Zasadnutie konané 17. 3. 2016

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2015

6. Poskytnutie dotácií

7. VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda na území mesta Sp. Nová Ves

8. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13,
Sp. Nová Ves

10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2,
Sp. Nová Ves

11. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves

12. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Ul. Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

13. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves

14. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine CVČ Adam,  Levočská 14, Spišská Nová Ves

15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej
     Novej Vsi

18. Interpelácie, otázky poslancov

19. Záver