Zasadnutie, konané 25. 2. 2010

Program:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.    Návrh na schválenie programu rokovania
5.    Správa o výsledku kontrol
6.    Plnenie uznesení MsZ
- príloha
- príloha č. 2
- krycí list
7.    Dom služieb - hodnotenie plnenia zmluvy č. 209/2008
8.    Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu rozvoja mesta za rok 2009
- príloha
- príloha - investičné projekty
- príloha - neinvestičné projekty
- krycí list
9.    Návrh investícií financovaných z prebytku hospodárenia
10.  Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2009
11.  Zmena člena valného zhromaždenia spoločnosti Šport, s. r. o, Spišská Nová Ves - bod bude uvedený priamo na zasadnutí MsZ
12.  Zmena delegovania poslanca MsZ v Rade MŠ I. Krasku
- krycí list
13.  Menovanie riaditeľa Domova dôchodcov, r. o., Spišská Nová Ves
14.  Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
15.  Informácia o novelizácii Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zmena: 511/2009 Z. z.: schválený 9. 2. 2010 - (účinnosť od 1. 4. 2010)
16.  Delimitácia majetku
17.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
- dodatok
18. Zmena v zložení komisie MsZ pre mládež a šport
- krycí list
19. Úprava Štatútu ceny najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves
18.  Interpelácie, otázky poslancov
19.  Záver