dnes je 29.04.2017, meniny má Lea
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľnosti - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu nehnuteľnosť - pozemok (aj po častiach)

KN-C 3605/1 v rozsahu využiteľnosti 7 000 m2,
zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, (ďalej tiež ako „predmetný pozemok“)

Predmetný pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Spišská Nová ves – Podskala (viď. príloha č. 1), je určený na

UMIESTNENIE INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ PRIEMYSELNÝCH A VÝROBNÝCH INVESTÍCIÍ, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES A V ŠIRŠOM REGIÓNE
.
Pozemok poskytuje možnosť napojenia na inžinierske siete.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)