Zasadnutie konané 19. 2. 2009

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 5. Správa o výsledku kontrol
 6. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2008
 7. Správa o činnosti MsP Spišská Nová Ves + príloha č. 1
 8. Návrh Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009              a Vyhodnotenie proj. aktivít 2008
 9. Informácia k novému zákonu o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z.  a povinnosti z neho vyplývajúcich pre samosprávu mesta
 10. Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 11. Návrh VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
 12. Doplnok Zásad prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves
 13. Aktualizácia Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 14. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností + Prílohy
 15. Interpelácie, otázky poslancov                                                                           - Správa o činnosti Baníckeho spolku Spiš
 16. Záver