dnes je 27.05.2017, meniny má Iveta
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to:

pozemku parc. č. KN-C 8979 (zast. pl.) s výmerou 5812 m2,

nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1.

Dočasné užívanie nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na

dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi, počas 62. Spišského trhu, a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2, tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemku

par. č. KN-C 8502/1 (orná pôda) s výmerou 648 m2

 podľa geometrického plánu č. 23/2017 vyhotoveného Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454.

 

*****

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemkov určených na výstavbu priemyselnej prevádzky 

parc. č. KN-C 3275/2 (zast. pl. ) s výmerou 4097 m2,
parc. č. KN-C 3275/7 (zast. pl.) s výmerou 979 m2 

ako geometrickým plánom č. 17/2017 z 23. 02. 2017 novovytvorené parcely z parciel KN-C 3275/17, KN-C 3275/18, KN-C 3275/50, KN-C 3275/2, KN-C 3275/7 a KN-C 3275/43, ktoré sú zapísané v LV 1.

 

*****

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemkov

parc. č. KN-C 8613 (trvalý trávny porast) s výmerou 228 m2,
parc. č. KN-C 8614 (orná pôda) s výmerou 544 m2,

zapísaných v LV 1.

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)