Dnes je 16.10.2018, meniny má Vladimíra
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nebytové priestory:

„Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20) - výrobná hala č. 1 A (ako celok) na parc. č. KN 6607/8, súp. č. 783, LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves,
ktorá pozostáva z:

- výrobných a skladových priestorov – 144,694 m2,
- sociálneho a hygienického zázemia – 24,27 m2,
- kancelárskeho priestoru – 8,225 m2,
- ostatné – 12,66 m2.

Predaj nehnuteľného majetku - pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku

par. č. KN-C 8831/1 (záhrady) s výmerou 264 m2

podľa geometrického plánu č. 44/2018 vyhotoveného Ing. Ivetou Nagyovou.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemkov

par. č. KN-C 2390/10 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 a KN-C 2395/58 (ost. pl.) s výmerou 214 m2 (výlučne spolu)

podľa geometrického plánu č. 30/2016 vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)