Oprava fasády objektu elektrorozvodne postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 3275/9