Dnes je 19.03.2019, meniny má Jozef
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nebytové priestory:

1. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná Č. 20)
- sklad súp. č. 784, postavené na par. č. KN-C 6607/9, zapísané v LV 1,

2. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- výrobná hala č. 3 B, súp. č. 783, postavená na par. č. KN-C 6607/8, zapísaná v LV 1,

3. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- výrobná hala č. 3 A, súp. č. 783, postavená na par. č. KN-C 6607/8, zapísaná v LV 1,

4. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- výrobná hala č. 1 B, súp. č. 783, postavená na par. č. KN-C 6607/8, zapísaná v LV 1

každý samostatne.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, a to pozemkov

 parc. č. KN-C 8429 (orná pôda) s výmerou 119 m2, zapísaného LV 1,

a

parc. č. KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 193 m2,

parc. č. KN-C 8431 (záhrada) s výmerou 527 m2,

ako geometrickým plánom č. 58/2018 (vyhotovený Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov z parciel KN-C 8430 a KN-C 8431, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku

par. č. KN-C 8507 (TTP) s výmerou 501 m2

podľa geometrického plánu č. 96/2018 vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 378181726.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)