Mestské výbory

Komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve a mestské výbory v meste Spišská Nová Ves, dokument PDF

Všeobecné ustanovenia

V zmysle § 23, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zriaďuje mesto Spišská Nová Ves mestské výbory.

Počet výborov, zriadených v meste Spišská Nová Ves je 9.

Poslanci Mesta Spišská Nová Ves pôsobia v týchto mestských výboroch:

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva, odborníci a občania bývajúci v územnom obvode výboru. Počet členov mestského výboru je najviac 9.

Výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia týkajúce sa územného obvodu, najmä zmeny územného plánu obvodu možno vykonať len so súhlasom výboru.

Výbory majú svoje pôsobisko, kde zasadajú a zabezpečujú styk s občanmi svojho územného obvodu.

Výbor:

Predsedom mestského výboru je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Predsedov a podpredsedov mestských výborov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Predseda zastupuje výbor navonok, riadi a organizuje jeho prácu, zvoláva a riadi jeho schôdze a kontroluje plnenie prijatých opatrení, organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva.

Podpredseda zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu.

Gestor za Mestský úrad a zapisovateľ mestského výboru (zamestnanci Mesta – Mestského úradu) vykonávajú nevyhnutné administratívne práce výboru, zodpovedajú za prípravu rokovania a plnia ďalšie úlohy z poverenia výboru.

Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi organizuje výbor na základe miestnych podmienok a potrieb so zreteľom na počet svojich členov a veľkosť územného obvodu.

Výbor prijíma opatrenie na základe hlasovania členov. Uznášania schopný je vtedy, ak je hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Základnou metódou práce výboru je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a osobný styk s občanmi.

Pracovné schôdze výboru sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Na prerokúvanie dôležitých otázok môže výbor zvolať vo svojom obvode verejné zhromaždenie občanov po schválení v MsZ.

Vzťahy medzi mestskými výbormi a orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva sú nasledujúce: