Zasadnutie, konané 8. 12. 2010

Program:

1.    Otvorenie

2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.    Určenie overovateľov zápisnice

4.    Návrh na schválenie programu rokovania

5.    Plnenie uznesení MsZ

6.    Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2010

7.    Plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2011

8.    VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a čase prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

9.    Odpredaj prebytočného majetku mesta

10.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

11.  VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

12.  Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

13.  Informácia o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2009

14.  Správa o kontrolnej činnosti

15.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2011

16.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

17.  Interpelácie, otázky poslancov

18.  Záver