Verejné obstarávania

Profil verejného obstaraváteľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Objednávateľ

Mesto Spišská Nová Ves

Adresa

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Bankové spojenie

Prima Banka a.s.

Číslo účtu

3400422003/5600

IBAN

SK16 5600 0000 0034 0042 2003

SWIFT (BIC)

KOMASK2X

IČO

00329614

DIČ

2020717875

Druh obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. b)

PROFILY MESTA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

 

SMERNICA MESTA PRE VYKONÁVANIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (dokument PDF)


PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019