Zasadnutie konané 28. 6. 2013

Program:

Otvorenie

Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Návrh na schválenie programu rokovania

Plnenie uznesení MsZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

Návrh na zrušenie VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta SNV

Návrh na zrušenie VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov

Návrh na zrušenie VZN č. 1/1997 o polícii mesta Spišská Nová Ves v znení doplnku č. 1/1997

Návrh na zrušenie VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta SNV

Informácia o výsledkoch kontroly a o prijatých opatreniach kontroly, vykonanej NKÚ od 11. 2. 2013 – 26. 4. 2013

Súhlas s uzatvorením zmluvy o nájme plynovodu – PZ Podskala

Návrh na odsúhlasenie spolufinancovania elektronizácie verejnej správy

Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotreb. majetku v ZŠ, Levočská 11

Návrh na vyradenie  neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ 

Prehľad o poskytnutých dotáciách za 1. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013

Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2013

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Interpelácie, otázky poslancov

Záver