Zasadnutie konané 24. 4. 2013

16.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
24. apríla 2013 o 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č.1, Spišská Nová Ves.

Program:

Otvorenie

Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Návrh na schválenie programu rokovania

Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Sp. N. V. za rok 2012

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2012

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

Platové náležitosti primátora a zástupkyne primátora

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej MŠ do siete škôl

Návrh na schválenie zámeru upraviť vzájomné záväzkové vzťahy pri budovaní informačného systému mesta SNV a prenájmu pozemkov

Ročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ

Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta

Správa o výsledkoch kontroly

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Interpelácie, otázky poslancov

Záver