Dnes je 17.08.2019, meniny má Milica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová ves, a to časti pozemku: parc. č. KN-E 55978/7 (TTP) zapísaného v LV 4342 v rozsahu 150 m2 (podľa grafickej prílohy).

Dočasné užívanie nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi,

počas festivalu Živé sochy,

a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2

tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

    Prenájom nebytových priestorov v SNV

    Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

    že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF):