Nákup motorového vozidla pre Mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu 

Zastúpené: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

Meno: JUDr. Michal Komara, PhD. - náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi
Adresa: Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/415 25 12
E-mail: michal.komara@mestosnv.sk