dnes je 23.09.2017, meniny má Zdenka
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Hnilec, a to pozemkov:

parc. č. KN-E 8674 (TTP) s výmerou 1 967 m2,

parc. č. KN-E 8675 (TTP) s výmerou 8 466 m2,

parc. č. KN-E 8677 (TTP) s výmerou 4 182 m2,

zapísaných v LV 141.

Predaj nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemku

parc. č. KN-C 8500 (TTP) s výmerou 664 m2,

ako geometrickým plánom č. 36444499-57/2017 z 07. 04. 2017 novovytvorenú parcelu z parciel parc. č. KN-E 55962/6 a KN-E 55962/101, ktoré sú zapísané v LV 4342.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)