Dnes je 24.05.2018, meniny má Ela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Dočasné užívanie nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na

dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi, počas 63. Spišského trhu, a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2, tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)