dnes je 24.11.2017, meniny má Emília
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Predaj nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nehnuteľností:

  • stavba súp. č. 2297,
  • pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2,
  • geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 9. 2017 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) s výmerou 2988 m2

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže tu >>

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)