libor Votoček, zástupca spoločnosti MARANATHA, o. s., Praha.

Žiaci i prítomní vyučujúci s veľkým záujmom počúvali, ako závislosť vzniká, čo spôsobuje a ako postupne mení myslenie a charakter človeka. Na základe výkladu p. Votočka pochopili, že závislosť na drogách, pornografii, ale aj hudbe vzniká postupne, ale je ťažké a častokrát i nemožné sa z nej vymaniť. Aj preto je jednoduchšie povedať drogám a iným druhom závislosti NIE hneď na začiatku, ako ju neskôr liečiť.

Mgr. V. Krišandová, ZŠ Lipová ul.
foto: PaedDr. A. Sanetríková

Burza stredných škôl

K tradičným júnovým podujatiam neodmysliteľne patrí aj Burza stredných škôl určená žiakom 8. ročníkov ZŠ. Tá tohtoročná sa konala v piatok 11. 6. 2010 v priestoroch ZŠ na Lipovej ulici. Školy nášho mesta i širšieho okolia na nej predstavili ponuku svojich študijných odborov, prítomných žiakov oboznámili s možnosťami štúdia i s podmienkami prijatia na jednotlivé študijné odbory. Žiaci teda získali užitočné informácie, ktoré im pomôžu pri výbere tej správnej školy, na ktorej budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

                                                                                        Mgr.  V.  Krišandová

Bojujme spolu

Je lepšie závislosti predchádzať, ako ju liečiť. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa šiestaci na ZŠ na Lipovej ulici vďaka projektu nazvanému „Bojujme spolu“ snažili na hodinách etickej výchovy o problematike drog, ale i šikanovania a gamblerstva dozvedieť čo najviac.

Nápomocní im pri tom boli tiež žiaci 7. ročníka, peer aktivisti. Práve oni si pre spolužiakov najprv pripravili prezentácie na spomínané témy, prostredníctvom ktorých ich podrobnejšie oboznámili s daným problémom.

Nasledovala práca v tvorivých dielňach. Výsledkom boli portfóliá a plagáty, v ktorých žiaci vyjadrili svoj negatívny postoj k spomínaným otázkam.

V. Krišandová
foto: L. Vartovníková

Valentínske srdiečka

Jeden zo sviatkov, ktorý sa postupne udomácňuje aj u nás, je sviatok sv. Valentína. Aj pre žiakov na ZŠ na Lipovej ulici bolo pri príležitosti tohto milého sviatku pripravených viacero súťaží. Jednou z nich bola aj výtvarná súťaž "Valentínske srdiečko" určená pre žiakov II. stupňa.

Zapojili sa do nej nielen dievčatá, ale i chlapci. Využívali podobnú techniku, aká sa využíva pri zdobení perníčkov. Na farebný papier si najprv nakreslili tvar srdiečka a to následne ozdobovali bez použitia štetca vytláčaním temperovej farby z tuby priamo na papier. Každý zo súťažiacich prejavil pri zdobení svojho srdiečka nápaditosť a tvorivosť a výsledkom práce boli srdiečka ozdobené ornamentmi od výmyslu sveta. Vybrať tie najkrajšie dielka nebolo jednoduché, no porota po dlhom rozhodovaní nakoniec rozhodla a najzaujímavejšie výtvory odmenila peknými cenami.

V. Krišandová, ZŠ Lipová
foto: Ž. Weagová

Ja a olympijské hry

Necelé dva týždne po skončení XXI. Zimných olympijských hier sa na ZŠ na Lipovej ulici konala vedomostná súťaž s názvom „Ja a olympijské hry“.

Určená bola žiakom 5. a 6. ročníka, ktorí súťažili v 3-členných družstvách. Celá súťaž pozostávala zo 4 kôl, z ktorých každé preverilo nielen vedomosti z histórie a súčasnosti ZOH, ale aj šikovnosť a pohotovosť súťažiacich. A hoci bodové rozdiely jednotlivých družstiev neboli veľké, prvenstvo nakoniec patrilo družstvu dievčat zo 6.C triedy.

V. Krišandová, ZŠ Lipová
foto: L. Vartovníková

 

Netradičný zápis prvákov

Už tretí rok Základná škola na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi realizuje „netradičný zápis prvákov“.

Dňa 15. 1. 2010 rodičov spolu so svojimi ratolesťami čakal príjemný program, ktorý nacvičili učiteľky 1. stupňa. Pani riaditeľka Mgr. Zlatuša Habasová rodičov oboznámila formou prezentácie s profiláciou školy a víziou do budúcna. Po prezentácii a malom občerstvení žiačky 9. ročníkov previedli rodičov po škole, ukázali im triedy, šatne, počítačové miestnosti, odborné učebne, vynovenú telocvičňu a pod. Za ten čas sa už pani učiteľky spolu s predškolákmi venovali testom školskej zrelosti, ktoré sa konali v troch triedach. V každej triede museli deti uhádnuť názov rozprávky, ktorú im pripravili učiteľky. Porozprávali sa o kladných a záporných postavách, ktoré vystupovali v jednotlivých rozprávkach. Deti boli správne motivované a práca im išla veľmi hravo. Veď prečo aj nie, keď na nich čakala aj sladká odmena.

Veríme, že žiaci si zo zápisu odnesú len pekné spomienky a už teraz sa budú tešiť na nástup do našej školy.

Rodičia, ktorí nestihli zápis v tento deň, tak môžu urobiť až do 15. 2. 2010.

M. Dirgová, ZŠ Lipová
foto: P. Štefánková

 

Vianočný basketbalový turnaj

V posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ na Lipovej ulici mali možnosť zmerať svoje sily v basketbale. Konal sa tu už tradičný Vianočný basketbalový turnaj.

Každé z družstiev zvolilo vlastnú taktiku, bojovalo zo všetkých síl a snažilo sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A hoci prvenstvo nakoniec patrilo žiakom 9.A triedy, nik nesmútil. Všetci totiž odchádzali na prázdniny s pocitom, že urobili čosi i pre svoje zdravie.

Mgr. V. Krišandová

Deti mestu 2009

K predvianočným podujatiam mesta Spišská Nová Ves už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí aj benefičný koncert „Deti mestu“. Tento rok sa uskutočnil pod záštitou ZŠ na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Otvorila ho riaditeľka školy Mgr. Zlatuša Habasová. Potom sa už žiaci spišskonovoveských základných škôl i ZUŠ predstavili pestrou paletou tancov, piesní a scénok viažucich sa k štyrom ročným obdobiam. Očarujúce vystúpenia detí i zaujímavo vyzdobená scéna zanechali u divákov hlboký umelecký zážitok. V závere koncertu odovzdala ZŠ Lipová kľúč ďalšej zo škôl v našom meste, ktorým si o rok otvorí pomyselnú bránu tohto podujatia.

V. Krišandová, ZŠ Lipová
foto: P. Štefánková

Môj naj šarkan!

Každoročne naša Základná škola na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi usporadúva šarkaniu show pod názvom „Môj naj šarkan“.

Žiaci prvého stupňa sa 20. 10. 2009 popoludní stretli, aby zmajstrovali čo najzaujímavejších, najpútavejších a najkrajších šarkanov. Zručne a majstrovsky ovládali svoje pracovné pomôcky - lepili, strihali a maľovali a spod ich rúk vychádzali skutočne krásne dielka - prekrásne farebné šarkany. Najkrajšie boli patrične ocenené. Počasie nám bolo v tento deň priaznivo naklonené a púšťanie šarkanov sa mohlo začať. Bol to krásny pohľad na šťastne sa šantiace deti, ktoré sa výborne zabávali a spríjemňovali popoludnie nielen sebe, ale aj nám. Žiaci odchádzali domov s úsmevom na tvári a v rukách si niesli svojho naj šarkaníka. Prežili sme spolu pekné popoludnie a o to nám všetkým vlastne išlo.

Mária Dirgová, učiteľka

Dobšinského Košice

Miluje knihy, rada recituje, hrá divadlo a pantomímu. Kto? Zuzana Ogurčáková, žiačka 4.B triedy zo ZŠ Nejedlého 2, SNV. Ako jediná účastníčka z nášho mesta vo svojej kategórii reprezentovala na súťaži Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej a inonárodnej ľudovej a autorskej rozprávky v prozaickej podobe, kde v konkurencii 35 recitátorov získala vynikajúce 2. miesto, za čo jej srdečne ďakujem a blahoželám k úspechu.

Tr. uč. Mgr. Pazerová

Šťastná Monika

Už mnohokrát som počula, že deti v tejto pretechnizovanej dobe neradi kreslia. No toto vyjadrenie neplatí o škole na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Naši žiaci radi a nádherne kreslia. Hovoria o tom aj ich úspechy vo výtvarných súťažiach celoslovenského, ale aj medzinárodného významu.

Jedno z posledných ocenení získala žiačka 5.D triedy, naša Monika Konevalová, ktorá za svoju krásnu kresbičku získala v Bratislave diplom a horský bicykel. Kreslila na tému: Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob. Z veľkého množstva prác z celého Slovenska Monikina práca získala 1. miesto. Jej radosť bola obrovská o to viac, že ocenenie bolo spojené s prehliadkou Bratislavy.

Dingová

Škola so zelenou vlajkou

"Keď veľa mladých ľudí na mnohých miestach urobí veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta." 

Tieto zmeny robia už 5 rok žiaci zo ZŠ na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v projekte Zelených škôl.

V dňoch 14. - 16. 10. 2009 sa učitelia a žiaci tejto ZŠ zúčastnili v Michalovciach na slávnostnej certifikácií a odovzdávaní zelených vlajok školám, ktoré sú zapojené do medzinárodného projektu Eco-Schools. Medzi 84 školami, ktoré si certifikáty preberali z rúk pána Richarda Medala a ďalších bola aj menovaná škola. Prácou žiakov, učiteľov, zamestnancov  školy, rodičov a ostatných organizácií, s ktorými spolupracovala pri plnení projektových úloh povinnej a nadstavbovej časti obhájila titul aj v školskom roku 2008/2009. Zároveň sa zaviazala, že aj tento šk. rok bude realizovať množstvo praktických aktivít s cieľom ochrany a tvorby životného prostredia a plniť certifikačné podmienky.

Do programu Eco-Schools je v súčasnosti globálne zapojených vyše 27 tisíc škôl zo 44 krajín sveta. Sme hrdí na to, že tam partí aj naša škola, lebo za týmto titulom je obrovské množstvo práce  žiakov, učiteľov, rodičov a všetkých tých, ktorí sa podieľali  na realizácii medzinárodného environmentálneho projektu.

Všetkým patrí veľké poďakovanie.

4. Európsky deň rodičov a školy

Dňa 2. 10. 2009 Rodičovské združenie pri ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s vedením Základnej školy Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi usporiadalo 4. Európsky deň rodičov a školy. Pri tejto príležitosti boli pozvaní aj kolegovia z partnerskej školy z Havlíčkovho Brodu, ktorí si s nadšením pozreli areál školy, otvorené hodiny vyučujúcich, zahrali si družobný volejbal a zúčastnili sa tiež pasovania prvákov v Kine Mier. Nadšenie ich neopustilo ani pri výstupe na  spišskonovoveskú kostolnú vežu. Žiaci štvrtých ročníkov rozprávkovými bytosťami a programom uvádzali svojich najmladších spolužiakov do života  školákov - prvákov. Rôznymi súťažami a a záverečným sľubom boli pasovaní za školákov.
Žiaci druhého stupňa mali v rámci tvorivých dielni súťaž kreativity - Návrh na vlajku školy.
Pre žiakov druhého stupňa rodičovské združenie zorganizovalo športovo-zábavné volejbalové stretnutie rodičov, učiteľov, žiakov a hostí.
4. Európsky deň rodičov a školy sa skončil vyhodnotením aktivít pripravených rodičovskou základňou na tento deň.
Poďakovanie pri organizácií celého dňa patrí predsedovi rodičovskej rady Ing. Kaščákovi, ako aj všetkým rodičom, vedeniu školy a učiteľom. Veríme, že aj našim hosťom z Havlíčkovho Brodu sa takýto deň páčil a opäť  sa stretneme na  5. ročníku EDRaŠ, ktorý sa uskutoční o dva roky.

                                                                                            Ľubica Buňová

Foto: Jozef Weisenpacher

Celosvetové kolo geografickej olympiády v Mexico City

V dňoch 11. - 16. 7. som sa zúčastnil celosvetového kola Geografickej olympiády v Mexico City pre žiakov do 16 rokov. Boli sme zohratý tím na čele s kapitánkou Luciou Daňovou z Dubnice nad Váhom (15), členmi tímu boli Košičanka Michaela Kolcunová (14) a ja. Dozor nám robila RnDr. Hilda Kramáreková z nitrianskej univerzity, ktorá nás sprevádzala celou touto súťažou a bola nám oporou. No a ako to celé prebiehalo?

Sedeli sme na letisku v Amsterdame a rozprávali sa o všeličom. Z diaľky sme videli ako sa otvára naša brána a pobrali sme sa nastúpiť do pekného, umytého lietadla, ktoré žiarilo široko-ďaleko. Občas sa lietadlo pôsobením turbulencií zatriaslo a vtedy som sa cítil ako koruna v prasiatku - majiteľ zisťuje, koľko je tam peňazí. ,,Čoho sa bojíte?´´ neustále nás upokojovali letušky. Potom sme prestúpili na iný let. Zoznámili sme sa s niekoľkými Mexičanmi a so svojím očarujúcim úsmevom, pod ktorým sa črtala snehobiela sklovina, nás pýtali mailové adresy. Po odbavení na letisku prišiel po nás vysoký pán, ktorý vlastnil obrovský, nalakovaný sedan zvnútra obložený drevom. Po mnohých, niekoľkokilometrových promenádach nás doviezol do prepychového hotela lemovaného palmami a agáve. Na rozprávkovej recepcii nás privítala nízka mladá slečna a potom sme sa vysokorýchlostným výťahom odviezli na našu izbu.

Nasledujúci večer sme mali uvítací večierok, kde sme sa s ostatnými 14 krajinami (Kanada, USA, Mexiko, Brazília, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Taiwan a Austrália) zoznámili.

Foto:

 
 1. Na vykopávkach Teotihuacán
 2. Tlatelolco  
 3. Oficiálna tímová fotografia
 4. Na námestí Zócalo

Prebudili sme sa na rozlohou kráľovskej posteli a leteli sme chodbami na raňajky. Po nich nás čakal test, v ktorom sme odpovedali na otázky. Boli dosť náročné, ale zvládli sme ich aspoň podľa našich predstáv. Poobede sme išli na hlavné námestie Zócalo, ktoré bolo veľmi priestranné a koloniálne budovy po jeho bokoch mu dodávali dôležitosť. Prešli sme ošarpanými a preplnenými uličkami na námestie Bellas Artes, kde sa nachádza najväčšie mestské divadlo. Na večeru sme boli pozvaní do miestnej štýlovej reštaurácie zvanej Tacuba. Hrali nám mariachi a jedli sme samé mexické jedlá. V autobusoch s vrčiacou klimatizáciou sme sa unášali svetlami štvrtí tohto magického mesta a cez jemnú hmlu na oknách pozorovali začínajúcu noc.

Druhý deň sme dostali obrovský modrý plagát, ktorý charakterizoval Zem. V obálke sme si našli obrysy kontinentov a lepiacou páskou ich nalepili plagát. Úlohy boli zapečatené v tretej obálke. Tu sme mali 20 otázok. Pýtali sa nás vždy na nejakú vec, ktorú bolo potrebné označiť na našej zostrojenej mape Zeme. Štítok s príslušnou otázkou sme nalepili na mapu a k desiatim otázkam bolo potrebné priradiť aj fotografie. Nikdy som niečo tak náročné nerobil, bolo to však poučné a nemáme sa prečo hanbiť za svoje vedomosti. V našich testoch sme mali katastrofálny simultánny preklad, bolo tam veľa chýb. Preto aj niektoré naše odpovede nemohli byť správne. Po fantastickom obede sme sa vybrali na svetoznámy Teotihuacán, videli sme obludnú Pyramídu Slnka, tajomné vykopávky Pyramídy Mesiaca a kúpili sombrero (vec, po ktorej sme najviac túžili). Autobus sa vybral cez chudobné časti mesta. Domčeky boli nalepené na seba a ľudia žijúci na úpätí až pod vrcholy kopcov sa dívali do kotliny so stálou nádejou na lepší život.

Ďalší deň bol tzv. individuálny - každý tím si zostavil svoj výlet. My sme išli s Čechmi a potom sa k nám pridala aj časť Rusov. Navštívili sme Xochimilco - teda Mesto kvetov. Je asi 75 km na juh. Cestovali sme metrom a potom vlakom. Je to skutočne lacné, obojsmerný lístok vás vyjde na asi 0,25€. Xochimilco leží na spleti kanálov. Zo stanice sme sa vybrali naprieč úzkymi uličkami bez chodníkov. Nasadli sme na rozheganú loďku. ,,Tu je kvetinový trh a tamto sa môžete výborne najesť,´´ ukazoval vôkol seba kormidelník s hrdosťou na svoje mesto. Usmievaví obchodníci otrepanou formulkou ponúkali kvety, ovce, hydinu, čosi na pitie. Večer sme navštívili niekoľko cudzích izieb a spoznali mnoho jedinečných ľudí. Po tmavých spálňach blikal blesk a usmievaví Taiwanci nám pózovali. Schyľovalo sa k hlbokej noci a tak ako mnohí domorodí sme išli spať, keď sa famózna noc končila a očarujúce ráno začínalo.

Svitol deň "D". Teda veľké finále, v ktorom si zmerajú svoje sily Poliaci (naši favoriti), Američaniakanadský tím. Celá svorka sme sa vliekli popri Lago de Chapultepec do Museo Nacional de Antropología alebo svetoznámeho Antropologického múzea. Usadili sme sa v prednáškovej hale so zamatovými sedadlami. Nejaká nudná reč a je to tu. V prítmí, keď slabé svetlá ako v krčme osvetľovali súťažiacich sme so zatajenými dychmi sledovali, či odpovedajú správne alebo nie. Nakoniec bolo Poľsko tretie, bod od USA. Na svedomí to mal zlý preklad. Potom sme sa vybrali do kadejakých expozícií, no najviac nás zaujala asi Mayská a Aztécka. Večer sme sa začali baliť a uvedomili sme si, ako toto celé úžasné predstavenie skončilo... Nik nechcel plakať, tak sme vystrojili večierok, na ktorý snáď nikto zo zúčastnených nezabudne. Tu si každý uvedomil, že sme spolu prežili týždeň úžasnej zábavy a radosti. Už len dúfať, že opäť sa Slovensko zúčastní. A tak sme dotlačili kufre na prízemie, poslednýkrát sa porozhliadali po nádhernej recepcii a vodič kufre naložil do auta. Pred hotelom sa zoskupil hlúčik pracovníkov hotela a spoza tmavých skiel sme videli posledné mávnutie. Po vzlete svetlá Ciudad de México nadobro zmizli za oblakmi smogu...

No a za týmto obrovským úspechom stojí predovšetkým moja učiteľka zemepisu, PaedDr. Anna Macková, ktorá vo mne vzbudila veľký záujem o geografiu. A tak cez 1. miesto na školskom a okresnom, 2. na krajskom a 3. miesto na celoštátnom kole a po výberovom sústredení som sa mohol zúčastniť aj medzinárodnej úrovne. Ďalšie dve poďakovania patria mojej triednej učiteľke, Mgr. Zuzane Hricovej, ktorá ma stále celých 8 mesiacov tejto driny psychicky podporovala a mojej mamke a dedkovi, ktorí mi vždy pomáhali skĺbiť Geografickú olympiádu so školou a povinnosťami každodenného života.

Ľubomír Tekeli
ZŠ Levočská ulica

Cena ministra

Žiaci ZŠ na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi sa zapojili do 8. ročníka projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch. Najúspešnejšie práce sa zúčastnili celoslovenského kola, ktorého organizátorom bolo Metodicko - pedagogické centrum v Bratislave, Občianske združenie Marcus Aurelius a konalo sa pod záštitou prezidenta SR.

Vo finále kategórie ZŠ bolo 242 prác. Alexander Kling , žiak V. A triedy, ktorého pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková, sa umiestnil na 2. mieste a za svoj projekt získal Cenu ministra. Cena ministra za úspešné vedenie žiakov pri riešení projektu v školskom roku 2008/2009 bola udelená i Mgr. Magdaléne Šiškovej. Ocenení sa 29. júna 2009 zúčastnili slávnostného odovzdávania cien priamo na pôde MŠ SR v Bratislave. Ceny najúspešnejším účastníkom projektu a ich pedagógom odovzdal podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, ktorý v príhovore uviedol, že je príjemne prekvapený kvalitou ocenených prác a záujmom mladých ľudí o dejiny svojej rodiny a poďakoval pedagógom, že ich k projektu priviedli a podporovali ich.

                                                                             Mgr. Magdaléna Šišková

Príroda okolo nás

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Školským úradom v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 29. apríla 2009 okresné kolo vedomostnej súťaže „Príroda okolo nás“.

Podujatie otvoril a viedol odborný pracovník Spišského osvetového strediska Peter Horváth, odborným garantom a predsedom poroty bol František Divok zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Do súťaže sa prihlásilo 8 trojčlenných družstiev zo spišskonovoveského okresu. Cieľom súťaže bolo preveriť vedomosti žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ z oblasti ochrany prírody a krajiny, flóry a fauny a chránených území v Košickom kraji.

Konečné umiestnenie:

 1. ZŠ Nad Medzou „B“ (Alica Kačengová, Monika Melegová, Andrea Zajacová)
 2. ZŠ Nad Medzou „A“ (Barbora Balážiová, Barbora Hrušovská, Ivana Capová)
 3. ZŠ Lipová ul. „B“ (Marek Matúš, Zuzana Krišková, Eva Kapallová)

Víťazom blahoželáme.

Milada Wembo, SOS

O Popolvárovi - slovenčina trochu inak

V mesiacoch január až marec 2009 sa v ZŠ Hutnícka uskutočnil projekt „O POPOLVÁROVI“, ktorého cieľom bola dramatizácia učiva slovenského jazyka. Žiaci 5. A si  mohli vyskúšať, aké je byť hercom a popri tom sa niečo aj naučiť. V rámci dramatizácie rozprávky sa deti pomocou textu rozprávky učili učivo o slovných druhoch. Na chvíľu zabudli, že jediným pomocníkom pri vyučovaní je učebnica a vžili sa do obsahu rozprávky.

Na hodinách spoznali chlapca, ktorý predstavoval vzor „pekný“, aj dievča, ktoré bolo vzor „matkin“ a pomedzi ne pobehovala i „výnimka“, ktorá všetkých upozorňovala na správny pravopis.

Šikovné deti si vytvorili kulisy, za pomoci rodičov i kostýmy a javisko. Vyvrcholením celého snaženia bolo divadelné predstavenie, ktoré bolo pripravené pre deti zo školského klubu detí a rodičov žiakov - piatakov.

Projekt realizovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Alexievová a Mgr. Zuzana Hronová.

Aktivita sa uskutočnila vďaka programu „Školy pre budúcnosť“ Konta Orange, n.f.

Deň Zeme

Stalo sa už tradíciou, že žiaci a učitelia Základnej školy Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi si Deň Zeme pripomínajú jarným upratovaním areálu školy a jej blízkeho okolia.

V stredu 22. 4. 2009 za pekného slnečného počasia sa všetci žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi pridali k miliónom ľudí na celom svete pomôcť našej prírode. Skrášlili sme si svoje okolie a týmto spôsobom sme si pripomenuli našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša Zem poskytuje.

Environmentálne aktivity v ZŠ Nad Medzou

Celosvetový Deň Zeme si obyvatelia našej planéty pripomínajú 22. apríla. Minimálne v tento deň by sme si mali uvedomiť svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.
Základná škola Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi zorganizovala v súvislosti s týmto dňom, v piatok 24. 4. 2009, projekt s enviroaktivitami pre žiakov I. a II. stupňa.

Táto ekologicky zameraná akcia prebiehala v čase vyučovania. Žiaci boli aktívne zapojení do environmentálnych aktivít. Spoločne s vyučujúcimi strávili príjemné dopoludnie na školskom dvore, v triedach, ale aj mimo areálu školy, kde si žiaci hravými formami, tvorivou aktivitou pripomenuli rôzne vzťahy v prírode a problémy, ktoré ohrozujú Zem. Pre každú triedu riešila iné problémy, ku ktorým boli pripravené aj zaujímavé činnosti.

Žiaci prvého stupňa už cez víkend mali za úlohu pripraviť si prírodný materiál. Naši najmenší environmentalisti, ktorí navštevujú 1. a 2. ročník si prichystali, a aj odprezentovali dramatizáciu rozprávky súvisiacu s prírodou a zvieratkami. Vytvorili tiež výtvarný priestorový objekt z prírodného materiálu s peknými obrázkami. Vymaľovali chodník k pavilónu školy, kde majú svoje triedy.

Žiaci 3. a 4. ročníka začali tento deň v učebni Infoveku, kde im boli odprezentované témy o ochrane prírody, separovaní, o jarných kvetoch a ich význame pre zdravie človeka. Tvorili tiež výtvarné projekty pomocou prírodného materiálupomáhali pri zbieraní odpadkov a hrabaní suchej trávy okolo pavilónov, v ktorých sa učia. Okrem týchto činností čakala žiakov I. stupňa beseda s pracovníkmi ZOO. Starší environmentalisti na II. stupni mali tiež pripravený bohatý program.

Piate ročníky v tvorivej dielni vytvárali Galériu stromov. Do obrazu stromu, ktorý kreslili na kartón mali zakomponovať aj rôzne prírodniny, ktoré si doniesli. Neskôr vyšli do terénu. Na sídlisku Mier vykonávali ekoprieskum zameraný na využívanie a rozmiestnenie kontajnerov slúžiacich na separovaný zber. Nakoniec svoj ekoprieskum štatisticky vyhodnotili. Pretože množstvo odpadkov neustále narastá, je treba odpadky aj rozumne likvidovať.

Šiestaci neotáľali a pustili sa do práce, ktorá bola využitá na čistenie okolia školy od rôznych odpadkov a nečistôt.

Pani riaditeľka ZOO sa venovala našim siedmakom prostredníctvom zaujímavej besedy. Po nej tvorili podľa vlastnej fantázie návrh na exteriér týkajúci sa úpravy zelenej plochy okolia školy.

Do terénu sa vybrali aj žiaci ôsmeho ročníka, ktorí merali kyslosť pôdy a čistotu vody nielen v okolí školy. Počas týchto aktivít bolo ich úlohou aj očisťovať brehy rieky Hornád.

Deviataci sa venovali téme zdravej výživy. Začínali teoreticky besedou s Ing. Bakošovou a plynule prešli do praktickej časti venovanej príprave jedál zdravej výživy. Všetky aktivity sme zavŕšili chutnou ochutnávkou jedál a prehliadkou výtvarných prác vystavených na očistenom školskom dvore.

Deň Zeme v Základnej škole Nad Medzou pomohol žiakom hlbšie si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Svojím aktívnym zapájaním do projektu symbolicky vyjadrili, že každý si môže vybrať, aká  ekologická stopa po ňom ostane. Príroda je oproti nám vo výhode. Môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.

Knižnice pre všetkých

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a  nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

   Školská knižnica pri Základnej škole Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi sprístupňuje svoje knižné fondy čitateľom po celý školský rok, v marci zvlášť aktivizuje svoju činnosť.      Pripravuje pre svojich čitateľov počas Marca - mesiaca knihy množstvo podujatí, snahou ktorých je udržať a podporiť trvalý záujem o knihy, šíriť knižnú kultúru. Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň v dňoch 23. - 29. marca 2009 s mottom: "Knižnice pre všetkých".

Tohto roku sme pre našich čitateľov pripravili dve novinky: 16. 3. - celoslovenské pátranie po knihách Pavla Dobšinského „Hľadá sa Dobšinský“ 26. 3. - Najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“ -pokus o prekonanie rekordu a  zápis do Slovenskej knihy rekordov. Podujatie sa konalo v 95 knižniciach v 45 rôznych mestách a obciach po celom Slovensku. Zorganizovala ho Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a ďalšími partnermi. Podarilo sa pri čítaní kníh spojiť 10 798 detí z celého Slovenska. V našej školskej knižnici sa na 6-hodinovom čitateľskom maratóne zúčastnilo spolu 327 detí. Krstnou mamou projektu bola pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.

Týmito podujatiami sme sa uchádzali o priazeň stálych a nových čitateľov a súčasne sme spropagovali nové priestory školskej knižnice a čitárne, ktoré sa stali vďaka realizácii úspešného rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“ ešte atraktívnejšími a navštevovanejšími.

                                                                       Mgr. Magdaléna Jendrálová
                                                                                         ZŠ Hutnícka, SNV

Špeciálna základná škola oslavuje 70. výročie založenia

V školskom roku 2008/2009 si ŠZŠ, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves pripomína 70. výročie svojho vzniku. Vznik školy sa spája so školským rokom 1938/39, kedy bola založená jedna trieda Pomocnej školy v Spišskej Novej Vsi. Spomedzi  existujúcich škôl, bola v poradí treťou pomocnou školou, založenou na Slovensku.

O jej vznik sa zaslúžili nestori špeciálneho školstva a humanisti - Viliam Gaňo a Vladimír Predmerský.

Úlohou školy je príprava mentálne postihnutých žiakov na sociálnu a pracovnú integráciu. Poslanie školy sa za dlhé obdobie v zásadne nezmenilo, ale menia sa jej priority, prostriedky, metódy a formy práce. Prioritou v riadení školy je postupná humanizácia a modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu s orientáciou na individuálny prístup k dieťaťu.

Súčasným zriaďovateľom školy je KŠÚ v Košiciach. Počet zamestnancov je 36, z toho pedagogických je 20. Počet tried ŠZŠ je 13. Pribudli organizačné súčasti školy, ktorými sú: Praktická škola s počtom tried 1 a ZŠ pri zdravotníckom zariadení s počtom tried 1. Subjekty školy tvoria: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub detí s jedným oddelením a Školská jedáleň.

ŠZŠ vychováva a vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím s v pásme ľahkej až strednej mentálnej retardácie a detí s viacnásobným postihnutím. Vzdelávanie je podľa stupňa postihnutia vo variante A, B a C. Žiaci s ťažkým stupňom MR  sa vzdelávajú pomocou individuálnych vzdelávacích programov. Dochádzka do školy je denná s možnosťou individuálneho vzdelávania na základe odporúčania lekára.

Špecifiká práce so žiakmi tvoria obsah a rozsah vzdelávania, ktorý sa prispôsobuje mentálnej úrovni dieťaťa - znížený počet žiakov v triedach - možnosť individuálneho prístupu a zvýšené počty hodín PV, TV, vyučovanie individuálnej logopedickej starostlivosti, rozvoj fyzického zdravia pod odborným dohľadom fyziote-rapeuta. Škola za 70 rokov svojej existencie prešla mnohými zmenami, zlepšila sa jej materiálna, technická a priestorová úroveň. Žiaci sa učia v pekných priestoroch, zriadené sú dve učebne IKT, odborné učebne pre PV, školská záhrada, cvičná kuchynka, školská knižnica, telocvičňa. Majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni, pracovať v záujmových útvaroch a navštevovať školský klub. Priestory školy sú čiastočne upravené pre bezbariérový prístup.

Praktická škola je zriadená už tretí rok a je určená pre manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B a menej manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A. Vyučovanie v praktickej škole je trojročné, v oblasti teoretickej a v praktickej. Profilujúcimi predmetmi sú pomocné práce v kuchyni a v  administratíve. Škola je vybavená modernou didaktickou technikou, IKT učebňou, cvičnou kuchynkou, krajčírskou a stolárskou dielňou. Poskytuje možnosť fyzicky a psychicky dospieť žiakom  tak, aby mohli samostatne žiť v domácom  prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Trieda ZŠ pri ZZ je umiestnená v lôžkovej časti detského oddelenia a je organizačnou súčasťou školy od roku 2001. Jej úlohou je zabezpečiť hospitalizovaným školopovinným deťom nadväznosť vo vyučovaní podľa ročníkov v kmeňovej škole. Činnosť dieťaťa v škole prispieva k jeho rýchlejšiemu zotavovaniu sa.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je poskytovateľom odborných služieb MŠ, ZŠ, ŠZŠ, stredným školám a iným zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti. V súčasnosti je činné už siedmy rok a má vyše 1 100  klientov. Odborná špeciálno-pedagogická, psychologická a fyzioterapeutická starostlivosť sa dotýka detí so zdravotným postihnutím.

      V rámci tvorby projektov sa škola zapojila do mnohých projektov - napr.: do projektu na prevenciu alkoholu pod názvom: ,,Aj deťom sa dá pomôcť". Skúsenosti s novými edukačnými prístupmi sme získali v programe Krok za krokom, ktorý viedla Nadácia Škola dokorán. Proces  integrácie v špeciálno-pedagogickej praxi sme overovali v projekte: ,,Hviezdičky na zemi“. Zapojili sme sa do projektu ESF pri zakladaní PŠ a iných.

ŠZŠ sa dlhodobo orientuje na rozvoj tvorivého potenciálu žiakov v oblasti literárneho umenia, športu a IKT gramotnosti. Žiaci dosahujú dlhodobo popredné umiestnenia v súťažiach poézie a prózy na krajskej úrovni, vo výtvarných súťažiach. Vo vyhlásených okresných výchovno-vzdelávacích súťažiach získavajú popredné umiestnenia. Žiaci PŠ dosiahli v súťaži zručnosti ocenenie na krajskom fóre OU a PŠ. V roku 2005 získal žiak našej školy 1. miesto v súťaži Detský čin roka. V roku 2008 bol ďalší žiak školy nominovaný na ocenenie v tejto súťaži. Tieto aktivity poskytujú možnosť žiakom prežiť radosť z vlastného úspechu.
             

Prianím zamestnancov školy je aj v ďalších rokoch jej  existencie prezentovať jej dobré meno, pestovať jej tradície, posúvať ju stále k vyššej kvalite, získavať si aj naďalej dôveru a uznanie školskej obce, rodičovskej základne i širokej verejnosti.

                                                                        Mgr. Iveta Hennelová
 zástupkyňa RŠ
Foto hore:
Cvičná kuchynka, Gaňova Tarnava - súťaž, Karneval
Telocvičňa, Stará škola

Otváranie studničiek

Voda je základom života na Zemi, preto by sme si ju mali vážiť. V dňoch ochrany prírody, ktoré trvajú od 21. marca do konca mesiaca marec a nadväzuje naň apríl – Mesiac lesov, je jeden deň – 22. marec Dňom vody.

Pri tejto príležitosti sa žiaci Ekologického krúžku pri ZŠ na Komenského ul. 2 v Spišskej Novej Vsi spolu s krúžkom p. učiteľky Dračkovej a ďalšími spolužiakmi milujúcimi prírodu zapojili do akcie „Otváranie studničiek“. Tradične sa táto akcia deje v okolí 3 studničiek na trase Košiarny briežok a späť. Deti vyčistili okolie, vyzbierali odpadky a smeti a potom otvorili, či „odkliali“ studničku ako princeznú zo zimného spánku, a to slovami:

Studnička naša milá,
otvárame ťa kľúčikom,
aj vŕbovým prútikom,
aby si vždy čistú vodu mala
a pocestným ju ponúkala.

Príroda sa im za ich záslužný čin poďakovala, po ceste malí ochrancovia našli prvý podbeľ.

Riaditeľstvo ZŠ na Komenského ul. v Spišskej Novej Vsi a Správa Národného parku Slovenský raj všetkým zúčastneným vyslovuje poďakovanie a v ďalšej ochranárskej činnosti im želá veľa úspechov.

Žiaci, ktorí sa akcie zúčastnili:
2.A - Nováková Erika
2.B - Makulová Barbora
3.B - Makula Marián
3.C - Kotlárová Žaneta, Giňová Renáta
4.B - Kochová Daniela, Kováčová Agnesa, Kerecmanová Natália,
        Sliacka Simova, Petreková Sofia, Truhan Richard, Jakubec Michal

4.C - Makula Miroslav, Giňa Ján, Giňová Svetlana, Makula Ján
5.A - Bartoš Ján, Dejmutová Timea
5.B - Krausová Simova, Paračka Tomáš
6.A - Dračková Barbora
7.B - Cako František
9.A - Matejovie Lukáš

PaedDr. Anna Grecová
vedúca Ekologického krúžku

Ekologické podujatie - Prikrmovanie lesnej zveri

Les patrí k najdôležitejším ekosystémom v životnom prostredí. Má mnohoraké funkcie. Najdôležitejšia je však produkcia kyslíka, ktorá je nevyhnutná pre všetky živé organizmy vrátane človeka. Dôležitá je aj hydrická, pôdoochraná, či relaxačná funkcia. Samozrejme je aj využitie drevnej hmoty, zber lesných plodín a lov niektorých druhov zverín. A práve lesná zver v zimnom období potrebuje ochranu a starostlivosť, ktorej sa dostáva vo zvýšenej miere v Lesoch mesta Spišská Nová Ves. Svedčí o tom aj ochranárske podujatie zo dňa 4. februára 2009, ktoré zorganizoval EKOLOGICKÝ KRÚŽOK pri ZŠ v Spišskej Novej Vsi na Komenského ulici v spolupráci so Správou Lesov mesta Sp. Nová Ves. Sprostredkoval ju hlavný inžinier p. Stanislav Tkáč. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci VII. C triedy pod vedením p. učiteľky Dračkovej Renáty.

Na prikrmovanie si žiaci nachystali suchý chlebík, pečivo a jabĺčka. Pracovníčky ŠJ nachystali listy hlúbovín a šupy zo zeleniny a zemiakov. O 14.00 hod. vodič Lesov mesta SNV p. Ján Zumerling pristavil Áviu a účastníkov bezpečne odviezol do prekrásne zasneženej lesnej krajiny až ku krmelcu pri chate Lanovka. Tu pán Ing. Ján Kořík podal účastníkov odborný výklad o význame a funkcii lesa. Zdôraznil najmä ochranu lesa a pomoc lesnej zveri v zimnom období (prikrmujú ju objemovým krmivom - senom a jadrovým krmivom – kukuricou).

Za organizáciu ekologického podujatia, odborný výklad a bezpečnú jazdu vyjadrujeme úprimné poďakovanie uvedeným pracovníkom Lesov mesta Spišská Nová Ves. Želáme im pevné zdravie, a veľa tvorivých síl, aby naše lesy mohli naďalej chrániť a zveľaďovať.

PaedDr. Anna Grecová

Exkurzia Viedeň

Už tradičný tím Dr. Macková a Mgr. Kováčik zo Základnej školy na Levočskej ulici  usporiadali pre žiakov 26. septembra exkurziu do Viedne.

Zo začiatku nás lákala výstava o Tutanchamónovi – Egypskom princovi, ktorú od marca ponúkalo Národné historické múzeum v hlavnom meste Rakúska. Postupne vznikol zaujímavý program, ktorý nenechal žiakov odpočívať, pretože sme chceli toho vidieť veľmi veľa. Hneď ráno sme si pozreli expozíciu Prírodovedného múzea a od 12. hodiny sme už blúdili v egypskej histórii medzi nádhernými exponátmi. Ani centrum mesta, hlavne Dóm sv. Štefana nás nenechal ľahostajnými. Navyše nás tam upútali kultúrne podujatia, ktoré nám veľmi spestrili pobyt. Odtiaľto, o hodinu neskôr, sme cestovali metrom do Shonbrunu na okraji mesta, kde sme si pozreli nádherné záhrady v zámockom areáli. Poslednou zastávkou bola starobylá ZOO. Tam nás privítali zaujímavé zvieratá, ale najviac zo všetkých nás zaujala Panda veľká, ktorú mnohí z nás videli po prvý krát. Bolo to naozaj náročné, pretože sme boli na nohách celých 24 hodín, ale všetko čo sme v ten deň videli v nás zanechalo hlboký dojem.

Viedeň bola v poradí už druhým hlavný mestom, ktoré žiaci navštívili. Začiatkom minulého školského roku deti navštívili Budapešť a v nej ZOO, Oceanárium a centrum mesta. Na budúci školský rok sa tešíme do Prahy.

                                                                 PaedDr. Anna Macková

Otvorené srdcia v Slovenskom raji

Učiť sa o prírode v škole, to už poznáme, ale ísť do lesa a stráviť tam perfektné 2 dni v sprievode strážcu národného parku, to je niečo iné.

Počasie nebolo najlepšie, no naša nálada áno. Najprv pešia turistika z Novoveskej Huty až na Dedinky, opekanie v prírode, ubytovanie na chate, eko hry, rozprávanie o medveďoch, rysoch i rastlinách pri sviečkach do neskorej noci. Samá romantika. Nasledujúci deň turistický pochod cez Zejmarskú roklinu, Geravy, Klauzy na Čingov nám síce trval 7 hodín, ale nie preto, že sme nevládali, ale na pozorovanie, rozprávanie i zbieranie materiálu bolo toho času málo a ísť rýchlejšie sa nedalo. Stromy, rastliny, žaby, ryby, chrobáky... Ani sme nevedeli, kde pozerať. Príroda je naozaj krásna, len je nutné jej otvoriť srdce.  A to sa nám naozaj podarilo.

Ďakujeme pani učiteľkám zo Zelenej školy a pánu Divokovi, zanietenému ochranárovi prírody, za nezabudnuteľné zážitky a nové vedomosti.   

Žiaci 8.A
ZŠ Ul. Ing. Kožucha, SNV
október 2008

Grand pre nadané deti - ZŠ, ul. Ing. Kožucha

Nadácia PENTA v spolupráci so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave vyhlásila 3. ročník Grantu pre mimoriadne nadané deti. Grant získalo 10 škôl, ktorým Nadácia PENTA darovala 600 000,- Sk. Ocenené boli projekty, ktorých realizácia si vyžaduje aktívnu účasť a participáciu zo strany žiakov.

Aj ZŠ na Ulici Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi vypracovala projekt Moje rodné mesto

a na jeho realizáciu získala 50 000,- Sk. Cieľom projektu je vytvorenie učebných pomôcok na CD a DVD nosičoch na vyučovanie vlastivedy a histórie žiakov mimoriadne nadaných tried v 3. - 8. ročníku. Realizácia projektu spočíva vo vyhľadávaní materiálov o našom meste a jeho okolia v mestskej knižnici, múzeách, na internete a pri stretnutiach s predstaviteľmi a význačnými osobnosťami mesta.

Koordinátorom projektu je PaedDr. Viera Guothová. Žiaci z mimoriadne nadaných tried pod vedením svojich vyučujúcich sú rozdelení do pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú históriou a kultúrnymi pamiatkami, prírodnými krásami, geografiou, životným prostredím, demografiou, hospodárstvom a službami, športom a turizmom nášho mesta.

Projekt je zameraný na rozvíjanie samostatnosti, kreativity a tvorivosti žiakov a bude mať dlhodobé využitie v celom výchovno-vzdelávacom procese v triedach pre mimoriadne nadané deti i pre ostatných žiakov školy. 

Mgr. Magdaléna Šišková

Mladí vedci

Oslava vedomostí sa stala každoročnou tradíciou. Každý rok v novembri Európu ožiari svetlo Vedy. Dni otvorených dverí, debaty vedcov a širokej verejnosti, výstavy, filmové festivaly, divadelné hry, ukážky prác a experimentov, to všetko dokáže spojiť vedu, spoločnosť a nové technológie. Počas tohto veľmi zaujímavého týždňa sú prezentované spoločné projekty vytvorené skupinou ľudí - vedcov, mladých vedátorov, učiteľov.

Do tohto zaujímavého týždňa sa zapojila už druhý krát aj naša ZŠ Ul. Ing Kožucha 11. Realizáciou podujatia sme chceli vyzdvihnúť vzdelávanie mladých ľudí v oblasti vedy, ako cestu k vedomostiam, ich záujem o vedu a vedeckú kariéru. Diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou. Počas tohto týždňa žiaci s intelektovo - nadaných tried prezentovali svoje ročníkové práce, na ktorých pracovali celý školský rok. Toto podujatie malo veľký úspech a najlepší z najlepších v stredu 14.11.2007 odcestovali na Medzinárodný festival vedy a techniky v Bratislave. Naši mladí vedci boli ocení:

 1. Cenou dekana Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava:    

 • Jozef Jasečko
 • Vanesa Šefčíková
 • Boris Focko

2. Cena „Pre najmladších informatikov“ od doc. RNDr. A. Ferka,CSc.:

 • Dávid Lorko

3. Predplatné časopisu Quark:

 • Slavomír Gregorík

4. Knižná cena:

 • Boris Focko

Hlavným cieľom tohto týždňa bolo zvýšiť záujem žiakov príslušných ročníkov  o vedecké bádanie, upriamiť pozornosť na prírodovedné predmety a zvýšiť orientáciu na vedeckú kariéru. Veď základom je vzdelanosť obyvateľstva, ktorá sa začína odvíjať práve na základných školách.