Dnes je 23.09.2019, meniny má Zdenka
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nebytového priestoru

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to:

nebytový priestor o výmere 43,54 m2 na prízemí budovy súp. číslo 3156,

vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 128, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie Levočská ulica č. 1 (ďalej len „nebytový priestor“).

Súťažné podmienky (dokument PDF)

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to:

1 . nebytový priestor č. 1 o výmere 134,40 m2 v zadnom trakte budovy s.č. 2987,
2 . nebytový priestor č. 2 o výmere 122,60 m2 v prednom trakte budovy s.č. 2987,

vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 2156/1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to každý

samostatne orientačné označenie Štefánikovo námestie č. 10 („Dom služieb“; ďalej len „nebytový priestor č. 1“ a „nebytový priestor č. 2“).

Súťažné podmienky (dokument PDF)

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Ľubomír Podvojský a manž. Lesanka Podvojská, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, miestna časť Ferčekovce – pozemkov parc. č. KN-C 7912/1, KN-C 7912/2, KN-C 7913, KN-C 7914, KN-C 9157/3, KN-C 9157/4 a rodinného domu súp. č. 1867 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 7912/2, žiadajú o odkúpenie geometrickým plánom novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

Ide o pozemky, ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľné, pričom žiadateľmi sú využívané ako súčasť dvora a prístupový priestor k ich nehnuteľnostiam. 

Bližšie informácie TU>>> (dokument PDF)

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

  • Mária Horbaľová, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, ako výlučná vlastníčka pozemku parc. č. KN-C 7678/102 a rodinného domu súp. č. 2751 na ňom postavenom, žiada o odkúpenie geometrickým plánom novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. 
  • Ing. Marián Bubeník a manž. Ing. Mária Bubeníková, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová Ves, ako bezpodieloví spoluvlastníci susedných nehnuteľností, a to pozemkov parc. č. KN-C 9696/11 a KN-C 7678/101 a rodinného domu súp. č. 2764 na ňom postavenom žiadajú o odkúpenie geometrickým plánom novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou 44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

Ide o pozemky, ktoré sú žiadateľmi dlhodobo udržiavané a užívané, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a preto ich považuje za prebytočné.

Viac informácií TU>>> (dokument PDF)

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová ves, a to časti pozemku: parc. č. KN-E 55978/7 (TTP) zapísaného v LV 4342 v rozsahu 150 m2 (podľa grafickej prílohy).

Dočasné užívanie nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi,

počas festivalu Živé sochy,

a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2

tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

    Prenájom nebytových priestorov v SNV

    Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

    že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF):