Zasadnutie konané 17. 2. 2011

Program:
1.    Otvorenie
2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.    Návrh na schválenie programu rokovania
5.    Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves
6.    Zásady odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ
7.    Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 - 2013
8.    Odpredaj prebytočného majetku
9.    Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
10.  Schválenie členov MsV a komisií pri MsZ
11.  Delegovanie člena  RŠK za mesto
12.  Správa o zahraničných služobných cestách konaných v roku 2010
13.  Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2010
14.  Správa o výsledku kontrol
15.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
16.  Informácie o novele zákona o majetku obcí a novele občianskeho zákonníka
17.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
18.  Interpelácie, otázky poslancov
19.  Záver