Zasadnutie konané 24. 9. 2009

P r o g r a m:    
1. Otvorenie
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Návrh na schválenie programu rokovania
5. Správa o výsledku kontrol
- Krycí list
6. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb
- Dôvodová správa
7. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2009
- Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2009- tabuľková časť
8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009
- 2. zmena rozpočtu podľa oddelení MsÚ
- 2. zmena rozpočtu mesta - tabuľková časť 
- Komenár Správy školských zariadení                           
- Komentár Správy telovýchovných zariadení
9. VZN o niektorých podmienkach držania psov
- Krycí list
- Dôvodová správa
- Príloha č. 1
- Príloha č. 2
- Príloha č. 3
10. VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves
11. VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
12. Informácia o novelizácii zákona o majetku obcí
13. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
14. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach
15. Schválenie projektu „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov v Sp. N. Vsi (pracovný názov projektu)“
- Dôvodová správa
16. Interpelácie, otázky poslancov
17. Záver