Stavebný úrad

Stavebné úpravy bytu č. 9, P. Jilemnického 17, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu, E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves

KORUNA Finance, s. r. o., Mlynské nivy 56, Bratislava - na stavbu s názvom "Polyfunkčný objekt a rodinné domy v radovej zástavbe na Fabiniho 12 v Spišskej Novej Vsi" - časť stavby Prístupová cesta a parkovacie plochy

Odstránenie systémovej poruchy loggií na bytovom dome Štúrovo nábrežie 14, Spišská Nová Ves

Teplička - chaty - úprava NN a DP na pozemkoch rekreačnej lokality Pod Tepličkou v katastrálnom území Teplička a na pozemkoch parc. č. KN - 9632/1, 9632/2, 9631, 9629/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Umiestnenie líniovej stavby s názvom „Optická prípojka pre Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves“

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov