Zasadnutie konané 28. 11. 2014

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 5. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ mesta Spišská Nová Ves
 6. Plnenie uznesení MsZ
 7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 6. 2014
 8. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014
 9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
 10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
 11. Správa o výsledku kontrol
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra na 1. polrok 2015
 13. Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2014
 14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 15. Vystúpenie predsedov poslaneckých klubov
 16. Záver