Dnes je 21.08.2018, meniny má Jana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Predaj nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany, zapísaného v LV 354, a to:

 • parc. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) s výmerou 365 m2

Predaj nehnuteľného majetku

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1, a to:

 • budovy súp. č. 481 (s príslušenstvom) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1 (Hviezdoslavova 48)
 • pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2
 • garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2

Predaj nehnuteľného majetku - pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Hnilec, a to:

 • parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2
 • parc. č. KN-C 1369/3 (záhrada) s výmerou 401 m2
 • parc. č. KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2

ako geometrickým plánom č. 26/2018 z 22. 05. 2018 novovytvorené parcely z parciel parc. č. KN-C 1369/2, KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, zapísaných v LV 21.

Predaj nehnuteľného majetku v SNV

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1, a to:

 • haly (stavba bez súp. č.) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3270
 • pozemku parc. č. KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou 635 m2
 • pozemku parc. č. KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou  913 m2 podľa geometrického plánu č. 64/2018 z 11. 7. 2018
 • podielu 1/3 na pozemku parc. č. KN-C 3275/121 (zast. pl.) s výmerou 145 m2

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)